Souhrn změn ve vydání 20100902 (pozor změna datové struktury)

vydání: 20100902 - verze: 12

Upozornění

1. Změna datové struktury

Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci bude měnit návrh databáze, a proto se při aktualizaci musí všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

2. Změna syntaxe vzorců pro přepočet ceníků

Výrazy v definicích pro přepočet počítaných ceníků používaly syntaxi přizpůsobenou českému národnímu prostředí. Od tohoto vydání musí být výrazy zadány v základní syntaxi. Je možné, že tato změna způsobí, že funkce pro přepočet ceníků přestane fungovat. V takovém případě je potřeba upravit výrazy přepočtu a kriterií následovně:

Popis změny / Příklad Původní syntaxe Nová syntaxe
Desetinná tečka místo čárky [Cena] * 1,15 [Cena] * 1.15
Parametry funkcí odděleny čárkou místo středníku iif([Cena]<100;10;20) iif([Cena]<100,10,20)

 

 

 

Adresář

Hromadný e-mail

Ve funkci hromadného e-mailu, pokud zvolíte upravit jednotlivé zprávy, můžete použít šablonu zvolenou v okně e-mailové zprávy. V tomto vydání budou v šabloně fungovat pole kontaktu.

(V minulých vydáních se hodnoty kontaktu nenačítaly, protože jsme nepočítali s tím, že by někdo ve funkci hromadného mailu chtěl vkládat jednotlivě šablony do zpráv.)

 

Mzdy

Tiskový formulář Statistika - nem úr

Bylo opraveno chybné načítání počtu nových případů pracovní neschopnosti.

Nové zobrazení Vyřazení v agendě Personalistika

Pro souhrnný přehled všech druhů Vyřazení (PPM, Rodičovská dovolená atd.) bylo vytvořeno nové zobrazení v agendě Personalistika s názvem Vyřazení.

 

Prodejna

Sériová čísla

Při vložení produktu, který vyžaduje zadání sériových čísel, se zobrazí okno pro jejich zadání.

Balení

Balení lze nyní vybrat ze seznamu ve sloupci Jednotky u produktů, které používají balení na skladu.

Sady

Bylo zprovozněno vyskladňování produktů typu Sada v Prodejně.

Sloupec sleva

V položkách Prodejny je nový sloupec Sleva, ve kterém je zobrazeno procento slevy položky.

Název firmy

Pod identifikátorem Firma se nyní zobrazuje také název firmy.

Zobrazení Součty za knihy

Zobrazení bylo upraveno tak, aby bylo možné určit celkovou cenu prodejů při částečných platbách kartou a v hotovosti. Nyní se zobrazují sloupce:

 • Hotovost - všechny příjmy/výdeje peněz do pokladen
 • Obrat - vše kromě úhrad v hotovosti (nejsou započteny částečné platby za hotové)
 • Zůstatek - zůstatek v pokladnách

Ve sloupci Obrat jsou vidět prodeje jak v hotovosti, tak bezhotovostní a také příjmy a výdeje hotovosti, kromě částečných úhrad v hotovosti. Díky tomu se nepřičte částečná platba v hotovosti k částce uvedené na bezhotovostním dokladu.

Zobrazení Zůstatky pokladen

V zobrazení jsou nyní zahrnuty jen pokladní knihy, nejsou zahrnuty knihy bezhotovostních dokladů.

 

Katalog

Služby a varianty

U produktu typu Služba lze nyní používat varianty.

 

Sklad

Počítané ceníky - změna syntaxe

V předchozích vydáních Varia se ve výrazech přepočtu a podmínek výběru produktů uváděla syntaxe výrazů přizpůsobená českému národnímu prostředí (oddělovač desetinných míst čárka a oddělovač parametrů funkcí středník). Bohužel se při překladu národní syntaxe na "normální" měnily též zadané parametry (například středník v podmínce where pro pole Zařazení). Z tohoto důvodu se nyní bude pro zadání výrazů pro přepočet ceníků používat "normální" syntaxe (desetinný oddělovač tečka, oddělovač parametrů čárka). Díky tomu odpadne převod syntaxe, který způsoboval problémy. Bohužel díky tomu mohou přestat fungovat existující výrazy, které bude potřeba opravit.

 

Vydané doklady

Platební kalendář a pole Datum splatnosti

Pokud vyplníte u dokladu platební kalendář, nastaví se datum splatnosti na datum nejbližší splátky (která není ve stavu OK). Při úhradě dokladu se datum splatnosti dokladu automaticky posouvá k datu následující splátky.

Platební kalendář a splátky

Funkce úhrady nyní dokáže správně nastavovat stav jednotlivých splátek. V předchozích vydáních se označila splátka pouze pokud byla uhrazena předepsaná částka. Nyní se odepisují položky kalendáře postupně bez ohledu na uhrazenou částku (jsou vyřešeny částečné úhrady i sdružené platby).

Nové zobrazení Platební kalendář

Zobrazuje pouze doklady, u kterých je vyplněn platební kalendář. Jsou zobrazeny jednotlivé splátky a stav úhrad v platebním kalendáři. Zobrazení slouží pro kontrolu splátek dokladů s platebním kalendářem. 

Zobrazení Zisk z prodeje ze skladu

Zobrazení bylo upraveno tak, aby se neduplikovaly položky s produkty, které používají sériová čísla, šarže a sady.

  

Upomínky

Šablona e-mailu a vkládání dynamických údajů

Text e-mailu v agendě upomínek nyní podporuje "ASP syntaxi" pro vkládání hodnot polí a výrazů (jedná se o stejnou syntaxi jako u šablon e-mailů).

V textu mailu upomínek lze použít pole Upominka, Cislo_dokladu, Firma, Celkem a Zbyva_uhradit.

  

Kontrola polí při zavření záznamu

V Možnostech Varia lze nastavit ve vlastnostech pole Ověřovací pravidlo. Ověřovací pravidlo se uplatní při úpravě pole - nelze zadat hodnotu, která neodpovídá ověřovacímu pravidlu.

Nyní se nově kontrola provádí také při zavírání záznamu. Kontrola se neprovede vždy, ale pouze v případě, že byl záznam před zavřením detailu upravován.

Kontrola je implementována ve všech agendách dokladů, v agendě Adresář a Katalog. Do ostatních agend bude kontrola implementována postupně.

 

Ostatní

Prodejna způsob úhrady - při vystavení bezhotovostního dokladu se nevyplnil údaj Způsob úhrady podle výchozí šablony. Opraveno.

Předvaha a 120 DPI - při rozlišení obrazovky 120 DPI se vyskytovaly chyby při rozmísťování prvků. Chyba je odstraněna.

Spuštění Varia po aktualizaci - na Windows s Vista a zapnutým UAC v některých případech selže registrace COM komponenty VarioLib.dll. Instalační program byl upraven na jiný způsob registrace a do Varia byla přidána oprava registrace při spuštění.

Převod dat z Varia 11 a balení - byl upraven převod produktů, které používaly nepovinná balení (název balení zakončený znakem ~). Nyní se převedou jako více jednotek. U povinných balení se ve Variu 12 nastaví atribut "Na skladu evidovat produkty podle balení".

Převod dat z Varia 11 a služby - při převodu se Vario pokusí rozpoznat produkty typu služba. Pokud produkt nemá nastavený výchozí sklad a je použit v dokladech, ale nikdy neměl vyplněn sklad, převede se jako služba.

Instalační CD a autorun - oprava otevírání webových odkazů na Windows Vista + UAC.

Průvodce importem dokladů - průvodce importem dokladů byl upraven tak, aby bylo možno importovat ze souborů, které obsahují pouze doklady nebo pouze položky. Pokud soubor obsahuje pouze položky a není uvedeno číslo dokladu, vystaví se jeden doklad se všemi položkami. Pokud je uveden pouze doklad, vystaví se doklady a každý z dokladů má pouze jednu položku odvozenou z celkové částky dokladu.

Průvodce importem ceníků - do seznamu polí bylo přidáno pole Popis alternativní.

Vydané doklady - vystavení Daňového dokladu o přijetí platby bere v úvahu existující faktury k zálohové faktuře (o vyfakturovanou částku se sníží částka pro DPH).

Pokladna - lze účtovat pokladní doklady s místem plnění EU, které obsahuji reverse charge pro DPH (v předchozích vydáních se musela používat přijatá faktura).

Úkoly soukromé - v zobrazení Úkoly agendy Úkoly se zobrazovaly všechny úkoly z dané knihy, včetně označených jako soukromé. Chyba byla opravena, soukromé úkoly se v tomto zobrazení nyní zobrazí jen vlastníkovi nebo referentovi.

Aktualizace datové struktury

Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci budou aktualizovat databáze, a proto se při aktualizaci budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje.

Technické informace

 • Byly přidány relace pro knihu sklad. Relace jsou mezi poli Knihy.Kniha a Katalog.Vychozi_sklad,  Plan_objednani.Sklad, Plan_objednani_kusovnik.Sklad, Polozky_dokladu.Cilovy_sklad, Polozky_dokladu_material.Sklad_materialu, Polozky_dokladu_produkty.Sklad, Prijmy_produkty.Sklad, Sklad_fronty.Sklad a Sklad_umisteni.Sklad.
 • Data####.Zdroje přidána pole  Typ_zdroje (text 30) a Typ_zaznamu (text 2)
 • DMZD####.Pracovni_pomery přidána pole Nadrizeny (text 30) a Datum_ukonceni_predpokladane (datum)
 • Data####.Upominky přidáno pole Jmeno text(60)
 • Data####.Zdroje_aktivity přidáno pole Ostatni_atributy (memo)
 • Data####.Zdroje_aktivity přidáno pole Delitelnost_operace (boolean)
 • Data####.Kursovni_listek a .Kursy přidáno Mena_listku (text)
 • Data####.Kursovni_listek přidáno pole Zaokrouhlovat (single)
 • Data####.Firmy a .Doklady přidána pole Nazev_firmy_zbozi_dorucit text(100) a Jmeno_zbozi_dorucit text(100)
 • Data####.Knihy_souvislosti přidáno pole Sablona text(30)
 • Data####.Agendy_akce.Podminka_pred - změna text na memo
 • Data####.Kategorie přidáno pole Odkaz Text(255)
 • Data####.Agendy_akce.Podminka a Data####.Agendy_akce.Podminka_pred změna z text(255) na memo
 • Firmy.Zobrazeni_rozvrzeni přidáno pole Nazev_filtru text(50)
 • Firmy.Zobrazeni přidáno pole Podminka_zobrazeni text(255)