Souhrn změn ve vydání 20130905

vydání: 20130905 - verze: 14

Končí samostatné uvádění poplatku za likvidaci elektroodpadu

V této aktualizaci Varia je upraveno vkládání oddělených nákladů na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení. Na doklady s datem vystavení od 15. 8. 2013 se vkládají samostatně pouze poplatky za zařízení, která jsou uvedena ve skupině 1.

Na doklady s datem vystavení od 15. 8. 2015 se poplatky na samostatný řádek nebudou vkládat vůbec.

Podrobnosti k této úpravě jsou popsány v článku Samostatné uvádění poplatku za likvidaci elektroodpadu.

Banka

Nastavení profilu výpisu

V nastavení profilu jsou pole Složka a Složka archivu. První označuje složku, ve které jsou výpisy. Do druhé Vario načtené výpisy automaticky přesouvá. Složka s výpisy pak vždy obsahuje jenom nenačtené výpisy. Ošetřili jsme případ, že do obou polí uživatel zadá stejnou cestu. Nově se zobrazí upozornění a je třeba změnit složku archivu.

Homebanking - knihy a účty

Funkce Nastavení přiřazení účtu ke knihám zajistí, abyste měli pro každý načítaný účet přiřazenou knihu bankovních výpisů. Pro každý bankovní účet lze také definovat tzv. profil, který určuje druh a parametry nastavení homebankingu. Ke knize tak máte přiřazený účet a tedy i profil. Při otevření homebankingu se ale podle aktuální knihy banky nevybral profil, který byl pro bankovní účet přiřazený.

V novém vydání je výchozí profil dohledán podle kódu banky. Pokud máte definováno více účtů pro stejnou banku, nastaví se první nalezený.

Načtení více výpisů ve formátu MT940

Po hromadném načtení výpisů z různých bank se u druhého a dalšího vytvořeného výpisu nenačítaly korektně hodnoty do polí Variabilní symbol a Číslo účtu. Na vině je formát MT940, který je mezi bankami nekompatibilní v řádku 86. V tomto vydání je hromadné načtení ošetřeno. Pokud importujete soubory samostatně (po jednom), informace o VS a čísle účtu jsou ve výpisech správně.

Přípona souboru výpisů .txt

V profilu banky Oberbank AG pobočka Česká republika nebyla dostupná volba přípony výpisů .txt. Provedli jsme úpravu pluginu tak, aby se výpisy txt načítali a to včetně variabilního symbolu, čísla účtu i kódu banky.

Import výpisů ve formátu KM Best

Ošetřili jsme chybu "Soubor není v platném ABO formátu", která se na některých stanicích zobrazovala při načítání souborů výpisů pomocí homebankingu Komerční banky ve formátu Best (s příponou okm, gpc).

Import výpisů ve formátu MultiCash (MT940)

Upravili jsme PlugIn pro načítání výpisů exportovaných bankou UniCredit Bank Czech Republic, a. s v kódování CP 852, abychom dosáhli korektního zobrazení české diakritiky ve výpisech po importu do Varia.

Sdružování úhrad na příkazu

Agenda Příkazy podporuje sdružování plateb na platebních příkazech. Při načtení výpisu z banky přes homebanking pak systém sám nahradí tyto sdružené položky jednotlivými fakturami.

Jestliže je platba na příkaze snížena, při stažení výpisu se správně dohledá, že jde o sdružené platby. Tyto platby se vloží jako další položky a platba z výpisu se sníží o tyto částky. Sdružené položky jsou však vloženy s částkou uvedenou na hrazeném dokladu. Opravili jsme funkci tak, aby částka na výpisu korespondovala s částkou příkazu.

Další úprava se týká předchozí situace. Pokud totiž dvě platby na příkazu sdružíte, obě mají stejný variabilní symbol. Jestliže posléze načtete z banky výpis, má jedna položka v příkazu stav OK, ale druhá ne, protože na příkazu je variabilní symbol odlišný od variab. symbolu na bankovním výpisu.

Pokud je tedy platba na příkazu ručně snížena, Stav položky příkazu se nově nenastaví do stavu OK. Je potřeba, aby v Poznámce načteného výpisu byla uvedena informace o čísle příkazu a položce příkazu. Jestliže tato informace chybí, při rozdělení položky je nutné dodatečné vložení uživatelem. Posléze při uhradě by už měl být příkaz nalezen a položka je automaticky změněna do stavu OK.

Datové schránky

Stažení přijaté zprávy s přílohou 

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě. Při stažení podepsané zprávy nebo doručenky se objeví dotaz, zda přepsat nebo ne. V případě stažení dokumentu (příloh) se stejným názvem do stejné složky docházelo k přepsání původního souboru bez výzvy. Přidělování indexů (pořadových čísel) podruhé stažené příloze nebo příloze se stejným označením jsme opravili. Do dokumentů se do předmětu zapíší pod původním názvem.

Deník událostí

Oprávnění ke konkrétnímu poli

Zaznamenali jsme nekorektní funkčnost v nastavení oprávnění pro uživatele a pole knihy Deník - Adresář pomocí dialogu Možnosti pole na kartě Upřesnit. Jestliže jeden uživatel měl oprávnění číst i upravovat a druhý uživatel oprávnění pouze číst, přesto mohl upravovat pole Referent. Odepření oprávnění k úpravě pole je opraveno.

Evidence majetku

Odpisy pro slovenské firmy 

Slovenským firmám (tj. s nastavením SK DIČ v Naše firma) Vario nyní umožňuje výpočet rovnoměrných odpisů podle slovenské legislativy. Pro správné fungování je třeba v agendě Evidence majetku z menu Agenda volbou Odpisové sazby doplnit údaje na nové kartě "Rovnomerný SK".

Dialog Odpisové sazby a nová karta Rovnomerný (SK)

Dialog Odpisové sazby a nová karta Rovnomerný (SK)

V detailu majetku se poté na kartě Daňové odpisy vybere způsob odpisu "Rovnomerný" (POZOR! Nezaměnit s "Rovnoměrný").

Korespondence

Zobrazení respektuje aktuální knihu

Pohled na data dle hospodářského roku vybírá záznamy podle data začátku a konce hospodářského roku. Provedli jsme úpravu, aby se tyto informace zobrazovaly pouze z aktuální knihy.

Mzdy

Filtrování pomocí místní nabídky

Byla provedena oprava funkce filtrování nad tabulkou formuláře. Po předchozí aktualizaci se při pokusu použít z místní nabídky některou z položek funkce zobrazovalo upozornění "Program Altus Vario 12.0 nenalezl makro MN_sub_hromadne".

Zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy, o kterém jsme vás informovali v Souhrnu změn 20130731, byly provedeny další dílčí úpravy v modulu Mzdy, například oprava zadání mzdové složky Proplacená dovolená.

Úprava tiskového formuláře Mzdové listy

Na konci formuláře Mzdové listy se nově tiskne tabulka Nemoc, OČR, PPM, která obsahuje celou délku dané absence – na rozdíl od tabulky Náhrada při DPN, v níž jsou jen měsíce, ve kterých se poskytuje Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti.

Rozšíření tiskového formuláře Mzdové náklady po obdobích od – do

V nabídce pole Možnosti okna Tisk se pro jmenovaný formulář nyní nabízí: Po pracovních poměrech, Po obdobích a střediscích nebo Po obdobích.

Zaúčtování mezd na SQL

Funkce dialogu Zaúčtování mezd byla optimalizována tak, aby přechod na kartu K zaúčtování proběhl podstatně rychleji než dosud.

Pokladna

Tisk výčetky hotovosti

Pro primární příjem i výdej hotovosti z modulu Prodejna můžete použít výčetku. V dialogu → Příjem (Výdej) hotovosti výčetku otevřete tlačítkem Výčetka... ALT+V. V okně Výčetka můžete ke každé hodnotě bankovky nebo mince určit její počet. Zadané počty ve Výčetce se ukládají do pole Poznámka položky v konkrétním dokladu příjmu nebo výdeje peněz jako textový řetězec.

Nyní je navíc možné výčetku vytisknout standardním postupem z modulu Pokladna. Tiskový formulář je připravený pro tisk na paragonové tiskárně a má stejné 4 šířkové varianty jako účtenka. Tisk lze provést jen nad doklady "typu výčetka". V ostatních případech se tisk neprovede a uživatel je na to upozorněn.

Tržby z prodejny

V agendách Pokladna a Vydané doklady je nové zobrazení Přehled tržeb. Uživateli, který má přístupová práva do všech knih agend, výrazně zjednoduší zjišťování denních tržeb.

Nejdříve je třeba zadat časové rozmezí výběrem datumu od-do. Pohled na data je realizován kontingenční tabulkou a zobrazuje výchoze 7 sloupců. Předmětem zobrazení jsou všechny knihy z agend Vydané doklady a Pokladna. Zobrazení obsahuje všechny údaje z hlavičky dokladu, takže rozvržení výstupu lze snadno upravovat. Poslední řádek výstupu obsahuje součty za všechny knihy.

Prodejna

Nastavení počtu kopií k tisku

V možnostech modulu Prodejna na kartě Obecné lze určit výchozí tiskový formulář, který se tiskne jako účtenka. Používají se tiskové formuláře agendy Pokladna. Nové vydání Varia obsahuje vylepšení, které zajišťuje, aby tiskový formulář tisknutý z prodejny zohledňoval počet kopií na něm nastavených v modulu Pokladna.

Přijaté doklady

Řazení položek při tisku

V tiskovém formuláři Doklad bylo vynuceno řazení položek dle čísla v poli "Položka Dokladu".

Sklad

Načtení nákupních cen nad dokladem v cizí měně

Příkazem Sleva položek... Ctrl+S z místní nabídky nad položkou dokladu, vyvoláte dialog Slevy položek dokladu. Funkce slouží pro zadávání slev z jednotkové ceny včetně nebo bez DPH a pro kontrolu rabatů a marží dokladů v korunách nebo v měně. Funkcí Načíst nákupní ceny -> Ze skladu se však do pole "Předpokládáná pořizovací cena" načítaly nulové nákupní ceny. Chyba, která se týkala pouze dokladů v cizí měně, byla opravena.

Rezervace sady

Opravili jsme chybu "This key is already associated with an element of this collection" při pokusu o rezervaci sady, která obsahuje stejné produkty lišící se jen variantou.

Zobrazení Sklad

Přidali jsme funkci řazení podle sloupce Produkt do výchozího zobrazení skladu.

Skladové doklady

Vazba na položku dokladu

Uživatel může vytvořit vazbu mezi položkou výdejky a položkou faktury pomocí funkce Přehled (Stav skladové položky). Podmínkou je, aby cílový doklad obsahoval položku s odpovídajícím produktem (skladem a variantou). Jestliže je však na faktuře totožná položka uvedena na dvou řádcích, nelze ji v okně "Vazba na položku dokladu" vybrat. Jedna z položek je již zatržená a volba nejde změnit. Nedostatek jsme odstranili v tomto vydání.

Účetnictví

Saldokonta

V tomto vydání uvádíme pokračování změn ve funkci saldokont (předchozí úpravy jsou popsány v článcích Souhrn změn ve vydání 20130731 a Souhrn změn ve vydání 20130724).

V tomto vydání přibyla další funkční tlačítka v následujících oknech:

Okno Saldokonta

 • Tlačítko Dorovnat... je přístupné jen pokud jsou vybrané záznamy s rozdílem, nebo nejsou vybrané žádné záznamy a aktuální záznam má rozdíl.
 • Funkce Dorovnat: vystaví doklad, uhradí ho, zaúčtuje a aktualizuje data v tabulce Saldo účtu.
  • Doklad se neotevře, ale v zápatí formuláře Salda se zobrazí link, který umožňuje jeho otevření.

Okno Vyhledat a spárovat účetní zápisy

 • Tlačítko Spárovat+další přesune párování na další párovací znak v okně Salkdokonta. Pokud jsou vybrané položky, jedná se o další vybranou položku.
 • Použitím Spárovat+Další se zavře okno "Vyhledat a spárovat účetní zápisy" pokud funkce dojde na konec vybraných položek (respektive na poslední s rozdílem).
 • V položkách okna "Vyhledat a spárovat účetní zápisy" se nemusí vybrat položky. Jestliže není žádná vybraná, spáruje se aktuální položka.
 • Po zavření okna "Vyhledat a spárovat účetní zápisy" se aktualizují položky Salda v okně Saldokonta (promítnou se provedené změny).

Okno Párovací znak

 • Tlačítko Odebrat funguje tak, že párovací znak na vybraném řádku je změněn na (není).
 • Tlačítko Přidat... otevře okno "Vyhledat a spárovat účetní zápisy", funkce přidá záznam k párovacímu znaku.
 • Tlačítko Změnit... slouží k záměně párovacího znaku za jiný (u vybraných položek). Použitím funkce záznamy zmizí a v okně zůstává původní párovací znak.
 • Nově je přidána kontrola oprávnění měnit salda. Pokud uživatel oprávnění nemá, jsou tlačítka Odebrat, Přidat a Sloučit nepřístupná (Viz Možnosti agendy Účetnictví - oprávnění k agendě/Saldokonta).
 • Po změnách v okně "Párovací znak" se aktualizují položky Salda v okně "Saldokonta" (promítnou se provedené změny).

Do seznamu zobrazení agendy Účetnictví přibylo nové zobrazení Saldo.

 • Zobrazení ukazuje sumu zápisů na saldokontní účty. Řádky jsou seskupeny podle Párovacího znaku a Čísla účtu.
 • Je zobrazen součet zápisů na strany Má dáti a Dal a Rozdíl za daný párovací znak na daném účtu.
 • Dále jsou zobrazeny relevantní částky z prvotních dokladů (kde párovací znak+číslo prvotního dokladu) jako Celkem bez DPH, Celkem, Zbývá uhradit, Uhrazeno, Požadovaná a Uhrazená záloha, Zaokrouhlení, Firma, VS a Datum.

Funkce Import dokladů k zaúčtování

Hlavní úprava výměny dokladů spočívá v optimalizaci pro data na SQL serveru. Importy dokladů byly na větších datech často zdlouhavé. Optimalizace by měla celý proces výrazně urychlit. Funkčnost pro data na MDB datech zůstala v původním rozsahu. Aktualizaci na toto vydání doporučujeme provádět v dostatečném předstihu před "ostrým" použitím této funkce, pro zajištění dostatečné časové rezervy v případě nečekaných komplikací. 

Manažerská předvaha

Tiskový formulář byl upraven tak, aby se při nastavení hospodářského roku správně vypočítal zůstatek vybraného měsíce.

Před tiskem, v Možnostech předvahy začíná seznam měsíců vždy hodnotou "Otevření účtu" a navazuje prvním měsícem hospodářského roku. Pokud hospodářský rok začíná například 15. 4., v seznamu uvidíte položky "Otevření účtu" + duben -> duben.

Vysvětlení k číslům období v účetním deníku: Pokud hospodářský rok začíná například 15. 4., bude období 00 = Otevření účtu, 01 = duben, 02 = květen, ... , 12 = březen, 13 = duben, 255 = Uzavření účtu.

Tuzemská Reverse charge (RCH)

V daňové evidenci se na výdajovém pokladním dokladu chybně účtovalo DPH u tuzemské přenesené DPH (RCH). V tomto vydání je chyba opravena, řádek DPH se při účtování vynechává, obdobně jako při plnění z EU.

Přiznání k DPH pro slovenské firmy

Doplnili jsme pro ř. 19 a 20 plnění Z EU služba 4 (pouze dobropis).

Odsouhlasení pohledávek seznam

V agendě Interní doklady je tiskový formulář, který vytiskne seznam odsouhlasení pro kontrolu návratnosti pohledávek k nějakému zadanému datu. Pokud je pohledávka uvedena v cizí měně, při exportu do xls souboru se suma přepočte na koruny, označení cizí měny zůstane. Formulář byl upraven tak, aby navíc zobrazoval i nepřepočtenou sumu v cizí měně.

Vydané doklady

Omezit na uhrazenou zálohu

Nad vydanými a přijatými fakturami se v dialogu záloh objeví nový prvek – odkaz Možnosti. Klepnutím na něj se otevře okno s volbami, zda se má/nemá omezovat požadovaná záloha výší uhrazené zálohy.

 • Jestliže omezení zapnete, průvodce při přidání zálohy do seznamu záloh omezí částku požadované zálohy podle uhrazené zálohy.
 • Po klepnutí na tlačítko Dokončit průvodce zkontroluje, jestli požadovaná záloha není vyšší než uhrazená. Pokud ano, uživatel je informován a chybu je třeba opravit.

Další změny:

 • V sekci Součet dokladu jsme změnili podobu tlačítek, která otevírají přehledy na kartě Souvislosti – z "Tři tečky" dialog na Boční uvozovka "vpravo" – aby bylo odlišeno otevření dialogu záloh od přechodu na kartu.
 • Zjednodušené odebírání záloh: Jestliže přepíšete na dokladu požadovanou zálohu z nějaké částky na 0, jste dotázáni, zda chcete odstranit zálohy. Pokud zvolíte Ano, částky záloh se vynulují. Zobrazí se kontextová bublina "částky vynulovány". Pokud je odebrání částky zálohy korektní, potvrdíte klepnutím na Dokončit.

Zakázky

E-mail v detailu zakázky

Opravili jsme obnovování údaje v poli E-mail po změně kontaktu a nebo osoby s nebo bez e-mailové adresy v detailu zakázky na kartě Obecné.

Cizojazyčné tiskové formuláře

Rozšířili jsme nabídku cizojazyčných tiskových formulářů o Dodací list německy a Zakázka anglicky a německy.

Stornování položky dokladu

Provedli jsme opravu konfliktu při ukládání změn po nastavení stavu položky zakázky na stav STORNOVÁNO. Oprava v tomto vydání se týká pouze uživatelů Varia s daty na SQL serveru.

Ostatní

Doplněk Elektronická podání

V seznamu certifikátů v dialogu Nastavení elektronického podání, na kartě VREP, se nově zobrazují podrobnosti k vybranému certifikátu: název, vydavatel, verze, platnost od-do a sériové číslo.

Doplněk Čárové kódy

Do doplňku byl přidán nový režim umožňující kontrolu již existujících dokladů proti dávce získané načítáním do čtečky (doposud bylo možné na základě dávky ze čtečky pouze vystavit nový doklad).

Doplněk slouží pro nastavení požadovaného stavu zpracovaných položek, případně k rozdělení či navýšení položek s neshodným množstvím. Zcela nové, v dokladu neobsažené položky umožňuje doplněk na základě dávky do položek dokladu přidat, zpracovat.

Dohledávání odpovídajících položek dokladu k položkám z dávky probíhá na základě shody čísla dokladu, produktu a množství.

Vlastnosti, funkce a nastavení

1. Je potřeba provést změnu datové struktury souboru DBarXXXX.mda

2. V nastavení doplňku přibyla nová operace Párování, nový kód, který se může s touto operací spojit (kód = M).

 • V nastavení doplňku přibylo nové tlačítko Nastavení párování:
  • nastavují se zde požadované finální stavy položek zpracovávaných dokladů (umožňujeme nastavit stavy z hlediska skladu, nikoliv fakturace).
  • pro každý z očekávaných konfliktů je možné nastavit způsob jeho vyřešení.

3. V případě načtení dávky s porovnáváním existujícího dokladu je možné načítat přímo dávku obsahující číslo dokladu nebo dávku bez čísla dokladu – v takovém případě je uživatel dotázán, zda chce příslušný doklad najít.

4. Detail načtené dávky párování vypadá jinak, než detail tvorby nového dokladu. Obsahuje nová pole zobrazující ke všem načítaným položkám informaci z dávky a z položky dokladu, výsledek porovnání je podpořen barevným rozlišením.

5. Samotné zpracování dávky a tím editace souvisejícího dokladu probíhá dle nastavení zcela automatizovaně, nebo na základě volby uživatele.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 31. 7. do 3. 9., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Údržba (připravujeme)
 • Detail účetního dokladu (aktualizujeme)
 • Saldokonta (aktualizujeme)

Za nedostupnost nápovědy se omlouváme.