Souhrn změn ve vydání 20101116 - pozor změna datové struktury

vydání: 20101116 - verze: 12

Upozornění

1. Změna datové struktury

Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci bude měnit návrh databáze, a proto se při aktualizaci musí všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

2. Změny týkající se databází na SQL serveru

Pokud používáte SQL server prosím věnujte pozornost článku, který popisuje možné problémy s kompatibilitou zákaznických řešení.

 

Adresář

Seznam pošty

Tiskový formulář Seznam pošty byl přepracován na nový formulář "Poštovní podací arch nPa". Původním vzorem byl Poštovní podací arch Pa, jehož platnost končí.

Stejná aktualizace se týká tohoto tiskového formuláře v agendách Vydané doklady a Korespondence.

 

Evidence smluv a Korespondence

Moduly Evidence smluv a Korespondence jsou nyní dodávány na instalačním CD jako volitelná součást Varia. Zároveň jsou nyní dostupné jejich aktualizace při aktualizaci Varia.

Tato změna má dva důsledky. První je, že oba moduly nyní budou fungovat i v prostředí Access 2007. Druhý se týká modulu Korespondence. Ten byl dosud dodáván v rámci SDK s otevřeným zdrojovým kódem. To zůstalo zachováno, v SDK je modul stále otevřený, ale pokud je nainstalovaný, nahradí se při aktualizaci verzí bez zdrojových kódů. Vývojáři si proto nyní musí zkopírovat kopii se zdrojovými kódy z SDK.

 

Daňová evidence

Do seznamu výchozích kont přibyla nová analytika "Pojistné zdravotní a sociální".

Ve Výkazu o majetku a závazcích byla opravena chyba ve výpočtu pohledávek na začátku období, která se týká faktur uhrazených v následujícím roce po vystavení.

 

Evidence majetku

Do interních dokladů vystavených z agendy Majetek se již nezapisuje konto dokladu.

 

Majetek neodepisovaný

Při kopírování záznamů se nebudou od tohoto vydání kopírovat do nového záznamu hodnoty polí Doklad vyřazení, Zařazeno, Vyřazeno, Datum zařazení a Datum vyřazení.

 

Manager

V tomto vydání je betaverze modulu Manager. Reporting v modulu byl přepracován a byly přidány finanční analýzy. Modul není zcela dokončen a finální řešení ještě dozná změn. Dokumentace zatím připravena není, nicméně základní funkčnost v rozsahu původního modulu je zachována a její použití je zřejmé i bez návodu. Procházení agend je dostupné z příkazu místní nabídky.

 

Mzdy

Předpokládané ukončení

Z důvodu zobrazení objektivního nároku na dovolenou (při uzavření pracovního poměru na dobu určitou nebo při podání výpovědi apod.) je v detailu pracovního poměru nové pole pro datum předpokládaného ukončení. Pole se zobrazuje také v detailu mzdy. Komentář k poli Předpokl. ukončení naleznete v dokumentu Předpokládané ukončení pracovního poměru.

Kopírování hodnoty pole Údaj 2 ze mzdové složky do mzdy

Hodnota pole Údaj 1 se kopírovala ze mzdové složky, nyní se kopíruje též hodnota pole Údaj 2.

Nový tiskový formulář Žádost - daňové bonusy

Přidán tiskový formulář Žádost - daňové bonusy, který byl zařazen do agendy Mzdy do složky Daně. Popis výstupu naleznete v dokumentu Tiskové výstupy agendy Mzdy - Daně.

Nový tiskový formulář Potvrzení - neuplatňuje daňové zvýhodnění

Přidán tiskový formulář Potvrzení - neuplatňuje daňové zvýhodnění , který je uložen v agendě Personalistika ve složce Výkazy. Popis výstupu naleznete v dokumentu Tiskové výstupy agendy Personalistika - Výkazy.

Zaokrouhlování SP zaměstnavatele

Bylo upraveno zaokrouhlování SP zaměstnavatele, pokud se vyskytuje Druh SP Důchodové pojištění. Zaokrouhlení se promítlo do TF Malá rekapitulace a Sociální pojištění, aby byly shodné s údaji na TF Přehled o výši pojistného. Současně byla provedena úprava načítání částky odvodu sociálního pojištění na Platebním příkazu a v dialogu Zaúčtování mezd.

 

Prodejna

Mazání položek

Po smazání položky příkazem z místní nabídky se bezprostředně neobnovila celková částka prodeje.

Kontrolovat množství

Při zatržení volby Kontrolovat množství (sekce Sklad) se bude kontrolovat dostupnost produktu na skladu hned při vyplnění položky nebo při změně jejího množství.

Středisko položky podle šablony

Prodejna nyní akceptuje středisko na položce dokladu vyplněné prostřednictvím šablony.

 

Příkazy

Příkaz k inkasu

Při stažení výpisu se dohledají položky platebního příkazu a spárují s položkami příkazu. Tato funkce byla nyní rozšířena i na párování položek příkazu k inkasu.

Příjemce ve formátu Gemini pro Raiffeisenbank

Do formátu Gemini byl přidám údaj název protistrany.

 

Sklad

Tiskový formulář Skladová karta

Do tabulky pohybů byly přidány sloupce Datum a Firma z dokladu.

Kontrola duplicity sériových čísel

Duplicitní zadání sériových čísel se nyní neprovádí v případě vracení zboží vratkou.

Změna skladu

Na dokladu je nyní povolena změna skladu i u položek, které již mají vyplněna sériová čísla (šarže atp.).

Skladové doklady

Nové zobrazení "Skladové doklady po položkách podrobné" zobrazuje položky rozepsané na jednotlivé výdeje (příjmy) včetně sériových čísel, trvanlivostí a šarží. Dále jsou zobrazena čísla účetních a obchodních dokladů, které souvisejí s položkou skladového dokladu.

 

Upomínky

V průvodci vystavením upomínek přibyl do přehledu neuhrazených dokladů sloupec Způsob úhrady.

 

Účetnictví

Souhrnné hlášení

Oprava chyby "Řetězec 10 je pro pole ´mesic´ příliš dlouhý." při generování XML souboru za říjen.

Přiznání k DPH

V tomto vydání se mění kódování XML souboru s podáním (z Windows-1250 na UTF-8). 

Tiskový formulář Předvaha

V tiskovém formuláři Předvaha byl upraven tisk sloupců "Konečný zůstatek obratově" tak, aby se na straně bez zůstatku tiskla 0 (původně zůstala hodnota prázdná).

Bylo opraveno zobrazování sloupce Popis účtu 2. 

Účtování vydaných dobropisů bez zadaného Data zdanitelného plnění

Dobropisy vydané lze účtovat i pokud nemají zadané Datum zdanitelného plnění. Při zaúčtování se účtuje i o DPH. U zaúčtovaných dobropisů vydaných lze zadat dodatečně Datum zdanitelného plnění.

U ostatních typů dokladů nelze zaúčtovat doklad bez zadaného Data zdanitelného plnění ani datum dodatečně měnit u již zaúčtovaných dokladů. Je potřeba mít na paměti, že dodatečným zadáním Data zdanitelného plnění u vydaného dobropisu (předpokládá se potvrzené datum přijetí dobropisu zákazníkem) se může lišit účetní období odvodu a zaúčtování DPH.

Prvotní doklady

Funkce aktualizace sazeb DPH nyní aktualizuje nejen sazby DPH, ale též údaj Zdanitelné plnění. Tato úprava se projeví též při změně dokladu z daňového na nedaňový a naopak tím, že se odeberou (resp. přidají) typy zdanitelných plnění v položkách. V předchozích vydáních se typ aktualizoval jen pokud se současně aktualizovala i sazba DPH.

V dialogovém oknu Hmotnost položky byly opraveny součty hmotností u produktů, které používají více jednotek nebo jsou zadány prostřednictví balení.

 

Vydané doklady

Tiskový formulář faktura s kontací byl upraven tak, aby se do tabulky rozúčtování vešlo více údajů, zejména delší číslo zakázky.

DPH odvedená prostřednictvím Daňového dokladu o přijetí platby na faktuře s uhrazenou zálohou se nyní odečítá i u dokladů s místem plnění EU.

Výroba

Výrobní aktivity

Detail výrobní aktivity obsahuje záložky, z nichž první zobrazuje prvky, tak jak byly dříve na formuláři a druhá zobrazuje další atributy aktivity. Atributy obsahují informace z výrobní operace, na základě které byla aktivita vytvořená.

Kusovníky

Na detailu kusovníku přibylo tlačítko "Nový produkt", které založí nový produkt do katalogu.

Strukturovaný kusovník obsahuje nové tlačítko "Nová vazba", které otevře detail kusovníku pro zadání nového materiálu. Pomocí okna Strukturovaný kusovník lze definovat kompletní strom výrobku, včetně jeho polotovarů.

Práce s produkty:

  • otevření detailu
  • založení nového produktu

 

Práce s vazbami

  • otevření vazby (detailu kusovníku)
  • založení nové vazby
  • odstranění vazby

 

Práce s operacemi (pokud zvolíte zobrazit operace v úvodním dialogu)

  • otevření detailu operace
  • založení nové operace
  • odstranění operace

 

Zakázky

Do zobrazení "Zakázky po položkách" byl přidán sloupec Datum dodání z položek.

 

Ostatní

Správce databáze, kontrola rychlosti - v doplňku Správce databáze, na kartě Informace, je nové tlačítko Test výkonu počítače, sítě, SQL serveru. Tlačítkem se otevře průvodce, který obsahuje zátěžový test databáze. Test lze provést na lokálním PC (ověření výkonu stanice), proti složce profilu (test sítě a souborového serveru) a proti SQL serveru (test SQL databáze a sítě). Pomocí testu si můžete ověřit výkon počítače a propustnost sítě.

Uživatelská pole - v základních zobrazeních tabulky agendy některých agend (např. Katalog) se nezobrazovala uživatelská pole v případě dat na SQL serveru. V tomto vydání se pole budou zobrazovat ve stejných zobrazeních jako na souborovém serveru.

Najít a nahradit - přidána možnost měnit pole Doba dodání, Doba výroby, Ekonomická dávka a Nákupní strategie nastavení.

Agendy akce - v definici akcí lze nyní definovat šablonu e-mailu. Dále lze použít novou funkci =EmailUzivatele(CurrentUser()), která vrací e-mail aktuálního uživatele Varia. Šablony e-mailu lze nastavit pouze pro interaktivní odesílání.

Slevy - v dialogovém okně Slevy lze zadat nákupní cenu prostřednictvím marže. Marže se zadává poklepáním na hodnotu ve sloupci Marže.

Oprávnění na modul/agendu/knihu - v minulém vydání jsme publikovali úpravu, která nedovolí otevřít záznam, pokud uživatel nemá oprávnění pro použití modulu nebo agendy. V tomto vydání lze záznam otevřít, pokud je explicitně přiděleno oprávnění čtení záznamů knihy (i přes to, že použití agendy je zakázáno).