Přiznání k DPH vzor 17

vydání: 20110203 - verze: 12

Tuzemsko

Pro plátce registrované pouze v tuzemsku se nemění nic v nastavení prvotních dokladů ani postupech. Stačí nainstalovat aktualizaci na nejnovější vydání a sestavit přiznání k DPH jako obvykle.

Elektronické podání prostřednictvím PVS nebylo možné v době uvedení tohoto vydání otestovat, protože systém ještě nepřijímá nový formát "písemnosti" DPHDP3. Podle informací z helpdesku bude možné nové přiznání posílat prostřednictvím PVS po 15. únoru. Pokud se pokusíte podat přiznání nyní, obdržíte chybovou zprávu "Písemnost není platná, není možné ji proto přijmout".

Plátci registrovaní v jiných zemích EU

Plátci registrovaní jinde v EU musí provést následující kroky.

Nastavit vlastní seznam zdanitelných plnění

  • Otevřete okno Přiznání k DPH. V modulu Účetnictví, příkazem menu Agenda/DPH/Nastavení, tisk nebo export Přiznání k DPH (nebo jednoduše tiskem Přiznání k DPH).
  • Tlačítkem Možnosti v levém dolním rohu otevřete okno Možnosti.
  • Tlačítkem Definice zdanitelných plnění otevřete okno Definice zdanitelných plnění.
  • Na kartě Přijatá zdanitelná plnění vyberte v seznamu Místo plnění kód země, ve které jste registrovaní k DPH (SK, DE atd.).
  • Zkontrolujte a případně upravte seznam zdanitelných plnění, které pro tuto zemi používáte. Seznam se převedl z původních definic pro rok 2010.
  • Zopakujte kontrolu na kartě Uskutečněná zdanitelná plnění.

Nastavit řádek 24 (toto nastavení je nutno provést, protože se na rozdíl od seznamu plnění nepřevede z předchozí verze).

  • V okně Definice zdanitelných plnění přejděte na kartu Řádky přiznání.
  • Přejděte na řádek 24 (klepněte na text 24).
  • Klepněte na + vlevo, otevře se vnořená tabulka.
  • Ve vnořené tabulce vyplňte ve sloupci Zdanitelné plnění všechna uskutečněná plnění, která mají vstupovat do tohoto řádku.

 

Tím je přiznání k DPH připraveno k použití.

 

Změny v seznamu zdanitelných plnění pro jiné členské státy (místo plnění SK, DE atd.)

Doporučujeme vám věnovat pozornost změnám v definici zdanitelných plnění a předkontací.

V předchozí verzi byl seznam zdanitelných plnění tvořen seznamem předkontací plnění, kde název předkontace začínal zkratkou země (SK, DE, ...). V definici plnění pro přiznání se musela definovat zdanitelná plnění stejných názvů a uvést u nich řádek 24.

Od tohoto vydání se postupuje od seznamu zdanitelných plnění. Nejprve se v okně Definice zdanitelných plnění vyplní seznam plnění pro danou zemi. Plnění může mít téměř libovolný název, tj. nemusí začínat kódem země. Můžete určit k jakým sazbám se plnění bude nabízet. Prioritou se určí pořadí plnění v seznamu. První v pořadí (priorita 1) bude zároveň plněním výchozím pro danou sazbu.

Pokud chcete účtovat DPH jinak než jako základ + DPH, musíte na konci názvu uvést číslovku 2 nebo 3 (2 = revers charge, účtuje se jen DPH na MD i D; 3 = uplatnění DPH ve státě EU, účtuje se jen částka DPH, ale přesným zápisem MD/D na účty uvedené v předkontacích). Původní nastavení podle schématu kód země-mezera-kód účtování (např. SK 2 Revers charge) bude z důvodů zpětné kompatibility fungovat i nadále.

Po nadefinování zdanitelných plnění lze vystavovat prvotní doklady. Zdanitelná plnění se budou nabízet v seznamu Zdanitelné plnění na položce dokladu.

Dále je potřeba definovat předkontace. Předkontace se definují obvyklým způsobem, ale nyní lze vybrat v názvu předkontace přímo zdanitelné plnění (název předkontace musí být stejný jako název plnění).

Na konec se definuje která plnění vstupují na řádek 24 v tiskovém formuláři Přiznání k DPH.

Poznámky:
Popsaná nastavení neovlivní přiznání za rok 2010, které funguje podle původního nastavení. Nastavení však ovlivní seznam plnění na prvotních dokladech, včetně těch z roku 2010. Nedoporučujeme proto radikálně měnit seznam plnění, dokud existuje možnost, že budete upravovat doklady a přiznání z roku 2010.

Nezadávejte duplicitní názvy pro přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění. Duplicita není kontrolována, ale může způsobit problémy zejména, pokud byste plnění s duplicitním názvem použili na řádku 24.

Změny v seznamu Zdanitelných plnění se v seznamu na prvotních dokladech promítnou až po restartu Varia.