Souhrn změn ve vydání 20111108

vydání: 20111108 - verze: 12

Soubor exportu pro tiskové formuláře

Při použití exportu tiskového formuláře do souboru (menu Soubor l Export do souboru) se musela vždy znovu zadat cesta k souboru. U tiskových formulářů lze nyní nově nastavit v možnostech agendy pro každý tiskový formulář výchozí složku a název exportovaného souboru. Takto nastavená cesta se nabídne při exportu jako výchozí.

Generování čárových kódů přepracováno

V detailu Produktu, na kartě Obecné, je pole Čárový kód. Klepnutím na [...] se otevře okno obsahující všechny čárové kódy k produktu. Vedle každého pole s kódem je tlačítko [...], které otevře dialog pro generování čárového kódu. Díky tomu je možné generovat čárový kód ke všem polím čárových kódů včetně čárových kódů pro varianty produktu.

Dialog Najít a nahradit

Při stisku klávesové zkratky Ctrl+F (Hledat) a nebo Ctrl+H (Nahradit) v datovém listu podformuláře, se otevíralo dialogové okno aplikace MS Access. Tímto dialogem nelze nahrazovat v podformulářích, například v okně Ceník. V tomto vydání je výchozí okno MS Accessu nahrazeno dialogovým oknem Varia, které funguje i v datových listech dialogových oken.

Ceník Rabaty a ceny s DPH

V detailu Ceníku, na kartě Rabaty, lze kontrolovat obchodní marže a rabaty. Od tohoto vydání se bere v úvahu, zda jsou porovnávané ceny (nákupní, prodejní) uvedeny s nebo bez DPH. Pokud je jedna z cen s DPH a druhá bez DPH, přepočte se cena s DPH na cenu bez DPH. Díky tomu bude zobrazen rabat, který nebude zkreslen částkou DPH.

Výběr existující šarže při příjmu

Při nákupu produktu se šarží se předpokládá zadání nového čísla šarže. V některých případech se nakupuje stejná šarže opakovaně. Z tohoto důvodu je nyní možné vybrat existující šarži ze skladu. V rozbalovacím seznamu šarže jsou dvě položky:

 • Generovat kód
 • Vybrat existující

Klepnutím na Vybrat existující se otevře seznam existujících šarží skladem. V seznamu je uvedeno množství na skladu. Vybraná šarže se vloží do rozpisu množství.

Datum dodání v položce objednávek

Průvodce vystavením objednávek vyplňoval požadované datum dodání v podstatě u všech produktů s objednacími strategiemi. Nově se datum bude uvádět jen u strategií, které s požadovaným datem dodání pracují.

 • Pokud datum dodání nelze určit nebo je požadováno dodání co nejdříve, datum se neuvede.
 • Pokud je stav položky objednávky OBJEDNÁNO, má hodnota data dodání význam požadovaného datumu dodání.
 • Pokud je stav položky objednávky POTVRZENO, předpokládá se, že v poli je datum přislíbený dodavatelem. Uživatel, který nastavuje stav POTVRZENO, by tudíž měl datum aktualizovat.
  Pozor: posunutí data dodání dál do budoucnosti může u některých strategiií vést k vystavení nové objednávky k požadovanému datu.

Změny v agendě Zdroje

V agendě Zdroje, v dialogu Zdroj, na kartě Obecné, přibyl nový typ virtuálního zdroje Dovednost. Pro stávající typy zdrojů jsou přidány dvě nové karty Dovednosti a Pracovní doby. V agendě Zdroje byla aktualizována Zobrazení. Výsledek zobrazení Přehled plnění a Přehled plánování respektuje přepínání knih na panelu nástrojů. Je zjišťováno, jestli na dané aktivitě je zdroj z dané knihy. Podle toho se aktivita zobrazí nebo nezobrazí.

Zjednodušena byla obsluha úkolů určujících, co který zdroj má dělat. Aktivity jsou nyní soustředěny do jediného dialogu Detail aktivity. Aktivita, kterou předepisuje agenda Výroba, může mít nově více zdrojů.

Změny v agendě Výroba

V návaznosti na agendu Zdroje proběhla nejdůležitější úprava v agendě Operace, v detailu záznamu Operace, na kartě Obecné. Pole Zdroj bylo nahrazeno podřízenou záložkou Zdroje, jehož tabulka slouží pro výběr spolupracujících zdrojů k operaci. Při vytvoření výrobní zakázky se díky tomu vytváří zdroje pro aktivitu a z celé operace se vytvoří aktivita.

Některá pole v detailu záznamu Operace, na kartě Obecné, v zobrazení podřízené záložky Normy, byla přejmenována: Kusový čas nově na Jednotkový čas, Společně vyráběných kusů na Společně vyráběné množství, Dělitelná operace na Přerušitelná operace.

V detailu záznamu Operace přibyla nová karta Pokročilé. Na kartě se zadávají tři sazby, které umožní kalkulovat Operaci nezávisle na čase, ale v závislosti na objemu, který operace zpracovává. Další nové pole Interval nasazení dávek (min) slouží pro zadávání údajů potřebných při typu výroby: výrobní linka.

V detailu záznamu Výrobní zakázka přibyla karta Aktivity s aktivitami náležejícími k položkám dané výrobní zakázky. Změny v detailu aktivity, provedené v agendě Zdroje, se promítají právě na tuto kartu. K navázání nové aktivity k položce výrobní zakázky slouží tlačítko Nový záznam. Jestliže vyberte v poli Zobrazit položku Zadávání plnění, je k dispozici tlačítko Uložit k uložení výsledků.

V agendě Výroba jsou k dispozici nová zobrazení Aktivity, Přehled plánování, Přehled plnění a Souhrn plnění.

Informace při kontrole stavu položky v dialogu Uzavírání položky výrobní zakázky jsou rozšířeny o typ Operace, která může nabývat stavu OK, Odchylka norem (v čase) a Odchylka v množství.

V agendě Výroba byla změněna nabídka tiskových formulářů. Aktuálně jsou k dispozici: Cenová kalkulace, Kusovník pobočkový, Mzdový list, Výrobní příkaz, Výrobní příkaz kusový.

Mzdy – vytvoření Platebního příkazu na Dobírky zaměstnancům dle splatnosti

Vytváření Platebního příkazu na Dobírky zaměstnancům bylo rozšířeno o možnost volby různých splatností. Podrobnosti čtěte v dokumentu Vytvoření platebních příkazů v agendě Mzdy, v posledním odstavci.

Mzdy – Vyměřovací základ pro ZP u osob s odpočtem

Pokud se ve složkách vstupujících do hrubé mzdy u osob, které mají nárok na odpočet z vyměřovacího základu (dále jen „VZ“) pro ZP, objevila mínusová hodnota, tak tato částka nebyla při určování VZ zohledněna do mínusu, tzn., že ZP se spočítalo ve vyšší částce. Výpočet byl upraven tak, aby byl VZ na ZP správný. Pouze v případech, kdy skutečně půjde VZ do mínusu (např. Oprava základu ZP, případně oprava přeplatku mzdy), se bude považovat taková výše za přeplatek, z něhož se musí naopak pojistné na ZP vrátit. Tyto složky pro opravy mají v detailu složky v poli Vliv hodnotu Oprava.

Mzdy – Pojištění odpovědnosti

Do základu pro výpočet pojistného na Pojištění odpovědnosti byl zahrnován i základ sociálního pojištění u Druhu SP Důchodové pojištění, a to v případě, že bylo dosaženo rozhodného příjmu. Tuto mylnou informaci jsme původně dostali z oddělení odboru inkasa Kooperativy. Na základě námitek uživatelů jsme způsob výpočtu konzultovali a od vedoucí oddělení inkasa Kooperativy máme potvrzeno, že Druh SP Důchodové pojištění (jednatelé, společníci, členové družstev apod.) se bez ohledu na výši příjmu do základu pro výpočet pojistného na Pojištění odpovědnosti NEZAHRNUJE. Výpočet pojistného Pojištění odpovědnosti je v tomto směru upraven v tomto vydání.

Uživatelé, kteří v důsledku chyby přeplatili toto zákonné pojištění, mohou kontaktovat ústředí Kooperativy a požádat o vrácení přeplatku na pojistném se zdůvodněním, že se tak stalo kvůli chybě v systému. Po provedení aktualizace na dnešní vydání a novější, lze vytisknout zpětně tiskový formulář Pojištění odpovědnosti za jednotlivá čtvrtletí pro zjištění výše přeplatku. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Vkládání firem zadáním názvu

Pokud začnete zapisovat název kontaktu do prvku Název na kartě Obecné v detailu dokladu, vyhledává se v Adresáři kontakt, jehož název začíná zadaným textem. Pokud je v prvku Název zadán název existujícího kontaku v okamžiku přechodu na další prvek, vloží se tento kontakt do dokladu. V novém vydání je tato funkce upravena.

 • Pro velké adresáře bylo průběžné vyhledávání pomalé. Nyní se proto vyhledává do maximálně prvních 10 000 kontaktů.
 • Pokud zadaný název odpovídá více kontaktům, nabídne se jejich seznam. Uživatel může ze seznamu vybrat správný kontakt nebo zrušit vložení existujícího kontaktu stornováním okna seznamu.
 • Vložení kontaktu prostřednictvím prvku Název lze odvolat stiskem klávesy ESC. Tím je umožněno pokračovat v zadání nového kontaktu.
 • Prvek IČ, který má obdobnou funkci, bude dohledávat existující firmy jen v případě, že prvky Kontakt a Název jsou prázdné.
 • Vyhledávání v prvku IČ je též omezeno na 10 000 záznamů. Pro výběr z adresáře s vyšším počtem kontaktů je potřeba používat rozbalovací seznam Kontakt případně okno pro vyhledávání.

Nová zobrazení v modulu Manager 

V reportech pro sekci Obchod přibyla dvě nová zobrazení: Kalkulace neúplných nákladů a Obchodní ukazatele.

Pořadí položek při hromadném vystavení dokladů

Pokud se použije funkce vystavení dokladů, například fakturace výdejek, vybere se více výdejek a zvolí se Sloučit na jeden doklad podle kontaktu, bude faktura vystavena následujícím způsobem:

 • Údaje pro záhlaví faktury (například kontakt, adresa) budou převzaty z posledního dokladu ve výběru.
 • Položky na faktuře budou seřazeny od nejstaršího dokladu ve výběru po nejnovější a podle pořadí položky na zdrojovém dokladu.

Díky tomu bude výsledná faktura obsahovat nejaktuálnější kontaktní údaje. Datum zdanitelného plnění bude nastaveno podle poslední výdejky a položky budou seřazeny chronologicky.

Modul Reklamace - pozor, změna datové struktury

Pokud používáte modul Reklamace, budou se při aktualizaci aktualizovat databáze. Proto je při aktualizaci třeba, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje.

V modulu Reklamace byla rozšířena textová pole z 255 znaků na neomezenou délku textu. Úprava se týká polí v dialogu Reklamace, na kartě Obecné: Popis závady zákazníkem, Popis produktu technikem a pole na kartě Podrobnosti: Vyjádření k reklamaci.

Doplněk Čárové kódy - pozor, změna datové struktury

Pokud používáte doplněk Čárové kódy, budou se při aktualizaci aktualizovat databáze. Proto je při aktualizaci třeba, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje.

Doplněk Čárové kódy byl rozšířen o možnost načítání údajů množstevních skupin:

 • Umístění,
 • Trvanlivosti,
 • Šarže,
 • Sériová čísla a načítání
 • Varianty produktu.

Prodejna - kódy uživatelů

V možnostech modulu Prodejna, na kartě Uživatelé, bylo upraveno zadávání přihlašovacích kódů uživatelů. Jestliže zde zvolíte volbu Zadáním kódu uživatele, zobrazí se tabulka se sloupci Uživatel a Kód. Ve skoupci Uživatel vyberete login uživatele, do sloupce Kód zadáte kód prodavače (například sejmutím čárového kódu, přiložením čipu nebo z klávesnice). Postup opakujete pro všechny prodavače a potvrdíte tlačítkem OK.

Poznámka: při následujícím otevření možností nastavení na kartě Uživatelé budou kódy skryté, zobrazí se jen znaky ***.

Použití: Zamkněte prodejnu stiskem kláves Ctrl+L → Zadejte kód prodavače → Prodejna se odemkne, dole vlevo je mdlým textem zobrazen nový login.

Přenesená DPH v Daňové evidenci

Do agendy Daňová evidence (jednoduché účetnictví) byl přidán tiskový formulář Přenesená DPH.

Více záloh k zakázce v cizí měně 

Při vytváření záloh k zakázkám v cizí měně se druhá záloha nevložila do seznamu záloh. Chyba byla opravena.

Optimalizace kontroly dluhů

Byla zrychlena kontrola dluhů, což se projeví při vložení kontaktu do dokladu.

Banka - Import výpisu ve formátu KB BEST

Jestliže výpis ve formátu KB BEST při importu obsahuje prázdnou hlavičku, dojde při ověřování XML souboru ke zjištění, že soubor není validní (neobsahuje číslo účtu/ kód banky). Úprava zajišťuje, aby se výpis bez položek nenačetl.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 18. 10. do 8. 11., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Vložení položek do přijatého dokladu z tabulky MS Excel
Karta Obrázky - Produkt 

Významně aktualizované dokumenty

Logo na doklad
Karta Osoby - Kontakt
Karta Uživatelé - Prodejna
Karta Obecné - Produkt
Vystavení dokladů (popis dialogu)

Doplněné dokumenty

Systémové požadavky
Přidat kontakty do kampaně
Karta Obchodní - Kontakt
Dialog Kampaň
Tiskové výstupy agendy Interní doklady
Katalog variant
Umístění - nastavení umístění pro sklad
Pracovní rozvrhy
Vytvoření platebních příkazů v agendě Mzdy
Doporučení pro práci s agendou Přijaté doklady
Formáty importovaných dat
Příjem na sklad
Vystavení nového přijatého dokladu
Karty dialogu Produkt
Vytvoření platebních příkazů v agendě Mzdy
Pohyby a doklady v Prodejně
Tiskové výstupy agendy Peněžní deník
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Šarže
Příjem reklamace odběratelů - karta Obecné
Vytvoření reklamace na dodavatele - karta Podrobnosti
Obecné informace o doplňku Čárové kódy
Tisk (popis dialogu)
Karta Obecné - Doklad

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Evidence smluv
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.