Souhrn změn ve vydání 20110713

vydání: 20110713 - verze: 12

Nastavení oprávnění k doplňkům pro konkrétní firmu

V předchozích vydáních lze nastavit oprávnění k použití doplňku pro všechny firmy v daném profilu. Některé doplňky však mohou být určeny pouze pro konkrétní firmu. V tomto vydání je proto možné nastavit také oprávnění pro konkrétní firmu.

V možnostech doplňku (Nástroje/Možnosti, Doplňky) je původní oprávnění uvedeno jako Oprávnění k doplňku pro profil a nové oprávnění jako Oprávnění k doplňku pro aktuální firmu.

Manager - CRM noví zákazníci

Do seznamu polí kontingenčního grafu byla přidána pole Kniha a Období. Nyní je díky tomu možné filtrovat počty nových klientů za určité období a knihu kontaktů.

Změna typu produktu a vynulování hodnot

Pokud se změní typ produktu například na Sada nebo Služba, znepřístupní se určité údaje (například Výchozí sklad). Pokud byly tyto údaje již vyplněné, není možné po změně typu produktu vyplněné hodnoty odstranit. V tomto vydání se proto při změně typu produktu odstraní hodnoty, které nejsou pro daný typ relevantní.

Rozdělení úhrady v cizí měně

Při rozdělení sdružené úhrady v cizí měně mezi více faktur se částka v korunách přepočítávala kursem zaokrouhleným na 2 desetinná místa. Nyní se kurs použitý pro přepočet zaokrouhluje na obvyklá 3 desetinná místa, což vede k menším rozdílům vlivem zaokrouhlení částek.

Export-import katalogu a strom kategorií

V exportu a importu katalogu byl upraven způsob výměny stromu kategorií. V předchozích vydáních se exportovaly a importovaly pouze kategorie stromu pro vybrané produkty. Nyní se vyměňuje kompletní strom kategorií.

Tip: Tisk poznámek na doklady

Na dokladech je často potřeba tisknout standardní sdělení. Například záruční podmínky nebo prohlášení o shodě. Pro opakující se neměnný text využijte pole Text dokladu. Pole je na kartě Součet. Nový text přidáte klepnutím na tlačítko se třemi tečkami vedle pole: zadáte název a text.

V případě, že potřebujete uvádět konkrétní podobu textu pro každý doklad specifickou (např. poznámky o dodávce), pak využijte pole Poznámky, které je také na kartě Součet a které případně můžete předpřipravit formou nastavení v Šabloně záznamu.

 

Pro vývojáře - Oprávnění k událostním doplňkům

Událostní doplňky se zavádějí při startu Varia na základě oprávnění pro profil. Oprávnění pro konkrétní firmu, které zavádá toto vydání, pro zavedení nehraje roli. (Důvodem je možné přepínání mezi firmami uživatelem.) Je proto potřeba kontrolovat oprávnění při zpracování událostí. Oprávnění použití doplňku pro aktuálního uživatele zjistíte u událostního doplňku například následující funkcí:

Function Opraveni() As Boolean
    Dim Doplnek As Doplnek

    For Each Doplnek In Vario.Doplnky
        If Doplnek.Agenda = "<start>" And Doplnek.NazevDoplnku = "Název mého doplňku" Then
            Opraveni = Doplnek.JeNastavenoOpravneni(OpravneniCist)
            Exit For
        End If
    Next
End Function

Pro vývojáře - Tiskové formuláře Zakázka a Objednávka

V tiskových formulářích Zakázka a Objednávka byl přepracován způsob zobrazení položek. Nyní je princip shodný s tiskovým formulářem Faktura. Cílem je sjednotit postupy při zakázkových úpravách.

Pro správce - Aktualizace s převodem dat se blíží

V některém z následujících vydání chystáme aktualizaci datové struktury. Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci bude měnit návrh databáze, a proto se při aktualizaci musí všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy. Na aktulizaci datové struktury upozorníme v souhrnu změn u vydání, jež tuto aktualizaci bude obsahovat.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 29. 6. do 12. 7. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Nastavení příkazů stavu položek dokladu
Karta Doklady - Produkt 

Významně aktualizovaný dokument

Převod mezi sklady
Vkládání a přidání položek na doklad 

Doplněný dokument

Příkazy místní nabídky nad položkou
Vyhledání a odstranění duplicit v Adresáři
Nabídka - Zakázka - Objednávka (popis dialogu)
Skladové, obchodní a účetní doklady
Přehled - stav plnění skladové položky a související doklady
Vydání zakázky a fakturace
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce
Vystavení nového přijatého dokladu
Odstranění vazby na fakturu nebo jiný doklad
Význam stavů položek dokladu
Vytvořit Výchozí ceník
Vytvořit Počítaný ceník
Vytvořit Počítaný ceník pro vybrané produkty
Nastavení agendy Zakázky
Vytvoření nabídky
Vytvoření zakázky a změna názvu dokladu
Nová zakázka z hlediska stavu položky
Stavy položky zakázky pro funkci objednávání služeb
Vystavit pokladní doklady k zakázkám
Vystavit výdejky k zakázkám
Vystavit zálohy k zakázkám (nabídkám)
Kopírování zakázky a nabídky
Postupy plnění skladových položek zakázek (vyskladnění)
Nastavení agendy Objednávky
Vytvoření objednávky a stav položky
Stavy položky objednávky pro funkci objednávání služeb
Vystavit pokladní doklady k objednávkám
Vystavit zálohy k objednávkám (poptávkám)
Kopírování objednávky
Kopírování poptávky
Nastavení metody objednávání
Příklad objednání produktů a služeb od subdodavatelů
Stornování objednávek
Vytvořit doklad
Nastavení agendy Vydané doklady
Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní
Vytvoření nové faktury
Stavy položek na vydané faktuře při prodeji zboží
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Vystavit fakturu podle
Vystavit dobropis k vybrané faktuře a vratce
Vystavit výdejky k fakturám
Vystavení vratky k vydanému dobropisu
Připojení zálohy k faktuře
Vystavit zálohy k zakázkám (nabídkám)
Vystavit daňový doklad o přijetí platby
Uhrazení dokladu
Uhradit vyrovnáním proti závazku (vzájemný zápočet)
Vytvořit doklad
Nastavení agendy Přijaté doklady
Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)
Vystavit fakturu podle
Dobropis k přijaté faktuře nebo vratce
Vystavit příjemky k fakturám
Vystavení vratky k přijatému dobropisu
Vystavit zálohy k objednávkám (poptávkám)
Uhrazení dokladu
Uhradit vyrovnáním proti pohledávce - vzájemný zápočet
Vedlejší náklady
Faktura přijatá od neplátce DPH
Nastavení agendy Pokladna
Vytvoření nového pokladního dokladu
Vystavit pokladní doklad vrácení
Průvodce úhradou dokladů
Vytvořit doklad (popis dialogu)
Pokladní doklad - karta Obecné (popis dialogu)
Průvodce plněním zakázky (popis dialogu)
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Základní ovládání modulu Prodejna
Vzhled tabulky, barva a typ písma buňky pomocí nabídky Formát
Metody přepočtů ceníků
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Zobrazení agendy Vydané doklady
Tiskové výstupy agendy Mzdy
Karta Ostatní - Produkt
Karty dialogu Produkt
Příjem na sklad
Párování objednávek s produkty v položkách dokladu
Vystavit příjemky k objednávkám
Popis karty Položky - Doklad
Prodej a nákup - komentář
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Umístění - nastavení umístění pro sklad
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů
Fakturovat objednávky se stavem Fakturovat
Částečné plnění v agendě Zakázky
Slevy položek dokladu
Karta Obecné - Doklad
Karta Obecné - Produkt
Předkontace - obecné principy
Stornování zakázek 

Dočasně nedostupný dokument
  • Časový posun nároku DPH
  • Sdružování úhrad na příkazu
  • Vystavit výrobní zakázky
  • Pohyby a doklady v Prodejně
  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Podle Max - Min (typ strategie)
  • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
     
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.