Roční zúčtování daně

Pokud chcete provést roční zúčtování daně z příjmu v systému Vario, pokračujte podle postupu A. Jestliže jste vypočetli roční zúčtování daně z příjmu jiným způsobem (např. v předchozím programu mezd), pokračujte podle postupu B.

Postup A

1. V dialogu Pracovník na kartě Personální zatrhněte CheckBox - Zatržítko funkci Roční zúčtování.

2. V dialogu Pracovník na kartě Personální klepněte na tlačítko Jiné příjmy… a vyplňte pole Hrubý příjem, Záloha na daň, Pojistné a Daňový bonus v případě, že pracovník:

  • měl v období, za které provádíte roční zúčtování, příjem postupně i od předešlého zaměstnavatele.
  • měl příjem ve vaší firmě, ale v jiném programu zpracování mezd.

3. V dialogu Pracovník na kartě Rodina vyplňte tabulku Nezdanitelné částky odpočtu daně pro roční zúčtování, pokud zaměstnanec odpočty uplatňuje. Vyberte typ odpočtu a přepněte na záložku Detail. Po výběru odpočtu se doplní data od 1. 12. 2019 a do 31. 12. 2019 (resp. rok předcházející aktuálnímu roku). Přepisujte případně pouze rok. Den a měsíc nepřepisujte, ponechte 1. 12.31. 12.! Pole Částka zadejte v celkové roční částce (systém nekontroluje překročení zákonem stanovené hranice).

V tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování: zadejte slevy na dani a zvýhodnění na děti, která zaměstnanec uplatňuje. Data se vyplňují za celé roční období, tzn. např. od 1. 1. 2019 nebo tak, jak je na ně skutečně nárok. Datum Do není nutné vyplňovat, pokud nárok trvá i po skončení roku. Upozorňujeme, že slevu Sleva na dani – základní lze poskytovat na celý rok, i pokud zaměstnanec nastoupí v průběhu roku.

4. V agendě Mzdy se přepněte do roku, za který chcete roční zúčtování provádět a volbou menu Agenda/Nastavení… v dialogu Nastavení (měsíc/rok) na kartě Daňové zkontrolujte daňové sazby a nezdanitelné části základu daně pro dané zdaňovací období.

Způsob výpočtu ročního zúčtování můžete zkontrolovat v tiskovém formuláři Výpočet daně z příjmu v agendě Personalistika.

5. Přepněte se do aktuální roku a do období, ve kterém chcete roční zúčtování daně provádět.

6. V agendě Mzdy volbou menu Agenda/Vytvoření mezd… otevřete Průvodce vytvořením mezd. Vyberte zpracovávané poměry a v dalším kroku zaškrtněte volbu CheckBox - Zatržítko vytvořit Mzdovou složku pro roční zúčtování daně. Průvodce po klepnutí na tlačítko Dokončit vytvoří do měsíčních složek zpracovávaného poměru složku Vyrovnání daně těm zaměstnancům, kteří mají nastaveno pole Roční zúčtování.

  • Pokud provádíte roční zúčtování pro zaměstnance po skončení pracovního poměru, zatrhněte v Průvodci vytvořením mezd CheckBox - Zatržítko volbu Zahrnout i ukončené poměry. Tím se na kartu Měsíční složky vytvoří složka Vyrovnání daně. Jestliže jste při vytvoření mzdy nezatrhli požadavek na vytvoření složky nebo nemáte nastaveno pole Roční zúčtování, můžete složku Vyrovnání daně přidat v dialogu Mzdy na kartu Měsíční složky tlačítkem Nová… nebo s využitím hromadného zadávání.

Dodatečně učiněné prohlášení poplatníka daně z příjmu

Pokud jsou pro rok zúčtování v dialogu Pracovník na kartě Personální k volbě Prohlášení ve sloupci Dodatečné učinění nastavena období dodatečného učinění prohlášení, je do funkce ročního zúčtování daně zahrnuta případně sražená daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně a příjmy k ní náležející za období, kdy nebylo prohlášení učiněno. Dodatečně uplatňované slevy a příp. daňová zvýhodnění jsou zahrnuty do nárokovaných slev a daňových zvýhodnění.

Pole „Roční zúčtování” můžete nastavit hromadně ve výchozím zobrazení tabulky agendy Personalistika ve sloupci „Roční zúčtování”. Editaci polí sloupce umožníte výběrem volby z menu Agenda (Nástroje agendy) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)Povolit úpravy v tabulce agendy. Změny, které provedete v polích sloupce „Roční zúčtování”, se zapíší do Deníku událostí. Sloupec „Roční zúčtování” může být skrytý, jeho zobrazení povolíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Souběžné poměry

Od vydání 20080222 se složka Vyrovnání daně při vytváření mezd vytváří pouze u nesouběžných poměrů.

Typ daně Záloha na daň od roku 2008

Je doporučeno pro

  • příjmy u vztahů, kde v poli Činnost je O,P,R nebo S (společníci a jednatelé s.r.o., komandisté a členové družstev) a pro
  • odměny členů statutárních orgánů a dalších org. právnických osob, jsou-li daňovými rezidenty

zadat v dialogu Pracovní poměr v poli Typ daně hodnotu Záloha na daň. Tím je zajištěno zdanění zálohou daně i při neprovedeném prohlášení.

U osob s těmito příjmy bez podepsaného prohlášení se nepředpokládá zpracování ročního zúčtování daně v rámci modulu mezd. V případě, že je dodatečně prohlášení podepsáno a chcete provést roční zúčtování daně, je možné postupovat jedním z následujících způsobů:

  • V roce, za který se provádí zúčtování, zjistit výsledek ročního zúčtování pomocí tiskového formuláře Výpočet daně z příjmu a tuto částku zadat ve složce Vyrovnání daně do pole Částka před výpočtem mzdy.
  • Od vydání 20080222 nebo vyšší, je zpracování ročního zúčtování daně připraveno i pro typ daně Záloha na daň.

7. Spusťte výpočet mzdy. Po výpočtu mzdy bude, v případě že přeplatek daně je větší než 50 Kč, vytvořena složka Roční zúčtování daně z příjmu, která se zobrazí na kartě Výsledné složky dialogu Mzda.

Postup B

1. Proveďte krok 1 postupu A a pokračujte krokem 5 a 6.

2. V dialogu Mzda na kartě Měsíční složky zadejte do složky Vyrovnání daně částku přeplatku (řádek 22, případně řádek 30 z TF Výpočet daně z příjmu).

3. Uplatňuje-li zaměstnanec daňové zvýhodnění na dítě a má doplatek na daňovém bonusu, zadejte do mzdové složky Vyrovnání daně do pole Částka celou částku (řádek 30) a do pole Údaj 1 zadejte částku doplatku na daňovém bonusu (řádek 31b).

4. Spusťte výpočet mzdy. Po spuštění výpočtu mezd se tato částka doplní do vytvořené složky Roční zúčtování daně z příjmu a systém s ní dále pracuje stejně, jako by byla vypočtena v rámci systému.

 

Poznámka

Částka složky Roční zúčtování daně z příjmu bude akceptována do celkové částky při vytváření platebního příkazu při volbě Odvody daní za předpokladu, že ve volbě menu Agenda/Mzdové složky... po výběru složky Roční zúčtování daně z příjmu – klepnete na tlačítko Upravit… a v zobrazeném dialogu Mzdová složka – klepnete na tlačítko Detail mzdové složky Detail mzdové složky (za polem Typ složky) – a v zobrazení detailu mzdové složky v poli Platba je hodnota ComboBox - Nabídka Zálohová daň.

V případě, že částka složky Roční zúčtování daně z příjmu bude vyšší než je sražená daň po odečtení daňového bonusu, tak se v měsíci, kdy se roční zúčtování provedlo, nevytvoří příkaz na Zálohovou daň vůbec. V příštím měsíci se při vytváření Platebního příkazu objeví hláška, že při ročním zúčtování daně vznikl přeplatek a v jaké výši a dále má uživatel možnost vybrat, zda chce přeplatek umořit hned nebo jej nechat na jindy. Když by byl přeplatek natolik vysoký, že by se neumořil v následujícím období po provedení ročního zúčtování daně, bude se hláška objevovat každý měsíc až do úplného umoření. V případě, že by se nepodařilo přeplatek umořit do konce roku, přestane se od ledna hláška objevovat a přeplatek na dani si uživatel musí vyřešit po dohodě s FÚ.

 

Související dokumenty