Souhrn změn ve vydání 20130403 a 20130404

vydání: 20130403 - verze: 14

Změna datové struktury

Z důvodu připravovaných vylepšení Varia obsahuje toto vydání Varia změny v datové struktuře. Při aktualizaci se bude měnit struktura databáze, a proto se budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Ověření spolehlivosti plátce DPH

Do Varia byla přidána automatická kontrola spolehlivosti plátců DPH. Při vložení kontaktu (nebo zapsání DIČ) do přijatého daňového dokladu s místem plnění v tuzemsku, se ověří spolehlivost plátce DPH.

Pokud plátce není spolehlivý nebo se spolehlivost nepodaří ověřit, zobrazí se v záhlaví dokladu "žluté" varování.

Pokud je plátce spolehlivý, zobrazí se vedle údaje DIČ zelené zatržení. Při najetí myší na symbol se zobrazí informace o datu ověření.

Zobrazení ověřeného plátce DPH v přijatém dokladu

Zobrazení ověřeného plátce DPH v přijatém dokladu.

Princip a nastavení

Plátce DPH je ověřován pomocí webové služby, kterou provozuje Finanční ředitelství. Služba zjistí stav plátce:

 • Spolehlivý plátce
 • Nespolehlivý plátce
 • Plátce nenalezen (neznámé DIČ nebo neplátce DPH).

Služba zároveň vrátí seznam zveřejněných účtů.

Tyto informace se uloží do databáze. Při opakovaném otevření dokladu se informace načtou z databáze (kvůli úspoře času se nevolá webová služba). V možnostech modulu Přijaté doklady lze nastavit počet dní, po které budou používány údaje z databáze.

 • 0 dní: výchozí nastavení. Údaje uložené do databáze budou používány jeden den (dnes). Následující den bude znovu zavolána webová služba.
 • -1: hodnota mínus jedna vypne volání webové služby. Toto nastavení použijete, pokud nechcete kontrolovat plátce pomocí webové služby, nebo pokud vás bude tato funkce neúměrně zdržovat (při přetížení služby by se mohla odezva prodloužit).
 • 7 dní: hodnota jakéhokoli kladného čísla znamená počet dní, po které se bude akceptovat hodnota uložená v databázi.

V detailu kontaktu na kartě Obchodní, v sekci Segmentace, je uveden stav plátce. Stav plátce v detailu kontaktu se načítá vždy z databáze. Vedle stavu klepnutím na [...] se vynutí načtení aktuálního stavu z webové služby (tuto funkci lze využít pro manuální stahování, jestliže je vypnuto volání webové služby).

Dále je možné zobrazit historii změn a aktualizace dat v databázi a seznam zveřejněných účtů.

Informace o spolehlivosti plátce DPH v detailu kontaktu

Informace o spolehlivosti plátce DPH v detailu kontaktu.

Ověření zveřejnění účtů plátce DPH

Při úpravě bankovního spojení na přijatém dokladu (pokud zdanitelné plnění je tuzemsko a je zadané DIČ plátce DPH) se provede kontrola zveřejnění účtu. Jestliže účet není zveřejněný, zobrazí se v záhlaví dokladu "žluté" varování. Pokud je číslo účtu zveřejněné, zobrazí se vedle čísla účtu symbol zeleného zatržení.

Při klepnutí pravým tlačítkem myši na zelené zatržítko se zobrazí místní nabídka s příkazem Přehled... Tento příkaz zobrazí historii zjišťování a změn daného bankovního spojení.

V seznamu Banka se nyní, kromě bankovních spojení firmy, zobrazují také zveřejněná bankovní spojení.

V detailu kontaktu na kartě Banky, v zobrazení detailu bankovního spojení, je provedena u dodavatelů stejná kontrola zveřejnění jako na dokladu. 

Kontrola bankovního spojení dále probíhá při vystavování příkazů k úhradě. Uživatel je při vkládání přijatých dokladů do příkazu upozorněn v případě, že se jedná o nespolehlivého plátce nebo v případě zadání nezveřejněného účtu.

Credit Check

Do Varia bylo přidáno ověřování kredibility firem pomocí služby firmy Credit Check, která analyzuje creditrisk data z mnoha zdrojů, například ze zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku či obchodního rejstříku. Výsledkem je Creditcheck v podobě jednoduchého symbolu (semaforu) signalizující stav dané společnosti.

Semafor je zobrazen na kartě Obchodní v sekci Segmentace a může nabývat 3 hodnot:

 • Zelený semafor: Není vliv na bonitu.
 • Žlutý semafor: Vliv na bonitu.
 • Červený semafor: Významný vliv na bonitu.

Vedle semaforu a textového popisu je uvedeno datum, ke kterému je uvedený stav aktuální.

Klepnutím na tlačítko [...] lze:

 • zjistit aktuální stav semaforu z webové služby Credit Checku nebo
 • zobrazit podrobnosti o kontaktu na webu Credit Check.

Altus Vario obsahuje základní informace o kontaktu, které jsou zdarma. Připravujeme rozšíření, které na základě předplatného zpřístupní podrobné informace o kontaktu.

Připravujeme také program, který stahuje hodnocení firem dávkově. Dávková aktualizace se nastaví jako plánovaná úloha, aktualizace dat potom probíhá automaticky. Díky tomu nebude potřeba aktualizovat stav semaforu pomocí zjištění aktuálního stavu.

Při vložení firmy s výstrahou nebo rizikem (žlutý nebo červený semafor) do zakázky nebo faktury se zobrazí "žluté" varování v záhlaví dokladu.

Karta Obchodní s novým údajem Credit Check

Karta Obchodní s novým údajem Credit Check.

Způsob hodnocení kredibility firem v podání Creditchecku je popsán na stránce Jak to funguje.

Pro kontrolu kredibility musí být zadán údaj IČ kontrolované firmy.

Instalace knihovny Rozšíření. NET

Pro zajištění komunikace se serverem finanční správy k ověření plátce DPH a serverem firmy Credit Check s.r.o.  je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net.

V případě, že není nainstalované Rozšíření, nebude probíhat kontrola Plátce DPH. V přijatých dokladech se zobrazí "žluté" upozornění "Spolehlivost plátce DPH se nepodařilo ověřit.".

Při pokusu o načtení aktuálního stavu v detailu kontaktu na kartě Obchodní se zobrazí chybová hláška, která obsahuje informaci, proč nelze komunikovat s webovou službou. Pomocí načtení aktuálního stavu můžete tudíž snadno ověřit funkčnost komunikace v případě, že se na přijatých dokladech zobrazuje varování "Spolehlivost plátce DPH se nepodařilo ověřit."

Aktualizace 4. 4. 2013: Stejná chybová hláška se zobrazí také při vystavení příkazu k úhradě. Ve vydání 20130404 se chybové hlášky při vystavení příkazu nezobrazují.

Mzdy – Důchodová reforma - rozšíření

Nově byl upraven tiskový formulář Hlášení k záloze na důchodové spoření, nyní lze vytvořit Následné hlášení k záloze na důchodové spoření. V souvislosti s tím byl rozšířen doplněk Elektronická podání, který umožňuje odeslat tyto formuláře, tj. nové typy PDS Hlášení k záloze a PDS Následné hlášení k záloze. Současně jsme do znalostní databáze připravili články Důchodové spoření – výpočet a Důchodová reforma – neohlášení účasti na důchodovém spoření, v nichž naleznete informace k dané problematice a možným souvisejícím situacím.

Mzdy – Exekuce a možnost zadání nezabavitelné částky na poplatníka

Při výpočtu srážek na exekuce můžete nyní využít možnosti zadání nezabavitelné částky na poplatníka v nižší či nulové výši. Takový případ může nastat, jestliže zaměstnanec s exekucí je poživatelem důchodu, z něhož je mu exekuce také srážena a je již nezabavitelná částka zohledněna, nebo pokud je zaměstnanec s exekucí nemocný, pobírá dávky ze správy sociálního zabezpečení a je třeba nezabavitelnou částku rozdělit. Více informací naleznete v článku Návod na zadání Exekuce (Insolvence).

Mzdy – Tiskový formulář Sociální pojištění

Uvedený tiskový formulář je opět k dispozici v agendě Mzdy.

Elektronické podání rozšířeno pro odeslání Hlášení důchodového spoření

Doplněk Elektronické podání byl rozšířen o možnost odeslání podání Hlášení důchodového spoření.

Průvodce importem výpisů a doklady v cizí měně

V průvodci importem výpisů lze vyhledávat doklady, které se nepodařilo automaticky spárovat s platbami na výpisu. Funkce nabízí seznam dokladů, které pravděpodobně patří k platbě. Tato funkce vyhledává doklady podle čísla účtu, variabilního symbolu a částky. V minulých vydáních probíhalo hledání pouze pro částky v korunách. Od tohoto vydání se bere v úvahu cizí měna a v seznamu pravděpodobných dokladů se v případě plateb v cizí měně zobrazují částky v měně.

Vyhledávání podle čísla dodavatele v okně Katalog a sklad

V nastavení vyhledávání v okně Katalog a sklad lze nově vybrat vyhledávání v poli Objednaci_cislo.

Jedná se o údaj Alternativní katalogové číslo, které se nachází v nákupním ceníku. Tato možnost je určena pro hledání produktů na dokladech typu Objednávka, Příjemka a Přijatá faktura. Volba slouží pro vyhledání produktu podle čísla, které je uvedeno na dokladu od dodavatele. 

Používat toto hledání na prodejních dokladech (Zakázka, Výdejka, Faktura) nemá smysl, protože pokud je určený ceník, hledá se údaj v ceníku zadaném na dokladu. Při prodeji se určují prodejní ceníky.

Zadání vyhledávání v tomto poli může výrazně zpomalit vyhledávání produktů v případě, že ceníky obsahují velké množství produktů.

Zobrazení Sklad obraty od/do včetně cen

Do zobrazení Sklad obraty od/do byly doplněny ceny pohybů.

Zobrazení Sklad výdeje a sloupec Datum

Sloupec Datum v zobrazení Sklad výdeje zobrazoval textovou hodnotu data. To znemožňovalo filtrování v rozsahu od data do data. V tomto vydání je zobrazení opraveno tak, aby hodnota ve sloupci Datum byla typu datum.

Funkce vytvořit doklad nevloží obratové slevy

Při vytvoření nového dokladu pomocí funkce menu Agenda / Vytvořit doklad (nebo pomocí odkazu Vybrat zboží na doklad na úvodní stránce) se do nového dokladu nevloží obratové slevy. Obratové slevy jsou slevy definované v agendě Katalog, u kterých je zadaná částka v tabulce Sazby ve sloupci Cena od. Slevy paušální (tj. ty, které nejsou závislé na částce) se do dokladu vloží.

V tomto vydání je funkce vytvoření dokladu doplněna o aplikování obratových slev.

Číslo zakázky v položce dokladu

Ve vydání 20130227 jsme uvedli úpravu, která zakazuje vložit do čísla zakázky v položce dokladu číslo jiného typu dokladu než zakázka. Toto omezení je v tomto vydání zrušeno.

Přepočítání nákladů a součet příjemky

Pokud se na příjemce, která obsahuje položky ve stavu Přijímá se, rozpočítají náklady, není po zavření průvodce rozpočítáním nákladů aktualizovaný součet příjemky. Chyba je opravena v tomto vydání.

Export výkazu pro Instrastat

Při exportu výkazu pro InstatOnline se komprimuje SCV soubor s výkazem do ZIP souboru. V minulých vydáních se do ZIP souboru ukládala cesta k souboru s výkazem, což vedlo k chybám při načítání do webového rozhraní InstatOnline. V tomto vydání je komprimace upravena tak, aby se cesta neukládala.

Chybná částka MS v zobrazení Účetní kniha

V zobrazení Účetní kniha v agendě Účetnictví se v některých případech může ve sloupci Má dáti zobrazit částka ze strany Dal (chyba závisí na verzi MS SQL serveru a databázových komponent). V takovém případě je ve sloupci Má dáti zobrazena částka Dal s opačným znaménkem. Správně má být částka zobrazena jen ve sloupci Má dáti nebo ve sloupci Dal. V tomto vydání je zobrazení Účetní kniha opraveno.

Tiskový formulář Roční přehled tiskne vyřazený majetek

Tiskový formulář Roční přehled v agendě Evidence majetku má tisknout majetek, který není vyřazený nebo byl vyřazen v roce, ke kterému se tiskne přehled. V předchozích vydáních se tisknul také majetek vyřazený v předchozím roce. V tomto vydání je tisk opraven tak, aby se majetek vyřazený v předchozích letech v přehledu netisknul.

Odeslání e-mailů prostřednictvím CDO a kódování

Při odesílání e-mailů ve formátu HTML pomocí metody CDO docházelo u některých příjemců k chybné identifikaci nastaveného kódování a následkem toho k chybnému zobrazení diakritiky. V tomto vydání je problém s kódováním opraven.

Ukládání velikosti okna pro výběr dokladů

V tomto vydání se bude ukládat velikost okna pro výběr dokladů ve funkcích Fakturovat výdejky, zakázky a obdobných funkcí vystavení dokladů.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 15. 3. do 2. 4., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.