Souhrn změn ve vydání 20100401

vydání: 20100401 - verze: 12

Banka

Úhrada dokladu v cizí měně z CZK účtu

Pokud hradíte fakturu v cizí měně prostřednictvím výpisu v CZK, který je načten homebankingem a který neobsahuje informaci o částce v cizí měně, je problematické doplnit částku v měně tak, aby se nezměnila částka v CZK načtená homebankingem.

V tomto vydání je přiřazení dokladu k platbě upraveno tak, že se do položky výpisu doplní měna dokladu. Vario se pokusí zjistit částku v měně z poznámky položky výpisu (zpravidla bývá uváděna, ale bohužel jen v textové-informativní podobě). Následně se provede kontrola částky tak, že se přepočte úhrada v CZK kursem dokladu a pokud je částka v toleranci +/-10 % (změny kursu v době mezi vystavením a úhradou dokladu), tak se použije. Pokud není částka zjištěna z poznámky nebo leží mimo toleranci, pokusí se Vario částku v měně vypočítat kurzem dokladu a přizpůsobit ji částce v CZK - opět v rámci 10 % tolerance. Ve většině případů by měla být výsledkem tohoto postupu správně vyplněná částka v cizí měně a vypočtený kursový rozdíl. V ostatních případech je potřeba částku v měně upravit, což je v tomto případě jednoduché, díky tomu, že měna položky výpisu je doplněna a díky tomu nedojde k přepsání částky v CZK načtené homebankingem.

 

Prodejna

Vracení CZK při platbě v EUR

V Prodejně lze přepnout při úhradě na platbu v EUR (klávesa E). Nyní lze navíc zvolit v jaké měně se bude vracet. Nastavení se provede v možnostech (klávesa M nebo Možnosti >> v okně Platit).

V případě vracení částky v CZK se vystaví více pokladních dokladů. Kromě příjmového dokladu za prodej do EUR pokladny se navíc vystaví příjmový doklad za přeplatek v EUR a výdajový doklad na vracenou částku v CZK do korunové pokladny.

Ukládání rozvržení tabulky položek a možnost zobrazení dalších sloupců

Nyní si prodejna bude pamatovat poslední rozvržení sloupců v tabulce položek prodeje (resp. nákupu).

Pomocí příkazu Zobrazit skryté sloupce v místní nabídce nad položkami prodejny lze navíc zvolit zobrazení dalších sloupců (přibyly sloupce Produkt, Katalogové číslo, Cena bez DPH, Sazba DPH a DPH celkem).

Seznamy ve sloupcích Produkt a Katalogové číslo lze používat k výběru katalogových položek.

Zadání jednotkové ceny včetně DPH a Sazby DPH

Pokud vložíte "ad hoc" položku (tj. položku, která není v katalogu nebo v ceníku), můžete zadat jednotkovou cenu. Poklepáním na pole jednotkové ceny se zobrazí dialogové okno, ve kterém navíc můžete zadat Sazbu DPH a Jednotkovou cenu včetně DPH.

Zavřít Vario

Kromě funkce Konec, která ukončí prodejnu, lze nyní tlačítku či klávesové zkratce přiřadit funkci Zavřít Vario, která ukončí prodejnu i Vario zároveň.

Další změny

Nové přehledy Prodeje a Prodeje po položkách (zobrazují přehledy prodejů za všechny knihy zároveň).

Zůstatky pokladen zobrazuje zůstatky CZK a EUR pokladny zároveň. Místní nabídka pro filtrování přehledů je zpřístupněna.

V minulém souhrnu jsme informovali o změnách ve zpracování kódů načtených čtečkou.

 

 

Mzdy

Zápočtový list - potvrzení výdělku

Aktualizace tiskového formuláře. Formulář je určen pro úřad práce a slouží jako Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti dle § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Více informací v dokumentu Tiskové výstupy v agendě Personalistika.

Potvrzení o příjmu - roční - souhrn

Nový tiskový formulář, který umožňuje tisknout více zaměstnanců na stránku (na rozdíl od stávajícího formuláře Potvrzení o příjmu - roční, kde je každý zaměstnanec na nové stránce).

Tento TF se tiskne v období 12 příslušného roku a je podkladem pro vyplnění originálního formuláře Doklad o výši ročního příjmu, který slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávku Přídavek na dítě v období od 1. října 2009 do 30. září 2010, je rok 2008, od 1. října 2010 do 30. září 2011 je rok 2009 atd.

Při tisku si uživatel v dialogu Možnosti může zvolit, zda chce tisknout formulář Se zúčtováním daně nebo Bez zúčtování daně. Formulář lze tisknout v rozsahu Aktuální záznam, Všechny zobrazené záznamy nebo Bez omezení. Více informací v dokumentu Tiskové výstupy v agendě Personalistika.

Elektronické podání Přehledu o výši pojistného na sociální pojištění

V dialogovém okně Možnosti přehledu o výši pojistného, které se zobrazuje před tiskem (náhledem) tiskového formuláře Přehled o výši pojistného, je nová skupina Elektronické podání. Zde se vybere podání (Řádné, Opravné nebo Storno) a tlačítkem Vystavit se vytvoří XML soubor podání. Poté se nabídne spuštění doplňku Elektronická podání, které využijete v případě, že chcete soubor hned odeslat prostřednictvím Portálu veřejné správy. Více informací v dokumentu Tiskové výstupy agendy Mzdy.

 

Účetnictví

Následné souhrnné hlášení k DPH

Do možností tiskového formuláře Souhrnné hlášení k DPH byla přidána volba pro odeslání následného hlášení.

Při volbě následného hlášení se nabídne seznam přiznání, která byla odeslána (resp. vyexportována z Varia). Uživatel musí vybrat podání, které bylo naposledy odesláno (a přijato). Je vytvořeno nové podání, které obsahuje rozdíly mezi aktuálním stavem a naposledy podaným hlášením.

Poznámky: interně se podání ukládají do databáze propojených dokumentů (DOLE####). Podání se ukládají až od tohoto vydání, proto není možné vytvořit následné hlášení k hlášení vytvořenému v předchozích vydáních.

Tiskový formulář Košilky

Byl upraven vzhled tiskového formuláře. Pole byla uspořádána do logických skupin, byla přidána pole Uhrazená záloha, K úhradě a Doklad.

Tiskový formulář Faktura

Informace o uhrazené záloze se netiskne, pokud faktura neobsahuje zálohu. Částka zbývá uhradit se netiskne, byla nahrazena údajem K úhradě, který tiskne rozdíl mezi Celkem - Uhrazená záloha. Tento údaj (na rozdíl od Zbývá uhradit) není závislý na uhrazené částce a proto se nemění při tisku opisu.

Tiskový formulář Předvaha

Oprava chyby tisku, ve firmách používajících nákladové klíče, z minulého vydání.

 

Ostatní

Skladové doklady

V tabulce agendy Skladové doklady lze zobrazit sloupec Nefakturovat. 

Pro vývojáře

Třída VarioEvents obsahuje novou událost

Public Event PriOtevreniMistniNabidkyDokladu(FormularDoklad As Object, MistniNabidka As Object, TypNabidky As Byte)

která se volá při otevření místní nabídky nad detailem dokladu. Nabídek je několik a jsou rozlišeny parametrem TypNabidky:

  • 0 - místní nabídka dokladu
  • 1 - menu Stav (nad dokladem - stav vše, i nad konkrétní položkou, libovolný doklad!)
  • 2 - položky dokladu (kromě dokladu úhrady a příkazu)
  • 3 - položky dokladu úhrady (výpis, pokladní doklad, interní doklad kde zobrazit je Úhrada faktury)
  • 4 - položky platebního příkazu

Událost je určena doplňkům, které potřebují přidat vlastní příkazy do místní nabídky.