Souhrn změn ve vydání 20130315

vydání: 20130315 - verze: 14

Nová agenda Pohledávky

Agenda Pohledávky slouží k řízení pohledávek. Umožňuje sledovat na jednom místě aktivity spojené s vymáháním nebo jiným řešením pohledávky. Lze díky ní snadno identifikovat neuhrazené doklady po splatnosti, u kterých ještě nebyly podniknuty žádné kroky k vymožení pohledávky. U pohledávek, které se řeší, umožňuje kontrolovat dodržování dohodnutých termínů.

V základním pohledu jsou zobrazeny pohledávky seskupené podle kontaktů. U každého kontaktu je uveden součet pohledávek celkem, součet za aktuální rok, za minulý a předminulý rok, a pohledávky starší než 3 roky. Dále je zobrazen počet upomínek a datum poslední upomínky.

Pracovník, který má na starosti vymáhání pohledávek, může u každé pohledávky nastavit:

 • stav,
 • důvod nezaplacení,
 • datum odsouhlasení pohledávky zákazníkem a
 • datum kontroly řešení.

Přímo z modulu lze volat funkce, které umožňují řešení pohledávky (vystavení upomínek, vystavení dobropisů, vystavení návrhu kompenzace). Pohledávky lze zpracovat hromadně za celou firmu i po jednotlivých dokladech.

Agenda Pohledávky je volitelnou součástí modulu Vydané doklady. Instalační soubor je dostupný na stránce Altus Vario 12 - stažení software.

Detail pohledávky a výchozí zobrazení agendy Pohledávky

Detail pohledávky a výchozí zobrazení agendy Pohledávky.

Mzdy – tisk k Důchodovému spoření

V tomto vydání je k dispozici nový tiskový formulář související s výpočtem pojistného na důchodové spoření:

 • Hlášení k záloze na pojistné

Více informací k tiskovému výstupu naleznete v článku Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření.

Rezervační fronta

Okno rezervační fronty se otevírá nad položkou dokladu se skladovou položkou. V okně byly v tomto vydání provedeny následující úpravy:

 • Do tabulky, zobrazující produkty v rezervační frontě, byly přidány sloupce
  • Sériové číslo,
  • Šarže,
  • Trvanlivost,
  • Umístění a
  • Jednotka balení.
 • Pod tabulkou jsou nová tlačítka Vybrat vše a Zrušit výběr, která slouží ke změně zatržení ve sloupci REZERVOVÁNO.
 • Pokud doklad na aktuálním řádku tabulky obsahuje více položek rezervační fronty, zobrazí se navíc tlačítka Vybrat doklad a Zrušit výběr dokladu, která změní zatržení pro všechny položky daného dokladu ve frontě.
 • Rezervační fronta se zobrazí i v případě, že je vyvolána nad položkou ve stavu koncept.
 • Rezervační frontu lze otevřít také z detailu skladové položky. Otevírá se tlačítkem [...] vedle pole Blokováno na kartě Obecné.
 • Lze měnit velikost okna rezervační fronty.

Okno Rezervační fronta

Okno Rezervační fronta.

Rezervace zrychlena

Funkce rezervace skladových položek byla optimalizována. Rezervace je nyní zhruba 3x rychlejší než v předchozích vydáních.

Uzamčení zakázky pro náklady

V místní nabídce nad zakázkou přibyl nový příkaz Uzamknout pro náklady (resp. Odemknout pro náklady). Tímto příkazem se zakázka "uzamkne" pro výběr na přijaté faktury (a výdajové pokladní doklady).

Při pokusu o vložení čísla zakázky, která je uzamčená pro náklady, do položky přijaté faktury, se zobrazí chybová hláška "Zadané číslo nelze použít protože zakázka je uzamčená pro náklady.".

Kontrola uzamčení má některá omezení:

 • Kontroluje se pouze přiřazení zakázky na položku přijaté faktury a výdajového pokladního dokladu.
 • Nekontroluje se úprava částky na položce přijaté faktury nebo její odstranění v případě, že obsahuje vazbu na zakázku uzamčenou pro náklady.
 • Nekontroluje se existence čísla uzamčené zakázky při vytvoření faktury na základě jiného dokladu (například při vytvoření přijaté faktury na základě objednávky).
 • Nekontroluje se vytvoření nákladu pomocí interního dokladu nebo zápisem do účetního deníku v účetnictví.
 • Uzamčením pro náklady se nenastaví textový stav dokladu tak, jako při uzamčení dokladu. Nastaví se pouze hodnota pole Uzamčení na hodnotu 2 (případně 3, když je zároveň doklad uzamčen).

Nová verze aktualizačního programu

Pro aktualizaci Varia, pomocí příkazu menu Nápověda/Vyhledat aktualizace nebo prostřednictvím naplánované úlohy, slouží program AktualiazceOnLine.exe. Od tohoto vydání je vyžadována nová verze tohoto programu. Při aktualizaci se nová verze programu stáhne automaticky.

V případě, že by automatickému stažení a spuštění nové verze aktualizačního programu zabránila ochrana počítače, lze vyřešit aktualizaci stažením instalace ze stránky stažení software. Aktualizace obsahuje také novou verzi programu AktualizaceOnLine.exe.

Seznamy s výběrem a filtrování

Ve standardních oknech pro výběr dokladů, kde se doklady vybírají zaškrtávacím prvkem, se výběr zrušil po aplikování filtru. V tomto vydání je chování výběru změněno. Výběr zůstane zachován i při aplikování filtru. Pokud filtr skryje některé vybrané záznamy, bude uživatel při zpracování dotázán, zda se mají zpracovat všechny vybrané záznamy nebo jen vybrané záznamy, které jsou zobrazené.

Výběr produktů pomocí seznamu Katalog a sklad v modulu Prodejna

V modulu Prodejna je od tohoto vydání možné vybírat produkty pomocí standardní funkce Katalog a sklad. Funkci Katalog a sklad je potřeba přiřadit klávesové zkratce nebo tlačítku v okně možností modulu Prodejna.

Otevření peněžní zásuvky před tiskem

V tomto vydání je změněno pořadí tisku a otevření peněžní zásuvky. Peněžní zásuvka se bude otevírat před tiskem účtenky.

Okno rozvržení pro tisk

Do okna nastavení rozvržení pro tisk byla přidána možnost změny velikosti okna.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 4. 3. do 14. 3., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.