Homebanking – import výpisů

Program Vario umožňuje výměnu dat mezi bankou a klientem. Můžete tak načítat výpisy, které jste obdrželi od banky v elektronické podobě.

Každá banka podporuje výměnu v určitém formátu. K dispozici je jednotný průvodce, do něhož je možné přidávat "zásuvné moduly", tzv. pluginy pro formáty jednotlivých bank. Pro každý bankovní účet lze nastavit profil, který určuje druh a parametry nastavení homebankingu.

Dokument popisuje import výpisů z banky pomocí komunikačního programu (homebankingu) definovaného v profilu průvodce Import výpisů. Uživatelé, kteří stahují výpisy pomocí homebankingu odděleně, nemusí tuto funkci průvodce importu používat. V profilu nastaví složku, do které výpisy stahují. Při každém spuštění průvodce je tato složka automaticky zkontrolována a pokud obsahuje nové výpisy, jsou načteny. Pro udržení přehlednosti doporučujeme určit složku Archiv, kam bude Vario zpracované výpisy přesouvat.

Před načtením výpisů z banky do PC a následně do Varia zkontrolujte:

 • V PC instalovaný program "Klient" pro stažení výpisů z banky (*.exe)
 • Pokud chcete výpisy z banky stahovat pomocí průvodce Import výpisů, je třeba definovat profil a do pole Komunikační program zadat cestu ke spuštění programu "Klient" (*.exe).
 • možnostech agendy Banka vytvořte pro každou banku knihu výpisů.
 • V možnostech agendy Příkazy založte knihu například Příkazy - banka, do které se vystaví platební příkaz přeplatku.
 • Ke knihám bankovních výpisů přiřaďte čísla účtů a nastavte automatické předkontace.
 • TIP: Transakční poplatky nemají doklad. Pro snadnější identifikaci v nastavení automatických předkontací zvolte předkontaci Bankovní poplatky a nastavte Konstantní symbol.

 

Přehled kroků importu, párování a úhrad

1. Průvodce Import výpisů

 • Načtení výpisů
 • Párování dokladů a importovaných položek

→ Ne vždy se prochází všemi kroky. Podle situace mohou být zobrazena okna:

 • Nespárované položky importovaných výpisů
 • Problematické položky importovaných výpisů
 • Spárované položky importovaných výpisů

2. Průvodce Dokončení úhrad – zpracování uhrazených dokladů

→ Ne vždy se prochází všemi kroky. Podle situace mohou být zobrazena okna:

 • Uhrazené zálohy (Vystavit daňové doklady o přijetí platby?)
 • Úhrady po splatnosti (Vystavit penalizační faktury za pozdní úhradu?)
 • Přeplatky (Vrátit přeplatky příkazem k úhradě?)
 • Nedoplatky (Vystavit dobropisy?)
 • Nedoplatky záloh (Vystavit úkoly?)
 • Uhrazené doklady (Přehled uhrazených dokladů 'bez závad')
 • Problematické doklady (Přehled dokladů 'se závadami')
 • Přehled dokladů vystavených po úhradě

1. Import výpisů 

Průvodce načtením výpisů spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda) výběrem příkazu Homebanking – import výpisů...

 • Pokud průvodce nespouštíte poprvé, upozorní na rozpracované bankovní výpisy (existují-li; obr. 1).

Okno Načítání bankovních výpisů

Obrázek 1: Okno Načítání bankovních výpisů.

 

 • Jestliže neexistují rozpracované výpisy, v okně Import výpisů vyberete profil, pomocí kterého chcete načíst nové výpisy (obr. 2).
 • Pokračujte klepnutím na Další.

Průvodce importem výpisů a výběr profilu

Obrázek 2: Průvodce importem výpisů a výběr profilu.

 

 • Pro zahájení stahování výpisů z banky klepněte na tlačítko Stáhnout výpisy (obr. 3).
 • Vario spustí program, který je definovaný v poli Komunikační program.
 • Po zadání přihlašovacích údajů do homebankingu výpisy uložíte do určené složky.
 • Průvodce ohlásí načtené výpisy (nové, ještě nezpracované; obr. 3).
 • Pokud výpisy stahujete odděleně a v nastavení profilu výpisu máte definovanou složku pro ukládání, přechodem do tohoto kroku průvodce se výpisy ze složky načtou automaticky.
  • Jestliže složku pro ukládání stažených výpisů z banky nemáte nastavenou, klepněte na tlačítko Procházet… a zadejte k souborům výpisů cestu.
 • Klepněte na tlačítko Další.
 • Vario načte výpisy.
  • Poznámka 1: Při načítání výpisů probíhá kontrola pořadového čísla výpisu proti pořadovému číslu dokladu. Kontrola je nastavena tak, aby kontrolovala čísla výpisů v homebankingu seřazená vzestupně. Pokud takto řazené nejsou, upozorní kontrola na nesoulad čísel. 
  • Poznámka 2: PlugIn (definovaný v profilu) nejdříve převede soubor výpisu do XML formátu, který je jednotným standardem pro celé Vario a obsahuje hlavičku a položky výpisu. Pokud si dokážete tento soubor opatřit, např. pomocí transformace, můžete jej načítat i přímo (dialog Nastavení profilu výpisu, pole Banka, položka Vario).

Průvodce importem výpisů a stažení výpisů

Obrázek 3: Průvodce importem výpisů a stažení výpisů.

 

Dialog Neznámý účet

Obrázek 4: Dialog Neznámý účet.

 

 • Proběhne párování dokladů a importovaných položek.
 • Průvodce importem zobrazí položky načteného výpisu.
 • Jestliže se některou z položek nepodařilo spárovat s doklady Varia, otevře se v dalším kroku jako první okno Nespárované položky importovaných výpisů (obr. 5).
 • Řiďte se instrukcemi nad tabulkou položek výpisů.
 • Pokud se podařilo spárovat všechny, objeví se okno Spárované položky importovaných výpisů (viz níže).

Dialog Nespárované položky importovaných výpisů

Obrázek 5: Dialog průvodce Nespárované položky importovaných výpisů.

 

 • Voličem záznamů Volič záznamů vyberete položku.
 • V položce klepněte na tlačítko  nebo z místní nabídky nad položkou vyberete příkaz Doklady k úhradě.
 • V okně Výběr dokladu k úhradě (obr. 6) lze vyhledávat doklady, které se průvodci importem výpisů nepodařilo automaticky spárovat s platbami na výpisu.
 • V okně se zobrazí seznam dokladů, které pravděpodobně patří k platbě.
 • Funkce vyhledává doklady podle čísla účtu, variabilního symbolu a částky v korunách. Bere se v úvahu cizí měna a v seznamu pravděpodobných dokladů se v případě plateb v cizí měně zobrazují částky v měně.
 • Vybranou položku výpisu můžete také spárovat vyhledáním libovolného dokladu příkazem místní nabídky Hledat doklad... (obr. 5).
 • Výběrem příkazu místní nabídky Vytvořit zálohu… (obr. 5) můžete pro vybranou příchozí nebo odchozí platbu vystavit zálohu.
 • V okně Nespárované položky importovaných výpisů pokračujte tlačítkem Další (obr. 5).

Okno Výběr dokladu k úhradě

Obrázek 6: Okno Výběr dokladu k úhradě. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

 • Okno Problematické položky importovaných výpisů zobrazuje položky, které průvodce sice přiřadil k dokladům, ale některé údaje nesouhlasí (přeplatky, nedoplatky). Řiďte se instrukcemi nad tabulkou položek (obr. 7).
 • Barevné označení problematických údajů ve sloupcích Číslo účtu (Kód banky) a Částka je rozlišeno. Varování v každém ze sloupců používá jinou barvu (viz barevná legenda).
 • Částečné úhrady podle platebního kalendáře se zobrazují jako správně spárované úhrady.
 • Připojený doklad CheckBox - Zatržítko odpojíte pomocí funkce místní nabídky Odpojit doklad, více CheckBox - Zatržítko vybraných dokladů tlačítkem Odpojit vybrané doklady.
 • Jestliže jste si jisti, že položka importovaného výpisu spárovaná s dokladem je přes upozornění v pořádku, vyberte CheckBox - Zatržítko položku a klepněte na tlačítko Potvrdit vybrané doklady. Položka bude přesunuta mezi neproblematické. V opačném případě doklad odpojte.
  • Jestliže zatržítkem nevyberete ani jednu položku a klepnete na tlačítko Další, v kroku zpracování uhrazených dokladů průvodce otevře okno Problematické doklady s přehledem dokladů se závadami (např. přeplatky, nedoplatky).
 • Nesrovnalosti položky v kursových a finančních rozdílech úhrady vyřešíte v okně Kursové a finanční rozdíly úhrady (obr. 8) funkcí tlačítka  (obr. 7).

Dialog Problematické položky importovaných výpisů

Obrázek 7: Dialog Problematické položky importovaných výpisů.

 

Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady

Obrázek 8: Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady.

 • Okno průvodce Spárované položky importovaných výpisů (obr. 9) může průvodce zobrazit hned jako první v pořadí (po načtení položek výpisů).
 • Průvodce zobrazí položky importovaných výpisů, u kterých nebyly zjištěny žádné problémy, tj. položky se podařilo spárovat (např. se zálohami).
 • Identifikátory spárovaných dokladů se vypisují ve sloupci Související doklad.
 • Řiďte se instrukcemi nad tabulkou položek.
 • Pokračujte tlačítkem Další.

Dialog průvodce Spárované položky importovaných výpisů

Obrázek 9: Dialog průvodce Spárované položky importovaných výpisů.

 

V posledním okně průvodce importem výpisů (obr. 10) rozhodněte, jestli:

 • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko Uhradit vložené doklady zajistíte okamžité uhrazení bankovního výpisu (není nutné procházet jednotlivé položky výpisu).
 • Zatržením CheckBox - Zatržítko Po dokončení otevřít výpis Vario otevře doklad bankovní výpis ke kontrole.

Další postup nápovědy předpokládá zatržení obou voleb.

 • Klepněte na tlačítko Dokončit.
 • Průvodce importem výpisů je ukončen.

Poslední krok průvodce a volby k vystavení bankovního výpisu

Obrázek 10: Poslední krok průvodce importem výpisů a volby k vystavení bankovního výpisu.

 

2. Dokončení úhrad - zpracování uhrazených dokladů

Pokud jste v okně průvodce importem výpisů vybrali CheckBox - Zatržítko Uhradit vložené doklady, spustí se průvodce dokončení úhrad.

Jestliže jste během párování dokladů vytvořili například zálohové faktury, zobrazí se bezprostředně po uzavření průvodce importem dokladů průvodce Dokončení úhrad – Uhrazené zálohy (obr. 11).

Dialog Dokončení úhrad - zpracování uhrazených dokladů

Obrázek 11: Dialog Dokončení úhrad – zpracování uhrazených dokladů.

 

 • Pokud se při úhradě vyskytly přeplatky, otevře se dialog průvodce Dokončení úhrad – Přeplatky (obr. 12).
 • Rozhodněte, zda-li vystavíte CheckBox - Zatržítko příkaz pro vrácení přeplatku a nebo si uložíte CheckBox - Zatržítko problém do úkolů.
 • Klepněte na tlačítko Další.

Dialog Dokončení úhrad - Přeplatky

Obrázek 12: Dialog Dokončení úhrad – Přeplatky.

 

 • Dialog Dokončení úhrad – zpracování uhrazených dokladů zobrazí uhrazené doklady, u kterých nebyl zaznamenán žádný problém (obr. 13).
 • Zatržením CheckBox - Zatržítko vyberete doklady, ke kterým systém vystaví úkol.
 • Klepněte na tlačítko Dokončit.

Dialog Uhrazené doklady

Obrázek 13: Dialog Dokončení úhrad – zpracování uhrazených dokladů.

 

Okno Přehled dokladů vystavených po úhradě

Obrázek 14: Okno Přehled dokladů vystavených po úhradě.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty