Popis účetních uzávěrek

Obsah:


Účetní uzávěrka je poslední krok v účetnictví daného účetního období. Uzavíráte jednotlivé účty a realizujete převod jejich konečných zůstatků na uzávěrkové účty – 710 Účet zisku a ztrát (náklady a výnosy) a 702 – Konečný účet rozvážný (konečný zůstatek rozvahových účtů + zisk nebo ztráta).

Co by měla udělat účetní

 • Před uzavřením účtů a celkově před účetní uzávěrkou je třeba provést tzv. uzávěrkové operace. Provádějí se pouze 1x za rok, a to k účetní uzávěrce – časové rozlišení nákladů a výnosů, opravné položky, rezervy, zúčtování rozdílů vyplývajících z inventarizace majetku (manka a přebytky), dokladovou inventarizaci rozvahových účtů a přepočet kursových rozdílů a u pohledávek a závazků, devizové banky a valutové pokladny.
 • Pozor na tzv. kalkulační a přechodné účty, které ke dni účetní uzávěrky nesmí vykazovat žádný zůstatek. Jedná se o účty 111, 131, 395 a 431 (v případě zůstatku dochází ke zkreslení rozvahy a nesouladu mezi hospodářským výsledkem vykázaným ve Výkazu zisku a ztrát a Rozvaze).
 • Převod těchto zůstatků uděláte interním dokladem v agendě Interní doklady – využijete možnosti napsat do předkontace obě strany účtů oddělené lomítkem.

Vario umožňuje:

 • tisk zůstatků jednotlivých účtů přes tiskový výstup Obratová a zůstatková předvaha.
 • vyhledat v deníku „chybné zápisy“ – jednostranné zápisy (chybí vyplněné konto MD nebo Dal).
 • stejná konta na obou stranách zápisu a použitá konta dle rozvrhu.
 • Funkce Nástroje agendy (Agenda)/Kontrola deníku rovněž umožní vyhledat zaúčtované doklady, které jsou oproti prvotnímu dokladu (částce) rozdílné, nebo doklady, které byly chybně odúčtovány.

Po těchto operacích je nutné zjistit účetní hospodářský výsledek a upravit ho o daňově neuznatelné náklady a výnosy a o připočitatelné a odčítatelné položky. Tak zjistíte daňový základ a můžete zjistit daňovou povinnost, kterou je třeba zaúčtovat (vystavíte v agendě Interní doklady interní doklad a zaúčtujete ho do účetního deníku) a to v členění na daň z příjmu z běžné činnosti a daň z příjmu z mimořádné činnosti.

Než spustíte funkci roční účetní uzávěrky, proveďte ještě následující kontroly, které se běžně dají dělat i v průběhu roku:

1. Ve funkci KONTROLA DENÍKU

 • Zkontrolujte, zda je účetní deník po formální stránce správně (obě strany účtů vyplněné, různá konta proti sobě apod.).

2. V dialogu SALDOKONTA

 • Zkontrolujte jednotlivé saldokontní účty a dopárujte položky, aby se zbytečně nepřeváděly do dalšího období.
  Pokud máte saldokontní nastavené i účty pořízení zboží nebo materiálu, doporučujeme u těchto účtů (vzhledem k potřebě mít je při uzávěrce nulové) spárovat všechny položky nebo alespoň zrušit před samotným převodem do dalšího roku označení Saldokontní u těchto účtů a toto nastavení zase nastavit až v novém účetním roce.

3.prvotních dokladech

 • Zkontrolujte si také v prvotních dokladech tiskový formulář Závazky zpětně ke dni a Pohledávky zpětně ke dni – měl by souhlasit (pokud máte všechny doklady zaúčtované) s tiskovým výstupem Saldokonta v účetnictví pro účty 321 a 311.
 • Pak teprve můžete všechny účty uzavřít převodem na uzávěrkové účty.
 • Funkce Nástroje agendy (Agenda)/Roční účetní uzávěrka... převede účty saldokontní položkově a nesaldokontní jen částkou konečného zůstatku.

Tímto krokem je účetnictví za daný rok uzavřeno. 

Účetní závěrka – výkazy a kontrola

Jedná se o výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow.

Zde pozor na nesoulad mezi hospodářským výsledkem za zdaňovací období v Rozvaze a ve Výkazu zisků a ztrát. Rozhodující je hospodářský výsledek za zdaňovací období vykázaný ve Výkazu zisku a ztrát. Malé rozdíly mohou vzniknout rozdílným zaokrouhlováním, velké pak třeba zůstatky na účtech, které nelze do rozvahy nikam zařadit – kalkulační a přechodné účty.

Kontrolu nastavení jednotlivých řádků provedete v menu Účetnictví – Nástroje agendy(Agenda)/Definovaná sestava, kde můžete zobrazit „jen vzorce” a tak zjistit, které účty se načítají do jednotlivých řádků a případně je upravit dle skutečného rozvržení (vzhledem k tomu, že není pevně stanoveno analytické rozdělení účtů).

Uzávěrka účtu v měně

Měna se zobrazuje NA POLOŽCE účetního dokladu - tedy v zobrazení např. Účetní kniha. V častěji používaném zobrazení Účetní deník je pole Měna určeno pro měnu dokladu.

Pokud chcete tuto funkci závěrky využívat, je třeba zasáhnout do navedení počátečního stavu uzavíraného roku. Dosud závěrka pracovala pouze v korunách, proto by Vario vyhodnotilo, že na účet bylo účtováno nejen ve měně (běžné zápisy v průběhu roku), ale i v korunách (navedení PZ) a proto by se účet převedl pouze v korunách.

Opravy lze docílit např. opravou UD (dopsat měnu a částku ve měně) nebo založením nových UD či ID, které by vynulovaly původní navedení PZ v korunách a poté navedly PZ ve měně.

Uzávěrka a částky v cizí měně

Uzávěrka přenáší zůstatky účtů v cizí měně a měnu. Podmínkou je, že všechny zápisy na daný účet jsou v jedné měně. Díky tomu se správně přenesou zůstatky v cizí měně například na bankovním účtu nebo v pokladně vedené v cizí měně.

Pokud se do následujícího roku nepřenese zůstatek v měně (resp. včetně měny), zkontrolujte pomocí zobrazení Účetní kniha zda se na daném účtu účtovalo vždy v jedné měně (je potřeba zobrazit skrytý sloupec Měna, který zobrazuje měnu účetního zápisu). Pokud bylo na účet účtováno v různých měnách, nebude se zůstatek v měně při uzávěrce přenášet (měnu lze u některých dokladů opravit na kartě Rozúčtování). 

 

Související dokumenty