Souhrn změn ve vydání 20100617

vydání: 20100617 - verze: 12

Banka

Rozdělit platbu

Funkce rozdělení platby nyní kopíruje z původního řádku na nově vzniklé řádky následující hodnoty: číslo účtu, kód banky, konstantní symbol a kontaktní údaje protistrany.

 

Evidence majetku

Změna čísla majetku

Pokud je v knize nastaveno, že se zadává identifikátor záznamu (číslo majetku), nastávaly po změně čísla problémy se zařazením  (chyba "zadaný výraz obsahuje odkaz na objekt..."). Tato chyba je opravena v tomto vydání.

 

Nový záznam podle záznamu

Při vystavení kopie majetku (nový záznam - podle záznamu) se zkopírovaly údaje včetně informací jako Zařazeno a číslo dokladu zařazení. Nyní se již tyto údaje nekopírují (tj. čísla dokladů a příznaky odepsáno, zařazeno, aktivováno).

 

Prodejna

Cena za množství

Prodejna nenačítala cenu při změně množství tak, jako doklady ve Variu. Nyní se cena aktualizuje podle ceníku. Díky tomu Prodejna používá cenu za určité množství (pokud je zadaná v ceníku cena za množství od) a správně počítá cenu z ceníku s cenami včetně DPH.

 

Sklad

Katalog - hromadná změna polí Používat

V agendě Katalog v menu Agenda je nová funkce Hromadné nastavení polí Používat... Tato funkce slouží k hromadnému nastavení používání Variant, Balení/Jednotek, Sériových čísel, Trvanlivostí a Šarží Produktů v katalogu.

Nejprve se pomocí filtru vyberou produkty, u kterých se má změnit některé z polí Používat. Potom se spustí příkaz menu Agenda / Hromadné nastavení polí Používat... V dialogovém okně se nastaví požadované použití množství a změny se potvrdí. Následně se otevře okno se seznamem produktů. Okno zobrazuje všechny produkty vybrané filtrem. Zde máte ještě možnost vybrat jen určité produkty. Zároveň je zde uvedeno varování u produktů, které již byly použity na dokladu nebo jsou na skladu. Je potřeba zkontrolovat, zda provedené změny neznemožní například výdej produktů ze skladu (pokud například byly přijaty produkty bez sériových čísel a změníte nastavení na vyžadování zadání sérových čísel pro příjem a výdej, nebude možné produkty bez čísel vydat). 

Skladové doklady - nová zobrazení

V agendě jsou nová zobrazení, která slouží pro kontrolu prodejních a nákupních dokladů svázaných se skladovými doklady.

  • Příjemky s nákupní cenou
  • Výdejky s prodejní cenou
  • Skladové doklady s vazbou na účetní doklady

 

Sklad - nové zobrazení Sklad obraty Od/Do

Zobrazení slouží pro zjištění celkové sumy příjmů a výdejů zboží na daném skladu v zadaném intervalu. 

Tiskový formulář Dodací list

Pole Popis položky se zvětšuje tak, aby byl zobrazen celý text.

 

Účetnictví

Uzávěrka a částky v cizí měně

Uzávěrka nyní přenáší zůstatky účtů v cizí měně a měnu. Podmínkou je, že všechny zápisy na daný účet jsou v jedné měně. Díky tomu se správně přenesou zůstatky v cizí měně například na bankovním účtu nebo v pokladně vedené v cizí měně.

Pokud se do následujícího roku nepřenese zůstatek v měně (resp. včetně měny), zkontrolujte pomocí zobrazení Účetní kniha zda se na daném účtu účtovalo vždy v jedné měně (je potřeba zobrazit skrytý sloupec Měna, který zobrazuje měnu účetního zápisu). Pokud bylo na účet účtováno v různých měnách, nebude se zůstatek v měně při uzávěrce přenášet (měnu lze u některých dokladů opravit na kartě Rozúčtování). 

Zobrazení Deník

V zobrazení Deník bylo přejmenováno pole Měna na Měna dokladu a přidáno pole Měna z položek rozúčtování. Díky tomuto sloupci je snazší kontrolovat měnu účetních zápisů.

 

Vydané doklady

Otevření zakázky podle čísla objednávky

Na kartě Obecné v detailu vydané faktury je pole Objednávky, ve kterém může být jedno nebo více čísel objednávek. Poklepáním na číslu se otevře zakázka. Pokud existuje více zakázek se stejným číslem objednávky, otevřela se první zakázka. Nyní se v tomto případě vyhledá zakázka, která je svázaná s fakturou a ta se otevře. Pokud je s fakturou svázáno více zakázek se stejným číslem objednávky, zobrazí se jejich seznam, ze kterého si uživatel otevře požadovanou zakázku nebo zakázky.

 

Mazání zálohových faktur

Byla přidána kontrola do mazání dokladů, která zabraňuje smazání záloh použitých na fakturách, daňových dokladech o přijetí platby a zakázkách. Pokud tato vazba existuje, nelze zakázku smazat. Nejprve je potřeba otevřít seznam záloh (tlačítko vedle pole Požadovaná záloha) a smazat řádky s příslušnou zálohou. 

Filtry a stornované doklady

Uložené filtry Neuhrazené doklady, Neuhrazené doklady po splatnosti a Faktury bez upomínek byly upraveny tak, aby nezobrazovaly stornované doklady.

 

Ostatní

Oprávnění správce pro konkrétní firmu (data)

V možnostech nastavení lze nastavit oprávnění pro Správu Varia. Toto nastavení platí pro celý profil. Problém může nastat v situaci, kdy v daném profilu existuje více firem a je potřeba mít ke každé firmě jiného správce. Z toho důvodu přibylo oprávnění Správce firmy do sekce Oprávnění k firmě.

Natavení funguje jako dodatečné oprávnění k oprávnění Správce. Pokud uživatel nemá oprávnění Správce Varia, kontroluje se ještě oprávnění Správce firmy. Pokud je oprávnění Správce firmy uživatele nastaveno, může uživatel spravovat nastavení aktuální firmy. Pokud není nastaveno oprávnění k firmě, platí nastavení oprávnění pro Správce Varia (zde tedy neplatí pravidlo 'není nastaveno oprávnění - oprávnění mají všichni').

Správce firmy nemá přístup k nastavením týkajícím se profilu: přidávání/mazání firem, uživatelů a skupin. 

Možnosti Akcí

Na SQL serveru, při přechodu na kartu Záznamy se zobrazí chyba "Invalid column name...". Chyba byla opravena. 

Možnosti polí

Do možností polí základních agend Varia byla doplněna chybějící pole. Díky tomu lze nyní nastavit například sledování změn hodnot u všech relevantních polí agendy.