Rozvržení pro tisk (klasický a moderní vzhled)

Tisk tabulky agendy – sestava

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt z nabídky Náhled na panelu nástrojů. Tuto sestavu je nejprve nutno naformátovat. Tzn. nastavit rozvržení polí, titulky a další vlastnosti sestavy. Pro formátování slouží dialog Návrh sestavy. Tento dialog se otevře automaticky při tisku aktuálního objektu (tabulky agendy) pokud nebude nalezen návrh sestavy pro dané zobrazení a jeho rozvržení, nebo přes menu Zobrazení: na panelu Filtry v položce Rozvržení pro "xxx" > Nastavení rozvržení pro tisk.

Začínáme - doporučený postup
V tabulce agendy vyberte a upravte požadované zobrazení (např. pomocí filtrování, zobrazení/skrytí sloupců). Uložte rozvržení nejlépe pod vlastním názvem pomocí funkce Uložit rozvržení... Pokud je neuložíte, bude aktuální rozvržení po dokončení návrhu přepsáno.
Otevřete dialog Návrh sestavy pomocí Nastavit rozvržení pro tisk... (postup popsán níže).
Po dokončení návrhu rozvržení klepněte na tlačítko Uložit. Abyste mohli sestavu před tiskem zkontrolovat, na Panelu nástrojů vyberte z nabídky Náhled položku Aktuální objekt.

 

Nastavení rozvržení pro tisk...

Definice sestavy

Definici sestavy je možno vytvořit či upravit kdykoliv v dialogu Návrh sestavy, který otevřete po vybrání příslušného zobrazení a rozvržení prostřednictvím volby Nastavit rozvržení pro tisk... Dialog Návrh sestavy zobrazuje sestavu tak, aby se zobrazení v návrhu co nejvíce blížilo tiskové podobě.

Dialog je rozdělen na sekce:

  • Záhlaví sestavy
  • Záhlaví stránky
  • Záhlaví seskupení záznamů
  • Tělo sestavy
  • Zápatí seskupení záznamů
  • Zápatí stránky
  • Zápatí sestavy

Dialog Návrh sestavy

Záhlaví sestavy CheckBox - Zatržítko

Tiskne se jednou na začátku sestavy. V čárkovaně vykreslených obdélnících umožňuje pojmenovat sestavu (nadpis) a rozmístit další údaje. Tyto údaje jsou rozmístěny nad i pod hlavním titulkem vlevo, uprostřed a vpravo. Do těchto údajů je možno definovat proměnnou hodnotu výběrem z místní nabídky na daném poli. Tato hodnota je poté při tisku nahrazena aktuální hodnotou. Do záhlaví sestavy lze vybrat též tisk filtru, který je aplikován na tabulku agendy.

 

Záhlaví sestavy - menu pro vložení proměnné nebo textu

Kromě těchto proměnných hodnot je ve všech polích možno použít konstantní texty a standardní výrazy. Lze tak například vypsat název sestavy "Sestava ke dni 18.5.2010" takto ="Sestava ke dni " & Date()

 

Záhlaví stránky CheckBox - Zatržítko

Tiskne se na začátku každé stránky. V čárkovaně vykreslených obdélnících umožňuje pojmenovat nadpis stránky a rozmístit další údaje. Tyto údaje jsou rozmístěny nad i pod hlavním titulkem vlevo, uprostřed a vpravo. Do těchto údajů je možno definovat proměnnou hodnotu výběrem z místní nabídky na daném poli. Tato hodnota je poté při tisku nahrazena aktuální hodnotou.

 

Záhlaví stránky - menu pro vložení proměnné nebo textu

Kromě těchto proměnných hodnot je ve všech polích možno použít konstantní texty a standardní výrazy.

 

Záhlaví seskupení záznamů

Záznamy lze seskupovat ve čtyřech úrovních. Úroveň seskupení přidáte kliknutím na Přidat úroveň seskupení. V otevřeném dialogu Možnosti seskupení úrovně (1 až 4) je možné pro úroveň definovat hodnoty:

Hodnoty popis
Seskupit podle Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte pole (zdroj), podle kterého se bude seskupovat.
Řazení Z nabídky ComboBox - Nabídka zvolte, budou-li záznamy podle daného pole řazeny vzestupně či sestupně.
Zobrazit na nové stránce V nastavení úrovně seskupení je možné určit, CheckBox - Zatržítko zda se má skupina tisknout na samostatné stránce. Díky tomu lze například vytisknout přehled fakturace pro každou firmu na samostatných listech.
Zobrazit záhlaví Pokud CheckBox - Zatržítko - vypíše na začátku skupiny text "Záhlaví skupiny jméno skupiny : hodnota "
Zobrazit zápatí Pokud CheckBox - Zatržítko - vypíše na konci skupiny položky definované v Souhrnech.

 

Klepnutím na tlačítko OK se na formuláři objeví řádek zobrazující pole, podle kterého se bude seskupovat. Z nabídky ComboBox - Nabídka lze vybrat jiný zdroj. Klepnutím na tlačítko  otevřete dialog Možnosti seskupení úrovně.

Dialog Možnosti seskupení úrovně

Definovanou úroveň zrušíte kliknutím na Odebrat úroveň seskupení.

Tisk sestavy přebírá řazení z agendy pouze v případě, že sestava nemá seskupení. Pokud seskupením disponuje, převezme nastavení z definice seskupení. Například v Evidenci smluv je seskupení podle druhu majetku, které má řazení vzestupné. Lze přidat úroveň seskupení podle čísla dokladu, kde se zruší zatržítko záhlaví a zápatí sekce a zvolí se řazení vzestupné.

Tělo sestavy

Zde jsou uvedena ukázková data, ve kterých můžete nastavovat šířky sloupců, skrýt, zobrazit či přesunout jednotlivé sloupce sestavy. Ve sloupcích jsou současně zobrazena ukázková data dle reálných hodnot, které byly nalistovány v okamžiku spuštění formuláře.

 

Souhrny

Souhrny se tisknou za každým seskupením, pokud je u dané úrovně zaškrtnuto CheckBox - Zatržítko Zobrazit zápatí a jsou pro každé seskupení totožné. Obsahují maximálně 4 řádky. Definici je možné upravovat po dvojím kliknutí do šedivé plochy souhrnu (vybraného sloupce), nebo kliknutím na Možnosti sloupce... (s kursorem nastaveným ve vybraném sloupci).

Souhrn 1 - 4 za zobrazený sloupec

Možnosti sloupce...

Zobrazí se okno Možnosti sloupce sestavy, ve kterém je možné změnit titulek, formát, zarovnání a šířku v pixelech. Současně je možné vyplnit pole 4 souhrnů. Do každého z nich je možné napsat libovolný výraz, který je přípustný ve výrazech systému MS Access. Z důvodu jednoduchého používání byly vytvořeny následující předdefinované možnosti, které jsou přístupné po otevření ComboBox - Nabídka nabídky.

Dialog Možnosti sloupce sestavy

 

Možnosti Popis
Nadpis mezisoučtu Umožní vypsat do buňky název pole, za které je mezisoučet prováděn (důležité pole).
Hodnota mezisoučtu Umožní vypsat do buňky hodnotu pole Nadpis mezisoučtu pro právě zobrazená data.
Součet, Počet, Maximum, Minimum, Průměr Provede matematické operace nad zvoleným sloupcem.

Součty za skupiny
V případě dokladů se součty násobí znaménkem dokladu. Díky tomu se částky dobropisů odčítají a částky faktur přičítají (analogicky to platí pro příjmové a výdajové pokladní doklady, příjemky a výdejky).

Uvedený algoritmus se uplatní pouze pokud je součet zadán výchozím způsobem (slovo Součet v poli Souhrn). Jestliže zadáte součet pomocí funkce (např. =Sum([Název pole])), nebude se znaménko dokladu uplatňovat.

Čára Umožní provést optické odsazení jednotlivých mezisoučtů. Čára vždy začíná od buňky, ve které je definována a končí na začátku další buňky, která má nějaký obsah. Jestliže taková v sestavě není, potom na konci řádku. Není tedy nutné, aby čára byla přes celou šířku sestavy (pokud to tak chcete, stačí napsat hodnotu do první buňky a v daném řádku nic jiného nevyplňujte).
Prázdný řádek Pokud na řádku není vyplněna žádná hodnota, netiskne se. Aby bylo možné provést odsazení "nevytištěním" prázdného řádku, byla přidána tato možnost - je jedno do jaké buňky se zapíše.

Přidat počítaný sloupec...

Po této volbě je zobrazen dialog Možnosti sloupce sestavy, ve kterém pro nový sloupec zvolíte libovolný zdroj z nabídky ComboBox - Nabídka pole nebo zápisem výrazu do pole Zdroj. Výraz musí odpovídat pravidlům pro tvorbu výrazů MS Access.

Zvolíte-li počet desetinných míst, vyberte jeden z formátů: Standardní, Pevný, Měna.

Přidat počítaný sloupec... dialog  Možnosti sloupce sestavy

Šířka sloupce

Pomocí Místní nabídky vyvolané v libovolném poli sloupce zobrazíte funkce pro nastavení šířky sloupce..., skrytí sloupce, ukotvení sloupce a uvolnění všech sloupců.

Nabídka pro nastavení sloupců Nastavení šířky sloupce

Šířka sestavy

Šířka sestavy je počítána automaticky podle zvolených sloupců. Pokud je tisk širší, je o tom zobrazeno hlášení a je možné, abyste některé sloupce odstranili či zúžili. V možnostech sestavy je možno nadefinovat, zda se má sestava tisknout na šířku či na výšku.

 

Obnovit rozvržení sloupců podle tabulky agendy

Funkce obnoví rozvržení podle původního v tabulce agendy.

 

Zápatí stránky CheckBox - Zatržítko

Tiskne se na konci každé stránky. V čárkovaně vykreslených obdélnících umožňuje rozmístit proměnné hodnoty výběrem z Místní nabídky na daném poli. Tato hodnota je poté při tisku nahrazena aktuální hodnotou.

 

Záhlaví sestavy - menu pro vložení proměnné nebo textu

Kromě těchto proměnných hodnot je ve všech polích možno použít konstantní texty a standardní výrazy.

 

Zápatí sestavy CheckBox - Zatržítko

Tiskne se jednou na konci sestavy. V čárkovaně vykreslených obdélnících umožňuje rozmístit proměnné hodnoty výběrem z Místní nabídky na daném poli. Tato hodnota je poté při tisku nahrazena aktuální hodnotou. Do zápatí sestavy lze vybrat též tisk filtru, který je aplikován na tabulku agendy.

 

Záhlaví sestavy - menu pro vložení proměnné nebo textu

Kromě těchto proměnných hodnot je ve všech polích možno použít konstantní texty a standardní výrazy.

 

Možnosti sestavy...

Jestliže nezvolíte CheckBox - Zatržítko Zobrazovat jednotlivé záznamy, budou tištěny pouze mezisoučty. V takovém případě je dobré netisknout záhlaví pro jednotlivé úrovně a do zápatí vložit text či součet pro každou hodnotu.

 Dialog Možnosti sestavy

Pomocí Radio button - Přepínač ovlivníte orientaci sestavy při tisku na výšku nebo na šířku.

Pokud položky v zobrazení agendy obsahují příliš dlouhý text, který by byl následně při tisku sestavy na překážku, zatržítkem CheckBox - Zatržítko zvolte Zalamovat řádky s dlouhým textem.

V možnostech rozvržení je možné nastavit výšku titulků sloupců. Výchozí nastavení (0,5 cm) tiskne titulky sloupců na jeden řádek. Pokud jsou titulky sloupců dlouhé a chcete, aby se popis zobrazil na více řádků, můžete nastavit výšku řádku s titulky podle potřeby.

 

Šířka sestavy v cm (1x na výšku)

Informační údaj o aktuální šířce sestavy. Pokud upravíte šířku sloupce, zobrazí přepočtenou hodnotu.

 

Načíst poslední uložený návrh sestavy

Pokud existuje, načte poslední uložený návrh sestavy. Jestliže neexistuje, je tato funkce nepřístupná.

 

Uložit

Uloží nově definované rozvržení pro zobrazení v tabulce agendy.

Náhled Aktuálního objektu můžete:

 

V seznamu definovaných sestav se nabízí pouze ty sestavy, které mají v dané firmě definované řádky.

 

Tvorba výrazů dle MS Access

Pravidla pro tvorbu výrazů je možné nalézt v dokumentaci k MS Access, nebo na vhodných stránkách Internetu, například na webu společnosti Microsoft: Access > Nápověda a postupy k aplikaci Access > Výrazy > Vytváření výrazů Externí odkaz.

 

Související dokumenty