Vytvoření a odeslání nové zprávy v agendě Datové schránky

Nejdříve proveďte nastavení datové schránky.

Vytvoření datové zprávy

Po klepnutí na nový záznam se vytvoří nová zpráva typu Odeslaná (typ Odeslaná neznamená, že je fyzicky odeslaná, ale že se nejedná o zprávu přijatou).

Detail záznamu Zpráva datové schránky, karta Obecné - typ Odeslaná

Obrázek 1: Detail záznamu Zpráva datové schránky, karta Obecné – typ Odeslaná.

Vložení odesílatele a příjemce

 • Kontakt vyberete ze ComboBox - Nabídka seznamu pole nebo klepnete na tlačítko  vedle pole Kontakt (obr. 1).
 • Pokud není vyplněn kontakt (jak odesílatele, tak příjemce), zobrazí se dialog Najít.
 • Pokud kontakt je již vyplněný, klepněte na tlačítko Horní index (nebo poklepejte na identifikátor kontaktu) – zobrazí se detail záznamu z agendy Adresář.
 • Pro zadání Odesílatele nebo Příjemce je také možné použít identifikační číslo kontaktu (IČ).
 • Pokud je v nastavení Datové schránky k aktuální knize vyplněné ID datové schránky a toto ID je přiřazeno konkrétnímu kontaktu, je tento kontakt automaticky použit jako odesílatel (sekce Odesílatel, pole Kontakt).
 • ID schránky (sekce Odesílatel, pole Schránka) se s daným kontaktem propojí přes kontaktní údaje uložené v detailu záznamu kontaktu v agendě Adresář, kartě Ostatní, Zobrazit: Kontaktní údaje (tab. 1, obr. 2).

 

Tabulka 1, obr. 2

Typ Název Hodnota
Ostatní ID Datové schránky identifikátor

 

 Detail záznamu Kontakt, karta Ostatní, Zobrazit: Kontaktní údaje

Obrázek 2: Detail záznamu Kontakt, karta Ostatní, Zobrazit: Kontaktní údaje.

Vyhledání datové schránky

Jestliže znáte ID schránky, zapište jej do pole Schránka (obr. 1).

 • Pokud je ID datové schránky vyplněné, provede se kontrola, zda schránka existuje.

Jestliže neznáte ID schránky a nebo byl do detailu "zprávy" vložen kontakt a nevyplnilo se ID schránky, lze tlačítkem  spustit vyhledání schránky.

Otevře se dialog Vyhledání datové schránky (obr. 3), který umožní vyhledat datovou schránku ke kontaktu s možností změny vstupních parametrů.

 • Vyplníte "typ schránky" a další upřesňující údaje.
 • Klepnete na tlačítko Vyhledat datovou schránku (obr. 3).
 • Pokud je vyhledáno více kontaktů, otevře se okno Vyhledané subjekty.
  • Zatržítkem vyberete požadovaný kontakt.
 • Pokud je nalezen konkrétní subjekt, vloží se ID schránky do pole Datová schránka.
 • Vyhledané údaje potvrdíte klepnutím na tlačítko  OK 

Údaje z vyhledávacího dialogu se přenesou do detailu datové schránky (obr. 1).

Klepnutím na tlačítko  vedle vyplněného pole Schránka (nebo Datová schránka) otevře detail datové schránky.

Dialog Vyhledání datové schránky

Obrázek 3: Dialog Vyhledání datové schránky.

 

Odeslání zpráv

 • Zprávy můžete odesílat přímo z detailu dialogu Zpráva datové schránky tlačítkem Odeslat zprávu v menu Akce (obr. 1). Zpráva musí obsahovat ID schránky příjemce, mít vyplněné pole Věc a mít alespoň jednu přílohu. Příloha se vkládá na kartu Dokumenty v dialogu Zpráva datové schránky. Jako typ dokumentu nastavte Příloha.
 • Po odeslání zprávy je automaticky stažena doručenka a vlastní podepsaná zpráva opatřená časovým razítkem serveru datových schránek. Toto razítko prokazuje dodání této zprávy v daném čase na server datových schránek.
 • Jestliže nedojde ke stažení podepsané zprávy, což se může při větším zatížení serveru stát, doručenku a podepsanou zprávu stáhnete kdykoliv později klepnutím na odpovídají volbu v menu Akce (obr. 1). Odsud je také možné stav zprávy aktualizovat.
 • Doručenka i vlastní podepsaná zpráva je stažena ve formátu ZFO. Soubory v tomto formátu zobrazíte v aplikaci Form Filler od společnosti Software602 a. s. Externí odkaz.

Synchronizovat odeslané zprávy

Klepnutím na příkaz Synchronizovat odeslané zprávy v menu Agenda stáhnete odeslané zprávy z webového rozhraní zpětně za 90 dnů.

Hospodářský rok

Agenda Datové schránky pracuje s hospodářským rokem.

Zpráva může vzniknout 4 způsoby:

 • Založením nové odeslané,
 • Stažením nové přijaté,
 • Opětným stažením již odeslané,
 • Zkopírováním existující zprávy do nové.

Ve všech případech platí, že Datum = Aktuální datum a Rok = Hospodářský rok podle aktuálního data. Číselná řada je taktéž podle hospodářského roku.

Při vytvoření nové zprávy odeslané s nastaveným aktuálním rokem jiným než aktuálním hospodářským, jste dotázáni, do kterého roku se má záznam založit.
V ostatních případech dotaz zobrazen není a nastaven je aktuální hospodářský rok.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty