Karta Součet – Doklad

Na kartě Součet je zobrazen součtový řádek položek dokladu (Celkem v CZK i v cizí měně, pakliže je doklad v cizí měně) a údaje, které se vztahují k celému dokladu, například texty zobrazující se na faktuře, zákaznické a interní údaje, komentář, účetní informace. Doklad lze zařadit do skupin(y) pomocí funkce Kategorie. Dále je využíván pro EET.

Obsah:

Dialog Doklad - karta Součet

Obrázek 1: Dialog Doklad (vydaná faktura), karta Součet. Z místní nabídky lze vyvolat příkazy pro základní operace s dokladem.

Pole Zaokrouhlení na kartě Součet

Pokud je u dokladů nastavena volba Zahrnovat zaokrouhlení do DPH, vkládá Vario zaokrouhlení do položek. Pole „Zaokrouhlení” na kartě Součet v detailu dokladu se při tomto nastavení pro zaokrouhlení nepoužívá a tudíž nezobrazuje.

U vydaných dokladů nelze pole „Zaokrouhlení” editovat, pro nastavení zaokrouhlení použijte místní nabídku nebo okno Podrobnosti dokladu. Pole „Zaokrouhlení” naopak můžete editovat jen na přijatých dokladech (a pokladních dokladech).

Další vlastnosti a souvislosti

 • V tiskových formulářích „Faktura” se netiskne hodnota pole „Zaokrouhlení” pokud je hodnota zaokrouhleni rovna nule.
 • Na kartě Součet (obr. 2) vedle pole „Zaokrouhlení” je tlačítko Přehled, kterým otevřete místní nabídku pro rychlé přepnutí zaokrouhlení – volbou „Více možností zaokrouhlení…” (přijatá faktura).

Položka Více možností zaokrouhlení... otevře okno Podrobnosti dokladu, kde jsou další hodnoty předvoleb zaokrouhlení

Obrázek 2: Položka „Více možností zaokrouhlení...” otevře okno „Podrobnosti dokladu”, kde jsou další hodnoty předvoleb zaokrouhlení.

 

 • Pokud změníte hodnoty v polích „Zaokrouhlovat součet/Zaokrouhlovat DPH” v okně „Podrobnosti dokladu” (obr. 3), vyvolá se přepočet, který nové zaokrouhlení aplikuje. V případě „Zaokrouhlovat DPH” musíte přepočet potvrdit.

Dialog Podrobnosti dokladu otevřený volbou Více možností zaokrouhlení… z detailu dokladu na kartě Součet

Obrázek 3: Dialog „Podrobnosti dokladu” otevřený volbou „Více možností zaokrouhlení…” z detailu dokladu na kartě Součet.

Zálohy a odpočet DPH odvedené daňovým dokladem o přijetí platby

Funkce, která vkládá odpočet DPH na faktury při připojení zálohové faktury, vkládá i položky z daňových dokladů o přijetí platby, které jsou navázány k neuhrazeným fakturám.

V praxi dochází k tomu, že firma obdrží Daňový doklad o přijetí platby, ale ještě nemá zaevidovanou úhradu zálohové faktury (např. když má měsíční výpisy). Následně zapíše i fakturu a připojí zálohu (zadáním částky do pole Požadovaná záloha). K faktuře se připojí i daňový doklad o přijetí platby a DPH vykázaná na daňovém dokladu o přijetí platby se odečte.

Korektní zpracování předkontací zálohových faktur

Je nutné, abyste měli vyplněné konto dokladu – to vstupuje do předkontace dokladu úhrady i započítání zálohy do daňového dokladu o přijetí platby nebo zúčtovací (konečné) faktury.

Zálohové faktury můžete vytvářet jako "proforma" fakturu – jako obraz reálné, posléze vystavené faktury (např. vytvořit zálohovou fakturu z položek skladu stejných, jako budou posléze na reálné faktuře). Při proplacení zálohové faktury je provedeno zaúčtování zálohové faktury na řádku dokladu úhrady. Po vystavení řádné faktury a navázání zálohové faktury je při účtování provedeno korektní odúčtování všech řádků zálohové faktury a zaúčtování řádků řádné faktury včetně zpracování DPH.

Záloha v měně a částka uhrazené zálohy v Kč

Co znamenají údaje v korunách na měnové faktuře hrazené zálohou? (obr. 1)

Vystavíte zálohovou fakturu v cizí měně, potom ji připojíte na fakturu, která je ve stejné měně. Na kartě Součet se odečte částka v polích Uhrazená záloha v cizí měně a . Částka v poli Uhrazená zálohy v Kč se vypočte kursem faktury. Hodnota v poli Požadovaná záloha je uvedena kursem zálohy.

Mazání zálohových faktur

Kontrola mazání dokladů zabraňuje smazání záloh použitých na fakturách, daňových dokladech o přijetí platby a zakázkách. Pokud tato vazba existuje, nelze zakázku smazat. Nejprve je potřeba otevřít seznam záloh (tlačítko Přehled záloh vedle pole Požadovaná záloha) a smazat řádky s příslušnou zálohou.

Úpravy zdaněné zálohy v položkách faktur

Na položce faktury není povoleno upravit výši odečtené daňové zálohy i smazat položku ve stavu Záloha. Ručním zásahem do položky Záloha můžete zanést chybu do účtování záloh. Z tohoto důvodu není úprava nebo mazání řádků záloh možná. Výši odpočtu zálohy lze určit pouze standardním postupem při navazování zálohy k faktuře.

 

Tabulka 1: Popis polí detailu záznamu Doklad na kartě Součet (obr. 1, 2).

Požadovaná záloha Přehled záloh Připojení zálohové faktury – pokud kontakt (firma) již uhradila nějakou zálohu nebo máte požadavek na zálohu, můžete ji nastavit prostřednictvím dialogu Zálohové faktury (možnost spárování faktury a zálohové faktury).

Předvolba částky požadované zálohy
U zakázek a faktur lze přidat zálohu vyplněním pole Požadovaná záloha. Předpokládaný postup je, že částku požadované zálohy zadáte. Po zadání částky se otevře okno Zálohové faktury, které umožní připojit nebo vystavit zálohové faktury k zadané částce.

Pokud částku zálohy do pole Požadovaná záloha nezadáte a kliknete na tlačítko  pro otevření rozpisu záloh, předvolí se celková částka zakázky (faktury). Pro vyhledání vhodného dokladu nebo vystavení nového se tak nabídne celková částka dokladu. Pokud nechcete přidat požadovanou zálohu v celkové výši, doporučujeme postupovat předpokládaným způsobem - zadat částku požadované zálohy na doklad do pole Požadovaná záloha.

Zjednodušené odebírání záloh
Jestliže přepíšete na dokladu požadovanou zálohu z nějaké částky na 0, jste dotázáni, zda chcete odstranit zálohy. Pokud zvolíte Ano, částky záloh se vynulují. Zobrazí se kontextová bublina "částky vynulovány". Pokud je odebrání částky zálohy korektní, potvrdíte klepnutím na Dokončit.

Dále můžete postupovat podle nápovědy např. v dokumentech:

Uhrazená záloha Boční uvozovka Zobrazí, na kartě Souvislosti, seznam Záloh uhrazených - zálohové faktury.
Uhrazeno Boční uvozovka Zobrazí, na kartě Souvislosti, seznam Plateb.
Text ComboBox - Nabídka Přehled záloh
 • Přehled záloh zobrazí dialog Texty dokladu (viz také Číselník).
 • ComboBox - Nabídka otevře seznam identifikátorů textů dokladu.
  • Na dokladech je často potřeba tisknout standardní sdělení. Například záruční podmínky, prohlášení o shodě nebo informaci o přenesené DPH. Pro opakující se neměnný text využijte pole Text dokladu. Nový text přidáte klepnutím na tlačítko  vedle pole: zadáte název a text.
  • V případě, že potřebujete uvádět konkrétní podobu textu pro každý doklad specifickou (např. poznámky o dodávce), pak využijte pole Poznámky (pole mezi poli Text a Kategorie), které případně můžete předem připravit formou nastavení v šabloně záznamu.
  • Viz také dokument Doplňte na faktury záruční podmínky nebo neformální poděkování.

Elektronická evidence tržeb – EET

Tržby mohou být ve Vario reprezentovány pokladními doklady, vydanými fakturami a dále vydanými dobropisy a interními doklady. Na kartě Součet (obr. 1) všech vyjmenovaných dokladů naleznete sekci EET a tlačítko Boční uvozovka  a nebo akci Odeslat do EET…, kterými se aktivuje odeslání dokladu do EET. Je zde umístěno také pole, které slouží k řízení stavové logiky týkající se evidence dokladu do elektronické evidence tržeb (obr. 1). Podrobný popis naleznete v článcích nápovědy Práce s agendou EET a nastavení EET pro modul Prodejna.

V dokladu na kartě "Součet" neuvidíte sekci "Stav EET" ani akci "Odeslat do EET…" jestliže:

 • nepoužíváte měnu dokladů a účetnictví CZK v sekci Prvotní doklady,
 • máte v poli „EET” dialogu "Možnosti EET" nastaveno „Nepoužívá se” (výchozí nastavení) – tzn., že aktuální účetní jednotka (Naše firma) neodesílá tržby do EET.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty