Uživatelé a Skupiny uživatelů

Obsah:

Uživatelé

Položka Uživatelé v dialogu Možnosti Vario slouží pro přidávání nových uživatelů systému Vario nebo jejich odebírání. Současně zde můžete nastavovat: možnosti přihlášení – doménová autorizace, hesla, definovat členství ve skupinách a spravovat certifikáty, dále definovat oprávnění k systému a k funkcím Varia mezi jednotlivými uživateli, oprávnění rušit, kopírovat nebo nahrazovat.

Založení nového uživatele

 • Nového uživatele přidáte na volný řádek vpravo (obr. 1).
 • Do pole sloupce Login je třeba zapsat tvar přihlašovacího jména.
 • Do pole sloupce Jméno zapište jméno a příjmení s diakritikou (tiskne se v dokladech). V poli sloupce Osoba se příslušnost automaticky přiřadí ke jménu osoby, pokud je jméno této osoby definované na kartě Osoby v dialogu Naše firma. Jestliže se jméno nedoplní, lze je vybrat z nabídky ComboBox - Nabídka pole.
 • V poli sloupce Nabízet zatržítkem CheckBox - Zatržítko zvolte, zda-li se má jméno nabízet v dokladech.
 • Uživateli nastavte heslo v dialogu vyvolaném tlačítkem Změnit heslo... a po zápisu v poli Ověření potvrďte heslo tlačítkem OK.
 • Přihlášení otestujte.

Založení nového uživatele

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario, Uživatelé a heslo.

Časy ukončení Varia

Pokud uživatel nechá spuštěné Vario a odhlásí se od počítače (nebo z relace na Terminal serveru), znemožňuje aktualizaci Varia. Z tohoto důvodu je ve Variu kontrola nečinnosti uživatele a aplikace. Jestliže uživatel nepracuje s počítačem a ve Variu neběží žádná funkce, ukončí se po 4 hodinách nečinnosti (obr. 2). Díky tomu je možné aktualizovat Vario, případně provádět údržbu či zálohování dat (v případě souborového serveru).

 

V poli Výchozí čas ukončení Varia při nečinnosti [minut] je nastaven výchozí čas (240 min).

 • Hodnota platí pro uživatele, kteří nemají nastavený individuální čas v tabulce.

 

Dobu nečinnosti lze nastavit pro jednotlivé uživatele v tabulce.

 • V seznamu uživatelů, ve sloupci Čas ukončení [minut], lze nastavit individuální čas ukončení, který se vztahuje k danému uživateli.
 • Pokud je údaj prázdný, platí pro uživatele hodnota v poli Výchozí čas ukončení Varia při nečinnosti [minut].

 

Jestliže zadáte do pole Výchozí čas ukončení Varia při nečinnosti [minut] nebo do sloupce Čas ukončení [minut] hodnotu -1, znamená to, že Vario se nebude nikdy vypínat při nečinnosti.

 • Čas se nastavuje v minutách a platný rozsah je 1 až 14400 min (10 dní).
 • Nečinností se rozumí nečinnost v rámci dané relace Windows, nikoli pouze ve Variu.
 • Výchozí nastavení platí pro uživatele a všechna data v daném datovém profilu.
 • Funkce automatického zavírání neukončí Vario tehdy, pokud je otevřené některé z dialogových oken s dotazem, například „Přejete si… Ano – Ne” nebo „Vyberte doklady, které si přejete…” a čeká na interakci od uživatele.

 

Je možné, že používáte řešení, kvůli kterému časová úloha ve stále spuštěném Variu provádí automatizovanou úlohu. V takovém případě by bylo vhodné nastavit úlohu tak, aby se Vario ukončovalo po provedení úlohy. Pokud to není možné, bude potřeba nastavit pro účet uživatele, pod jehož účtem úloha běží, hodnotu ukončení -1, která vypne automatické ukončování.

Dialog Možnosti Vario, Uživatelé a časy ukončení Varia

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario, Uživatelé a časy ukončení Varia.

Skupiny uživatelů

Do nově vytvořené (pojmenované) skupiny můžete přidávat nebo odebírat uživatele. Skupině můžete nastavit oprávnění například k jednotlivým modulům, agendám, knihám, zobrazením, tiskovým formulářům, exportům, importům nebo doplňkům Varia v dialogu Oprávnění, který otevřete klepnutím na tlačítko Oprávnění pro skupinu... (obr. 3).

Oprávnění nastavujte přednostně skupinám. Uživatelům přidělte oprávnění zařazením do skupin.

Dialog Možnosti Vario, Skupiny uživatelů

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario, Skupiny uživatelů.

Kopírování nebo nahrazení oprávnění

V sekci Uživatelé a Skupiny uživatelů můžete manuálně kopírovat/nahrazovat oprávnění vybraného uživatele nebo skupiny. V sekci Uživatelé jsou funkce kopírování a nahrazení oprávnění sloučeny pod tlačítko Kopírovat oprávněníV dialogu Kopírovat oprávnění (obr. 4) můžete rozhodnout, zda-li chcete oprávnění uživatele kopírovat/nahradit ve všech firmách, nebo jen v aktuální.

Dialog Uživatel – Kopírovat oprávnění

Obrázek 4: Dialog Uživatel – Kopírovat oprávnění.

 

Funkce Popis
Kopírovat oprávnění Zkopíruje oprávnění z vybraného uživatele (skupiny), přidá oprávnění ke stávajícím oprávněním vybraných uživatelů (skupin).
Nahradit oprávnění Nahradí stávající oprávnění vybraných uživatelů (skupin) oprávněními vybraného uživatele.
Kopírovat/Nahradit včetně členství ve skupinách CheckBox - Zatržítko Při kopírování oprávnění na jiného uživatele podle vzorového uživatele můžete zároveň zkopírovat členství ve skupinách.

Přejmenování skupiny uživatelů

 • Lze přejmenovat skupinu uživatelů včetně převodu oprávnění z původní na přejmenovanou skupinu (kromě skupiny Users definované výrobcem).
 • Při odstranění skupiny se oprávnění definovaná pro skupinu odstraní.

Přejmenování uživatele

 • V případě přejmenování uživatele se oprávnění překopíruje na nového uživatele ve všech firmách (včetně přiřazených úkolů).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty