Souhrn změn ve vydání 20130515

vydání: 20130515 - verze: 14

Slevy z cen včetně DPH

Dialogové okno pro zadávání slev a kontrolu rabatů bylo upraveno. Nově lze pomocí tohoto okna zadávat slevy z jednotkové ceny včetně DPH. Při otevření okna se zobrazí jednotkové ceny bez DPH, nebo s DPH v závislosti na tom, zda ceník určený na dokladu obsahuje ceny s nebo bez DPH.

Okno Sleva nově zobrazuje jednotkové ceny včetně DPH

Okno Sleva nově zobrazuje jednotkové ceny včetně DPH.

V okně se nově ukládá naposledy použité nastavení zobrazení rabatu nebo marže.

Adresář

Variabilní symbol v seznamech dokladů

V detailu kontaktu na kartě Souvislosti byl přidán sloupec Variabilní symbol do následujících zobrazení:

 • Všechny doklady,
 • Vydané doklady,
 • Vydané faktury,
 • Vydané zálohové faktury,
 • Vydané daňové doklady o přijetí platby,
 • Vydané dobropisy,
 • Vydané doklady po položkách,
 • Přijaté doklady,
 • Přijaté faktury,
 • Přijaté zálohové faktury,
 • Přijaté daňové doklady o přijetí platby,
 • Přijaté dobropisy,
 • Přijaté doklady po položkách a
 • Interní doklady.

 

Sloupec číslo objednávky byl přidán do zobrazení:

 • Zakázky,
 • Nabídky a
 • Zakázky po položkách.

Dodatečné vložení adresy na doklad

Při vložení kontaktu na doklad se vloží adresy, u kterých je zatržena volba Vkládat adresu na doklad (jedná se o doplňující adresy Adresa 2, Zboží doručit a Sídlo). Od tohoto vydání lze tyto adresy vložit dodatečně na doklad klepnutím na prvek Přidat další adresu...

Banka

Volitelný přepočet částky nebo kurzu

V detailu položky bankovního výpisu, která obsahuje úhradu v měně, lze měnit částku v měně nebo v korunách. Při změně částky v měně se kurzem vypočte odpovídající částka v korunách a naopak. Někdy je tento přepočet nežádoucí a uživatel chce například pouze zadat částku v měně a částku v korunách si přeje ponechat.

V detailu položky bankovního výpisu, mezi polem částky v měně a polem částky v korunách, je zobrazen symbol «». Ten znamená, že částky jsou vzájemně vázány kurzem. Při zadání jedné se přepočte i druhá.

Klepnutím na symbol «» se symbol změní na | . To znamená, že částky nejsou provázány a při změně jedné se přepočte kurz a druhá částka zůstane, jak je.

Okno detailu položky bankovního výpisu a symbol přepočtu měny «»

Okno detailu položky bankovního výpisu a symbol přepočtu měny «»

Princip je totožný se zatržítkem v okně Kurzové a finanční rozdíly úhrady, kde je vazba vyjádřena zatržením.

Kontrola součtu bankovního výpisu

Při načtení bankovních výpisů pomocí homebankingu se vyplní konečný zůstatek (na kartě Součet). Pro kontrolu se vyplní také text dokladu, ve kterém je uvedena částka Počátečního a konečného zůstatku a Rozdíl. Platí, že součet položek výpisu se musí rovnat rozdílu a součet všech bankovních výpisů musí odpovídat zůstatku v bance.

Pokud uživatel upravuje položky výpisu, například kvůli rozdělení úhrad dokladů a udělá při tom chybu, může se součet položek výpisu lišit od skutečnosti.

Od tohoto vydání obsahuje detail bankovního výpisu kontrolu součtu výpisu. Tato kontrola se provádí po úpravách výpisu. Funguje za předpokladu, že je zadán text dokladu (je uveden text Rozdíl: částka) nebo jsou uváděny zůstatky výpisů a jejich pořadová čísla. V případě, že se součet položek po úpravách liší od předpokládaného součtu, je při zavření detailu záznamu uživatel upozorněn na výši tohoto rozdílu a má možnost vrátit se k úpravám výpisu.

Nastavení možností homebankingu

Bylo přepracováno okno nastavení možností homebankingu. Správa profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil) se nyní nachází v okně načtení výpisů (resp. odeslání příkazů). Okno možností nyní obsahuje pouze možnosti konkrétního profilu. Nastavení je díky tomu přehlednější.

Sklady, katalog a ceníky

Zobrazení oprávnění k ceníkům

V okně Ceníky je tlačítko Oprávnění. Klepnutím na něj lze zobrazit oprávnění k vybranému ceníku nebo k funkcím ceníků agendy Katalog.

V tomto vydání je funkce tlačítka upravena tak, že nastavená oprávnění se zobrazí i uživateli, který nemá právo měnit oprávnění. V minulých vydáních se oprávnění zobrazovalo jen uživateli, který měl právo nastavovat oprávnění. Tím byla omezena možnost zjistit, kdo má práva na změny ceníku.

Měna v seznamech dokladů na kartě Doklady

V detailu produktu na kartě Doklady, byly přidány sloupce:

 • Cena za jednotku v měně,
 • Cena bez DPH v měně a
 • Měna

do zobrazení:

 • Všechny doklady,
 • Vydané doklady,
 • Přijaté doklady,
 • Pokladní doklady,
 • Skladové doklady,
 • Zakázky  a
 • Objednávky.

Nové sloupce se zobrazí příkazem místní nabídky Zobrazit skryté sloupce.

Katalog a sklad a limit načtení záznamů bez kritérií

Při otevření okna Katalog a sklad se zobrazí seznam produktů. Tento seznam se zobrazí pouze v případě, že je v možnostech okna nastaven limit počtu zobrazených záznamů na maximálně 5000 položek. V případě, že je limit větší, zobrazí se produkty až po zadání hledaného textu.

Toto chování okna Katalog a sklad fungovalo při otevření okna nad standardním dokladem. Při otevření okna z agendy Prodejna nebo nad oknem ceníku se seznam produktů načetl bez ohledu na nastavený limit. V tomto vydání je okno upraveno tak, aby se limit respektoval i při otevření z Prodejny a obdobných oken.

Vydané doklady

Záznam úprav pohledávky do deníku událostí

V možnostech agendy Pohledávky je nové nastavení [x] Zaznamenávat úpravy do deníku. Po zatržení této volby se budou do deníku zaznamenávat změny v pohledávce.

Klávesa TAB a variabilní symbol

V detailu vydaného dokladu se při procházení prvků okna klávesou TAB vynechával prvek Variabilní symbol. Toto chování bylo záměrné, protože u vydaných dokladů se variabilní symbol zpravidla vyplňuje šablonou a není ho tudíž nutné zadávat.

V tomto vydání je úprava, která ponechá přístup do prvku Variabilní symbol klávesou TAB v případě, že tento údaj není vyplněn. Díky tomu budou moci uživatelé, kteří variabilní symbol zadávají "ručně" využít přístup k prvku pomocí klávesnice.

Účetnictví

Záznamní povinnost

Do tiskového formuláře DPH / Záznamní povinnost byl přidán součet - daňová povinnost.

Řádky 40 až 43, 47 a 51 jsou nově uváděny rozdělené tak, aby bylo možné vidět částky, které vstupují do jednotlivých sloupců na Přiznání k DPH.

V tiskových formulářích Záznamní povinnost EU se nově zobrazují částky dobropisů záporně.

Údaje o auditorovi na výkazech

Do tiskových formulářů:

 • Rozvaha 2013,
 • Rozvaha 2013 pro neziskové organizace (alternativa dle nastavení volby "Účetnictví pro" v modulu Účetnictví),
 • Rozvaha 2013 pro státní neziskové organizace (alternativa dle nastavení volby "Účetnictví pro" v modulu Účetnictví),
 • Rozvaha 2013 anglicky,
 • Rozvaha 2013 německy,
 • Výkaz zisku a ztrát 2004,
 • Výkaz zisku a ztrát 2004 pro neziskové organizace (alternativa dle nastavení volby "Účetnictví pro" v modulu Účetnictví),
 • Výkaz zisku a ztrát 2004 pro státní neziskové organizace (alternativa dle nastavení volby "Účetnictví pro" v modulu Účetnictví),
 • Výkaz zisku a ztrát 2004 anglicky a
 • Výkaz zisku a ztrát 2004 německy

byla doplněna možnost zadat údaje auditorské společnosti a auditorech. Tyto údaje, pokud jsou zadány, se tisknou na poslední stranu výkazu.

Převodový můstek a různé délky analytik

Pokud se při uzávěrce přechází na účty s jinou délkou analytiky, mohla funkce uzávěrky založit některé uzávěrkové účty s původní délkou analytiky. V tomto vydání je zakládání neexistujících účtů opraveno tak, aby se účty založily s délkou analytiky nastavenou v rozvrhu pro příslušný rok.

Tisk stornovaného dokladu

Tiskové formuláře určené pro tisk prvotních účetních dokladů byly rozšířeny o tisk textu STORNOVÁNO v případě, že je vytištěn stornovaný doklad. Díky tomu jsou stornované doklady výrazně odlišeny od "živých".

Evidence majetku

Nastavení tisku ve formuláři Účetní kontrola

Při tisku tiskového formuláře Účetní kontrola lze od tohoto vydání zvolit pouze tisk souhrnů bez tisku řádků jednotlivých majetků.

Založení neodpisovaného majetku z přijaté faktury

Přímo z položek přijaté faktury lze založit záznam do operativní evidence. V tomto případě se do karty majetku nezapsal součet zůstatková cena (tento údaj nemá vliv na funkci majetku, ale při založení karty obvyklým způsobem se vyplní). V tomto vydání je funkce upravena tak, aby se údaj vyplnil i při založení majetku z přijaté faktury.

Výroba

Chyba při uzavření výroby

Při uzavírání výrobní zakázky se může zobrazit chybová hláška "Tomuto objektu nelze přiřadit hodnotu". Chyba souvisí s použitím množstevních skupin u materiálu. Chyba je opravena v tomto vydání.

Tisk popisu operace ve formuláři Výrobní příkaz kusový

V tiskovém formuláři Výrobní příkaz kusový se nově tiskne text z dokladu Operace.

Ostatní

Karta Vlastní v agendě Dokumenty

V agendě Dokumenty nereagovalo nastavení polí na kartu Vlastní pro určitou knihu dokumentů. V tomto vydání je funkčnost opravena tak, aby se dalo zobrazení polí nastavit v závislosti na knize.

Tiskový formulář Strana pokladní knihy

V tiskovém formuláři Strana pokladní knihy se netiskla sazba DPH ve formátu procent, ale měny. Tisk je opraven v tomto vydání.

Vlastní řazení položek při vystavení dokladu

V oknech pro výběr položek pro fakturaci nebo jinou operaci lze nově nastavit, v jakém pořadí budou uvedeny položky na cílovém dokladu. Toto nastavení není ve standardní distribuci, ale lze je aktivovat instalací souboru s nastavením.

Pokud je tato funkce aktivována, jsou položky na cílovém dokladu seřazeny podle pořadí jejich výběru. Pořadí položek lze měnit v seznamu vybraných položek.

Evidence smluv

V modulu Evidence smluv jsou následující změny:

 • Bylo upraveno seskupování na základě voleb Seskupovat do jednoho dokladu a Seskupovat za smlouvu tak, aby se seskupovaly fakturované položky i když se liší některé údaje v definici fakturace.
 • Oprava mazání položek v detailu smlouvy pomocí příkazu místní nabídky.

Import avíz k platebním kartám

Doplněk, který importuje avíza úhrad uskutečněných platebními kartami, byl vylepšen. Před vlastním importem jednotlivých úhrad se zobrazí přehled importovaných transakcí. Zvlášť jsou uvedeny transakce, ke kterým se podařilo dohledat faktury a transakce, ke kterým se faktury nepodařilo vyhledat. Přímo v tabulce transakcí lze dohledat chybějící doklady. Algoritmus vyhledávání byl upraven tak, aby byly dohledány faktury ve větším časovém rozsahu od data transakce (až +/- 15 dní).

Doplněk Kompenzace

V doplňkové agendě Kompenzace byla zprovozněna možnost vyhledání dokladů ke kompenzaci na základě IČ.

Doplněk IKC (Import katalogu a ceníků)

V doplňku bylo opraveno ukládání nastavení cesty k souboru .xls.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 24. 4. do 14. 5., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.