Souhrn změn ve vydání 20130918

vydání: 20130918 - verze: 14

Banka

Rozdělení úhrady mezi fakturu a dobropis

Funkce rozdělení úhrady byla upravena tak, aby ji bylo možné použít k rozdělení částky mezi fakturu a dobropis. V předchozích verzích fungovala správně, pokud byla částka rozdělena mezi více faktur. Jestliže byla částka rozdělena mezi fakturu a dobropis, mohlo v některých případech dojít k tomu, že výsledkem rozdělení byl pouze řádek s fakturou. Nově jsou výsledkem vždy 2 řádky - jeden s fakturou a druhý s dobropisem.

Homebanking - bankovní účet v různých měnách

Funkce Nastavení přiřazení účtu ke knihám zajistí, abyste měli pro každý načítaný účet přiřazenou knihu bankovních výpisů. Pokud máte definováno více účtů ve stejné měně pro stejnou banku, nastaví se první nalezený. Jestliže máte jeden účet v různých měnách pro stejnou banku, je třeba v dialogu "Nastavení přiřazení účtu ke knihám" za číslem účtu (případně za kódem banky) rozlišit kód měny (např. 1913921001/5500CZK, 1913921001/5500EUR). Tato nová úprava zajistí bezproblémový import výpisů s jedním číslem účtu v různé měně.

Dokumenty

Verzované dokumenty

Díky formátu Verzovaný dokument efektivně řídíte verze přiloženého dokumentu. Aby byla práce ještě snazší, přidali jsme do detailu záznamu Dokument, na záložku Souvislosti, sloupec Verze.

Sloupec Verze byl přidán také do zobrazení tabulky agendy, ale i do přehledu Zobrazit na kartě Dokumenty (v detailech záznamů). Pokud sloupec nevidíte, aktivujte jej pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce...

Mzdy

Zápis do deníku v agendě Personalistika

Opravili jsme chybu při použití funkce Zápis do deníku... dostupné z menu Agenda. Funkce slouží k hromadnému vložení zvolené události do vybraných kontaktů (podobně jako v agendě Adresář).

Zaúčtování mezd na SQL

Opravili jsme chybu při vytváření Interního dokladu z dialogu Zaúčtování mezd, která se projevovala hlášením "Položka nebyla v kolekci nalezena" a také chybu při rozúčtování ZP zaměstnavatele na střediska při volbě na Všechny knihy.

Prodejna

Výběr kontaktu na doklad

V okně prodeje nebo nákupu se kontakt může vkládat například pomocí výběru ze seznamu, který otevřete tlačítkem Firmy (F6). Kontakt v tabulce vyhledáte psaním hledaného textu například do pole Kontakt. Shodný název zobrazovaný v "bublině" poté vyberete klávesou Enter a firma se vloží do pole Kontakt / IČ v okně Prodeje/Nákupu. V minulém vydání funkce ignorovala výsledek hledání a vložila ze seznamu firmu označenou voličem záznamů. Chyba se projevovala pouze uživatelům s daty Varia na serveru SQL a je opravena.

Vložení produktu s variantou čtečkou čárových kódů

Vkládání produktů s variantami pomocí čtečky čárových kódů nefungovalo korektně. Při vložení variantního produktu do položky Prodeje/Nákupu se nezobrazovalo pole Varianty. Funkci jsme opravili.

Příjem a výdej hotovosti kódem

Příjem a výdej hotovosti lze zadat kódem. Nastavení se provádí na kartě Kódy. Zadáním kódu se funkce spustí. Po uvedení částky a dokončení transakce karta "Prodej 1" stále zobrazovala původně zadaný kód a množství s cenou v hodnotě 0. Funkci jsme opravili, po dokončení příjmu nebo výdeje je připravena na nové zadání.

Načtení výchozího rozvržení

Při otevření prodejny se mohlo, při určité kombinaci rozvržení, zobrazit upozornění na chybu ve výchozím rozvržení sloupců. Funkci jsme opravili.

Sklad

Hromadná změna údajů

V agendě Sklad můžete hromadně měnit údaje (v zobrazení Sklad) pomocí funkce Najít a nahradit. To není praktické v případě, kdy se mění některý z údajů většího množství položek. To nyní řeší nově implementovaná funkce Povolit úpravy v tabulce agendy ve výchozím zobrazení Sklad. Funkci naleznete tradičně v menu Agenda. Povolení k úpravám záznamu přímo v tabulce agendy poznáte podle zatržítka CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) vedle příkazu Povolit úpravy v tabulce agendy.

K polím, která můžete editovat pomocí funkce Najít a nahradit:

 • Údaj sklad 1
 • Údaj sklad 2
 • Poznámka sklad
 • Kategorie sklad
 • Množství minimální skladu
 • Množství bodu objednání
 • Množství maximální skladu
 • Středisko skladu

přibyla po aktivaci "Povolit úpravy" další pole:

 • Kód skladové položky
 • Předkontace/Nákup, Příjem, Prodej, Výdej a Materiál
 • Nákupní (objednací) strategie

Částečné plnění / Zrušit REZERVOVÁNO

V některých výjimečných případech nesouhlasil součet množství ve stavu REZERVOVÁNO z položek dokladů s množstvím blokovaným na skladu po nastavení stavu položky funkcí Částečné plnění / Zrušit REZERVOVÁNO... Chybu jsme opravili.

Účetnictví

Saldokonta

V tomto vydání uvádíme pokračování změn ve funkci saldokont. Předchozí úpravy jsou popsány v článcích:

Aktuální úpravy:

 • Okno Saldo účtu bylo rozšířeno o sloupce s údaji z prvotních dokladů.
 • V okně Vyhledat a spárovat účetní zápisy je umožněn výběr položek zatržítkem.
 • Na zobrazení Saldo navazuje nový tiskový formulář Saldokonta podle firem. V předvolbě tisku (náhledu) vyberete kontakt nebo všechny nabízené kontakty. Na tiskovém formuláři dojde k seskupení otevřených položek (po kontaktech). K dispozici jsou údaje ve sloupcích Párovací znak, Konto, Variabilní symbol, Má dáti, Dal a Rozdíl.

Terminologie položky místní nabídky

V místní nabídce nad účetním dokladem jsme opravili text položky pro volbu Účetní rozvrh... Funkce se správně jmenuje Účtový rozvrh... a slouží k otevírání dialogu Účtový rozvrh.

Založení konta z prvotního dokladu

K výběru konta z rozvrhu a vložení do položky dokladu sloužila funkce volaná z místní nabídky - Konta. Nové konto do účtového rozvrhu však založit pomocí této funkce nešlo. Bylo nutné přejít do agendy Účetnictví.

V tomto vydání jsme do místní nabídky - otevřené nad číslem účtu (předkontací) - zařadili rozšiřující funkci reprezentovanou položkou Účtový rozvrh a osnova...  Prostřednictvím otevřeného dialogu Účtový rozvrh můžete definovat nové konto do účtového rozvrhu (příp. nastavit charakteristiky jednotlivých kont a jejich analytické členění). Na spodním okraji dialogu je nejdříve třeba povolit úpravu rozvrhu. Změna platí pouze pro podvojné účetnictví.

Uzamknutí názvů kont

Daňová evidence ("jednoduché účetnictví") vyžaduje pro zaúčtování DPH z dokladů dvě konta - Příjem DPH a Výdej DPH. Jestliže názvy kont změníte, objeví se při účtování nesrozumitelná chyba a účtování je pak samozřejmě chybné. Aby k tomuto případu nedocházelo, zakázali jsme přejmenování kont pro zaúčtování. Ostatní hodnoty měnit lze.

Vydané doklady

Vystavení penalizačních faktur podle

Vystavení penalizačních faktur v agendě zajišťují funkce dostupné z menu Agenda l Vystavit penalizační faktury podle. Také po úhradě pomocí Průvodce výběrem dokladů k úhradě se nabídne vystavení penalizačních faktur. V dialogu Vystavení penalizačních faktur vyberete faktury, které byly uhrazeny po splatnosti. Jestliže ke kontaktu nevyžadujete vystavení jednotlivých penalizačních dokladů, jistě oceníte novou možnost výběru funkce Sloučit na jeden doklad podle kontaktu. Penále za jednotlivé doklady jsou seskupeny na jeden doklad podle kontaktu.

Úhrada dokladu s platebním kalendářem

Kontrola dokladů po úhradě byla rozšířena o průzkum splátek. Jestliže zbývá uhradit >0, doklad se zobrazí v okně "Problematické úhrady" (v seznamu nedoplatků). Nyní se ještě zkoumá, zda je k dokladu definovaný platební kalendář. Pokud ano a částka zbývá uhradit se rovná sumě neuhrazených částek z platebního kalendáře, doklad se zobrazí v okně "Uhrazené doklady" (v seznamu dokladů bez závad). Při vložení dokladu, který má splátkový kalendář, se vloží první čáska, která není ve stavu OK (tj. nejstarší nerealizovaná splátka).

Poznámka: Pokud někdo zaplatí na začátku jednu splátku špatně, bude průvodce výběrem dokladů k úhradě až do předposlední splátky hlásit nedoplatek (protože nebude souhlasit zbývá uhradit se zbývajícími splátkami).

Aktualizace pole DPH doklad

Pokud vystavíte novou vydanou fakturu a na kartě Obecné vyberete v poli DPH doklad položku "Shora, tuzemské plnění", Vario správně vypočítá DPH shora (po zadání sazby a částky včetně DPH). To je v pořádku. Jestliže jste však použili tlačítko "Uložit a nový", následující faktura měla v poli DPH doklad opět hodnotu "Shora, tuzemské plnění", ale DPH nebylo vypočítané shora, nýbrž zezdola. Po uzavření a otevření dokladu se v poli DPH doklad již správně zobrazilo "Tuzemské plnění".

Zajistili jsme obnovování správné textové hodnoty "Tuzemské plnění" při vystavení nového dokladu pomocí tlačítka "Uložit a nový". Funkce výpočtu pracovala korektně. Problém byl v tom, že se pole aktualizovalo jen pokud se měnil typ dokladu nebo hodnota DIČ.

Výroba

Ukončení programu Vario

Ošetřili jsme chybu "Zadaný výraz obsahuje odkaz na objekt který je zavřen nebo odstraněn" při zavírání aplikace Vario například se současně otevřeným náhledem tiskového formuláře volaného z detailu záznamu Výrobní zakázka.

Funkce Schváleno v detailu Operace

Operace označená zatržítkem je schválená pro použití – vyhovuje požadavkům systému. Zatržení pole zároveň aktivuje kontrolu ověřující, zda-li jsou splněny všechny formální náležitosti (např. existence definovaného Zdroje, Ceníku, Produktu). Opravili jsme chybu, která se objevovala po vyplnění zdrojů na operaci a po zatržení funkce Schváleno.

Ostatní

Podmíněné formátování

Příkaz menu Formát Podmíněné formátování... vyvolá dialog Podmíněné formátování, ve kterém lze nastavit (a zrušit) vlastní formát buňky v tabulce agendy závislý na zadané podmínce. Můžete také nastavit barvu pozadí a popředí buňky, která se projeví při splnění podmínky.

Pokud jste při práci s oknem nechtěně stiskli klávesu "Page Down", došlo k posunu těla dialogu. Klávesa "Page Up" vrátila obsah okna do původního stavu. Nedostatek jsme odstranili v tomto vydání.

Rozvržení pro tisk

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt z nabídky Náhled na panelu nástrojů. Tuto sestavu je nejprve nutno naformátovat. Tzn. nastavit rozvržení polí, titulky a další vlastnosti sestavy. Pro formátování slouží dialog Návrh sestavy. Tento dialog se otevře automaticky při tisku aktuálního objektu (tabulky agendy) pokud nebude nalezen návrh sestavy pro dané zobrazení a jeho rozvržení, nebo přes menu Zobrazení: na panelu Filtry v položce Rozvržení pro "xxx" > Nastavení rozvržení pro tisk.

V možnostech dialogu návrhu sestavy (Nastavit rozvržení pro tisk > Možnosti sestavy...)  je možno nově určit, zda se mají tisknout souhrny v zápatí sestavy. Změna se provádí volbou CheckBox - Zatržítko Nezobrazovat souhrny v zápatí sestavy.

Nová volba Nezobrazovat souhrny v zápatí sestavy

Nová volba Nezobrazovat souhrny v zápatí sestavy.

Akce a zobrazení uživatelských polí

Při vytváření akce typu "Vytvořit úkol" nebo "Zapsat záznam do deníku" se v seznamu polí k vyplnění nenabízela uživatelem definovaná (u_*) pole. V tomto vydání je funkce opravena.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 4. 9. do 16. 9., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Údržba (připravujeme)
 • Saldokonta (aktualizujeme)

Za nedostupnost nápovědy se omlouváme.