Vytvoření a odeslání nové zprávy v agendě Datové schránky

Nejdříve proveďte nastavení datové schránky.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Vytvoření datové zprávy

Po klepnutí na nový záznam se vytvoří nová zpráva typu Odeslaná (typ Odeslaná neznamená, že je fyzicky odeslaná, ale že se nejedná o zprávu přijatou).

Detail záznamu Zpráva datové schránky, karta Obecné - typ Odeslaná

Obrázek 1: Detail záznamu Zpráva datové schránky, karta Obecné – typ Odeslaná.

Vložení odesílatele a příjemce

Tyto kroky by měly postačovat k odeslání datové zprávy.

Podrobný postup

 • Proveďte nastavení agendy Datové schránky v dialozích Naše firma a Kontakt dle odkazované nápovědy.
 • Kontakt odesílatele vyberete ze ComboBox - Nabídka seznamu pole Kontakt (typicky Naše firma). Ale může to být také kontakt z adresáře v případě, že za něj budete posílat datové zprávy pod ID jeho datové schránky.
 • Kontakt příjemce vyberete ze ComboBox - Nabídka seznamu pole Kontakt (typicky kontakt z adresáře).
  • Kontakt odesílatele/příjemce vložíte také postupným zapisováním jeho názvu, nejlépe tak, že zapíšete několik počátečních písmen a seznam nabídne nejblíže odpovídající název kontaktu. Kontakt však můžete vložit také postupným zapisováním identifikačního čísla (IČO). Z uvedeného vyplývá, že rozbalovací pole Kontakt odesílatele/příjemce se podle uživatelem zadaného textu přepíná na seznam IČO nebo Kontaktů. Seznam se přepíná až pokud zadanému textu neodpovídá žádná položka seznamu. Pokud například napíšete znak 3 a v seznamu kontaktů existuje kontakt „3gis”, bude vybrán tento kontakt. Teprve až budete pokračovat zadáním číslice (např. 31), přepne se seznam do režimu vyhledávání IČO.
 • Můžete také klepnout na tlačítko  vedle pole Kontakt (obr. 1). Pokud není vyplněn kontakt (jak odesílatele, tak příjemce), zobrazí se dialog Najít.
 • Pokud kontakt je již vyplněný, klepněte na tlačítko Horní index (nebo poklepejte na identifikátor kontaktu) – zobrazí se detail záznamu z dialogu Naše firma (typicky u odesílatele) nebo z agendy Adresář (typicky u příjemce).

Pokud je v nastavení Datové schránky k aktuální knize vyplněné ID datové schránky a toto ID je přiřazeno konkrétnímu kontaktu, je tento kontakt automaticky použit jako odesílatel (sekce Odesílatel, pole Kontakt).

Vyhledání datové schránky krok za krokem

Jestliže znáte ID schránky, zapište jej do pole Schránka (obr. 1).

 • Pokud je ID datové schránky vyplněné, provede se kontrola, zda schránka existuje.

Jestliže neznáte ID schránky a nebo byl do detailu „zprávy” vložen kontakt a nevyplnilo se ID schránky, lze tlačítkem  spustit vyhledání schránky.

Otevře se dialog Vyhledání datové schránky (obr. 3), který umožní vyhledat datovou schránku ke kontaktu s možností změny vstupních parametrů.

Postupujte takto:

 • Vyplníte pole Typ schránky a další upřesňující údaje.
 • Klepnete na tlačítko Vyhledat datovou schránku (obr. 3).
 • Pokud je vyhledáno více kontaktů, otevře se okno Vyhledané subjekty.
  • Zatržítkem vyberete požadovaný kontakt.
 • Pokud je nalezen konkrétní subjekt, vloží se ID schránky do pole Datová schránka.
 • Vyhledané údaje potvrdíte klepnutím na tlačítko  OK 

Údaje z vyhledávacího dialogu se přenesou do detailu datové schránky (obr. 1).

Klepnutím na tlačítko  vedle vyplněného pole Schránka (nebo Datová schránka) otevře detail datové schránky.

Dialog Vyhledání datové schránky

Obrázek 3: Dialog Vyhledání datové schránky.

Odeslání zpráv

 • Zprávy můžete odesílat přímo z detailu dialogu Zpráva datové schránky tlačítkem Odeslat zprávu v menu Akce (obr. 1). Zpráva musí obsahovat ID schránky příjemce, mít vyplněné pole Věc a mít alespoň jednu přílohu. Příloha se vkládá na kartu Dokumenty v dialogu Zpráva datové schránky. Jako typ dokumentu nastavte Příloha.
 • Po odeslání zprávy je automaticky stažena doručenka a vlastní podepsaná zpráva opatřená časovým razítkem serveru datových schránek. Toto razítko prokazuje dodání této zprávy v daném čase na server datových schránek.
 • Jestliže nedojde ke stažení podepsané zprávy, což se může při větším zatížení serveru stát, doručenku a podepsanou zprávu stáhnete kdykoliv později klepnutím na odpovídají volbu v menu Akce (obr. 1). Odsud je také možné stav zprávy aktualizovat.
 • Doručenka i vlastní podepsaná zpráva je stažena ve formátu ZFO. Soubory v tomto formátu zobrazíte v aplikaci Form Filler od společnosti Software602 a. s. Externí odkaz.

Synchronizovat odeslané zprávy

Klepnutím na příkaz Synchronizovat odeslané zprávy v menu Nástroje agendy/(Agenda) stáhnete odeslané zprávy z webového rozhraní zpětně za 90 dnů.

Hospodářský rok

Agenda Datové schránky pracuje s hospodářským rokem.

Zpráva může vzniknout 4 způsoby:

 • Založením nové odeslané,
 • Stažením nové přijaté,
 • Opětným stažením již odeslané,
 • Zkopírováním existující zprávy do nové.

Ve všech případech platí, že Datum = Aktuální datum a Rok = Hospodářský rok podle aktuálního data. Číselná řada je taktéž podle hospodářského roku.

Při vytvoření nové zprávy odeslané s nastaveným aktuálním rokem jiným než aktuálním hospodářským, jste dotázáni, do kterého roku se má záznam založit. V ostatních případech dotaz zobrazen není a nastaven je aktuální hospodářský rok.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty