Souhrn změn ve vydání 20090912 (pozor změna datové struktry)

vydání: 20090912 - verze: 12

Elektroodpad

Ve Variu 12 je nyní funkční vkládání oddělených "nákladů na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005". Použití funkce je totožné s Variem 11 jen s tím rozdílem, že se nenastavuje samostatně vkládání pro pokladní doklady a faktury.

Změna základní ceny a aktualizace cen

V prodejních dokladech se aktualizuje cena produktů po změně množství (v ceníku mohou být různé ceny pro množství od určitého počtu kusů). Pokud potřebujete v dokladu zadat jinou cenu než ceníkovou, můžete k tomu nyní použít okno slevy (Ctrl+S) a zadat cenu do sloupce Cena základní. Při aktualizaci cen po zadání množství nebo změně ceníku se takto zadaná cena zachová.

Pokud se chcete vrátit k ceníkové ceně, zvolte nad položkou dokladu příkaz místní nabídky Aktualizace cen..., zvolte volbu Aktualizovat pouze tuto položku a potvrďte přepsání zadané ceny.

Zamezení duplicitního zadání produktů

Do datové struktury ceníku byl přidán index, který zamezuje duplicitnímu zadání produktu se stejnou variantou a množstvím od.

Automatický výpočet finančního rozdílu - nastavení limitů

Nyní lze nastavit limit pro výpočet finančního rozdílu (možnosti, agenda Banka). Zadává se hodnota rozdílu v % a absolutní hodnota v Kč. Výchozí nastavení je 5% a 100 Kč.

Oprávnění

V agendě Adresář lze nově nastavit oprávnění k přepočtu indexů. V Účetnictví přibyla možnost nastavit oprávnění k vyrovnání saldokont pomocí dialogu Saldokonta.

 

Upozornění - změna datové struktury

Při aktualizaci vydání nižších než 20090921 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno, aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.

Tip: Jak zjistit, kdo je přihlášený k datům Varia

Při instalaci aktualizace, která převádí data, je potřeba, aby se všichni uživatelé odhlásili od Varia. Pokud potřebujete zjistit, kdo je přihlášen, použijte program LDBView.exe (naleznete jej ve složce ..\ Servis\LDB_View na instalačním CD, nebo jej můžete stáhnout ze stránek Microsoftu). Spusťte LDBView.exe a do pole Database name otevřete soubor ..[Složka datového profilu Varia]\Vario.mdw. Zobrazí se seznam uživatelů, resp. názvů jejich počítačů, které jsou nebo byly přihlášeny k Variu. Přihlášení uživatelé mají YES ve sloupci Logged On.