Souhrn změn ve vydání 20110601

vydání: 20110601 - verze: 12

Adresa na www

Funkce pro zobrazení adresy na mapě a pro plánování cesty byla přepracována. V minulých vydáních se používal server Mapy.cz, který změnil rozhraní a zobrazení adres přestalo fungovat. V tomto vydání používáme nově službu maps.google.cz.

Změna zobrazení na Úhrada faktury u dokladu s vyplněnými položkami

U pokladních dokladů a interních dokladů nebylo možné přepínat zobrazení mezi Úhrada faktury a ostatními zobrazeními, pokud již byla vyplněna alespoň jedna položka. Od tohoto vydání lze zobrazení přepínat, ale jen za předpokladu, že položky dokladu neobsahují DPH (sazba musí být = 0) nebo Produkt. Přepnutí zpět ze zobrazení úhrad je také možné, ale pouze pokud není vyplněna vazba na hrazený doklad.

Poznámky:

1) Nová možnost přepínat zobrazení slouží pro řešení omylů a ačkoli je přepínání umožněno, nedoporučujeme tuto možnost běžně používat. Rozhodně nezneužívejte tuto možnost pro vyplnění údajů, které jsou v zobrazení úhrad nedostupné a naopak. Mějte na paměti, že přepnutím se nemění jen zobrazení položek, ale jedná se vlastně o změnu typu dokladu. U pokladních dokladů například dojde ke změně z daňového na nedaňový doklad!

2) V jiném zobrazení než úhrada můžete vyplnit množství, ale doklady se zobrazením Úhrada faktury množství neobsahují. Pokud přepnete položku s vyplněným množstvím do zobrazení Úhrada faktury, bude kontrola dat (doplněk Správce databáze) hlásit varování pro daný doklad. Obezřetnost je na místě i u dalších polí.

3) Někdy je přepínání zobrazení požadováno kvůli dodatečnému použití vydané částky k úhradě faktury. V takovém případě zvažte, zda by nebylo jednodušší zapsat přijatou fakturu přímo do pokladny. Jak z pohledu Varia, tak z daňového a účetního hlediska je zcela lhostejné, zda prvotní doklad zapíšete jako přijatou fakturu nebo výdajový pokladní doklad. V obou případech jde o daňový doklad, který má rovnocenné možnosti.

Zobrazení příjmů a výdejů na detailu skladové položky

V detailu skladové položky, na kartě Doklady, přibyla dvě nová zobrazení Sklad příjmy a Sklad výdeje. Tato zobrazení zobrazují chronologicky pohyby dané položky (nejnovější je nahoře). Zobrazení jsou vhodná pro kontrolu počtu přijatých a vydaných kusů.

Obratové slevy a fakturace výdejek

Pokud byly nadefinovány slevy závislé na dosažené ceně nákupu, neuplatnily se v případě, že byla vystavena faktura na základě výdejky, která vznikla bez zakázky. Tento problém je vyřešen v tomto vydání. Obratové slevy se budou na doklad aplikovat při libovolném postupu.

Převzetí záloh ze zakázky na fakturu

Pokud jsou k zakázce připojené zálohy, převezmou se při fakturaci zakázky na konečnou fakturu. V předchozích vydáních se tak nestalo v jednom případě - při fakturaci na základě výdejky pomocí funkce menu Agenda / Vystavit fakturu / k výdejce...

Průvodce vystavením objednávek "Invalid procedure argument"

V Průvodci vystavením objednávek se může v některých případech zobrazit chyba "Invalid procedure or call argument". Chyba je opravena v tomto vydání.

Přepočet kursových rozdílů a datum dokladu

Funkce pro přepočet kursových rozdílů v agendě Interní doklady, která slouží ke kursovému vyrovnání závazků a pohledávek, byla upravena. V minulých vydáních se doklady k přepočtu vybíraly pouze podle Data dokladu. Nyní se vybírají přednostně podle Data účetního případu, není-li vyplněno, tak podle Data zdanitelného plnění a není-li vyplněno, tak podle Data dokladu.

Tiskové formuláře Faktura anglicky a Faktura německy a název dokladu Opravný daňový doklad

Do obou tiskových formulářů byl doplněn český titulek Opravný daňový doklad pro případ, že se použijí pro tisk dobropisu.

Evidence majetku oprava výpočtu odpisového plánu

V případě, že se technicky zhodnotí již odepsaný majetek, dojde k dopočítání daňového odpisového plánu. V případě, že se jednalo o rovnoměrně odepisovaný majetek, byly odpisy dopočteny ze vstupní ceny a technického zhodnocení, ke kterému došlo po odepsání majetku. V tomto vydání je oprava - odpisy se dopočtou ze vstupní ceny a součtu všech technických zhodnocení.

Rozpočítat vedlejší náklady a zaúčtované faktury

V minulých vydáních nebylo možné zadat vedlejší náklady na faktury za nákup zboží, pokud tyto faktury byly zaúčtovány. Tato restrikce je od tohoto vydání odstraněna. Náklady lze přiřadit prostřednictvím faktury za nákup zboží i v případě, že je faktura zaúčtovaná (náklady ovlivňují pouze cenu na příjemce, ta být zaúčtovaná nesmí).

Přesun záznamu do jiné knihy

V agendách Kampaně, Obchodní příležitosti a Korespondence přibyly v menu agendy příkazy na přesun záznamu do jiné knihy. Funkce zobrazí seznam záznamů z aktuální knihy (a případně aktuálního roku). Zatržením lze vybrat záznamy, které se mají přesunout. Předvolené jsou záznamy vybrané v tabulce agendy (buďto označené, nebo podle aktuálního filtru).

Vyskladnění položek dokladu vybraných filtrem

Pokud vyberete v zakázce (faktuře) položky podle stavu (například koncept) a zvolíte příkaz Vyskladnit, dojde nejdříve ke změně stavu na REZERVOVÁNO a poté k vyskladnění. V minulých vydáních vedla změna stavu k tomu, že filtr položek přestal platit a k vyskladnění nedošlo. V tomto vydání je na tuto možnost pamatováno a položky se vyskladní.

Pokud by po změně stavu nad vyfiltrovanými položkami došlo k tomu, že výsledkem filtru nebudou žádné položky (položky po vyskladnění "zmizí", protože žádná neodpovídá podmínce filtru stav='koncept'), filtr se automaticky vypne a zobrazí se všechny položky.

Vložení firmy do Adresáře z dokladu

Na dokladu můžete vyplnit údaje firmy, která není v adresáři a následně jí do adresáře vložit tlačítkem Vložit do adresáře. Ve funkci byly provedeny změny v tom, které hodnoty se z dokladu do adresáře převezmou. Změny se týkají obchodních údajů: Splatnost dní, Ceník, Kategorie cen, Doprava, Způsob úhrady, Sleva, Úrok.

Nyní jsou rozlišovány údaje rozdílné pro Dodavatele / Odběratele podle toho, z jakého dokladu se firma vkládá (například pole Doprava a Doprava dodavatele).

Dále se rozlišuje, zda byl údaj na dokladu vyplněn uživatelem, nebo jde o výchozí hodnotu, která je daná šablonou dokladu. V případě údajů daných šablonou se hodnota do adresáře nepřebírá. V případě uživatelem zadaných (rozumí se individuálně změněných) údajů se hodnota převezme. Cílem je, aby hodnoty, které má řídit kniha dokladu, byly určovány knihou dokladu a hodnoty, které jsou specifické pro danou firmu, byly přebírány z adresáře.

Elektronické podání Přiznání k DPH - aktulizace XML souboru

Ve formuláři se od dubna 2011 musí ř. 52 vykazovat v % (dosud se jednalo o desetinné číslo) a řádek 53 musí být prázdný, kromě posledního období roku (podání za 12. měsíc nebo 4. Q). Vario do polí ř. 53 vykazovalo nulu.
V tomto vydání je aktualizovaný export do XML podle nové specifikace.

Mzdy kontrola na pole Prohlášení při uplatnění slev na dani

Byla přidána kontrola na pole Prohlášení při uplatnění slev na dani. Pokud není Prohlášení podepsané (není vyplněné pole Od), objeví se při všech typech výpočtu mezd hláška „V pracovním poměru XY není vyplněné pole Prohlášení, zadané slevy nebudou uplatněny.“ Dosud se obdobná hláška objevovala pouze v Protokolu v rámci Vytvoření mezd, nově je přidaná i do Protokolu v dialogu Výpočet mezd / Výpočet mezd – všechny…

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 25. 5. do 1. 6. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

V uvedeném období nebyl vytvořen nový dokument nápovědy. 

Významně aktualizovaný dokument

Vytvoření pokladního dokladu pro hotovostní mzdové složky
Přidání nové mzdové složky
Uzavření (otevření) období
Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Otevřená období

Doplněný dokument

Nastavení strategií objednávání
Vystavení vratek ke skladovým příjemkám - výdejkám (popis dialogu)
DPH - registrace k DPH v EU
Dialog Možnosti Přiznání k DPH
Typy certifikátů
Podepsat záznam - elektronický podpis
Typy kontaktů
Dialog Kontakt
Karty dialogu Produkt
Obecné informace o agendě
Karty dialogu Doklad
Nový záznam v tabulce agendy

Dočasně nedostupný dokument
  • Vystavit výrobní zakázky
  • Pohyby a doklady v Prodejně
  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Podle Max - Min (typ strategie)
  • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
     
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.