Souhrn změn ve vydání 20130613

vydání: 20130613 - verze: 14

Adresář

Tiskový formulář Doklady firem

Do tiskového formuláře Doklady firem bylo přidáno seskupení dokladů podle knih. Jsou uvedeny součty za knihy.

Banka

Nové sloupce v okně Výběr dokladů k úhradě

Do okna průvodce výběrem dokladů k úhradě byly přidány nové sloupce:

 • Datum
 • Datum zdanitelného plnění
 • Požadovaná záloha
 • Uhrazená záloha
 • Celkem
 • Středisko dokladu
 • Úrok
 • Banka
 • Referent
 • Údaj 1
 • Údaj 2

Nové sloupce lze zobrazit pomocí položky Zobrazit skryté sloupce z místní nabídky nad tabulkou dokladů k úhradě.

Rozpočítání sdružených plateb v cizí měně

Při načtení výpisu v cizí měně, který obsahuje sdruženou platbu, se částky rozdělí podle příkazu. U položky, která byla rozdělena však může zůstat původní částka. V tomto vydání je funkce rozdělení opravena tak, aby se částka snížila o sumu rozdělených plateb.

Tisk příkazů zrychlen

Tiskový formulář Příkaz se mohl tisknout v některých případech pomalu. V tomto vydání je tisk optimalizován.

Dokumenty

Detail záznamu agendy Dokumenty byl redesignován. Byla odstraněna příkazová tlačítka pro výběr a otevření souboru. Místo nich byl k poli Soubor připojen standardní prvek [...] pro nalistování příslušného dokumentu.

Přibyly také 2 nové formáty příloh:

 • Záznam Varia a
 • Verzovaný dokument.

Dále přibyla funkce, která nahraje lokální soubor do sdílené složky dat. Pro zabránění nechtěným změnám bylo přidáno zamykání formátu dokumentu po jeho nahrání.

Prvek pro vkládání OLE dokumentů byl zvětšen a byl nastaven výchozí způsob úprav v okně připojeného programu.
Poznámka: Stále platí, že doporučujeme používat formát Odkaz namísto formátu OLE, protože typ OLE je příliš závislý na aplikaci, která je přidružena k danému typu souboru na konkrétním počítači. To vede k problémům s kompatibilitou.

V okně detailu dokumentu jsou nové formáty dokumentů Záznam Varia a Verzovaný dokument. Vedle pole Soubor je prvek pro nalistování souboru nebo jeho otevření.

V okně detailu dokumentu jsou nové formáty dokumentů Záznam Varia a Verzovaný dokument.
Vedle pole Soubor je prvek pro nalistování souboru nebo jeho otevření.

Nahrání souboru do složky záznamu

Pokud se používá typ souboru Odkaz, je vhodné umístit soubor do složky záznamu, nebo do sdílené složky dokumentů.

Od tohoto vydání je umístění do složky záznamu (dokumentů) snadné, protože Vario nabídne zkopírování souboru vždy, když připojíte soubor, který se nenachází ve sdílené složce.

Stačí tedy vybrat soubor (nebo vložit cestu k souboru), který se nachází na lokálním disku a Vario zkopíruje soubor do sdílené složky a změní cestu odkazu na umístění ve sdílené složce. (Lokální kopie souboru zůstane v tomto případě zachovaná, soubor se jen zkopíruje.)

Připojení záznamu Varia

Kromě souborů můžete nově na kartu Dokumenty vkládat odkazy na záznamy z libovolné agendy Varia. Této funkce využijte tehdy, chcete-li evidovat vazbu na záznamy, které spolu nesouvisí žádným obvyklým způsobem. Například pokud si chcete k detailu majetku v agendě Evidence majetku připojit odkaz na objednávku, kterou objednáváte opravu daného předmětu.

Verzované dokumenty

Nový formát Verzovaný dokument umožňuje řízení verzí přiloženého dokumentu. Do pole Soubor se vloží cesta k souboru. Vario nahraje soubor do databáze a přiřadí mu verzi 1. Uživatelé mohou otevřít kopii souboru, která je určena pouze pro čtení.

Verzovaný dokument

Verzovaný dokument

Jestliže chce někdo upravit soubor, musí jej nejprve vyzvednout pro úpravy (viz tlačítko Vyzvednout pro úpravy). Tato akce zkopíruje soubor na místo určené uživatelem (lokální disk) a označí soubor jako vyzvednutý. Ostatní uživatelé mohou stále číst kopii souboru, ale nemohou soubor vyzvednout pro úpravy. Tím je zajištěno, aby dva uživatelé nemohli upravovat dokument zároveň.

Po úpravách se vyzvednutý soubor nahraje zpět do Varia (tlačítko Vrátit upravený dokument)

Vyzvednutý dokument

Po úpravách se vyzvednutý soubor nahraje zpět do Varia (tlačítko Vrátit upravený dokument). Vario přidělí dokumentu nové číslo Verze (v tomto případě 2) a nahraje dokument zpět. Předchozí verze dokumentu zůstane zachována. Všechny verze dokumentů jsou dostupné na kartě Dokumenty v detailu verzovaného Dokumentu.

Poznámky:

 • Pouze uživatel, který dokument vyzvedl, jej může vrátit zpět nebo zrušit vyzvednutí.
 • Předchozí verze dokumentu lze odstranit standardním způsobem na kartě Dokumenty.
 • Soubor dokumentu je uložený v databázi.

Oprávnění pro Deník, Dokumenty a Úkoly

Možnost přidávat záznamy na kartách Deník, Dokumenty a Úkoly v detailech záznamů se řídila oprávněním k otevřenému záznamu. Od tohoto vydání se oprávnění řídí nastavením knihy Deníku (Dokumentů, Úkolů), která je výchoze určená pro záznamy deníku dané agendy (například Deník - Adresář pro záznamy v detailu kontaktu).

Personální management

Výpočet platnosti periodických prohlídek

V tomto vydání je opravena chyba ve výpočtu data platnosti periodické prohlídky v případě prohlídek, kde perioda záleží na věku. Výpočet se týká například prohlídek řidičů nad 50 let.

Prodejna

Ukládání nastavení na uživatele

V okně možností modulu Prodejna přibyla nová možnost platnosti nastavení na uživatele. Tato volba není obvyklá, uplatnění najde pouze v případě, že je požadováno, aby každý uživatel měl vlastní pokladnu (jinak řečeno knihy dokladů) a vlastní nastavení prostředí.

Poznámka: Prodeje za jednotlivé prodavače lze snadno získat díky údaji Referent. Není potřeba si kvůli tomu komplikovat nastavení systému tím, že každý uživatel má vlastní nastavení modulu Prodejna. Doporučujeme používat nastavení na firmu, případně na počítač.

Sklad

Překlady textů v Katalogu

Do okna detailu produktu na kartě Ostatní přibylo nové zobrazení Překlady. Do tabulky překladů lze zadat překlad textu z polí Popis, Anotace a Text. V poli sloupce Jazyk se uvede 2 místný ISO kód jazyka.

Překlady slouží jen pro publikování katalogu na internetu. V dokladech Varia se texty v cizích jazycích nepoužívají.

Do některého z příštích vydání chystáme okno pro hromadné zadávání předkladů.

Poznámka: Při nákupu zboží se používá pro označení produktů v jazyce dodavatele údaj Popis alternativní z nákupního ceníku dodavatele. V nákupním ceníku je také možnost uvádět katalogové číslo dodavatele. Tyto údaje, na rozdíl od překladů, se vkládají do objednávky.

Slevy nad příjemkou

Nad položkami příjemky lze otevřít okno pro zadání slev. V případě, že na příjemce není určen ceník a v nastavení katalogu je uvedeno, že ceny jsou včetně DPH, zobrazí se ceny v okně slev včetně DPH. U příjemky je ale potřeba pracovat s cenami bez DPH. Chyba je opravena v tomto vydání.

Vydané doklady

Sloučení na jeden doklad spojí texty dokladů

Při fakturaci zakázek (fakturaci výdejek a podobně), pokud se slučují doklady podle kontaktu, se nově

 • sloučí texty fakturovaných dokladů v poli Text nad položkami dokladu a
 • vyplní se údaj Doprava, Telefon a E-mail podle dokladu, na kterém je tento údaj vyplněn.

Pohledávky a deník záznamů

Do agendy Pohledávky přibylo nové nastavení, pomocí kterého lze určit, jestli se má používat deník záznamů agendy Pohledávky (výchozí nastavení) nebo deník agendy Adresář. V případě použití deníku agendy Adresář jsou záznamy k upomínkám vidět na kartě Deník v detailu kontaktu Adresáře.

Rezervace položek při výdeji

Při vystavení výdejky ze zakázky se nejdříve rezervují položky a výdejka se vystaví pouze na položky, které se podařilo rezervovat. Cílem tohoto opatření je, aby výdejka obsahovala pouze položky, které budou vydány ke dni vystavení výdejky.

Od tohoto vydání se rezervace položek provádí také při hromadném vystavení výdejek prostřednictvím okna pro funkce menu Agenda / Fakturovat.

Záporné položky z faktury na dobropis

Při dobropisování faktury, která obsahovala položky se záporným množstvím (vrácení zboží), se tyto položky přenesly do dobropisu s kladným množstvím. Od tohoto vydání se položky přenesou na dobropis se záporným množstvím.

Nad polem Stav v záporné položce dobropisu lze nově použít příkazy místní nabídky Vystavit výdejku (Vydává se) a Vyskladnit (VYDÁNO).

Nové zobrazení Použití záloh

Nové zobrazení přehledně zobrazuje, jaké částky ze zálohových faktur byly již uplatněny na fakturách a na jakou částku byly vystaveny daňové doklady o přijetí platby.

V zobrazení můžete díky tomu například vyhledat uhrazené zálohové faktury, ke kterým dosud nebyla vystavena faktura nebo daňový doklad o přijetí platby.

Výchozí bankovní spojení a zákazník platí na účet

Pokud se do vydaného dokladu vloží kontakt, který má nastaven účet, na který má platit, změní se výchozí účet ve faktuře na příslušný účet nastavený u zákazníka. Jestliže se potom uživatel rozhodne vložit jiný kontakt, zůstane ve faktuře účet vložený s předchozím kontaktem.

V tomto vydání je upraveno nastavení účtu po vložení kontaktu tak, že pokud kontakt nemá určený účet, na který platí (což je obvyklé), vynutí se vložení bankovního spojení dané šablonou faktury.

Tiskové formuláře Pohledávky a závazky zpětně ke dni

Výpočet tiskových formulářů Pohledávky zpětně ke dni a Závazky zpětně ke dni byl zrychlen.

Účetnictví

Výkaz o majetku a závazcích

V tiskovém formuláři Výkaz o majetku a závazcích (Daňová evidence) se do závazků načítaly neuhrazené dobropisy. V tomto vydání je tiskový formulář opraven.

Účetní výkazy a údaje o auditorech

Ve výkazech Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha 2013 se nyní ukládají pro příští použití údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři.

Zakázky

Změna nabídky na zakázku

V předchozích vydáních Varia nebylo možné změnit Nabídku na Zakázku, pokud nabídka obsahovala připojenou zálohovou fakturu. V tomto vydání je změna dokladu povolena.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 29. 5. do 11. 6., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Údržba
 • Strom produktů

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.