Souhrn změn ve vydání 20110803

vydání: 20110803 - verze: 12

Detail skladové položky - zobrazení a kontrola pohybů

V detailu skladové položky, na kartě Obecné, přibyl odkaz Pohyby na skladu. Kliknutím na něj se zobrazí seznam příjmů a výdejů položky. Příjmy a výdeje jsou seřazené podle pořadí pohybu. Je zobrazeno množství a cena pohybu a stav skladu po pohybu. Díky tomu lze zjistit stav položky na skladu v minulosti.

Kromě toho jsou provedeny běžné kontroly na formální správnost. Je vypočten stav skladu podle pohybů a porovnán se stavem podle historie příjmů. Dále je zkontrolováno, zda datum dokladu, kterým byl uskutečněn pohyb, odpovídá skutečnému pořadí pohybu. Pokud ne, je u příslušného pohybu uveden popis chyby.

Dále je uveden stav skladu podle dokladů. Díky tomu lze zjistit, zda se liší (nebo lišil) skutečný stav skladu proti stavu, který zachycuje účetnictví na základě zaúčtovaných skladových dokladů. Díky tomu lze dohledat případné nesrovnalosti (nejčastěji nesoulad data dokladu se skutečným provedením pohybu, případně chybějící doklad).

Prodejna a poplatky za elektroodpad

Modul Prodejna do tohoto vydání nezahrnoval do ceny nákupu poplatky na zpětný odběr a zpracování elektrozařízení, které mohou být u zařízení uvedených na trh do 13. 8. 2005 uvedeny samostatně. Od tohoto vydání modul Prodejna s odděleně uvedenými poplatky pracuje a zahrne je do prodejní ceny nákupu.

Kusovník - hromadné zadávání

Dialog hromadného zadávání v modulu Výroba obsahuje podporu pro hromadné úpravy výrobků. Ručně lze editovat sekci kusovníků a dialog umožňuje kopírování definice určitého výrobku do jiného, což usnadňuje zadávání variantních výrobků.

Cena za množství v dokladech nákupu

V nákupním ceníku lze, tak jako v prodejním, zadat cenu za množství. Při změně množství v nákupním dokladu se však v tomto případě cena na položce nezaktualizovala. Tento nedostatek je opraven v tomto vydání.

Tiskové formuláře s kontací a kurs měny

Do tiskových formulářů s kontací byl přidán tisk použitého kursu měny v případě dokladů v cizí měně.

Údržba nastavení vlastností polí

Do možností nastavení polí agendy Údržba přibyly pole Datum, Datum plnění, Údaj 1 a Údaj 2.

Správce databáze - funkce vynucený převod dat

Pro data na souborovém serveru se v doplňku Správce databáze zobrazuje nová karta Vynucený převod dat. Pomocí funkce na této kartě lze spustit převod dat do nové databáze. Funkce je určena správcům, kteří jí použijí v případě, že data mají neaktuální strukturu nebo je struktura poškozena. 

Pro správce: Pozor aktualizace s převodem dat

Toto vydání aktualizuje datovou strukturu. Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci mění návrh databáze. Při aktualizaci se proto musí všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 21. 7. do 2. 8. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Autorizace SQL serveru 

Významně aktualizovaný dokument

Uživatelé a Skupiny uživatelů
Dialog Kampaň
Celní sazebník 

Doplněný dokument

Filtrování
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Zobrazení agendy Adresář
Best practices
Jak se seznámit s vývojem pro Vario 12
Co je nového v Altus Vario 12 pro vývojáře
Systémové požadavky
Nastavení oprávnění 

Dočasně nedostupný dokument
  • Časový posun nároku DPH
  • Sdružování úhrad na příkazu
  • Vystavit výrobní zakázky
  • Pohyby a doklady v Prodejně
  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Podle Max - Min (typ strategie)
  • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
     
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.