Tiskové výstupy agendy Účetnictví

Agenda Účetnictví má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

 • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.
 • Tiskové formuláře jsou řazeny dle četnosti použití (nejdříve jsou uvedeny často používané) a dále podle určitých oblastí.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Tiskové formuláře

Deník
Slouží k tisku účetního deníku. Pomocí volby „Zobrazit jen doklady” lze vytisknout jen seznam zaúčtovaných dokladů. Také můžete aplikovat filtry, pomocí kterých lze například vytisknout jen konkrétní typ dokladů (nebo knihu dokladů), nebo určité konto.
Hlavní kniha
Pomocí hlavní knihy vytisknete obraty za jednotlivá období na jednotlivých kontech. Účtový rozvrh se nabízí podle roku vybraného v Účetnictví. Navíc lze pomocí „Možností” vytisknout i konkrétní zápisy v jednotlivých obdobích. Na knihu lze aplikovat filtr, který vybere například jen konkrétní konto. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Hlavní kniha (pohyby na účtu)
Slouží k tisku pohybů na účtu do data do data. Účtový rozvrh se nabízí podle roku vybraného v účetnictví. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Manažerská předvaha
Zjednodušený tisk předvahy s logickým vyjádřením zisku či ztráty. Všechny zůstatky účtů jsou zobrazeny kladně a vždy odpovídají hodnotě v době tisku, obraty se zobrazují pro vybraný měsíc. Výpočty na formuláři respektují také nastavení hospodářského roku.
Předvaha
Nejdůležitější tiskový formulář v účetnictví. Pomocí voleb nastavených v dialogu, který se zobrazí před jeho tiskem, si můžete vytisknout obratovou a zůstatkovou předvahu za všechny, rozvahové či výsledkové účty. Je možné zvolit i variantu tisknoucí jen obraty nebo jen zůstatky, avšak včetně názvů kont. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Účetní doklad
Slouží pro tisk dokladů zapsaných přímo do účetního deníku (doklad uzávěrky apod.) – zpravidla pro interní potřebu.
Přiznání k DPPO
Formulář použijte k exportu XML souboru přiznání k dani z příjmů právnických osob. Viz také Komunikujte se správcem daně elektronicky.

 

Mínus DPH
Přenesená DPH
(plným názvem Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH)
Formulář Výpis z evidence – přenesená DPH slouží k vytvoření elektronického podání DPHRVD a k tisku seznamu dokladů obsahujících „tuzemskou revers charge”.
Přiznání k DPH

Tento formulář použijte k tisku přiznání pro FÚ ČR.

Přiznání k DPH MOSS

Od 3. čtvrtletí 2021 „Přiznání k DPH MOSS” zaniklo.

 • Popis změny režimu MOSS na OSS.
 • Podrobné informace naleznete na webu Finanční správy Externí odkaz.
 • Věnujte pozornost funkci pro nastavení zvláštního režimu jednoho správního místa v modulu Účetnictví.

Průvodce „Přiznání k DPH DAP MOSS” usnadní naplnit přiznání daty a odeslat je elektronicky (čtvrtletní přiznání). Formulář můžete také vytisknout. Komunikace ale probíhá výhradně elektronickou formou. Daňový subjekt, který si vybral ČR jako členský stát identifikace, se prostřednictvím Daňového portálu mimo jiné registruje k MOSS a podává jeho prostřednictvím příslušná daňová přiznání.

Přiznání k DPH OSS režim EU

Průvodce Přiznání k DPH OSS v režim EU (od 3. čtvrtletí 2021) usnadní naplnit přiznání daty a odeslat je elektronicky (čtvrtletně). Formulář můžete také vytisknout. Komunikace s úřadem ale probíhá výhradně elektronickou formou.

Oproti režimu „dovoz” (níže) spočívá rozdíl jen ve zdanitelném plnění. Do režimu EU spadá „Zboží na dálku” a „Služba na dálku”. Pro režim EU je navíc zavedeno členění na služby a produkty (a několik dalších údajů). Výstupem je xml soubor, případně tisk.

Přiznání k DPH OSS režim dovoz

Průvodce Přiznání k DPH OSS dovoz usnadní naplnit přiznání daty a odeslat je elektronicky (měsíční přiznání). Výstupem je xml soubor, případně tisk. Komunikace s úřadem ale probíhá výhradně elektronickou formou. Do režimu dovoz spadá „Dovezené zboží”.

Souhrnné hlášení k DPH Tiskne souhrnná hlášení k DPH pro finanční úřad. Podrobné informace naleznete v dokumentu Kódy typů zdanitelných plnění pro souhrnné hlášení k DPH.
Kontrolní hlášení DPH Kontrolní hlášení je speciální daňové potvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení je podáváno pouze elektronicky.

Poznámka

Formuláře „DPH” můžete státní správě odesílat elektronicky přímo z modulu Účetnictví/Vario. Tento obecný popis voleb exportu (v některých případech tisku) nemusí přesně korespondovat s terminologií použitou v průvodcích jmenovaných formulářů. Princip však zůstává stejný. Některé funkce mohou chybět či přebývat. Volby můžete kombinovat.

 • Klepnutím na Elektronické podání… v okně průvodce otevřete dialog „Tiskový formulář elektronicky”.
 • Volba Export xml souboru… vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml je automaticky přidán na kartu Dokumenty. I když není v poli „Kontakt” doplněn údaj z agendy „Adresář”, je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro příslušný finanční úřad.
 • Funkce tlačítka Zobrazit doklady… spočívá v kontrole správnosti vyplnění jednotek a množství pro jednotlivá zdanitelná plnění.
 • Příslušné pracoviště finančního úřadu lze v okně daného tiskového formuláře vyhledat také zadáním čísla územního pracoviště (zadané číslo územního pracoviště se po úspěšném vyhledání změní na původní číslo finančního úřadu).
Uskutečněná plnění nezdanitelná Tiskový formulář použijte pro získání přehledů plnění, která nejsou zdanitelná, ze všech modulů Varia. Dialog k tomuto formuláři současně nastavuje možnosti zdanitelného plnění pro celý systém.
Zdanitelná plnění Tiskový formulář použijte pro získání zdanitelných plnění ze všech modulů Varia. Doklady nemusí být zaúčtovány - zdanitelné plnění se počítá z prvotních dokladů. Dialog k tomuto formuláři současně nastavuje možnosti zdanitelného plnění pro celý systém. Do tiskového formuláře se nezapočítávají zdanitelná plnění typu Reverse charge Tuzemsko.
Zdanitelná plnění podrobně

Formulář je orientován na šířku, zobrazuje a tiskne všechny sazby DPH rozepsané po řádcích. Oproti obdobnému formuláři "Zdanitelná plnění" disponuje navíc dvěma sloupci: "Základ snížená 2" a "DPH snížená 2".

Zdanitelná plnění EU

Tiskový formulář slouží pro získání zdanitelných plnění uskutečněných plátci registrovanými v jiných státech EU.

Související nápověda

Zdanitelná plnění sazby DPH Tiskový formulář použijte pro kontrolu sazeb DPH použitých u zdanitelných plnění.
Záznamní povinnost Tiskový formulář obsahuje rozpis dokladů, které vstupují na jednotlivé řádky přiznání k DPH a součet – daňová povinnost.
Ke každému dokladu je uveden název kontaktu, DIČ, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a daň.
Záznamní povinnost (Rozšířená) Popis viz předchozí formulář. Navíc zobrazuje pole "Číslo dokladu dodavatele" a "Datum zdanitelného plnění dodavatele".
Záznamní povinnost EU Tiskový formulář obsahuje seznam dokladů s místem plnění EU, kde je uvedeno DIČ kontaktu. Pro každý členský stát je uveden seznam dokladů. Ke každému dokladu je uveden název kontaktu, DIČ, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a typ zdanitelného plnění. Nejprve jsou uvedena přijatá plnění, poté uskutečněná. Částky dobropisů se zobrazují záporně.
Záznamní povinnost EU neplátci Tiskový formulář obsahuje seznam dokladů s místem plnění EU, kde není uvedeno DIČ kontaktu. Pro každý členský stát je uveden seznam dokladů. Ke každému dokladu je uveden název kontaktu, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a typ zdanitelného plnění. Nejprve jsou uvedena přijatá plnění, poté uskutečněná. Částky dobropisů se zobrazují záporně.

 

Mínus DPH Skupiny
Kontrolní hlášení skupiny

Doplněk určený k odesílání kontrolního hlášení za skupinu firem (předpokladem je, že spravujete více účetních jednotek). K vyzkoušení můžete aktivovat demolicenci. Pokud vás doplněk zaujal, kontaktujte nás.

 • Volby tisku nebo exportu hlášení (viz také výše):
  • Vytisknout
  • Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání
  • Nová Zpráva do Datových schránek
  • Export xml souboru…
Přiznání k DPH skupiny

Doplněk určený k odesílání přiznání k DPH za skupinu firem (předpokladem je, že spravujete více účetních jednotek). K vyzkoušení můžete aktivovat demolicenci. Pokud vás doplněk zaujal, kontaktujte nás.

 • Volby tisku nebo exportu hlášení (viz také výše):
  • Vytisknout
  • Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání
  • Nová Zpráva do Datových schránek
  • Export xml souboru…

 

Mínus Intrastat
Výkaz pro Intrastat Výkaz pro statistické zpracování obchodu mezi členskými státy EU.

 

Mínus Seznamy
Seznam knih Tento tiskový formulář tiskne seznam knih účetních dokladů se výpisem povolených dokladů a jejich číselných řad.
Účetní rozvrh Tisk účetního rozvrhu. Tiskne se rozvrh aktuálního roku. Pomocí Možností můžete volit počet zobrazených úrovní.

 

Mínus Účetní
Deník Slouží k tisku účetního deníku. Pomocí volby "Zobrazit jen doklady" lze vytisknout jen seznam zaúčtovaných dokladů. Také můžete aplikovat filtry, pomocí kterých lze například vytisknout jen konkrétní typ dokladů (nebo knihu dokladů), nebo určité konto.
Hlavní kniha Pomocí hlavní knihy vytisknete obraty za jednotlivá období na jednotlivých kontech. Navíc lze pomocí Možností vytisknout i konkrétní zápisy v jednotlivých obdobích. Na knihu lze aplikovat filtr, který vybere například jen konkrétní konto. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Hlavní kniha (pohyby na účtu) Slouží k tisku pohybů na účtu do data do data. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Manažerská předvaha

Zjednodušený tisk předvahy s logickým vyjádřením zisku či ztráty. Všechny zůstatky účtů jsou zobrazeny kladně a vždy odpovídají hodnotě v době tisku, obraty se zobrazují pro vybraný měsíc.
Při použití kritérií Středisko nebo Zakázka se uvede použité omezení v podnadpisu tiskového formuláře.
Účty jsou rozlišeny druhem (N a V). Díky tomu se do tisku zahrnou i vnitropodnikové nákladové a výnosové účty. Tisknout lze i částky zaokrouhlené na celé Kč .
Orientace stránky je při tisku na výšku.
Tiskový formulář tiskne též součty hospodářského výsledku i za sloupce počátečních zůstatků a měsíce. Příklad:

 • Před tiskem, v Možnostech předvahy, začíná seznam měsíců vždy hodnotou "Otevření účtu" a navazuje prvním měsícem hospodářského roku. Pokud hospodářský rok začíná například 15. 4., v seznamu uvidíte položky "Otevření účtu" + duben -> duben.
 • Vysvětlení k číslům období v účetním deníku: Pokud hospodářský rok začíná například 15. 4., bude období 00 = Otevření účtu, 01 = duben, 02 = květen, ... , 12 = březen, 13 = duben, 255 = Uzavření účtu.
Předkontace Slouží k tisku rozúčtování dokladu. Jednotlivé předkontace můžete rozstříhat a přiložit k dokladu. TIP: Při zaúčtování zvolte "Po zaúčtování zobrazit jen zaúčtované doklady". po zaúčtování vytiskněte tento formulář v rozsahu podle filtru tabulky.
Předvaha Nejdůležitější tiskový formulář v účetnictví. Pomocí voleb nastavených v dialogu, který se zobrazí před jeho tiskem, si můžete vytisknout obratovou a zůstatkovou předvahu za všechny, rozvahové či výsledkové účty. Je možné zvolit i variantu tisknoucí jen obraty nebo jen zůstatky, avšak včetně názvů kont. Volba „Zůstatek obraty MD a D”, nepřevádí zůstatek na jednu ze stran, ale zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu „Má dáti” i „Dal”. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Přehled zúčtování Tiskový formulář je obdobou tiskového formuláře „Hlavní kniha”. Zásadně se liší v tom, že účetní zápisy se tisknou podle data účetního případu (ne podle období, ale podle data). Pomocí tohoto tiskového formuláře lze tisknout záznamy přes více let. Využití nalezne zejména při kontrolách účetnictví. Formulář umožňuje tisk v cizí měně.
Saldo podrobně Tisku (náhledu) předchází dialog, ve kterém vyplníte konto a období. Kontakt (firmu) lze vyplnit volitelně. Výstup je vždy a pouze za jedno konto a ke zvolenému období. Formulář zobrazuje a tiskne data ve sloupcích: Párovací znak, Číslo dokladu, Datum, DUZP, Splatnost, Variabilní symbol, Text, Má dáti, Dal, Rozdíl. Popisný sloupec "Text" zobrazuje pole "Text" z prvotního dokladu a v případě úhrad popis z účetního deníku.
Saldokonta Slouží k tisku saldokont. Do tiskového formuláře se při tisku automaticky dosadí název firmy – Naše firma. Tím je při tisku saldokont za více společností zajištěno, že každý formulář v záhlaví je označen jménem společnosti (firmy).
Saldokonta podle firem Na zobrazení Saldo navazuje tiskový formulář Saldokonta podle firem. V předvolbě tisku (náhledu) vyberete kontakt nebo všechny nabízené kontakty. Na tiskovém formuláři dojde k seskupení otevřených položek (po kontaktech). K dispozici jsou údaje ve sloupcích Párovací znak, Konto, Variabilní symbol, Má dáti, Dal a Rozdíl.
Účetní doklad Slouží pro tisk dokladů zapsaných přímo do deníku (doklad uzávěrky apod) - zpravidla pro interní potřebu.

 

Mínus Výkazy
Cash Flow Cash Flow je specifický výkaz, pro jehož potřeby je třeba mít definové různé analytiky účtů k jednotlivým případům (např. odlišení úroků předepsaných a skutečně zaplacených). Stejně tak závisí i na metodice firmy. Proto je třeba výpočtové vzorce vždy upravit s ohledem na požadavky konkrétní firmy.
Rozvaha 2010 Oficiální rozvaha – příloha k účetní uzávěrce. Před jejím použitím je třeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy. TIP: V průběhu roku používejte formulář Předvaha – rozvaha – výsledovka.
Dle nastavení účetnictví se tiskne tiskový formulář Rozvaha 2010 ve verzích pro neziskové organizace nebo státní neziskové organizace. Přepínání funguje automaticky (platí pro standardní verzi v češtině).
Rozvaha 2013

Oficiální rozvaha – příloha k účetní uzávěrce platná od roku 2012 a povinná od 2013. Před jejím použitím je třeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy.

 • Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři se ukládají pro příští použití.
Rozvaha 2015

Oficiální rozvaha – příloha k účetní uzávěrce platná od roku 2012 a povinná od 2013. Před jejím použitím je třeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy.

 • Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři se ukládají pro příští použití.
Rozvaha 2016

Oficiální rozvaha. Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2016 nebo pozdějším dnem jsou platné výkazy Rozvaha 2016 a Výkaz zisku a ztrát 2016 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty).

 • Před jejím použitím je nutné upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy.
 • Vzhledem ke změně struktury výkazů a metodiky účtování v roce 2016 je zapotřebí příslušnou definici rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty nadefinovat znovu (viz Souhrn změn 2016).
Rozvaha 2017

Oficiální rozvaha. Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2017 nebo pozdějším dnem jsou platné výkazy Rozvaha 2017 a Výkaz zisku a ztrát 2017 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty).

 • Před jejím použitím je nutné upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy.
Rozvaha 2018

Oficiální rozvaha. Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2018 nebo pozdějším dnem jsou platné výkazy Rozvaha 2018 a Výkaz zisku a ztrát 2018 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty).

Rozvaha 2018 DPPO

Od vydání 20210426 lze pro podání využívat i standardní definice Rozvaha 2018. Díky tomu není nutné upravovat definice v obou rozvahách, stačí přizpůsobit rozvahu 2018 a můžete ji použít jak pro tisk výkazu, tak pro podání DPPO.

Původní text: Rozvaha a Výsledovka pro export se do formuláře Přiznání k DPPO načítají z Definovaných sestav. Daňový portál aktuálně (20190326) vyžaduje u Rozvahy jinak číslované řádky než oficiální formulář Rozvahy dle ÚZ č. 1295. Pro export tedy ve formuláři vyberte definovanou sestavu „Rozvaha 2018 DPPO”.

Výkaz zisků a ztrát 2004

Slouží pro tisk stejnojmenné definované sestavy. Použití: oficiální výsledovka – příloha k účetní uzávěrce. Před jejím použitím je potřeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy. TIP: V průběhu roku používejte formulář Předvaha – rozvaha – výsledovka.

 • Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích "Auditorská společnost" a "Auditoři" se ukládají pro příští použití.
Výkaz zisků a ztrát 2016

Slouží pro tisk stejnojmenné definované sestavy. Formulář doplňuje výstup o hlavičku a podbarvení řádků.

Viz také popis "Výkaz zisků a ztrát 2004" výše.

Výkaz zisků a ztrát 2017

Slouží pro tisk stejnojmenné definované sestavy. Formulář doplňuje výstup o hlavičku a podbarvení řádků.

Viz také popis "Výkaz zisků a ztrát 2004" výše.

Výkaz zisků a ztrát 2018

Slouží pro tisk stejnojmenné definované sestavy. Formulář doplňuje výstup o hlavičku a podbarvení řádků.

Viz také Možnosti Výkazu zisků a ztrát – průvodce přizpůsobením výkazu.

Tisk účetních výkazů bez barevného podtisku

V okně možností tisku účetních výkazů:

 • Rozvaha 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Rozvaha 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Anglicky
 • Rozvaha 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Německy
 • Výkaz zisku a ztrát 2004, 2016, 2017, 2018
 • Výkaz zisku a ztrát 2004, 2016, 2017, 2018 Anglicky
 • Výkaz zisku a ztrát 2004, 2016, 2017, 2018 Německy

naleznete volbu CheckBox - Zatržítko Černobílý tisk. Pokud je aktivní, tisknou se uvedené výkazy bez barevného podtisku.

 • Nastavení černobílého tisku je vlastnost sdílená společně pro všechny tiskové formuláře Rozvaha v rámci profilu.
 • Nastavení černobílého tisku je vlastnost sdílená společně pro všechny tiskové formuláře Výkaz zisku a ztrát v rámci profilu.

 

Mínus Výkazy Mínus Cizojazyčné
Rozvaha 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 anglicky

Oficiální rozvaha - příloha k účetní uzávěrce. Před jejím použitím je třeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy.

Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři se ukládají pro příští použití.

Rozvaha 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 německy

Oficiální rozvaha - příloha k účetní uzávěrce. Před jejím použitím je třeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím definované sestavy.

Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři se ukládají pro příští použití.

Výkaz zisků a ztrát 2004, 2016, 2017, 2018 anglicky Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři se ukládají pro příští použití.
Výkaz zisků a ztrát 2004, 2016, 2017, 2018 německy Pokud jsou zadány údaje o auditorské společnosti a auditorech, tisknou se na poslední stranu výkazu. Údaje v polích Auditorská společnost a Auditoři se ukládají pro příští použití.

 

Související dokumenty