Předkontace knih

Možnosti předkontací

Při automatickém zaúčtování dokladů (použitím funkce Průvodce zaúčtováním dokladů) systém účtuje jednotlivé položky dokladů na konta podle určených předkontací.

Pokud tedy pečlivě nadefinujete předkontace a vysvětlíte uživatelům systému, jak mají doklady předkontovávat (předkontace zálohových faktur je nutné provádět vždy!), ušetříte si spoustu práce se zaúčtováním takových dokladů - systém zaúčtuje doklady za vás, vy můžete jen kontrolovat.

Předkontace pro doklady můžete nastavit 1) v jednotlivých knihách dokladů a nebo 2) centrálně v agendě Účetnictví pomocí příkazu z menu Agenda/Možnosti předkontací... (obr. 1).  K nastavení předkontací v modulu Účetnictví je vyžadováno oprávnění.

Dialog Možnosti předkontací, karta Knihy dokladů

Obrázek 1: Dialog Možnosti předkontací, karta Knihy dokladů. Šířka sloupců se přizpůsobí nastavené délce analytiky.

 

Dialog je rozdělen do několika karet:

Karta Knihy dokladů

Zde si můžete vybrat v poli ze seznamem Kniha knihu, jejíž možné předkontace chcete zobrazit či opravovat.

Jak nastavit předkontace pro jednotlivé knihy?

 • Ze seznamu Kniha vyberete požadovanou knihu.
 • Zadáte název předkontace, konto Má dáti, Dal a typ dokladu (Doklad), na který je tato předkontace omezena. Pokud typ dokladu není uveden, bude se tato předkontace nabízet pro jakýkoliv typ dokladu. Vyplnit můžete Datum od a Platí do a (ne)zaškrtnutím (ne)nabízet v dokladech.
 • Záznam uložíte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na jiný záznam.

 

Seznam zobrazení – Kniha: (zobrazit vše)

 • Slouží k přehlednému zobrazení všech předkontací. Tabulku formuláře můžete také například celou označit (Ctrl + A) a zkopírovat ji do MS Excel.

 

Seznam zobrazení – Kniha: Platné pro všechny knihy

 • Zde jsou zobrazeny předkontace, u kterých kniha není vyplněna a které tedy platí pro všechny knihy.

Platnost předkontace

Pomocí Datum platnosti od a Datum platnosti do zadáte platnost předkontace od - do. Pokud například očekáváte plánovanou legislativní změnu účtu nebo si provádíte vlastní úpravy, můžete použít stejnou slovní předkontaci. Duplicita předkontace spjatá s nastavením platnosti zajistí od určitého data účtování na jiné konto (nejdříve časově omezte platnost do a teprve pak zadejte další předkontaci se stejným názvem a doplňte novou platnost od – obr. 2).

Datum je v dokladech spjatý s Datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Změna platnosti data od během práce s dokladem vyžaduje uložení a opětné otevření dokladu. Tak zajistíte, že datum DUZP bude aktualizováno.

Dialog Možnosti předkontací, karta Knihy dokladů

Obrázek 2: Dialog Možnosti předkontací, karta Knihy dokladů a platnost předkontace.

Totožné slovní předkontace

Pro různé typy dokladů lze zadat stejnou slovní předkontaci bez podmínky definice platnosti předkontace. Při nastavení předkontace, například v knize skladových dokladů "Výdej ze skladu", můžete definovat pro doklad Výdejka účet 504xxx – a stejnou slovní předkontaci pro doklad Výdejka do spotřeby účet 501xxx.

Karta Zdanitelná plnění

Slouží pro definování kont pro zdanitelná plnění.

 • Ze seznamu Plnění vyberete požadované plnění. V podformuláři se zobrazí definované předkontace.
 • Další předkontaci zadáte výběrem názvu předkontace ze seznamu pole a doplněním konta: SníženáZákladní.
 • Záznam uložíte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na jiný záznam.

V seznamu zdanitelných plnění se nabízí seznam plnění, jejichž platnost je v rozmezí jednoho měsíce vzhledem k aktuálnímu dni. Pokud přesto není plnění v rozbalovacím seznamu, lze jej zapsat přímo.

Při zatržení "Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH" v možnostech zaúčtování:

 • Lze u konta v analytice použít masku SS a NN. Maska SS se při zaúčtování nahradí sazbou DPH z položky. Maska NN se při zaúčtování nahradí aktuální sazbou podle sazby z položky (obr. 3).

Dialog Možnosti předkontací, karta Zdanitelná plnění

Obrázek 3: Dialog Možnosti předkontací, karta Zdanitelná plnění a maska SS.

Zdanitelná plnění s dalším DIČ

Přestože je firma registrovaná jako plátce DPH v jiném státě EU, může vystavovat doklady ve Variu. K tomu však potřebujete zadat vlastní typy zdanitelných plnění v dialogu Možnosti předkontací na kartě Zdanitelná plnění.

 • Zdanitelné plnění se musí jmenovat jako Zdanitelné plnění (viz bod 1 v dokumentu DPH - zdanitelná plnění s dalším DIČ). Číslo 2 a 3 se dává na poslední místo.
 • Číslo 0 a 1 je nahrazeno definicí na kartě Řádky přiznání (viz bod 2 v dokumentu DPH - zdanitelná plnění s dalším DIČ).
 • Struktura předkontace SK 3xxx, která začínala písmeny příslušného státu, je stále podporovaná kvůli zpětné kompatabilitě. Za mezerou, tedy na čtvrtém místě pak musí být jedna z následujících číslic: 0 nebo 1.
0 Započítá se do Přiznání k DPH na ř.24, kam se načítají všechna plnění s jiným DIČ (účtování není třeba upravovat).
Příklad: SK 0prodej zboží
1

Nezapočítá se do Přiznání k DPH (účtování není třeba upravovat).

Příklad: SK 1nájem

2 Řádek navíc jen pro DPH, bez vyplněné předkontace - účtování řádku proběhne jako naše reverse charge (tzn. pro faktury s místem plnění EU nebo třetí země se řádek, kde je uvedená sazba DPH, zaúčtuje jen 343/343 a předkontaci bere podle zdanitelného plnění a sazby -> Přijatá na MD / Uskutečněná na D).
Na položkách dokladu se předkontace u této položky nevyplňuje. Pokud by uživatelem byla předkontace vyplněna, bude ignorována.
3 Řádek navíc jen pro DPH, bez vyplněné předkontace - účtování proběhne jako účtování řádku Oprava DPH, tedy vysloveně podle zadané MD/D (je určený pro přijaté faktury - uplatnění odečtu ve státě registrace). Podmínka obdobně jako u "2" pouze s rozdílem, že účtování probíhá přesně MD/D


→ Navíc je třeba doplnit definice pro DPH (Možnosti na Přiznání k DPH, tlačítko Definice zdanitelných plnění...), aby se správná plnění načítala na ř. 24.

 

Související dokumenty

Karta Produkty

Slouží pro definování předkontací pro jednotlivé produkty (tyto předkontace můžete nastavit i v dialogu Produkt nebo Skladové položce):

 • Ze seznamu Kniha vyberete požadovaný katalog. V podformuláři se zobrazí produkty zařazené do vybraného katalogu.
 • Pro vybraný produkt můžete zadat: název předkontace nebo číslo konta pro nákup produktu, Název předkontace nebo číslo konta pro prodej produktu a předkontaci pro materiál.
 • Záznam uložíte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na jiný záznam.

Karta Firmy (kontakty)

Slouží pro definování předkontací pro jednotlivé firmy (tyto předkontace můžete nastavit i v zobrazení tabulky agendy Adresář – pokud sloupce Konto nákup a prodej nevidíte, zobrazte je pomocí menu Formát/Zobrazit skryté sloupce...).

Poznámka: v Altus Vario jsou konta vícemístná: "SSS AAAXXXXX" (S – syntetická část, A – analytická část, X – další rozlišení analytiky), pokud chcete sledovat obraty jednotlivých firem a konta vám nepostačují, můžete získávat potřebné informace o obratech filtrováním v účetním deníku podle názvu firmy.

Jak nastavit předkontace?

 • Ze seznamu Kniha vyberete požadovaný adresář.
  V podformuláři se zobrazí firmy zařazené do vybraného adresáře.
 • Pro vybranou firmu můžete zadat: Číslo konta pro nákup, Číslo konta pro prodej.
 • Záznam uložíte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na jiný záznam.

Karta Možnosti knih

Na této kartě můžete zadat konta pro účtování jednotlivých knih (nastavení můžete provést i v dialogu Možnosti Altus Vario – nastavení knihy). Jak?

 • V podformuláři se zobrazují všechny knihy systému.
 • Pro vybranou knihu můžete zadat: Konto, na které se bude kniha účtovat a také můžete nastavit, zda se bude účtovat či nikoliv (zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí možnosti Účtovat).
 • Pokud správně nastavíte konta jednotlivých knih, budou se při účtování automaticky párovat salda dokladů.
 • Pokud vedete více skladů, bank a pokladen, každý by měl mít své konto pro účtování.

Doklady záloh se neúčtují! Pokud vedete pro zálohy vlastní knihy (Vydané či přijaté zálohové faktury) a nastavíte: Účtovat Ano, tato volba bude ignorována. Účtování skladových dokladů zrušíte v případě, že provádíte roční inventuru (metoda účtování B).

 • Záznam uložíte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na jiný záznam.

Karta Střediska

Slouží pro definování středisek:

 • Zadáte: Název nebo kód střediska a případně poznámku.
 • Záznam uložíte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na jiný záznam.

Záleží na vašem uvážení a také potřebách, jak střediska označíte. Pokud budete chtít získávat výsledky pouze za jednotlivá střediska - vystačíte s jejich názvy. Pokud ale budete chtít i výsledky skupinové (pro více středisek dohromady), doporučujeme použít hierarchie:

Příklad

Číselné kódy (pro jemnější rozdělení) nebo

Názvy (pro hrubší rozdělení)

01

Praha

Praha

0101

Praha - západ

Praha - západ

010101

Praha - západ - technici

Praha - východ

010102….

Praha - západ - prodejci

0102

Praha - východ

Kladno

010201….

Praha - východ - technici

Kladno - Kročehlavy

02

Kladno

Kladno - Rozdělov

0201….

Kladno - Kročehlavy

 

0202….

Kladno - Rozdělov

 

Díky tomu můžete zjistit výsledky pro celou Prahu, pro Prahu západ …

 

Definici středisek je vhodné příliš neměnit. Zejména přepis nebo vymazání střediska, na které je již účtováno, je nevhodné. V takovém případě údaje za původní středisko nepůjdou vytisknout, i když na dokladech na něj bude účtováno. Výběr k tisku se provádí výhradně podle číselníku, kde údaj již nebude uvedený.

 

Jak vytvářet zálohové faktury s více řádky různých předkontací?

 

Související dokumenty