Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Zadání

K evidenci dočasné pracovní neschopnosti – nemoci – se používá mzdová složka Nemoc. Pouze v některých, zde uvedených specifických případech, se použije jiná složka. Dále popsaný systém platí pro zaměstnance, kteří mají v poli Druh pojištění nastaven typ Nemocenské pojištění nebo Zaměstnání malého rozsahu (ZMR) a od roku 2012 Dohoda o provedení práce.

 • Po výběru složky Nemoc v poli Mzdová složka vyplňte data Platnost od Do podle doby, kdy trvala nepřítomnost zaměstnance. Pole Do se nevyplňuje, pokud nemoc pokračuje přes přelom období.
 • V poli Likvidace od Do vyplňte data od kdy – do kdy zaměstnanec předložil doklady potvrzující nárok na nemocenskou dávku resp. náhradu. Do polí Dny trvání Hodiny trvání se automaticky dopočítají kalendářní dny a hodiny nemoci. Do polí Dny pracovní a Hodiny pracovní se automaticky dopočítají pracovní dny a hodiny nemoci.
 • V poli Práce neschopen od je vyplněn začátek dočasné pracovní neschopnosti, a to i v případě, že nemoc přechází z období do období.
 • Do pole Základ se doplní průměrný hodinový výdělek. Předpokladem pro doplnění průměru je jeho výpočet funkcí Uzávěrka v každém třetím období čtvrtletí. Průměrný výdělek je možné doplnit do pole Základ ručně.
 • Do pole Hodiny náhrady systém doplní počet hodin, které připadají jako pracovní dny nebo svátky od čtvrtého pracovního do 14. kalendářního dne, v r. 2011-2013 do 21. kalendářního dne (pokud nemoc neskončila dříve). Pokud pracovní neschopnost trvala 14 (v r. 2011-2013 tedy 21) nebo méně dní a zaměstnanec v poslední den nemoci po ukončení neschopnosti ještě pracoval, je nutné hodiny náhrady o odpracovaný počet hodin snížit. Vybrané dny náhrady se zobrazí v poli Poznámky.
 • V poli Dny náhrady se přednastaví číslo 14 (v r. 2011-2013 číslo 21), předpokládaný počet dní, po které náleží náhrada. Hodnota v tomto poli se snižuje jen ve specifických případech.
 • Do pole První den je možné zadat, kolik hodin první den zaměstnanec odpracoval, než byl uznán práce neschopným. Hodiny zadané v tomto poli se zahrnují do počtu odpracovaných hodin a nekrátí se o ně měsíční mzda. UPOZORNĚNÍ: Pokud by zaměstnanec nedodal ke konci měsíce Poukaz o trvání prac. neschopnosti a odpracoval by v prvním dnu nějaké hodiny, je třeba zadat do polí "Likvidace od a Do" datum prvního dne neschopnosti!
 • Obdobně Poslední den udává, kolik hodin zaměstnanec odpracoval v poslední den nemoci, pokud po ukončení neschopnosti ještě pracoval. Hodiny zadané v tomto poli se zahrnují do počtu odpracovaných hodin a nekrátí se o ně měsíční mzda. Pozor – o tyto hodiny je třeba snížit Hodiny náhrady.
 • Do pole Neschopenka doplňte číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, resp. OČR.
 • Do pole Doklad doplňte číslo dokladu přidělené podle zavedeného systému evidence.

Výpočet

Při výpočtu mzdy se z údajů složky Nemoc spočítá částka náhrady při DPN. V případě druhu pojištění ZMR se posuzuje, zda bylo dosaženo rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Pokud částky nebylo dosaženo, nárok na náhradu nevzniká.

Průměrný hodinový výdělek je redukován pomocí redukčních hranic obdobně jako denní vyměřovací základ při výpočtu dávek nemocenského pojištění. Výše redukčních hranic je zobrazena v agendě Mzdy v dialogu Nastavení – karta Zdravotní – volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN. Z redukovaného průměrného hodinového výdělku se vypočte 60 % (sazba náhrady při DPN) a výsledek se dále násobí počtem hodin náhrady. Výsledná částka náhrady se zaokrouhlí na celou korunu nahoru. O způsobu zaokrouhlení pojednává dále uvedený odstavec Zaokrouhlování. Po výpočtu náhrady se ve výsledných složkách vytvoří složka Náhrada při DPN, která je obdobou složky DNP Nemoc. Do složky Nemoc se doplní do pole Částka výsledná částka náhrady, do pole Sazba hodinová sazba náhrady. Do pole Poznámky se doplní druh pojištění. Kompletní přehled o vyplacených náhradách při DPN poskytuje tiskový formulář Náhrada při DPN.

 • Po změně údajů ve složce Nemoc je nutné provést nový výpočet mzdy.

Zvýšená náhrada při DPN

Podle § 192 odst. 3 zákoníku práce je možné poskytnout zaměstnanci kromě zákonné minimální náhrady mzdy vyšší náhradu mzdy až do výše průměrného výdělku. Tuto zvýšenou náhradu je možné zadat pomocí mzdové složky Náhrada při DPN – zvýšená. Dále viz popis složky Náhrada při DPN - zvýšená.

Snížení náhrady při DPN

Pokud se podle předpisů nemocenského pojištění (§ 31 zákona č. 187/2006 Sb.) snižuje výše nemocenského na 50 %, snižuje se také výše náhrady mzdy o 50 %. Náhradu za DPN může zaměstnavatel také snížit nebo odebrat, poruší-li zaměstnanec povinnosti dočasně práce neschopného v prvních 14 (v r. 2011-2013 v prvních 21) dnech trvání. V tom případě se místo složky Nemoc použije jiná mzdová složka s typem složky Nemoc, do které se (v dialogu Mzdové složky - vyběr složky a tlačítko Upravit) v poli Sazba zadá procento, o které se má částka složky zkrátit. Při krácení o 50 % je možné použít mzdovou složku Nemoc snížená o 50 %. Při snížení o jiné procento je možné vytvořit obdobnou složku s tímto procentem v poli Sazba.

Nemoc způsobená úmyslně

Pokud si zaměstnanec způsobil dočasnou pracovní neschopnost úmyslně, nemá nárok na náhradu při DPN ani dávku nemocenského pojištění. Pro evidenci této nemoci je nutné použít mzdovou složku Nemoc způsobená úmyslně.

Zaokrouhlování

Průměrný hodinový výdělek je při redukci v redukčních hranicích a při výpočtu hodinové sazby v 60 % výši vyjádřen v zákonné měně, tedy v korunách a haléřích. Způsob zaokrouhlování na haléře žádný právní předpis nestanoví. Pro mzdové účely je obvyklé zaokrouhlení nahoru.

Redukční hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku jsou nastaveny v agendě Mzdy v dialogu Nastavení – karta Zdravotní – volba v poli Redukční hranice – Náhrada při DPN. Výchozí nastavení zaokrouhluje při výpočtu redukovaného průměrného hodinového výdělku na haléře nahoru. Obdobně se zaokrouhluje v případě výpočtu hodinové sazby jako 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku náhrady a také násobek této hodinové sazby se zadaným počtem hodin náhrady. V dialogu Nastavení na kartě Zdravotní lze tlačítkem "Nastavení" zaokrouhlení nastavit způsob zaokrouhlování v těchto případech na haléře nahoru nebo na haléře. Celková výše náhrady ve složce Náhrada při DPN (po případném přičtení obdobně zaokrouhlené částky náhrady za první 3 pracovní dny při karanténě) se zaokrouhlí na celé koruny nahoru dle ustanovení § 142 odst. 2 zákoníku práce. Rozdíl způsobů nastavení zaokrouhlení na haléře je vzhledem k tomuto zaokrouhlení na koruny nahoru zanedbatelný.

Oprava částky Náhrady při DPN

Pokud dojde k nutnosti úpravy vyplacené částky náhrady např. v případě dodatečného snížení nebo odebrání náhrady nebo chybně zadaného počtu hodin nebo průměrného výdělku náhrady, je možné použít složku Náhrada při DPN – oprava. Částka této složky je zahrnuta do výpočtu, příkazu, zaúčtování a tiskových formulářů obdobně jako složka Náhrada při DPN.

Zaúčtování náhrady při DPN

K zaúčtování částek náhrady při DPN slouží dvě mzdové složky. První je přímo složka Náhrada při DPN a druhou je složka Náhrada při DPN - náklad. Do zaúčtování dále vstupuje složka Náhrada při DPN - oprava, která automaticky přebírá nastavení složky Náhrada při DPN. V agendě Mzdy v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek je možné u těchto složek nastavit předkontaci a parametr účtování na střediska. Při přechodu na kartu K zaúčtování nebo klepnutím na tlačítko Zaúčtovat se sečtou složky Náhrada při DPN a Náhrada při DPN – oprava. Polovina celkové částky zaokrouhlená na korunu nahoru se účtuje podle nastavení složky Náhrada při DPN. Druhá polovina se účtuje podle nastavení složky Náhrada při DPN – náklad. Při účtování na střediska je případné zaokrouhlení ve výši 0,50 Kč zahrnuto do částky prvního účtovaného střediska.

Zde je změna od roku 2011, kdy se celá částka vyplacené Náhrady při DPN zaúčtuje jako Náhrada při DPN náklad, jelikož se již polovina částky nerefunduje u správy sociálního zabezpečení.

 

Další informace naleznete v článku Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od 1. ledna 2009  (text zkopírujte a vložte do vyhledávacího pole na odkazované stránce vpravo nahoře) a v článku Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011 a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele. Oba linky míří do sítě Internet.

Karanténa

Pro evidenci karantény se používá složka Karanténa s typem složky Nemoc. Při zadání složky Karanténa se postupuje obdobně jako u složky Nemoc. Do pole Hodiny náhrady se zadávají hodiny od 4. pracovního dne do 14. (v r. 2011-2013 do 21.) kalendářního dne nebo do konce karantény, pokud nastane dříve. Při výpočtu mzdy se zobrazí dotaz na počet hodin v prvních 3 pracovních dnech trvání karantény. Do pole Částka se spočítá náhrada celkem (za hodiny v prvních 3 pracovních dnech i za hodiny v poli Hodiny náhrady). Náhrada se u karantény, stejně jako u nemoci, počítá pouze u druhu činnosti Nemocenské pojištění a Zaměstnání malého rozsahu. Při výpočtu se vytvoří složka Náhrada při DPN, kde jsou v poli Hodiny celkové hodiny náhrady za první 3 pracovní dny i následující pracovní dny v prvních 14 (v r.2011-2013 v prvních 21) kalendářních dnech. V poli Částka je celková částka náhrady. V tiskovém formuláři Náhrady při DPN se hodinová sazba, hodiny a částka za první 3 pracovní dny samostatně neuvádějí.

 • S platností od 9. 10. 2009 se Náhrada při DPN počítá již od 1. dne trvání události.

Mzdové složky

(Nové od roku 2009)

Náhrada při DPN

Složka se vytvoří při výpočtu mzdy po zadání složky Nemoc při dočasné pracovní neschopnosti s nárokem na náhradu mzdy. Předpokladem pro vytvoření složky je zadání hodin náhrady a průměrného výdělku, kterými se má náhrada proplatit. Složka nevstupuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění ani do základu daně. Jako ostatní složky náhrady mzdy je podle §145 ZP považována za jiný příjem a jako jiný příjem se zahrnuje do čisté mzdy. Jako součást čisté mzdy bude zahrnuta do tisku potvrzení přijmu a do čistého příjmu pro srážky ze mzdy.

Náhrada při DPN – oprava

Složka slouží k případným opravám složky Náhrada při DPN v případě dodatečného snížení nebo odebrání náhrady nebo chybně zadaného počtu hodin nebo průměrného výdělku náhrady. Zahrnutí do výpočtu mzdy je obdobné jako u složky Náhrada při DPN.

Náhrada při DPN – zvýšená

Složka slouží k zadání částky podle § 192 odst. 3 zákoníku práce, kterou může vyplácet zaměstnavatel jako náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nad rámec zákonného minimálního limitu. Do složky je nutné zadat částku a počet dnů, za které je poskytnuta. Maximální výše částky není kontrolována. Počet dnů v poli Dny této složky se odčítá od počtu dnů, které jsou v ELDP zahrnuty jako vyloučené doby za tuto pracovní neschopnost. Z této částky je odvedena daň, sociální a zdravotní pojištění zaměstnance i zaměstnavatele. Složku je možné nastavit tak, aby počítala částku jako procento průměrného výdělku (Vliv = Nahrada, Formulář = 3, Sazba = požadovaná sazba náhrady, Pracovní dny = Ano). S tímto nastavením složka počítá v poli Dny pracovní dny. Pokud je zvýšená náhrada poskytnuta i za svátek v době DPN, je nutné počet dní v poli Dny navýšit.

Náhrada při DPN – náklad

Složka slouží k nastavení účtování 1/2 náhrady při DPN. Složka neslouží k zadávání a je přístupná pouze k nastavení předkontace v dialogu Zaúčtování mezd.

Od roku 2011 je změna, protože se již 1/2 náhrady při DPN neodpočítává (výjimkou jsou zaměstnavatelé s režimem pojistného na SP zaměstnavatele ve výši 26 %). Proto je upravena mzdová složka Náhrada při DPN – náklad, která se vytvoří pro zaúčtování v té výši, kterou má zaměstnavatel jako svůj náklad, tzn. celá částka Náhrady při DPN.

 

Další informace naleznete v článku Změny pro zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011 (link míří do sítě Internet).