Nabídka – Zakázka – Objednávka (popis dialogu)

Informace s popisy funkcí dokladů Nabídka, Zakázka a Objednávka se dočtete v obecných dokumentech agend ZakázkyObjednávky. Níže uvedený popis polí navazuje na dialog Doklad a doplňuje jej.

Vytvoření nové nabídky

Obrázek 1: Dialog Doklad – Nabídka, karta Obecné.

Karta Obecné

Na kartě jsou zobrazeny základní údaje (při tisku dokladu se zobrazují v jeho záhlaví) o dokladu:

 • typ dokladu
 • ve které knize je zařazen
 • pro který kontakt se doklad vystavuje
 • datum plnění, platnosti a další…

Obsah

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOKLADU
POLE popis
Doklad O jaký doklad se jedná; v seznamu ComboBox - Nabídka jsou zobrazovány povolené doklady knihy. Typ dokladu a všechny potřebné údaje můžete pro nové záznamy předvolit v možnostech knihy.
Změna názvu dokladu
Změna názvu dokladu je povolena i u zakázek, které mají položky v jiném stavu než koncept. Podmínkou je, že typ dokladu zůstane stejný. Například pokud máte v knize zakázek povolené typy dokladu Zakázka (typ ZZ) a Splněná zakázka (typ ZZ), můžete doklad přepínat mezi Zakázka a Splněná zakázka bez ohledu na stav položek.
Číslo dokladu Obsahuje identifikační číslo dokladu, které vygeneruje systém podle pravidla stanoveného v možnostech knihy.
Číslo objednávky (dialog ZakázkaObjednávka) Pole pro číslo dokladu odběratele – dodavatele.
Kniha Informuje o zvolené výchozí knize.
Referent Zobrazuje jméno uživatele, který doklad založil, nebo který byl později nastaven ComboBox - Nabídka jako správce dokladu.
Datum Můžete jej zadat buď přímo nebo nastavit pomocí dialogu Dialog Datum Kalendář. Více dat
Datum platnosti (dialog Nabídka) Dialog Datum Určuje nejzažší datum platnosti nabídky, například časově omezené prodejní akce.
Datum plnění (dialog Zakázka a Objednávka)

Určuje datum Dialog Datum dodání.

Vygenerovaná faktura bude mít Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) právě podle tohoto data. Pokud u faktury není vyplněno DUZP, nebude se jednat o daňový doklad a všechna pole týkající se sazby a částky DPH budou v dokladu nepřístupná.

Nastavení DUZP při fakturaci zakázek

V dialogu Možnosti Vario agendy Zakázky jsou dvě nastavení, která mají vliv na Datum zdanitelného plnění na faktuře (pokl. dokladu) vystavené ze zakázky:

CheckBox - Zatržítko Nastavit DUZP podle data plnění zakázky

CheckBox - Zatržítko Nastavit DUZP podle data plnění položky zakázky

 • Pokud je zaškrtnuta první volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené na kartě Obecné u zakázky.
 • Pokud je zaškrtnuta druhá volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené v u fakturovaných položek.
 • Jsou-li nastavené obě volby a v zakázce je uvedené datum plnění zakázky i položek, má přednost údaj uvedený na položce.

DUZP se nepřevezme pokud je starší než 14 dnů od data vystavení dokladu nebo spadá do uzavřeného DPH období.

Poznámka Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4 – systém upraví tuto hodnotu na správnou: 1.4.20xx (x=aktuální rok).

 

Ve skupině Odběratel vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka roletového menu kontakt, pro který je doklad vystavován. Další údaje se doplní dle tohoto záznamu, nebo je můžete doplnit či změnit.

Odběratel
POLE POPIS
Kontakt

Identifikátor zákazníka. Tlačítko Horní index nebo  otevře detail záznamu.

Aktualizace údajů kontaktu na zakázkách

 • Pokud v Adresáři upravíte údaje kontaktu (Název, Adresa, IČO, DIČ, Telefon a E-mail), zkontroluje Vario, zda má kontakt nevyřízené zakázky. Pokud ano, nabídne aktualizaci zakázek, aby se při fakturaci kontaktu vystavila faktura s aktuálními údaji.
 • Tato možnost se týká pouze neuzavřených (nefakturovaných) zakázek. Faktury a ostatní doklady musí zůstat tak, jak byly vystaveny. Změna se netýká údajů, které mají vliv na cenu (ceníky, kategorie cen, sleva) a splatnost. Předpokládá se, že zakázka byla sjednána s podmínkami platnými v době jejího vzniku.
Jméno ComboBox - Nabídka Titul, jméno a příjmení osoby.
Název kontaktu Název kontaktu.
Adresa + Přidat další adresu…

Fakturační a korespondenční adresa.

Objednávka: v nabídce adres Zboží doručit se nabízí adresy naší firmy, adresy poboček naší firmy a adresy dodacích míst naší firmy.

Telefon Kontaktní údaj.
E-mail Kontaktní údaj.
IČO a DIČ Identifikační číslo a ComboBox - Nabídka Daňové identifikační číslo.

 

DOKLAD
POLE POPIS
Stav
 1. Informuje o stavu dokladu (Uzamknout, Stornovat) nastaveného z kontextového menu s volbami pro základní operace s dokladem.
 2. Zrcadlí nastavení tzv. Akce na úrovni záznamu.
Středisko

Výběr z nabídky ComboBox - Nabídka definovaných středisek v číselníku Střediska (dialog Možnosti Vario).

Údaj Středisko v katalogu

DPH předpis

Definuje doklad z hlediska DPH.

Označuje ComboBox - Nabídka, odkud byl doklad přijat nebo kam je vystaven (tuzemsko, EU, třetí země). Neodpovídá definici „místa plnění” ve smyslu zákona o DPH. Pokud se na Zakázce nebo Objednávce předvolí Nedaňový doklad, je tato předvolba převzata na Fakturu nebo Pokladní doklad.

DPH předpis se vyplňuje na daňových dokladech (fakturách, pokladních dokladech), kde je nezbytný pro správné zaúčtování a výpočet DPH. Pomocí kombinace Místa plnění na kartě Obecné, Sazby DPH a Zdanitelného plnění na jednotlivých položkách dokladu, Vario danou částku započte na příslušný řádek přiznání k DPH.

Místo plnění je možné vyplnit i na jiných prvotních dokladech, ze kterých se tato informace přenese na návazné daňové doklady, např. ze zálohové faktury na daňový doklad o přijetí platby nebo z výdejky na fakturu. Naopak – nevyplňuje se při úhradách nebo v případě, že se nejedná o daňový doklad.

Jestliže je firma registrovaná k DPH v jiném členském státě a zapíše svoje další DIČ do údajů Naše firma, přibude do výběru kód země registrace (např. DE, SK). Při vystavování faktury, ze které bude firma v této zemi odvádět DPH, použije Místo plnění = (země registrace), což umožní zadávání příslušných sazeb DPH, její výpočet a následně tisk pomocné sestavy pro sestavení přiznání DPH v jiné zemi.

Zobrazit

Ze seznamu můžete vybrat následující způsob zobrazení položek dokladu (některé doklady nepodporují všechny volby):

 • Vše zobrazí v podformuláři všechna dostupná pole.
 • Bez čísla tato volba skryje pole sloupce Katalogové číslo.
 • Bez DPH skryje pole sloupců Sazba, DPH a Cena s DPH.
 • Bez cen skryje pole sloupců Cena za jednotku, Cena bez DPH, Sazba, DPH a Cena s DPH.

 

Ve skupině Platební údaje se zobrazuje bankovní spojení, které se uvádí na dokladu (podle kontextu – buď spojení na firmu, která je uvedena na dokladu, nebo na vaši firmu (v případě vydávaných dokladů): banka, číslo účtu, kód banky.

Platební údaje
POLE POPIS
Banka Číslo účtu Bankovní spojení na vybranou firmu (pro úhradu dokladu prostřednictvím platebního příkazu). Bankovní spojení můžete zapsat ručně nebo vybrat ze ComboBox - Nabídka seznamu. V seznamu Banka se automaticky zobrazují bankovní spojení, která má firma uvedena v dialogu Kontakt na kartě Banka. Pokud je některé bankovní spojení nastaveno jako výchozí, zobrazí se toto spojení.
Symboly

ComboBox - Nabídka Pole pro Konstantní a Specifický symbol.

 • Pro kopírování Specifického symbolu ze zakázky do faktury platí stejné podmínky jako pro Číslo účtu.
 • Konstantní symbol se ze zakázky do faktury zkopíruje jen pokud je na zakázce vyplněn. V opačném případě bude použita výchozí hodnota daná šablonou v knize faktury.

Poznámka: Konstantní symboly jsou již v běžném platebním styku zbytečné. Pokud je nepotřebujete, doporučujeme je pomocí šablony nevyplňovat. Na nových fakturách se netiskne konstantní symbol pokud není vyplněn (vynechá se celý řádek s tímto údajem).

Způsob úhrady

ComboBox - Nabídka Je-li způsob úhrady definován na detailu záznamu kontaktu na kartě Obchodní (agenda Adresář), je hodnota automaticky vložena.

 • Není-li způsob úhrady vyplněn, postupujte tak, že nad polem pravým tlačítkem vyvolejte Místní nabídku a zvolte Číselník editace... a definujte seznam způsobů úhrad pro doklady.

 

Obchodní
POLE POPIS
Ceník ComboBox - Nabídka Určete, podle jakého ceníku bude vytvářena cena za zboží či služby (Nákupní nebo Prodejní).
Kategorie cen Kategorie se při založení nového dokladu a volbou kontaktu automaticky vloží. Možný je samozřejmě i výběr z již definovaných kategorií pomocí nabídky ComboBox - Nabídka. Viz také Číselník editace…
Doprava Informace o způsobu dopravy či o jménu dopravce. Jde o interní identifikaci pro kontakt. Typ dopravy se při založení nového dokladu a volbou kontaktu automaticky vloží. Možný je samozřejmě i výběr z již definovaných kategorií pomocí nabídky ComboBox - Nabídka. Viz také Číselník editace…
Dodat najednou CheckBox - Zatržítko Pokud má Zakázka zatrženo „Dodat najednou”, u položky zmizí z nabídky pole Stav stavy Vydat a VYDÁNO. Používejte nabídku tlačítka Dodat (kontextový popis tlačítka „Dodat vše”) dole pod tabulkou položek.
Sleva % Výše uplatněné slevy v %. Na kartě Obecné v objednávkách lze nastavit slevu. Nad položkou též můžete otevřít dialogové okno Sleva položek. Princip výpočtu slev je jiný než u vydaných dokladů, protože se zde neuplatňují slevy nastavené podle obchodních podmínek.
Splatnost Počet dnů splatnosti dokladu. Pole je svázáno s polem Datum splatnosti.
Úrok % Úrok za den prodlení platby.

 

Skupina Cizí měna reprezentovaná poli…

Cizí měna
 • Měna
 • Kurs
 • Množství měny
 • Primární měna

…je určena pro obchodování v tuzemské i cizí měně. Popis jmenovaných polí s doplňujícími odkazy naleznete v dokumentu Karta Obecné dialogu Doklad

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty