Souhrn změn ve vydání 20130717

vydání: 20130717 - verze: 14

Parametry produktů

Nová funkce Parametry umožňuje zadávání bohatých sad informací k produktům v katalogu. Parametry jsou určeny především pro zadání specifikací zboží, které se přenáší do internetového obchodu. Sady parametrů se definují ke kategoriím stromu produktů.

Například pro internetový obchod s elektronikou nadefinujete pro kategorii Televize parametry Úhlopříčka, Rozlišení a Frekvence. Pro kategorii Digitální fotoaparáty nadefinujete parametry Snímač, Rozlišení, Optický zoom. Parametry se dědí z nadřazených kategorií, díky tomu stačí v podřízených kategoriích rozšiřovat definice pouze o údaje specifické pro danou podkategorii (například v kategorii Digitální fotoaparáty / Zrcadlovky se přidá parametr Úhlopříčka snímače). 

Počet parametrů je prakticky neomezený. Jsou k dispozici všechny obvyklé datové typy (text, číslo, ano/ne) a navíc i možnost zadat parametr formou tabulky (matice n řádků x n sloupců). U textových hodnot lze zadávat texty pro různé jazyky.

Kategorie se definují v dialogu Strom produktů. Na kartě Definice stromu se zadávají ke kategoriím produktů parametry.

Dialog Strom produktů, karta Definice stromu a okno Parametry kategorie

Dialog Strom produktů, karta Definice stromu a okno Parametry kategorie.

 

Funkce Parametry je řešení určené pro definici a zadávání specifických informací k produktům (především pro potřeby internetových obchodů). Parametry se definují ve vztahu ke kategoriím stromu produktů.

Okno Parametry kategorie

Okno Parametry kategorie a vytvoření nového parametru.

 

Ve vlastnostech parametru můžete k výchozímu popisu vytvořit jazykovou mutaci.

Okno Parametry kategorie a detail parametru

Okno Parametry kategorie a detail parametru.

 

Každé kategorii stromu produktů je možné definovat jedinečnou skupinu parametrů, která bude k dispozici a k vyplnění u všech produktů zařazených do dané kategorie. Hodnoty parametrů se vyplňují v detailu produktu na kartě Parametry.

Detail záznamu Produkt, karta Parametry a záložky skupin parametrů

Detail záznamu Produkt, karta Parametry a záložky skupin parametrů.

Funkce pro zadávání parametrů je placeným rozšířením katalogu, které má samostatnou licenci. Chystáme také doplněk, který umožní obdobné zadávání parametrů k ostatním agendám Varia.

Adresář

Kampaně a číselník pro stavy kontaktu

V detailu kampaně na kartě Kontakty jsou shromažďovány buď kontakty, kterým bude kampaň adresována, nebo kontakty získané konkrétní kampaní. Ke každému kontaktu lze nově vyplnit do pole Stav hodnoty z číselníku. Číselník je prázdný, předpokládá se, že jej vyplní uživatel podle způsobu, jakým bude s kampaněmi pracovat.

Hromadný e-mail kampaně

Kontaktům kampaně lze rozesílat hromadně e-mail s informacemi zapsanými na kartě Text (včetně obrázků a dalších objektů). Aktivní volba "Zapsat informaci o odeslaném emailu do deníku kampaně" způsobí, že se pro každý odeslaný e-mail vytvoří záznam v deníku událostí. Do záznamu se navíc vloží i obsah pocházející z karty Text.

Nová úprava nabízí možnost potlačit vložení textu. Pokud vyberete volbu "Zapsat informaci o odeslaném emailu do deníku kampaně", zpřístupní se volba "Do deníku vložit text kampaně". Funkce je ve výchozím stavu vypnuta a "pamatuje" si uživatelem nastavenou hodnotu pro následující použití hromadného e-mailu. Kvůli úspoře místa v databázi je vhodné text do deníku neukládat.

Obálka – tisk vlastního textu nad adresou příjemce

Tiskový formulář Obálka slouží k tisku adres na dopisní obálku. Před tiskem je zobrazen dialog Možnosti obálky pro nastavení voleb: velikost obálky, zpáteční adresa, doplňující texty a možnost tisku loga firmy. Na kartě Adresy přibylo nové pole určené k vložení vlastního textu (například Vážená paní, K rukám ředitele, Ekonomické oddělení). Tento text se vytiskne nad adresou příjemce.

Adresa na WWW - naplánovat trasu a spojení

Nad libovolnou adresou (v záznamech adresáře, v dokladech) je možné spustit Průvodce vyhledáním adres na WWW kliknutím na tlačítko Boční uvozovka "vpravo". S danou adresou je pak možno pracovat pomocí vybrané služby. Adresu můžete vyhledat na mapě, naplánovat trasu nebo spojení k dané adrese.

Nově lze naplánovat trasu mezi více adresami. Adresy lze přidat do seznamu adres, přes které má trasa probíhat. Adresy se mohou zapisovat ručně nebo je vyberete z kontaktů v adresáři.

Přidání kontaktu do Adresáře z dokladu

V dokladu můžete vyplnit údaje kontaktu (firmy), který není v adresáři a následně je do adresáře vložit tlačítkem "Vložit do adresáře". Při založení typu záznamu Osoba docházelo k přepisováním textové hodnoty v poli Zařadit jako, kterou uživatel předtím změnil. Nedostatek je odstraněn v tomto vydání.

Banka

Náhled tiskového formuláře Zahraniční příkaz

V části přehledu položek příkazu se nezobrazovaly položky hrazených dokladů. Chyba je opravena.

Evidence majetku

Nový záznam podle záznamu

Záznam Majetek vystavený použitím funkce Nový záznam → Podle záznamu kopíroval nevhodná pole – především hodnoty související s úpravou ceny a technického zhodnocení.  Po úpravě funkce kopíruje pouze "prázdný" záznam Majetek a Pořizovací cenu.

Manager

Reporty Obchod – Prodej

Byly revidovány reporty Top 30 a Top 30 odběratelů a sjednoceny názvy s popisy.

Oříznutí stránky při tisku reportů

Odstranili jsme nedostatek při tisku reportů funkcí Aktuální objekt z panelu nástrojů, který se projevoval přílišným oříznutím tisknutého formuláře. Opraveno bylo také posouvání datumu v záhlaví, aby nezasahoval do nadpisu reportu (může k tomu dojít při nastavení vyššího loga na doklad).

Mzdy

Elektronické podání tiskových formulářů Nemocenské pojištění a ELDP - roční

Byla opravena chyba při použití Elektronického podání u uvedených tiskových formulářů z agendy Personalistika, kdy nešel doplněk spustit, ale pouze se dal uložit xml soubor. Nyní funguje odesílání bez problémů.

Tiskový formulář Sociální pojištění

V uvedeném tiskovém formuláři se chybně zobrazovaly poměry, u nichž trvala absence celý měsíc (PPM, Rodičovská dovolená, Nemoc apod.) v oddíle Zaměstnanci s důchodovým spořením, ačkoli neměli Důchodové spoření vůbec zadané. V tomto vydání je provedena oprava.

Platební příkaz a kontrola na spočítané poměry

Do dialogu vytvoření Platebního příkazu bylo přidané pole Provést kontrolu, zda jsou všechny poměry spočítané. Pokud by při použití kontroly bylo zjištěno, že nejsou všechny poměry spočítané, Platební příkaz se nevytvoří.

Prodejna

Vystavení Nabídky

Pomocí volby Jiný doklad lze v okně Platit vystavovat doklady do zvolených knih. Seznam dokladů byl rozšířen o doklad typu Nabídka.

Sklad

Nové zobrazení Obrátkovost

V tabulce agendy Sklad přibylo zobrazení Obrátkovost informující o obratu a obrátkovosti produktů na skladu. Před spuštěním se zobrazuje dialog pro nastavení datumů od-do. Zobrazení využijete pro zjištění, které produkty se málo prodávají. Obrátkovost se zkoumá za nějaké přiměřené období, obvykle minimálně týden, v lepším případě měsíc nebo čtvrtletí. 

Slevy nad příjemkou

Nad položkami Příjemky lze otevřít okno pro zadání slev k jednotlivé položce a nebo ke všem položkám. Od tohoto vydání lze zadávat nákupní slevu ke všem položkám najednou i pomocí nového pole Sleva, které naleznete na kartě Obecné.

Změna ceníku na příjemce

Byla opravena chyba po změně ceníku na kartě Obecné. Nastala jen v případě, že všechny položky příjemky pocházely z ceníku, ze kterého se ceny měly přepočítávat.

Vratka příjemky - kurs a zobrazení Všechny obvyklé souvislosti

Jestliže je skladový doklad Příjemka vystaven v cizí měně, v dokladu Vratka příjemky je vyžadováno, aby měla stejný kurs jako příjemka, bez ohledu na kurs aktuálně platný.

Na kartě Souvislosti, v zobrazení Všechny obvyklé souvislosti se nově vypisují vracené příjemky (a výdejky). Zobrazit by se měly také vratky na původních příjemkách (a výdejkách).

Katalog a sklad

Opravili jsme chybu, která nastala při uzavírání okna Možnosti v dialogu Katalog a sklad.

Internet Explorer a HTML text v katalogu

V detailu záznamu Produkt, na kartě Texty, jsou dvě textová pole. Větší pole slouží pro podrobný popis produktu zejména pro použití v katalogu nebo internetovém obchodu. Zaškrtnutím funkce "Použít HTML formátování" se otevře HTML editor v okně prohlížeče a text pole může být volitelně zapsán v jazyce HTML. Byla opravena chyba, která způsobila v Internet Exploreru 10 nefunkčnost tlačítek pro formátování textu.

Funkce "Použít HTML formátování" spolupracuje pouze s prohlížečem Internet Explorer.

Účetnictví

Tiskový formulář Výkaz o majetku a závazcích

V tiskovém výstupu agendy Peněžní deník se načítaly opačně hodnoty dobropisů do řádků Závazky a Pohledávky. Namísto odečtení byly přičteny. Chyba je odstraněna v tomto vydání.

Formát kódu banky v možnostech přiznání k DPH

Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH slouží k vytvoření přiznání k DPH, k jeho tisku nebo elektronickému odeslání. Nastavení zpracování tiskového formuláře se provádí v dialogu Možnosti Přiznání k DPH. Klepnutím na prvek "Tři tečky" dialog se otevře seznam účtů finančních úřadů včetně kódů bank. Třímístný kód byl opraven na platný čtyřmístný formát.

Název společnosti v záhlaví tiskového formuláře

Do tiskového formuláře Saldokonta jsme přidali pole, do kterého se při tisku automaticky dosadí název firmy – Naše firma. Tím je při tisku saldokont za více společností zajištěno, že každý formulář v záhlaví je označen jménem společnosti (firmy).

Údržba

Modul Údržba byl významně upraven. Pokud používáte modul Údržba, doporučujeme vám seznámit pracovníky se změnami před aktualizací Varia.

Podpora ad hoc tiketu bez specifikace zařízení

Na tiket byla přidána pole Sériové číslo, Název zařízení, Číslo zařízení (katalogové číslo), Profese a Adresa umístění, aby bylo možné zadat tiket a zásah bez zařízení. Při vložení zařízení se tato pole vyplní ze zařízení. Při vygenerování zařízení z tiketu se naopak propíší do zařízení.

Pole Stav bylo "odsunuto" do hlavičky tiketu. Systémový tiket se nově označuje v poli Referent příznakem System. Pokud tiket vznikl jako pravidelná servisní prohlídka, tato informace se zapisuje do pole Hlášená závada.

Workflow tiketu

Nově je zrušena podmíněná nutnost vyplnění Data převzetí a Termínu splnění. Nově jsou v zápatí tiketu dvě tlačítka - Naplánovat servis (povinná pole jsou Technik a Termín splnění) a Vytvořit zásah (umožňuje vytvořit servisní zakázku, aniž by byl vyplněný technik a dříve povinné datumy).

Tlačítko Naplánovat servis nastaví stav tiketu na Naplánováno, tlačítko Vytvořit zásah nastaví stav na Zásah. Po ukončení tiketu na servisní zakázce se nastaví na tiketu na OK.

Generování zařízení z tiketu

Na plánu tiketu je nově vedle zařízení tlačítko pro generování zařízení z tiketu. Zkopírují se údaje Název zařízení, Sériové číslo, Katalogové číslo a Profese, dále také kontaktní údaje, pokud jsou vyplněné.

Vložení zařízení do tiketu

Pokud je plán tiketu vytvořen ad hoc, je možné zařízení vybrat nejen podle identifikátoru zařízení, ale nově také pomocí sériového čísla a čísla zařízení (katalogové číslo). Dále je vedle pole Zařízení volba (...), která umožní vyhledávat podle mnoha dalších polí.

Mazání úkonů při změně zařízení na tiketu

Pokud je tiket vygenerován ze zařízení, přenesou se i vyplněné úkony. V případě změny zařízení na takto vytvořeném tiketu je uživatel dotázán, zda chce úkony ponechat nebo je smazat.

Generování zařízení ze zakázky

Nově lze vygenerovat zařízení hromadně. Původní funkce z detailu zařízení byla přesunuta do menu Agenda - Vytvořit zařízení z dokladu...

Zobrazují se vždy záznamy z aktuálního roku a nově lze (mimo zakázek) zakládat zařízení i z vydaných a skladových dokladů.

První dialog průvodce slouží pro výběr dokladů, ze kterých se má zařízení založit, následuje seznam položek, pro které chcete zařízení vygenerovat.

V posledním dialogu průvodce je potřeba zadat knihu zařízení a určit, zda se má založit právě tolik zařízení, kolik je na položce původního / vzorového dokladu.

Adresy

Na zařízení a plánu tiketu přibyla nová adresa - Adresa umístění, kde lze editovat třetí adresu zařízení, pokud se neshoduje s Uživatelem a Majitelem.

Změna identifikátorů firem je logována do deníku událostí.

Obchodní podmínky

V dialogu Zařízení můžete na kartě Obecné, záložce Obchodní, definovat informace do pole Poznámka Smlouvy.

Pokud je před řádek zapsán znak vykřičníku (například !Servis nutný do 24 hodin), zobrazuje se tato informace na plánu tiketu po jeho otevření ve žlutém informačním pruhu.

Upozornění na zařízení v záruce

Pokud je zařízení v záruční době, zobrazí se upozornění po otevření plánu tiketu ve žlutém informačním pruhu.

Klonování tiketů alias hromadná geneze tiketů

V agendě Plán údržby nově naleznete v menu Agenda funkci Hromadné generování tiketů. Pomocí této funkce lze hromadně:

  • Generovat tikety podle vybraných zařízení
  • Generovat daný počet stejných tiketů bez zařízení

 

Na třetí záložce je potřeba nejprve vygenerovat jeden nový tiket, který bude sloužit jako vzor. Tento tiket se následně použije jako první generovaný v řadě. Jeho číslo bude základem číselné řady.

Průvodce lze spustit také ze záložky Tikety na servisní zakázce. V druhém případě jsou tikety automaticky připojeny na zásah.

Záložka Tikety na zásahu

Na zásah je možné přiřadit libovolný počet tiketů pro libovolný počet zařízení. Tato záložka zobrazuje úkony všech tiketů a slouží k jejich odsouhlasení.

Rozdělena je na dvě podzáložky: Plán údržby a Plán údržby + úkony.

Na podzáložce Plán údržby naleznete nově přehled tiketů 1:1. Některá pole lze přímo upravit, aniž by bylo nutné otevírat samotné tikety.

Na podzáložce Plán údržby + úkony bude zobrazeno to, co nyní.

Volbou Ukončit tikety proběhne kontrola, zda jsou veškeré úkony odsouhlaseny. Pokud ano, nastaví se stav tiketu na OK. Pokud tiket nemá žádné úkony, nastaví se stav OK.

Nová tlačítka Vytvořit nové tikety a Přidat tiket slouží pro ad hoc vytvoření tiketu a přiřazení k dané servisní zakázce nebo přiřazení již vytvořeného tiketu.

Při ukončování úkonů se kopíruje materiál úkonu do zakázky. Nově, pokud již položka s daným produktem bude existovat, navýší se pouze množství, místo aby se vkládala položka nová.

Kategorie a pole Údaj 1, Údaj 2

Detaily Zařízení a Plánu údržby byly redesignovány a nově přibyla pole Údaj 1, Údaj 2 a pole Kategorie.

Nové tiskové formuláře

Do jednotlivých agend modulu Údržba byly přidány tiskové formuláře:

  • Údržba - Instalační protokol
  • Plán údržby - Servisní výkaz
  • Plán údržby - Skladový doklad tiketu
  • Servis údržby - Skladový doklad údržba

Po zavření agendy Plán údržby nelze ukončit Vario

Program Vario nelze ukončit prvkem Uzavřít (v pravém horním rohu aplikačního okna), jestliže uživatel předtím uzavřel agendu Plánu údržby a okno úvodní obrazovky Varia. Aplikaci Access bylo nutné ukončit pomocí Správce úloh a následně ve Variu spustit Správce databáze a provést opravu a kompresi dat. Chybu jsme opravili.

Vydané doklady

Zobrazení Měsíční fakturace

Bylo upraveno zobrazení Měsíční fakturace (vydané i přijaté doklady) tak, aby respektovalo hospodářský rok. Pokud máte nastavený hospodářský rok 2013 například od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013, uvidíte fakturaci za měsíce 2012-08, 2012-09, ... 2013-07. Období se primárně zjišťuje z DUZP a sekundárně z Datumu dokladu.

Zobrazení Prodeje u částečně dobropisované faktury

Zobrazení datového listu mylně interpretovalo prodané množství celkem. Fakturované a dobropisované množství sčítalo, namísto aby množství dobropisu odečetlo. Chyba byla odstraněna.

Export faktur do formátu ISDOC

V exportech agendy Vydané doklady naleznete export Doklad ISDOC, který slouží k exportu faktur do formátu ISDOC. Opravili jsme nepřesnost exportu tak, aby se "ulice" ukládala do prvku Ulice a "číslo domu" do prvku Číslo domu (ve formátu č. p./č. o.).

Výroba

Operace - seznam zdrojů

V detailu záznamu Operace, na kartě Obecné, na podřízené záložce Zdroje se vybírají zdroje, na kterých se operace provádí.

Do seznamu zdrojů jsme přidali typ a popis zdroje. Nově lze položky filtrovat.

Zakázky

Změna produktu ve stavu Dodat

Jestliže se v položce zakázky pokusíte změnit produkt ve stavu Dodat, upozorní Vario na nutnost nejdříve nastavit stav položky na koncept. Kontrola položky se však dala obejít a změna produktu na položce se podařila bez nutnosti nastavit stav koncept. Chybu jsme opravili.

Nastavit stav fakturovat nad zápornou položkou

Funkce pro nastavení stavu fakturovat nad položkami s kladným a záporným množstvím byla upravena. Pokud se nastavuje stav hromadně přes nabídku tlačítka Stav vše, nastaví se stav fakturovat pouze kladným položkám. U záporných položek se musí nastavit jednotlivě na dané položce.

Ostatní

Oprávnění k tiskovému formuláři v detailu záznamu

Pokud potřebujte zabránit některým uživatelům v použití tiskových formulářů, nastavíte odpovídající oprávnění na úrovni tiskových formulářů. V takovém případě pak určený uživatel například nezobrazí ani náhled a formulář též nevytiskne. Omezení vlivem oprávnění se neprojevilo v detailech záznamů. Nedostatek jsme opravili.

Doplněk IKC Excel

Doplněk Import katalogu a ceníku MS Excel nově umožňuje importovat ceny i k produktům, které mají shodné katalogové číslo a číslo je v souboru uvedeno duplicitně. To znamená, že bude-li v tabulce Excelu uvedeno stejné katalogové číslo pro více produktů, budou všechny tyto produkty aktualizovány.

Kontrola a oprava stavů položek

V doplňku Správce databáze na kartě Kontrola dat přibyla volba Zkontrolovat stavy položek dokladů. Tato kontrola zkontroluje stavy položek dokladů, které obsahují vazbu na sklad. V případě nalezených chyb je možné stavy opravit.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 12. 6. do 9. 7., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Údržba

Dokument(y) nápovědy prochází revizí – aktualizací. Omlouváme se.