Návod na zadání exekuce (insolvence)

V dokumentu je popsán pouze jeden z příkladů zadání exekuce a to pro Ostatní přednostní pohledávky.

Informace o dalších způsobech exekucí (například navýšení exekuce, zrušení exekuce, více exekucí v jeden den, pravidelná výše srážky, změna pořadí exekuce) včetně praktických příkladů zadávání do modulu Mzdy, se dozvíte pomocí on-line školení Mzdy – Exekuce v příkladech Externí odkaz.


Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


Návod na zadání exekuce (insolvence)

Pracovníkovi evidovanému v agendě Personalistika potřebujete zadat srážku pro uspokojení pohledávky, která se má strhávat zaměstnanci ze mzdy a přitom mu ponechat nezabavitelné minimum. Bývá to nejčastěji Exekuce, ale také srážka Insolvence.

Vzhledem k tomu, že výskyt insolvencí má stoupající tendenci, dovolujeme si upozornit uživatele, že zde se liší postup od klasických exekucí. Nejedná se o zadávání v agendě Personalistika, ale o to, jak se zachovat k dalším případným srážkám takového zaměstnance, kterého se insolvence týká. Zpravidla je třeba ukončit dosud prováděné a nesplacené srážky, nebo jen některé z nich, a zároveň rozlišit, zda se jedná o srážky na základě „Dohody o srážkách” a v čí prospěch jsou zasílané atp. Na výskyt insolvence je uživatel upozorněn v rámci „Výpočtu mzdy”. Nemůžeme však uživatelům nařídit či určit přesný postup, protože problematika je velice rozsáhlá, a tak je třeba k řešení přistupovat individuálně.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Postup zadání

Nejdříve je třeba zkontrolovat existenci a správnost nastavení mzdové složky Exekuce. V agendě Mzdy otevřete z menu Mzdy dialog Mzdové složky…, a v abecedně řazeném seznamu mzdových složek vyhledejte MS Exekuce. Pokud ji nenaleznete, můžete ji vytvořit tak, že klepnete na tlačítko Nová…

 • Otevře se dialog Mzdová složka, ve kterém do pole Mzdová složka napíšete „Exekuce”.
 • Na druhém řádku v poli Typ složky vyberete Combo „Exekuce”.
 • Dialog potvrdíte tlačítkem OK
 • Nyní v abecedně řazeném seznamu mzdových složek označíte MS Exekuce a klepnete na tlačítko Upravit…
 • V dialogu Mzdová složka, na konci druhého řádku za polem Typ složky, je šedobílé okénko Detail mzdové složky (kontextový popis je Detail mzdové složky) a jestliže na něj klepnete, otevře se detail složky - dialogové okno Složka – Exekuce.

Dialog Mzdová složka

 

 • V dialogovém okně Složka – Exekuce je nutné zkontrolovat pole Typ, které musí obsahovat hodnotu Vychozi. Pravděpodobně zde bude „Mesicni”.
 • Hodnotu Vychozi vyberete Combo z nabídky pole.
 • Nastavení potvrďte tlačítkem OK
 • Předchozí dialogy zavřete tlačítkem OK
 • V případě potřeby je možné založit další mzdovou složku s názvem například Insolvence a k tomu použít Typ složky „Exekuce”.

Dialog Složka - Exekuce

 

1. V agendě Personalistika otevřete detail záznamu Pracovník.

 • Přepnete se na kartu Prac. poměry.
 • Označte řádek s pracovním poměrem a klepněte na tlačítko Upravit…
 • V dialogu Pracovní poměr zvolte kartu Platby a do pole v sloupci Platba vyplňte libovolný název pro srážku (v našem příkladu je to Exekuce, je však možné zvolit libovolný název, nutné je dodržet jedinečnost názvu, např. Exekuce 1, Exekuce 2 nebo Srážka 1, Srážka 2 apod.).
 • Přepněte se na záložku Detail (viz obrázek), kde vyplníte další pole (Způsob platby, Číslo účtu včetně kódu banky, VS a KS).

Typ platby Exekuce

 

2. Klepněte na tlačítko Srážka. V zobrazeném dialogu Srážka je nejdůležitější vyplnit pole PořadíCombo Druh srážky. Vyplněním pole Druh srážky a dalších návazností se daná platba zahrne do tzv. třetinového systému s výpočtem srážky dle OSŘ (viz dokument Způsob výpočtu srážek podle Občanského soudního řádu). V ostatních případech se částka zadaná v navazující mzdové složce sráží celá bez ohledu na částku zbývající k výplatě.

V seznamu pole Druh jsou tyto položky k výběru:

 • Insolvence
 • Výživné
 • Dlužné výživné
 • Ostatní přednostní pohledávky
 • Jiné srážky
 • Insolvence-daňový bonus roční
 • Insolvence-pevná částka

Jestliže vyberete druh srážky Insolvence, a není znám údaj Celkem (tj. celková výše dluhu), je třeba zadat nějakou fiktivní částku, od níž se budou částky srážek v jednotlivých měsících odpočítávat (výše by měla být taková, aby se za 60 měsíců, po které srážení Insolvence probíhá, nesrazila).

Druh srážky Insolvence-daňový bonus roční lze použít jen v případě postupu dle exekučního příkazu přikázáním jiné peněžité pohledávky na nedoplatek ročního daňového bonusu v rámci insolvence. V tom případě se nevyplňují pole PořadíCelkem. Vytvoření výchozí mzdové složky podle dále uvedeného bodu 3 se provede s nastavením polí Platnost od a Platnost do na období provedení ročního zúčtování daně. Nabytím účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. není možné postihnout daňový bonus přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 občanského soudního řádu. Volby „Insolvence-daňový bonus roční” a „Insolvence-daňový bonus” proto již nejsou dostupné.

Po výběru volby Insolvence-pevná částka do pole „Pevná částka” zadáte soudem stanovenou pevnou částku. Při výpočtu mzdy s takto nastaveným typem srážky se provede výpočet obvyklým způsobem podle třetinového systému se zohledněním nezabavitelných částek. Pokud je částka ke sražení vyšší než pevná částka, srazí se pouze pevná částka. Pokud je částka ke sražení nižší, srazí se tato, tedy nižší než pevná. V tomto případě nedochází k převodu rozdílu mezi sraženou a pevnou částkou do dalšího období. Úhrada rozdílu je pak věcí dlužníka.

 • Dialog Srážka potvrďte tlačítkem OK

Dialog Srážka

 

3. Dále klepněte na tlačítko Vytvořit složku a v dialogu Vytvoření složky srážky do nastavení vyplňte potřebné údaje.

 • Upozorňujeme na nutnost vyplnit pole Platnost od a Platnost do pouze na 1 měsíc.

Dialog Vytvoření složky srážky do nastavení

 

4. Ve stejném dialogu Vytvoření složky srážky do nastavení klepněte na tlačítko Vytvořit složku

Dialog Chcete vytvořit mzdovou složku pro tuto srážku do nastavení mzdových složek? Složka byla vytvořena

 

 • Zvolte Ano pro vytvoření složky a tlačítkem OK potvrďte vytvoření složky.
 • Dialogové okno Vytvoření složky srážky do nastavení uložte tlačítkem Zavřít

 

Karta Platby dialogu Pracovní poměr poté vypadá například takto:

Karta Platby dialogu Pracovní poměr

 

 • V případě více exekucí je možné použít tlačítko Nastavit pořadí dle data doručení
  • Tato funkce slouží ke změně pořadí srážek v případě, že je dodatečně doručena srážka, která vzhledem k datu doručení musí dostat výhodnější pořadí před jinými srážkami.
  • Proveďte kontrolu změn.

 

...a karta Nastavení dialogu Pracovní poměr pak vypadá například takto:

Karta Nastavení dialogu Pracovní poměr

 

5. Poklepáním na mzdovou složku Exekuce zobrazíte její detail.

 • Zde je důležité zkontrolovat pole Platba, do kterého se přenáší hodnota (typ platby Exekuce) z pole Platba na kartě Platby dialogu Pracovní poměr.

Mzdová složka Exekuce

 

Pokud budete mít pravidelnou měsíční srážku, např. na „Výživné” nebo jinou srážku (zpravidla nepřednostní), pole „Platnost do” nevyplňujete. Tím se každý měsíc vytvoří mzdová složka se stejnou částkou a posuzuje se, zda pracovníkovi zůstane nezabavitelné minimum.

Pokud se ale jedná o exekuci, tj. srážku, která nemá pravidelnou měsíční částku ke srážení, ale bude pravděpodobně každý měsíc jiná, musí být platnost jen na 1 měsíc (jinak to pro systém znamená, že každý měsíc je srážka ve výši 65112 Kč). Výše srážky se vypočte dle OSŘ (viz dokument Způsob výpočtu srážek podle Občanského soudního řádu), tj. z dosažené čisté mzdy podle počtu vyživovaných osob a dle hranic pro nezabavitelné minimum (na jednotlivce a na domácnost).

 

 • Tyto částky zjistíte v agendě Mzdy. Z menu Nástroje agendy(Agenda)/Nastavení… spustíte dialog Nastavení a vyberete kartu Sociální.

Dialog Nastavení, karta Sociální – nezabavitelné částky pro srážky

 

6. V agendě Personalistika, v detailu záznamu Pracovník, je třeba zadat vyživované osoby na kartě Rodina (včetně manželky u ženatého).

Detail záznamu Pracovník, karta Rodina

 • Jestliže pro výpočet srážek nelze zohlednit nezabavitelnou částku na poplatníka, event. rodinné příslušníky (tj. vyživované osoby), ať už celou nebo její část, lze zadat výši nezabavitelného minima v detailu záznamu Pracovník na kartě Personální pod tlačítkem Nezabavitelné částky..., kde je třeba vyplnit Od a Do (datum) a výši částky nezabavitelného minima, která se má při výpočtu srážky zohlednit.

Dialog Pracovník, karta Personální

 

Nezabavitelné částky poplatníka

 

 • Je třeba si uvědomit, že pokud bude vyplněné Od a Do v tabulce Nezabavitelné částky poplatníka, potlačí se při výpočtu srážky vyživované osoby na kartě Rodina a současně se nebude zohledňovat nezabavitelná částka na poplatníka (případně jen taková její výše, která bude vyplněna ve sloupci „Nezabavitelná částka poplatníka”).
 • V rámci výpočtu mzdy se kontroluje, zda byly srážky na pohledávky (srážky, exekuce, insolvence) uhrazené či ne a dokud nejsou, objevuje se hláška „Některé srážky nebyly uhrazeny v plné výši.”

Do čisté mzdy, z níž se srážky vypočítávají, není ve výpočtu zahrnut „Daňový bonus”. Tím je respektován postup výpočtu čisté mzdy pro účely srážek ze mzdy podle § 277 a 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.

Náhrada nákladů za zpracování exekucí plátci mzdy

S účinností od 1. 1. 2022 je zákonem č. 286/2021 Sb. pro plátce mzdy zavedena možnost, aby si z provedených srážek srazil náhradu nákladů za zpracování exekuce. Vyhláškou č. 517/2021 Sb. je stanovena paušální náhrada ve výši 50 Kč za období a zaměstnance, kterému provádí srážky zákonem daného typu.

Paušální náhrada se týká pouze exekucí, které byly zahájeny po účinnosti této novely a je použitelná pouze pro výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí a exekuce), ne však pro insolvenční řízení.

Nastavení platby a složky pro srážku ze mzdy

Na kartě Platby v dialogu Pracovní poměr vytvořte novou platbu s libovolným názvem např. „Exekuce – náhrada nákladů”:

 • způsob platby a bankovní spojení nevyplňujte
 • v detailu platby klepněte na tlačítko Srážka a postupujte dle pokynů uvedených v tabulce:
Dialog Srážka vyplňte takto:
Pořadí

0 (nula)

Pozn.: Pokud se provádí řazení plateb tlačítkem na kartě Platby, nastaví se této platbě vždy pořadí 0. Ručně zadané nenulové pořadí nemá vliv na pořadí srážek.

Druh Vyberte volbu Náhrada nákladů.
Ve prospěch Nemusí být vyplněno.
Částka Můžete vyplnit částku, vyhláškou je stanovena částka 50 Kč.
Způsob rozhodnutí Nevyplňujte.
 • Klepnutím na OK zavřete dialog.
 • V detailu platby klepněte na tlačítko Vytvořit složku.
V dialogu Vytvoření složky srážky do nastavení zadejte údaje pro vytvoření nové složky do výchozích složek s propojením na platbu:
Platnost od Zadejte datum doručení rozhodnutí, které umožňuje provedení srážky náhrady nákladů (náhradu nákladů lze uplatnit jen u exekučních příkazů vydaných po nabytí účinnosti úpravy, tedy od 1. 1. 2022).
Platnost do Nevyplňujte, případné ukončení srážky nákladů ukončíte až s ukončením předmětných srážek ve výchozí mzdové složce náhrady nákladů.
Vytvořit složku Vyberte mzdovou složku již používanou pro exekuce, např. Exekuce, Ostatní srážky nebo nově vytvořte např. Náhrada nákladů exekuce s typem složky Exekuce nebo Ostatní srážky.
Částka Můžete zadat částku 50.
 • Klepnutím na Vytvořit složku vytvoříte nastavenou mzdovou složku do výchozích mzdových složek poměru.

Provedení srážky náhrady nákladů

 • Měsíční mzdy vytvořte běžným způsobem.
 • Proveďte výpočet mzdy.
  • Pokud systém při výpočtu exekučních srážek zjistí, že v měsíčních složkách je i mzdová složka provázaná na platbu s druhem platby Náhrada nákladů, pak se touto mzdovou složkou srazí ze mzdy částka 50 Kč nebo nižší na úkor srážek uspokojovaných z první třetiny. Nižší částka náhrady může být sražena v případě, že by přesahovala 1/3 celkové sražené částky. Náhrada nákladů se srazí, jen pokud bude zpracována  alespoň jedna mzdová složka provázaná s platbou na exekuci s druhem srážky Výživné, Dlužné výživné, Ostatní přednostní pohledávky nebo Jiné srážky se způsobem rozhodnutí „Soudní a úřední exekuce” a s datem doručení ne dřívějším než 1. 1. 2022.
  • Srážka náhrady se provádí pouze v případě, že je v daném období sráženo na exekuce zahájené od 1. 1. 2022 a nejsou tím kráceny starší exekuce. Do vydání 20220329 byla srážka náhrady prováděna i v případě, že z důvodu jiných přednostních pohledávek nebo dřívějšího data doručení nebylo na danou exekuci nic sraženo.
 • Srážka náhrady nákladů se objeví v zobrazení Exekuční srážky po obdobích, Pracovníci a srážky a v tiskovém formuláři Exekuční a ostatní srážky.

Tisk

Při ukončení pracovního poměru se tisknou na Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) všechny zadané srážky, takže vidíte, jaká byla celková výše dluhu a kolik už bylo sraženo. Povinnost uvádět tyto údaje na Potvrzení o zaměstnání vyplývá ze zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb.) v platném znění, konkrétně § 313:

(1) Při skončení pracovního poměru dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:
a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
b) druh konaných prací,
c) dosaženou kvalifikaci,
d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

(2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Srážky, které byly do doby ukončení pracovního poměru splacené, se na Potvrzení o zaměstnání (tiskový formulář Zápočtový list) v sytému Vario NETISKNOU.

 

Související dokumenty