Kontroly při zadávání a výpočtu mezd

Kontroly

V několika oblastech modulu Mzdy probíhají kontroly, které reagují například na nestandardně zadaná data.

Obsah:

 

Nastavení výchozích složek

I. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení se zobrazí informace při zadání složky:

 • Slev na dani nebo daňového zvýhodnění v případě, že není vyplněné pole Prohlášení.
 • Při zadání složky Sleva na dani – student zaměstnanci, který již dovršil 26 let.
 • Při zadání složky Sleva na dani – student zaměstnanci, který nemá nastaven parametr Plátce stát.

II. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení se zobrazí informace při přidání složek tlačítkem Načíst daňové slevy:

 • Při přidání složky slev na dani nebo daňového zvýhodnění v případě, že není vyplněné pole Prohlášení.
 • Sleva na dani – student zaměstnanci, který již dovršil 26 let.
 • Sleva na dani – student zaměstnanci, který nemá nastaven parametr Plátce stát.

 

Vytváření mezd

Pokud se v Průvodci vytvořením mezd zatrhne vytváření protokolu, zapíší se do něj informace:

 • Při vytváření složek daňových slev v případě, že není vyplněné pole Prohlášení.
 • Při vytváření slev po skončení pracovního poměru.
 • Při vytváření mzdy bez složek slev na dani, přestože je vyplněné pole Prohlášení.
 • Při vytváření složky Sleva na dani – student zaměstnanci, který již dovršil 26 let.

 

Zadávání měsíčních složek

Při zadávání mzdových složek v dialogu Mzda nebo Hromadné zadávání Nemoci, OČR, … se zobrazují informace:

 • Při zadávání data posledního dne období do pole Platnost do. Pokud absence trvá přes konec období, „Platnost do” se nezadává.
 • Při zadávání absence po skončení pracovního poměru. Do polí Platnost od a Platnost do lze zadávat pouze dny trvání pracovního poměru. Pokud např. nemoc trvá přes konec pracovního poměru, zadává se do pole Platnost do i Likvidace do poslední den trvání pracovního poměru. Od roku 2009 se absence po skončení pracovního poměru nezadává.
 • Při zadání složek daňových slev v případě, že není vyplněné pole Prohlášení.
 • Při zadání složky Sleva na dani – student zaměstnanci, který již dovršil 26 let.
 • Při zadání složky Sleva na dani – student zaměstnanci, který nemá nastaven parametr Plátce stát.
 • Při otevření dialogů Hromadného zadávání v uzavřeném období.

 

Výpočet mezd

Při výpočtu mzdy se zobrazí informace:

 • Při vyplněném poli Prohlášení při výpočtu daňového základu po skončení pracovního poměru.
 • Při překročení předpokládaného počtu odpracovaných hodin. K této situaci dochází při nesouladu nastavení pole Typ mzdy (Měsíční) a zadání odpracovaných hodin (např. složkou Hodinová mzda).
 • Pokud se v souběžném pracovním poměru uplatňují složky slev na dani.
 • Pokud k souběžnému pracovnímu poměru neexistuje žádný nebo více než jeden nesouběžný pracovní poměr.
 • Pokud se v dialogu Mzdy/Výpočet mezd/Výpočet mezd – výběr… spustí výpočet mezd v uzavřeném období.
 • Kontroly na pole Prohlášení při uplatnění slev na dani. Pokud není „Prohlášení” podepsané (není vyplněné pole „Od”), objeví se při všech typech výpočtu mezd upozornění „V pracovním poměru XY není vyplněné pole Prohlášení, zadané slevy nebudou uplatněny.” (Viz obdobná hláška v Protokolu v rámci Vytvoření mezd).
 • Viz také Kontroly při výpočtu mezd.

 

Kontrola data

V okně Pracovník a Pracovní poměry, v modulu Mzdy a v detailu dokladu, hlídá formální kontrola zadání data:

 • Pokud je zadáno kvůli překlepu neobvyklé datum (např. 23.3.201), zobrazí se varování „Zadané datum je mimo obvyklý rozsah”.

 

Kontrola kalendáře u rozvrhů

Výpočet mezd – kontrola na vyplnění kalendáře u nerovnoměrných rozvrhů:

 • Kalendáře je třeba mít vyplněné nejpozději před vytvořením mezd. Pokud tomu tak není a spustí se individuální výpočet mzdy, objeví se opozornění „Nelze vypočítat mzdu pracovního poměru XY, protože není vyplněn rozvrh na počítané období. Vyplňte prosím hodiny rozvrhu YX a opakujte výpočet”. Při spuštění dialogu Výpočet mezd/Výpočet mezd – všechny… se v Protokolu objeví u takového pracovního poměru označení Nevypočteno.
 • Výpočet mzdy se podaří až po doplnění kalendáře, případně po zvolení jiného než nerovnoměrného rozvrhu.

 

Kontrola u nerovnoměrných rozvrhů

Kontrola zadání rozvržení směn u nerovnoměrných rozvrhů:

Kontroly ověřují zadání rozvržení směn nerovnoměrného rozvrhu pro aktuálně zpracovávané období. Pokud nejsou v dialogu Rozvržení směn pro daný rozvrh a období zadány pracovní dny a hodiny, není možné pro mzdové složky absencí správně spočítat neodpracované pracovní dny a hodiny.

Kontroly se aktivují:

 • Při vytvoření mzdy průvodcem vytvoření mezd u složek absencí, které v předchozím období nemají zadané pole Do a přecházející do dalšího období. Při absenci rozvržení směn se do protokolu vytváření mezd zapíše upozornění na nutnost zadat rozvržení směn a následně ve vytvořené složce absence iniciovat výpočet pracovních dní a hodin aktualizací polí Platnost od nebo Do.
 • Při zadání nové složky absence v měsíčních mzdových složkách v dialogu Měsíční složka, který se otevírá nad kartou Měsíční složky dialogu Mzda. Při absenci rozvržení směn se zobrazí výzva zadat rozvržení směn a až poté zadávat pole Platnost odDo ve složkách absencí.

 

Kontrola při nezadání zdravotní pojišťovny

Pokud není uveden název zdravotní pojišťovny v poli Zdravotní pojišťovna (dále jen ZP), objeví se v detailu záznamu Pracovníka upozornění: „Zadejte prosím zdravotní pojišťovnu. Bez zadané ZP nelze správně zpracovat mzdy!”.

 • Jestliže ZP nebyla zadána ani poté, proběhl výpočet bez hlášky a bylo chybně odvedené pojistné na ZP. Proto při výpočtu mzdy se pole Zdravotní pojišťovna kontroluje a v případě, že ZP vyplněna není, objeví se upozornění: „Nelze spočítat mzdu, protože u pracovníka XY není určena zdravotní pojišťovna. Doplňte zdravotní pojišťovnu v detailu pracovníka!”.
 • U Dohod o provedení práce nebo Dohod o pracovní činnosti, které nedosahují rozhodného příjmu, je třeba do pole Zdravotní pojišťovna na kartě Personální zadat fiktivní ZP, zpravidla s názvem není evidována.

 

Kontrola změny zdravotní pojišťovny

V některých specifických případech (zejména u DPČ a i DPP) je nutné změnit zadanou zdravotní pojišťovnu (ZP), protože příjem z takové dohody nemusí podléhat odvodu zdravotního pojištění a naopak další měsíc ano. Zaměstnavatel tak má povinnost přihlašovat a odhlašovat opakovaně takové pojištěnce k jejich ZP. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé se o takové změně dozví až po výpočtu mezd (zpravidla porovnáním VZ na ZP), obsahuje modul Mzdy kontrolu změny zdravotní pojišťovny.

 1. V praxi to vypadá tak, že po výpočtu mezd si porovnáte VZ na ZP a sloupec Kontext, v němž se ukládá název ZP. Údaj o ZP ve sloupci Kontext se ukládá u složek ZP pracovníka, ZP zaměstnavatele a u složek K výplatě, případně Záporná dobírka tento měsíc, protože tyto složky se vytváří u každého poměru (zatímco ZP pracovníka a ZP zaměstnavatele se vytváří jen u poměrů, kde VZ podléhá odvodu).
 2. Po provedení kontroly je pak zřejmé, který poměr má VZ nepodléhající odvodu a kde je ve sloupci Kontext reálná ZP a naopak (tzn., že pokud VZ nepodléhá odvodu, musí být zadána fiktivní ZP s názvem není evidována).
 3. Pak uživatel provede změnu ZP na kartě Personální a v agendě Mzdy spustí dialog Výpočet mezd/Výpočet mezd – výběr…, provede zatržení pole Upravené, ale nespočítané. Pak se objeví všechny poměry, u kterých byla změna ZP provedena. Poměry je nutné označit a klepnout na tlačítko Výpočet mezd.

 

Související dokumenty