Souhrn změn ve vydání 20110629

vydání: 20110629 - verze: 12

Nastavení příkazů stavu položek dokladu

V tomto vydání si uživatelé mohou nastavit výchozí příkaz tlačítka Stav vše (pod položkami v detailu dokladu) a přizpůsobit příkazy v místní nabídce nad polem Stav.

Díky tomu můžete například změnit výchozí příkaz Dodat v detailu zakázky na příkaz REZERVOVAT. Můžete také skrýt příkazy pro změnu stavu položek, které nikdy nepoužíváte, abyste zpřehlednili místní nabídku stavů.

Nastavení příkazu tlačítka a místní nabídky:

Otevřete detail dokladu a přejděte na kartu Položky.

Klepnutím na tlačítko dalších příkazů stavu (rozbalovací šipka vpravo dole vedle tlačítka Stav vše) zobrazíte místní nabídku.

Klepněte na příkaz Možnosti...
Poznámka: tento příkaz je k dispozici pouze v dokladech typu Nabídka, Zakázka, Faktura, Objednávka, Poptávka a Pokladní doklad.

V dialogu Příkazy stavu položek můžete vybrat výchozí příkaz tlačítka Stav a příkazy, které se mají zobrazit v místní nabídce pro změnu stavu položek.

Nastavení platí pro všechny doklady stejného typu, jako je doklad, nad kterým jste nastavili příkazy. Nastavení platí pouze pro aktuálního uživatele, každý uživatel si přizpůsobuje příkazy individuálně.

Nastavit lze pouze příkazy, které nastavují "vyšší stav" položky. Příkazy, které ruší aktuální stav (například Zrušit REZERVOVÁNO, Nastavit stav koncept, STORNOVÁNO) nastavit nelze, zobrazují se pokaždé, jsou-li relevantní.

Změna skladu u položek s vazbou na jiný doklad je možná

Sklad na položce dokladu nebylo možné změnit, pokud byla položka svázána s jiným dokladem. Například, pokud se vystavila příjemka k objednávce, nebylo již možné změnit sklad na příjemce. Nyní lze na příjemce (nebo na objednávce) sklad změnit. Změna se promítne do všech dokladů spojených s položkou, na které byl sklad změněn.

Pokud je některá se svázaných položek rozdělená (například kvůli částečnému plnění), změna skladu nebude možná.

Vydané doklady po položkách podrobné

Do agendy Vydané doklady bylo přidáno nové zobrazení Vydané doklady po položkách podrobné. V zobrazení jsou vidět položky dokladů včetně čísel skladových dokladů (výdejek), čísel obchodních dokladů (zakázek) a rozpisu podle množství (sériová čísla, šarže a trvanlivosti).

Katalog - Celkový součet prodejů

V detailu produktu na kartě Doklady jsou zobrazení Celkový součet prodejů a Celkový součet nákupů. Do těchto zobrazení byly zahrnuty pouze prodeje a nákupy na fakturu. Od tohoto vydání se sem započítávají i prodeje a nákupy z pokladních dokladů.

Vyhledání firmy podle osoby

V detailu dokladu lze hledat kontakt pomocí tlačítka [...] vedle rozbalovacího seznamu pole Kontakt / IČ. Pokud vyhledáte osobu, která patří do nějaké firmy (kontaktu), nabídne Vario od tohoto vydání dvě možnosti - vložit nadřízený kontakt nebo osobu.

Tip 1: Kontakt podle osoby vložíte tak, že vyberete osobu v rozbalovacím seznamu Jméno ještě před tím, než zadáte kontakt.

Tip 2: Nezapomeňte, že kontakt můžete hledat pomocí zadání čísla IČ přímo do seznamu Kontakt / IČ.

Součet DPH v tiskovém formuláři Zdanitelná plnění

Součet DPH byl upraven tak, aby se do něj nezapočítávala zdanitelná plnění typu RCH Tuzemsko.

Dialogové okno Obchodní případ a množství položky upraveno

V dialogovém okně pro zadání množství položky (Ctrl+E nad položkou dokladu) bylo provedeno několik změn.

Zobrazení stran Příjem a Výdej u převodek a výrobních zakázek se přepíná pomocí spodních záložek (původně pomocí radiobuttonů).

Pro doklad Převodka se již nezobrazují čísla souvisejících dokladů.

Poklepáním na identifikátor skladu se otevře skladová položka.

Odstranění duplicit a pobočky

Funkce pro odstranění duplicit v Adresáři byla upravena tak, aby se v seznamu duplicitních kontaktů nenabízely pobočky, u kterých jsou některé údaje záměrně duplicitní (IČ, DIČ, Adresa sídlo a Obchodní rejstřík).

Aktualizace ceny při změně množství prostřednictvím okna Množství

Pokud se při vyplňování množstevních skupin (např. sériových čísel)  změnilo množství produktu na položce dokladu, nedošlo ke změně ceny v případě, že v ceníku byla uvedena cena za určité množství produktu. Od tohoto vydání se bude cena aktualizovat stejně, jako když se změní množství v položce dokladu.

Zakázka na dokladech kursového vyrovnání a počátečního zůstatku

Údaj Zakázka byl zpřístupněn na dokladech počátečního zůstatku a kursového vyrovnání v Pokladně a Bance. Díky tomu je možné účtovat kursové vyrovnání na konkrétní zakázku.

Mzdy - úpravy tiskového formuláře

Tiskový formulář Statistika – Nem Úr byl upraven pro rok 2011 dle pokynů Českého statistického úřadu. Nově se vykazují průměrný počet nemocensky pojištěných osob i osoby pobírající dávku PPM, rodičovský příspěvek a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Tip: Možnosti dodatečné fakturace dokladů

Fakturu lze vystavit řadou způsobů. Obvyklým způsobem je fakturace zakázek nebo výdejek. Dejme tomu, že vystavíte fakturu k výdejce. Následně se ukáže, že stejnou fakturou potřebujete fakturovat ještě další výdejku. Nejjednodušším způsobem je použít příkaz Vložit položky z dokladu... z místní nabídky nad položkami dokladu. Tento příkaz nabízí několik voleb. Volba Fakturovat výdejku umožňuje vybrat další výdejku. Její položky budou přidány na fakturu stejným způsobem, jako u první výdejky - dojde k fakturaci výdejky. Okno pro výběr dokladů umožňuje vybrat výdejky i jednotlivé položky výdejek.
Analogický postup platí pro vystavení výdejek, příjemek, přijatých faktur nebo pokladních dokladů.
Tento postup není jediný možný. Lze také vytvořit vazbu mezi položkami dokladů "ručním" zadáním čísel dokladů. Na fakturu vložte položku se stejným produktem a stejným množstvím. Položku necháte ve stavu koncept. Potom otevřete skladový doklad a přejděte na řádek s daným produktem. Nad polem Stav zobrazíte místní nabídku a zvolíte příkaz Přehled... . V tabulce obchodního případu zadáte do sloupce Číslo účetního dokladu číslo faktury. Pokud je na faktuře nalezen stejný produkt, nabídne se vytvoření vazby. Pokud není položka na faktuře ve stavu koncept, bude navýšeno množství položky o množství na výdejce.
Pokud chceme přidat na fakturu položky, na které ještě neexistuje výdejka, stačí je přidat na fakturu a vyskladnit. Při vyskladnění se nabídne možnost vystavení nové výdejky nebo použití výdejky stávající.

Tip: Rušení vazeb

Stane se, že je doklad vystaven omylem. Například vyfakturujeme jinou výdejku. V takovém případně je nejjednodušší nápravou smazat položky z chybně vystaveného dokladu. Tím se faktura odpojí od výdejky. Správnou výdejku přidáme na existující fakturu příkazem Vložit položky z dokladu..., jak je popsáno výše.
Další možností zrušení vazby je smazání položky z tabulky obchodních případů. Nad položkou faktury zobrazíte místní nabídku nad polem Stav. Vyberete příkaz Přehled... a z tabulky smažete řádky obsahující doklady, od kterých chcete položku faktury odpojit. Smazáním vazby se změní položka faktury (změna množství a stavu). Položky na souvisejících dokladech zůstanou zachovány, pouze se u nich změní stav (nebude FAKTUROVÁNO). (Tento postup je složitější, než smazání položky dokladu, ale hodí se, pokud jedna položka faktury fakturuje více výdejek, například kvůli částečnému plnění ze zakázky.)
V některých případech lze nastavit položku dokladu na stav koncept. Výsledek bude stejný jako v předchozím případě - na souvisejících dokladech zmizí stav FAKTUROVÁNO a položky bude možné fakturovat jinou fakturou.
Všechny výše uvedené operace můžete provádět i nad položkami ve stavu OK nebo VYDÁNO. Uživatelé, kteří přešli z Varia 11, mají tendenci před každou úpravou vracet realizovaný skladový pohyb (výdej). Vracení výdejů není ve Variu 12 potřeba. Ať již chcete změnit cenu nebo vazbu na jiné doklady, nevracejte kvůli tomu skladové pohyby.
Popsaný postup je analogický i pro přijaté doklady, příjemky a objednávky.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 22. 6. do 29. 6. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Mazání záznamů
Výběr více záznamů 

Významně aktualizovaný dokument

Základní ovládání modulu Prodejna
Nastavení agendy Kursovní lístek
Postupy plnění skladových položek zakázek (vyskladnění)
Fakturovat objednávky nefakturované 

Doplněný dokument

Uhradit vyrovnáním proti závazku (vzájemný zápočet)
Import prvotních dokladů k zaúčtování
Skladová položka (popis dialogu)
Obratová sleva - popis dialogu s příklady
Vystavit zálohy k zakázkám (nabídkám)
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce
Pokladní doklad - karta Obecné (popis dialogu)
Přepočet kursových rozdílů
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Záložka Technické zhodnocení
Rozpočítání vedlejších nákladů
Kontroly při zadávání a výpočtu mezd
Filtrování
Aktualizace kursů časovanou úlohou
Dialog Měna a aktualizace kursů
Příkazy místní nabídky nad položkou
Obecné informace o dialogu Majetek
Karta Obecné - Majetek
Karta Daňové odpisy
Karta Účetní odpisy
Zařazení majetku do evidence
Vytvoření majetkové karty
Zařazení drobného majetku
Vyřazení drobného majetku
Karta Souvislosti - Kontakt
Karta Obecné - Doklad
Tiskové výstupy agendy Personalistika
Přidání a nastavení knihy
Nastavení agendy Příkazy
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady) 

Dočasně nedostupný dokument
  • Časový posun nároku DPH
  • Sdružování úhrad na příkazu
  • Vystavit výrobní zakázky
  • Pohyby a doklady v Prodejně
  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Podle Max - Min (typ strategie)
  • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
     
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.