Sdružování úhrad na příkazu

Homebanking – sdružené platby

Při placení více faktur jednomu dodavateli můžete ušetřit bankovní poplatky tím, že použijete funkci na sdružení plateb. Při načtení výpisu z banky přes homebanking pak systém sám nahradí tyto sdružené položky jednotlivými fakturami.

Postupujte takto:

Agenda Příkazy (modul Banka) podporuje sdružování plateb na platebních příkazech.

 • Příkaz vystavíte standardním způsobem.
 • Následně, z místní nabídky nad položkami dokladu, vyberete příkaz Sdružit platby... (obr. 1).

Příkaz Sdružit platby... z Místní nabídky

Obrázek 1: Doklad - Platební příkaz, karta Položky a příkaz Sdružit platby.

 

Otevře se dialogové okno Sdružování plateb na příkazu (obr. 2).

 • Z dokladu Platební příkaz nabídne ke sdružení položky, které mají totožná čísla účtu, kódy bank a shodné číslo platebního příkazu.
 • V okně (obr. 2) zatržítkem vyberte CheckBox - Zatržítko položky (všechny pomocí tlačítka Vybrat vše), které chcete sdružit a klepněte na tlačítko OK.

Sdružování plateb na příkazu

Obrázek 2: Dialog Sdružování plateb na příkazu nabízí ke sdružení dvě úhrady na účet 104291885 (3500) a dvě na účet 97643001 (5500).

 

Po sdružení položky v příkazu zůstanou, ale objeví se u nich příznak Ano v polích sloupce Sdružená platba (obr. 3).

 • Pole sloupce Variabilní symbol (VS) se vyplní stejným VS jako je VS první položky, do pole sloupce Zpráva pro příkazce systém zapíše seznam příkazů a položek příkazů.

Sdružování plateb na příkazu

Obrázek 3: Doklad - Platební příkaz, karta Položky a sdružené položky.

 

Variabilní symbol (VS) sdružených položek můžete ručně přepsat – v poli sloupce Variabilní s.

 • Potvrzením klávesou Enter, nebo přechodem na jiné pole dokladu zobrazí systém dotazovací dilaog (obr. 4).

Položka je spojena s jinými položkami tohoto příkazu.

Obrázek 4: Položka je spojena s jinými položkami tohoto příkazu.

 

Dialogové okno nabídne aktualizaci variabilního symbolu (VS) i na ostatních sdružených položkách se stejným číslem účtu a kódem banky (tab. 1).

 

Tabulka 1 

ANO Nevyhledává doklad, jen změní VS na všech sdružených položkách k danému účtu.
NE Vyhledá doklad, VS změní a odpojí položku.
Storno Zruší akci.

 

Export příkazu

Při exportu sdružené položky do příkazu (odeslání homebankingem) se sdružené položky exportují jako jedna položka (jeden řádek) za předpokladu:

 • Pole Číslo účtu, Kód banky, Variabilni symbol, Související položka, Měna položky, Zpráva pro příkazce jsou v rámci sdružené položky stejné. V ostatních případech se exportuje více položek, bez ohledu na to, zda jsou sdružené.
 • Informace o Plátci a Bance (název, adresa), a pole Plátce poplatku, Číslo účtu poplatku, Měna účtu poplatku, Typ příkazu se exportují pouze tehdy, pokud jsou na všech položkách stejné.
 • V poli Poznámka je seznam variabilních symbolů všech položek tak, jak jsou uvedeny na souvisejících dokladech.

Snížení platby na příkazu

Jestliže je platba na příkazu snížena, při stažení výpisu se správně dohledá, že jde o sdružené platby. Tyto platby se vloží jako další položky a platba z výpisu se sníží o tyto částky. Sdružené položky jsou vloženy s částkou, která na výpisu koresponduje s částkou příkazu.

 • Pokud dvě platby na příkazu sdružíte, obě mají stejný variabilní symbol (VS). Jestliže posléze načtete z banky výpis, stav obou položek příkazu se nenastaví do stavu OK, protože na příkazu je VS odlišný od VS na bankovním výpisu.
 • Pokud je tedy platba na příkazu ručně snížena, je potřeba, aby v Poznámce načteného výpisu byla uvedena informace o čísle příkazu a položce příkazu. Jestliže tyto informace chybí, při rozdělení položky je nutné dodatečné vložení těchto informací uživatelem.
 • Posléze při uhradě by už měl být příkaz nalezen a položka je automaticky změněna do stavu OK.

Import výpisu

Při načtení výpisu homebankingem se položka výpisu automaticky rozdělí a úhrady za jednotlivé doklady se spárují s příslušnými doklady.

 

 Sdružení položek lze zrušit příkazem Zrušit sdružení z místní nabídky nad sdruženou položkou.

 

Související dokumenty