Karta Obecné – Majetek

Na kartě Obecné (obr. 1 a navazující tabulky) jsou zobrazeny základní informace o majetku – typ majetku, popis majetku, ve které knize je zařazen a další (podrobně viz dokument Zařazení nového majetku). Zde je nutné především vyplnit správně Konto majetku, podle kterého se posléze i účtuje, a Datum zařazení. Ostatní údaje jsou evidenční, nepovinné.

Dialog Majetek, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Majetek a karta Obecné.

 

POLE POPIS
Číslo majetku Pole obsahuje identifikátor majetku, který systém vygeneruje podle nastavení číselných řad. V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.
Druh ComboBox - Nabídka Druh = typ majetku (DHM, DNM, Soubor, …) vyberete ze seznamu (zdrojem je číselník Druhy majetku – číselník můžete upravit, až 30 znaků).
Název Popis majetku (povinný údaj).
Referent ComboBox - Nabídka Pole slouží pro evidenci správce záznamu v systému Vario. Po založení záznamu majetku se do pole doplní jméno přihlášeného uživatele. Z rozbalovací nabídky vedle pole můžete tuto osobu změnit.
SK SK je zkratka pro „Statistická klasifikace” a znamená, že pole je určeno pro zadání kódu statistické klasifikace, ať už se jedná o SKP („Kód standardní klasifikace produkce”), CZ-CC nebo jakýkoli jiný, který se bude používat.
Konto majetku ComboBox - Nabídka Nutné vyplnit. Podle konta majetku se posléze účtuje, seskupují se dle něj vytvořené interní doklady i údaje v tiskových formulářích. Po rozkliknutí se objeví jen konta majetková (účty tříd  01, 02, 03).
Datum pořízení Dialog Datum Je vhodné vyplnit pro evidenci, systém s datem však nepracuje.
Odpověd. os. ComboBox - Nabídka(Odpovědná osoba) Pole slouží pro evidenci osoby, které je majetek přidělen a zodpovídá za něj. Číselník pracuje s „Osobami” v nastavení „Naše společnost”. Tento údaj lze později využít při inventuře.
Klepnutím na tlačítko  získáte na kartě Deník událostí informace o úpravách záznamu Majetek (existují-li).
Umístění ComboBox - Nabídka Vyberte je ze seznamu (zdrojem je číselník Umístění majetku).

Všechny ostatní údaje (Výrobce, SK, Záruka atd.) jsou nepovinné. Je na vás, které z nich využijete pro svou evidenci.

POLE POPIS
Sekce CheckBox - Zatržítko Zařazeno
Datum Dialog Datum Nutné vyplnit. Do tohoto pole zapište datum, kdy je majetek skutečně zařazen do užívání. Od tohoto dne se budou počítat odpisy.
Doklad Po zařazení sem Vario zapíše číslo ID, kterým je majetek zařazen. Poklepáním na modrý identifikátor nebo klepnutím na Horní index zobrazíte detail záznamu „Interní doklad”.
Středisko ComboBox - Nabídka Pokud účtujete na střediska, vyberte ho ze seznamu. Údaj se bude doplňovat na interní doklady.

 

POLE POPIS
Sekce CheckBox - Zatržítko Vyřazeno (Jak vyřadit majetek z evidence)
Datum Dialog Datum Zadejte datum, ke kterému se majetek vyřazuje z evidence. K tomuto dni se vypočte zůstatková cena a ukončí odpisové plány.
Doklad Po vyřazení do tohoto pole Vario zapíše číslo ID, kterým je majetek vyřazen. Poklepáním na  zobrazíte dialog Najít pro hledání záznamů v agendě „Interní doklady”.
Způsob ComboBox - Nabídka Způsob vyřazení vyberte ze seznamu (zdrojem je číselník Způsoby vyřazení).

 

POLE POPIS
ComboBox - Nabídka Údaj 1, Údaj 2   Pomocná pole pro údaje specifického charakteru, které díky tomu není možné zapsat jinam.
ComboBox - Nabídka Čárový kód Slouží pro inventuru pomocí čtečky.
Kategorie… Rozdělení (katagorizace) podle potřeb uživatele. Jednotlivé kategorie se oddělují středníkem.

Dále je pro zařazení třeba doplnit na kartě Účetní odpisy Vstupní cenu a předkontaci zařazení. Bez těchto údajů nelze vystavit interní doklad (ID) zařazení. Pokud se jedná o druh majetku „soubor” není nutné „Vstupní cenu” vyplňovat.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty