Souhrn změn ve vydání 20110302

vydání: 20110302 - verze: 12

Dnešní vydání přináší vylepšené možností Akcí, které nyní zvládají spouštění řady příkazů, které by dříve bylo potřeba naprogramovat pomocí doplňku.

Pokud používáte příkazy k inkasu nebo účtujete na podrozvahové účty, doporučujeme vám přečíst informace o dnešním vydání až do konce. Uvedené změny vás určitě potěší.

Vývojáři jistě ocení novou funkci doplňku SDK, která jedním kliknutím vytváří instalační soubor obsahující na zakázku vytvořenou komponentu (tiskový formulář, zobrazení, doplněk atd.).

 

Nové možnosti Akcí

Akce jsou užitečným nástrojem pro spuštění často se opakujících činností nebo více činností jedním příkazem. Využívají se též pro řízení stavů záznamů. Jejich využívání pro řízení složitějších úloh dosud bránila neúplná dokumentace a také nemožnost řízení běhu pomocí podmínek nebo volby pořadí příkazů. Toto vydání tyto nedostatky odstraňuje.

V nápovědě je připravena Dokumentace k akcím. V uvedených příkladech naleznete jednak základní nastavení, ale také velmi komplexní příklad realizace zakázky a nebo příklad kontroly vydané faktury.

Pokud potřebujete vykonat příkazy v jiném pořadí, než ve kterém se spouští nastavení uvedená na jednotlivých kartách v možnostech akce, můžete použít kartu Záznamy. Zde jsou nyní k dispozici instrukce:

1. záznam typu Spustit makro

2. záznam typu Nastavit hodnoty

3. záznam typu Zpracovat kontejner (umožňuje iterace typu For Each)

Instrukci Nastavit hodnoty lze v tomto seznamu použít pouze jednou. Pokud instrukce Nastavit hodnoty nebude nalezená v pořadí vyplnění (na záložce Záznamy), tak se provede jako první při provedení akce. Pak se provedou instrukce uvedené na záložce Záznamy. Na konci se vždy spustí makra ze záložky Makra. Tím pádem dříve definované akce nejsou ovlivněny a budou se provádět dle starého pořadí (Nastavit hodnoty -> Záznamy -> Makra).

Ke každému záznamu byly přidány nové vlastnosti:

   - podminkaPred - zkontroluje se vždy před spuštěním instrukce

   - failOnError (Skončit při chybě) - určuje, jestli se má chyba zahodit

   - nazevVysledku - název návratové hodnoty po provedení instrukce. Odkazovat se na tuto hodnotu lze výrazem [Akce!nazev_vysledku]

Syntaxe odkazů na proměnné ve výrazech byla sjednocena na formát <%[nazev_pole]%>

Přijaté doklady - Změna nákupní ceny

K položce přijaté faktury je v případě příjmu na sklad připojena položka příjemky. Pokud uživatel na položce přijaté faktury změní cenu, aktualizuje se cena na související položce příjemky. Dosud jsme neměli vyřešenou situaci, kdy k jedné položce příjemky může existovat více položek přijatých faktur za různé ceny. V tomto vydání Varia se s touto možností počítá a cena na položce příjemky se opraví na zadanou cenu + cenu z ostatních položek faktur.

S touto úpravou souvisí změna ve způsobu ocenění položky příjemky, ke které existuje pouze jedna položka faktury, ovšem pouze na část množství. V předchozích vydáních se na příjemku přenesla jednotková cena. Nyní se přenese cena bez DPH (tj. cena za fakturované množství).

Automatické vložení položky z výdejky do zakázky

Pokud vystavíte výdejku ze zakázky a následně na výdejku přidáte další položku, vloží se tato položka na zakázku, z níž byla výdejka vytvořena. Od tohoto vydání se položka přidá automaticky na zakázku pouze pokud je toto nastaveno v možnostech agendy Skladové doklady. Možnost se jmenuje Při vyskladnění nové položky vložit  položku do zakázky a možná nastavení jsou Ne, Ano, Na dotaz. Výchozí nastavení je Ne, proto pokud tuto funkčnost využíváte, prosíme, změňte si nastavení na Ano.

Zdanitelná plnění na dokladech

Byla změněna nabídka zdanitelných plnění na položkách prvotních dokladů. Pokud je zadána nenulová sazba DPH, není již k dispozici typ Není.

Typ Není se nyní vyplňuje jako výchozí u plnění se sazbou 0 %, kde nejsou k dispozici žádné jiné typy plnění (v předchozích vydáních zde byla prázdná hodnota).

Plnění Přenesená DPH a RCH tuzemsko se nabízejí pouze pokud je vyplněno DIČ tuzemského plátce.

Plnění EU Osvobozená, EU Osvobozená DP, Třístranný obchod DZ, Služby mimo tuzemsko a Přemístění se nabízejí pouze pokud je vyplněno DIČ zahraničního plátce.

Výroba - tiskový formulář Kusovník

Rozšířili jsme funkčnost tisku kusovníku. V úvodním dialogu si může uživatel zvolit, jaký typ kusovníku chce tisknout. Na výběr má z následujících možností:

  • Kusovník se otevře pouze s rozpadem do první úrovně, pokud tedy výrobek obsahuje polotovary, uvidíme pouze polotovary, nikoliv již jejich materiál.
  • Druhá volba zajistí rozpad všech polotovarů na materiál a formulář zobrazí pouze elementární materiál, polotovary se vypustí.
  • Třetí volba otevře strukturovaný kusovník, který je v podobě stromu a obsahuje jak polotovary tak jejich materiál.

Kromě této změny byly na původní tiskový formulář doplněny další údaje.

Doklad JSD nebo JCD zrušen

Z výchozích záznamů je v tomto vydání odstraněn doklad typu JCD. Tento doklad již není vhodné používat. Doklad byl určen pro odvádění DPH celní správě a úhradu cla. DPH se již tímto způsobem neodvádí a na placení cla doporučujeme používat standardní doklad typu přijaté faktury.

Ostatní

Mzdy zobrazení Mzdy Od-Do - do zobrazení byly přidány další sloupce Poměr, Hodiny pracovní a Dny pracovní.

Mzdy - bylo upraveno použití číselníků v polích Údaj 1 a Údaj 2 v měsíčních složkách.

Mzdy - agenda Personalistika, tiskový formulář Zápočtový list - potvrzení výdělku - byl upraven podle nejnovějšího vzoru (přidána informace o exekucích).

SDK rychlé vytvoření instalačního souboru - na kartách objektů v doplňku SDK přibylo nové tlačítko Vytvořit distribuční instalaci. Tento příkaz vytvoří instalační ZIP soubor, který obsahuje vybranou komponentu (tiskový formulář, zobrazení, doplněk,...). Instalace komponenty se provede jednoduše příkazem Nainstalovat úpravy z okna Možnosti.

Zdroje plán - v grafickém zobrazení vytížení se nyní používají barvy pro jednotlivé aktivity zdroje. Stejné aktivity mají stejnou barvu, což usnadňuje orientaci.

Evidence smluv - v modulu Evidence smluv je nové zobrazení Evidence smluv platné smlouvy, které zobrazuje smlouvy ze všech knih, u kterých nevypršela doba platnosti.

Závazky/Pohledávky zpětně ke dni - do tiskových formulářů byl doplněn název naší firmy (v zápatí nad adresou).

Rozpočítat náklady - byly upraveny seznamy dokladů. Doklady jsou řazeny podle čísla sestupně a nabízí se doklady ne starší než 6 měsíců.

Účetnictví - Uzávěrka a převod podrozvahových účtů. Pokud se používají podrozvahové účty, nabídne uzávěrka jejich převod prostřednictvím zadaného uzávěrkového účtu.

Banka inkasa - při zpracování výpisů se položky výpisů párují s příkazy a aktualizuje se stav úhrad na příkazech. Z úsporných důvodů se provádí párování pouze u odchozích plateb a proto se nepárují položky příkazů k inkasu. Pokud příkazy k inkasu používáte, můžete nyní v možnostech agendy Banka zaškrtnout volbu Úhrady inkas a inkasa se budou zpracovávat obdobně jako příkazy.

Vložit položky z dokladu - funkce nabízí nové možnosti nad dobropisy. Lze vložit položky z faktury (ekvivalent dobropisování), nebo položky z již vystavené vratky.