Dokumentace: Sestava z knihy agendy dle aktuálního zobrazení

vydání: 20090313 - verze: 12

Spuštění sestavy

Sestava je navázána na rozvržení (pouze pokud je zobrazeno ve tvaru tabulky) a je možné ji spustit pomocí volby Aktuální objekt  z výběru pro tisk či náhled. Pokud tak provedete poprvé, zobrazí se dialog, který vám umožní sestavu nadefinovat. V opačném případě je spuštěn přímo náhled či tisk dříve definované sestavy.

Definice sestavy

Definici sestavy je možno vytvořit či upravit kdykoliv po vybrání příslušného rozvržení prostřednictvím volby Nastavit rozvržení pro tisk. Je možné zvolit možnosti tisku obligátních polí, text záhlaví (může být i na několik řádek a při založení se pojmenuje stejně, jako zobrazení).

Seskupení záznamů

Záznamy lze seskupovat ve čtyřech úrovních. Úroveň seskupení přidáte kliknutím na Přidat úroveň seskupení. Na formuláři se v té chvíli objeví řádek, ve kterém je možné definovat hodnoty pro úroveň:

  • zdroj - tedy pole, podle kterého se bude seskupovat
  • řazení - zdali budou záznamy podle daného pole řazeny vzestupně či sestupně
  • zobrazit záhlaví - vypíše na začátku skupiny text "Záhlaví skupiny jméno skupiny : hodnota "
  • zobrazit zápatí - vypíše na konci skupiny položky definované v Souhrnech


 

Pokud nezvolíte Zobrazovat jednotlivé záznamy, budou tištěny pouze mezisoučty. V takovém případě je dobré netisknout záhlaví pro jednotlivé úrovně a do zápatí vložit text či součet pro každou hodnotu.

 

Tělo sestavy

Zde jsou uvedeny ukázková data. Můžete zde nastavovat šířky sloupců, skrýt, zobrazit či přesunout jednotlivé sloupce sestavy. Ve sloupcích jsou současně zobrazena ukázková data dle reálných hodnot, které byly nalistovány v okamžiku spuštění formuláře.

Souhrny

Souhrny se tisknou za každým seskupením, pokud je u dané úrovně zaškrtnuto Zobrazit zápatí a jsou pro každé seskupení totožné. Obsahují maximálně 4 řádky. Definici je možné upravovat po dvojím kliknutí do šedivé plochy souhrnu, nebo výběrem Možnosti sloupce ... .Zobrazí se okno, ve kterém je možné změnit titulek, formát, zarovnání a šířku v pixelech. Současně je možné vyplnit pole 4 souhrnů. Do každého z nich je možné napsat libovolný výraz, který je přípustný ve výrazech systému MS-Access. Z důvodu jednoduchého používání byly vytvořeny následující předdefinované možnosti, které jsou přístupné po otevření nabídky:

  • Nadpis mezisoučtu - důležité pole - umožní vypsat do buňky název pole, za které je mezisoučet prováděn
  • Hodnota mezisoučtu - umožní vypsat do buňky hodnotu pole Nadpis mezisoučtu pro právě zobrazená data
  • Součet, počet, maximum, minimum, průměr - provede matematické operace nad zvoleným sloupcem
  • Čára - umožní provést optické odsazení jednotlivých mezisoučtů. Čára vždy začíná od buňky, ve které je definována a končí na začátku další buňky, která má nějaký obsah. Pokud taková v sestavě není, potom na konci řádku. Není tedy nutné, aby čára byla přes celou šířku sestavy (pokud však to tak chceme, stačí napsat hodnotu do první buňky a v daném řádku nic jiného nevyplňovat
  • Prázdný řádek - pokud na řádku není vyplněna žádná hodnota, netiskne se. Aby bylo možné provést odsazení "nevytištěním" prázdného řádku, byla přidána tato možnost - je jedno, do jaké buňky se zapíše

Přidat počítaný sloupec

Po této volbě je zobrazen obdobný dialog, jako v případě Možností sloupce... . Jediný rozdíl je v tom, že do pole Zdroj můžete zapsat libovolný výraz, který odpovídá pravidlům pro tvorbu výrazů MS Access.

 

Šířka sestavy

Šířka sestavy je počítána automaticky, podle zvolených sloupců. Podle šířky se tiskne buď na výšku, na šířku, nebo na dvě stránky na šířku či na dvě stránky na šířku. Pokud je tisk širší, je o tom zobrazeno hlášení a je možné, abyste některé sloupce odstranili či zúžili.

 

Tvorba výrazů dle MS Access

Pravidla pro tvorbu výrazů je možné nalézt v dokumentaci k MS Access, nebo na vhodných stránkách na internetu. Velmi hezky je celá problematika popsaná na stránce http://office.microsoft.com/cs-cz/access/HA011813841029.aspx?pid=CL100570041029 .