Účetnictví - změny v DPH od 1. dubna 2011

vydání: 20110330 - verze: 12

 

Od dubna vstupuje v platnost novela zákona o DPH, která zavádí mimo jiné nové pravidlo posuzování nároku na odpočet u přijatých plnění. Ponovu má firma nárok na odpočet až ve chvíli obdržení daňového dokladu. Pro doklady na přelomu měsíců to znamená rozdělení období pro účtování a období pro DPH.

Další změnou je zavedení tuzemské Reverse-charge a osvobození dovozu zboží podle § 71g (zboží určené pro dodání do EU). Firmy mají nově povinnost odvést DPH z vráceného zboží i bez existujícího dobropisu. Dobropis se nyní má označovat jako Opravný daňový doklad. Vario 12 má upravený tiskový formulář Faktura tak, aby se při tisku dobropisu automaticky zobrazil text Opravný daňový doklad.

Nový tiskopis platí již od ledna, od dubna se mění způsob vyplnění ř. 52 a 53. Místo hodnoty koeficientu (např. 1 nebo 0,89) se nově zapisuje procentuálním vyjádřením (např. 100 nebo 89). Ve Variu tuto změnu řešíme pouze u tisku, při kterém se na tiskopis přiznání vytiskne správná hodnota v %. V dialogu Přiznání k DPH, na kartě C.ODDÍL, bude stále zobrazena hodnota koeficientu jako dosud, nikoli procenta. Nepřepisujte ji, prosím.

 

 

Altus Vario 12 od dubna 2011

 

V agendě Přijaté doklady doporučujeme v šablonách všech knih nastavit pro nový doklad automatické doplňování datumu v poli Datum uskutečnění zdanitelného plnění stejně, jako je tomu v poli Datum. Nastavení provedete pomocí dialogu Možnosti Altus Vario l Moduly: Přijaté doklady l Agendy: Přijaté doklady l Knihy: "název vaší knihy" l Šablony: Výchozí l Nový záznam (obr. 1). Po této úpravě, při založení nového záznamu (podle šablony) se aktuální (systémové) datum zapíše do obou polí současně a dodrží se povinnost daná zákonem o DPH.

 

Možnosti Altus Vario, Nový záznam 

Obrázek 1: Možnosti Altus Vario, Nový záznam, pole Datum_zdanitelneho_plneni a Výchozí hodnota =Date()

 

V dialogu Doklad, na kartě Obecné, se automaticky zamění pole Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) za Datum účetního případu (DUP), pokud bude mít doklad Datum > 31. 3. 2011 (tedy od 1. dubna dále), obr. 2.

 

Pole Datum účetního případu (DUP) 

Obrázek 2: Záměna pole Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) za Datum účetního případu (DUP) na dokladu.

 

Do pole Datum účetního případu uveďte datum, podle kterého se má doklad zaúčtovat. Toto datum má při zaúčtování absolutní přednost, doklad se tedy zaúčtuje do správného období dle časové souvislosti nákladů. Do Přiznání k DPH však vstoupí podle DUZP. Jestliže se účetní období neliší od data přijetí dokladu, DUP vyplňovat nemusíte, doklad se zaúčtuje podle DUZP.

Pokud budete chtít změnit DUZP, je to možné v dialogu Více datumů (obr. 3), který v dokladu otevřete klepnutím na tlačítko "Tři tečky" dialog vedle pole Datum přijetí dokladu (obr. 2).

 

Více datumů 

Obrázek 3: Více datumů.

 

V rámci zpracování Přiznání k DPH může uživatel nyní automaticky vytvořit interní doklad na proúčtování 343, tj. převedení všech analytik na jednu zúčtovací. Tento ID se vytváří na základě zaúčtovaných položek na účty 343 a celkovou částku porovnává s daňovou povinností. Od dubna se ale účtování a DPH bude lišit, proto bude částka rozdílu velká. Pokud budete nadále ID používat, před zaúčtováním z něj smažte řádek s popisem Rozdíl účtů 343 proti přiznání k DPH. Pamatujte, že účet 343 nyní nelze kontrolovat přímo s Přiznáním k DPH.

 

Pro kontrolu splnění povinnosti odvést DPH z vráceného zboží bez dobropisu, použijte v agendě Skladové doklady zobrazení Skladové doklady s vazbou na účetní doklady. Pomocí filtru Filtrovat podle výběru si ve sloupci Doklad zobrazte pouze typ dokladu Vratka příjemky. Ty, které nebudou mít uvedené Číslo účetního dokladu (číslo evidovaného dobropisu), je třeba ošetřit pomocným ID typu Dobropis přijatý, na základě kterého odvedete DPH. Po obdržení skutečného dobropisu je třeba ošetřit jeho účtování a zadat ho jako nedaňový doklad (pole DPH doklad na kartě Obecné).

 

Příklad →

Položky pomocného ID budou zapsané následovně (obr. 4): 

 

Položky pomocného ID 

Obrázek 4: Položky pomocného ID.

 

Po zaúčtování se základy daně vynulují (proto účet 395) a zůstane pouze zúčtování DPH proti Konto dokladu. To můžete zvolit například 325.

 

Položky skutečného dobropisu, který přijde dodatečně (obr. 5):

 

Položky skutečného dobropisu 

Obrázek 5: Položky skutečného dobropisu.

→ Konec příkladu

 

V systému Altus Vario 12 je pro faktury z třetích zemí k dispozici nový typ zdanitelného plnění Dovoz zboží do EU, který vstupuje na ř. 32 Přiznání k DPH. U těchto faktur se nepořizuje pomocný řádek pro DPH, zdanitelné plnění se uvede přímo u řádku faktury místo současného "Není" (obr. 6). 

 

Typ zdanitelného plnění Dovoz zboží do EU 

Obrázek 6: Typ zdanitelného plnění Dovoz zboží do EU v přijatém dokladu.

 

Pro tuzemskou Reverse-charge (RCH) je připraveno několik nových typů zdanitelných plnění, která jsou k dispozici na dokladech, v nichž je datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) 1. 4. 2011 a novější. Podmínkou je též vyplnění pole DIČ na kartě Obecné.

 

Pro přijaté doklady:

RCH tuzemsko zdanění a nárok na odpočet ve stejné výši
RCH tuzemsko Z zdanění a nárok na odpočet – zlato
RCH tuzemsko E zdanění a nárok na odpočet – emisní povolenky

 

 

Pro vydané doklady:

Přenesená DPH

 

Na vydaných dokladech se faktura pořizuje obdobně jako pro plnění osvobozená.
Na přijatých dokladech je třeba zapsat pomocný řádek pro DPH, tedy obdobně, jako se v současné době ve Variu zpracovávají faktury z EU.

Nejdříve se zapíšou položky faktury. Poté se přidá položka bez předkontace, do ceny bez DPH se zapíše částka z faktury, doplní se sazba. Z nabídky zdanitelných plnění se vybere příslušné zdanitelné plnění (obr. 7).
 

 

Typ zdanitelného plnění RCH tuzemsko v přijatém dokladu 

Obrázek 7: Typ zdanitelného plnění RCH tuzemsko v přijatém dokladu.

 

Tento pomocný řádek nevstupuje do součtu dokladu. Hodnoty z něj slouží pouze pro Přiznání k DPH, částka DPH se zaúčtuje dle nastavení v Možnostech předkontací 343xxx / 343yyy.

Tuto předkontaci je třeba si doplnit (agenda Účetnictví, volba z menu Agenda l Možnosti předkontací...), a to jak pro přijatá, tak uskutečněná plnění. Na nový řádek nejdříve v poli sloupce Kniha vyberte Přijatá zdanitelná plnění. Pak v poli sloupce Předkontace vyberte z nabídky RCH tuzemsko (případně je možné zapsat ručně). Zapište číslo účtu 343. Následně řádek označte a zkopírujte do nového. Poté změňte Přijatá plnění na Uskutečněná zdanitelná plnění a upravte účty. Doporučujeme použít různé analytiky (obr. 8).

 

Možnosti předkontací 

Obrázek 8: Možnosti předkontací.

 

 Na přelomu dubna a května, v systému Altus Vario 12, přibude povinný výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH ve formátu XML i pro tisk. Sledujte, prosím, aktualizace (viz také dokument Způsoby aktualizace).

Pro potřeby tohoto výpisu je třeba mít zboží, uvedené v Příloze 5 Přiznání k DPH, zadané ve Variu v katalogu. Na kartě produktu je nutné vyplnit kód celního sazebníku a případně i přepočet používaných jednotek na kilogramy.
U zlata musí být zadaný přepočet používaných jednotek na gramy, u emisních povolenek na kusy.