Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2013

vydání: 20130129 - verze: 14

V souladu s legislativními změnami jsme do systému Altus Vario, do modulu Mzdy zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Současně si dovolujeme připomenout, že aktualizace Varia k nastavení roku 2013 byla vydána již dříve, souběžně s dokumentem Mzdy - Nastavení roku 2013.

Daň z příjmu

Zvýšení daně z příjmů fyzických osob prostřednictvím solidární přirážky

Po výpočtu zálohy na daň bude spočítán rozdíl mezi úhrnem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně a 4násobkem průměrné mzdy. Pokud bude rozdíl kladný, bude spočítáno 7% solidární zvýšení daně. Toto zvýšení se zahrne přímo do složky Záloha na daň. Kladný rozdíl, tedy základ pro solidární zvýšení daně, se uloží do složky Záloha na daň do pole Množství. V tiskovém formuláři Mzdové listy a Mzdové listy za období od - do se v sekci Daň z příjmu zobrazí řádek Částka pro solidární zvýšení s částkou tohoto základu v obdobích, ve kterých bylo solidární zvýšení provedeno. Období, ve kterých bylo provedeno solidární zvýšení daně se zobrazují také v tiskovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech v řádku č. 14. Jestliže v některém období roku bude sraženo solidární zvýšení daně, nebude pak možné u takového zaměstnance provést roční zúčtování daně v následujícím roce.

Zrušení základní slevy na dani u poživatelů starobních důchodů

Při zadání výchozí složky v dialogu Pracovní poměr, nebo měsíční složky v dialogu Mzda, se zobrazí upozornění při zadání složky Sleva na dani - základní, pokud bude zadána zaměstnanci, který má zadán datum nástupu do starobního důchodu v poli Starobní důchod Nástup nižší nebo roven 1. 1. aktuálního roku.

Stejné upozornění se zobrazí při použití tlačítka Načíst daňové slevy v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení a také v dialogu Pracovník na kartě Rodina při přidání složky Sleva na dani - základní v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.

Obdobně se zobrazí upozornění nebo se provede zápis do protokolu v Průvodci vytvořením mzdy, pokud se složka Sleva na dani - základní bude takovému zaměstnanci vytvářet. Při aktualizaci se automaticky ukončí všechny výchozí mzdové složky k 31. 12. 2012 u zaměstnanců, kteří mají zadán datum nástupu do starobního důchodu nižší nebo roven 1. 1. 2013 v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení. Obdobně se ukončí záznamy Sleva na dani - základní v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování na kartě Rodina v dialogu Pracovník.

Tato upozornění se nezobrazují v případě zaměstnance, který pobírá obdobný důchod ze zahraničí. U starobních důchodců, kterým byl starobní důchod přiznán k 1. 1. aktuálního roku zpětně, je možné složku Sleva na dani - základní přidat a ve mzdě uplatnit.

Zvýšení daně vybírané srážkou zvláštní sazbou vůči daňovým rájům

V dialogu Pracovní poměr je v poli Typ daně nová volba Srážková daň - nesmluvní státy. Je určena pro příjmy občanů států mimo EU a EHP a států, které nemají s ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění ve smyslu zákona č. 500/2012 Sb. Před výpočtem mzdy v roce 2013 je nutné těmto občanům v dialogu Pracovní poměr v poli Typ daně nastavit volbu Srážková daň - nesmluvní státy. Při výpočtu daně zaměstnance s tímto typem daně bude použita sazba 35 %. V případě použití mzdové složky s typem složky Zvláštní sazba je u těchto nerezidentů potlačena sazba zadaná v této složce a příjem je zdaněn také sazbou 35 %. V případě nutnosti zpětného výpočtu mzdy v roce 2012 nebo dřívějším, je nutné změnit pole Typ daně zpět na volbu Srážková daň.

Nemocenské a sociální pojištění

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN)

Pro výpočet Náhrady při DPN se zvyšují redukční hranice průměrného výdělku. Výše redukčních hranic je zobrazena v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Zdravotní - volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN.

Pro nemoci přecházející z prosince 2012 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2013 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Výše maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2013 činí 1 242 432 Kč. Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2013 činí 25 884 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na pojištění - v roce 2013 beze změny

Zaměstnání malého rozsahu - od roku 2012 činí hranice rozhodného příjmu 2 500 Kč (pro roky 2009, 2010 i 2011 bylo 2 000 Kč).

Dohoda o provedení práce - od roku 2012 nový tiskový formulář, hranice rozhodného příjmu činí 10 001 Kč.

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného se bude od roku 2013 měnit, a to zejména z důvodu zavedení II. důchodového pilíře, jehož výpočet však bude možný nejdříve od 1. 3. 2013. Za leden a únor 2013 budou údaje v poli Pojistné za zaměstnance s účastí na pojištění s důchodovým spoření nulové.

Důchodové spoření

V agendě Personalistika, na kartě Personální, v dialogu nabídky Prohlášení, byl přidán nový typ Důchodové spoření, který se vybere u zaměstnance, jenž se přihlásil do II. důchodového pilíře. Vyplnit je třeba datum vzniku účasti na důchodovém spoření v poli Od (nejdříve 1. 3. 2013). Při výpočtu mzdy, kdy je již typ "Důchodové spoření" přidán, se objeví upozornění:
"Nelze provést výpočet důchodového spoření. Toto vydání neobsahuje platnou legislativu. Aktualizujte na nejnovější vydání, případně kontaktujte technickou podporu"
Účast na důchodovém spoření vzniká registrací smlouvy v Centrálním registru smluv k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla smlouva doručena Centrálnímu registru smluv. Tzn., že smlouvy uzavřené účastníkem a penzijním fondem už v lednu 2013 budou registrovány nejdříve k 1. 3. 2013 a první srážka pojistného ze mzdy bude provedena z březnové výplaty.

O vydání, v němž bude možné spočítat důchodové spoření, budou uživatelé informováni prostřednictvím zpravodaje Vario INFO v průběhu února nebo března 2013.

Zdravotní pojištění

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění byl od roku 2013 zrušen.

Další změny

Výpočet srážek ze mzdy v roce 2013

Nařízením vlády došlo ke změně částky normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2013. Tato částka je zvýšena o 335 Kč a pro rok 2013 tedy činí 5 687 Kč.
Částka životního minima jednotlivce zůstává stejná jako v roce 2012 a činí 3 410 Kč.

Tyto částky se nově použijí pro srážky ze mzdy za leden 2013. Nastavení částek je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Sociální - pole Normativní náklady na bydlení a Životní minimum jednotlivce.

Průměrná mzda

Pro rok 2013 se mění na 25 884 Kč.

Tiskový formulář ZPS

Tiskový formulář (Změněná pracovní schopnost) byl upraven tak, že za rok 2012 bude tisknout správnou výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I.-III. čtvrtletí 2012. Hodnota této průměrné mzdy je 24 408 Kč, 2,5násobek činí 61 020 Kč.

Kontrola výše maximálního vyměřovacího základu pro pojistné za rok 2012

Při prvním výpočtu mzdy v roce 2013 proběhne kontrola správnosti maximálních vyměřovacích základů v roce 2012. Pokud by se stalo, že by u některých poměrů nebyly v pořádku, objeví se seznam poměrů a výzva, aby se uživatelé obrátili na technickou podporu.

Upravené tiskové formuláře