Důchodové spoření – výpočet

Výpočet důchodového spoření byl legislativně ukončen ke konci roku 2015. Podrobnosti o ukončení důchodového spoření naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2016 – II. část Externí odkaz.

Obsahem reformy je mj. možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. optout) v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky dodatečné vlastní platby ve výši 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění.

Účast na důchodovém spoření vznikne dnem registrace první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv (CRS).

Modul Mzdy umožňuje výpočet důchodového spoření pomocí 3 mzdových složek:

  1. Důchodové spoření
  2. Důchodové spoření – oprava
  3. Důchodové spoření – přeplatek

Všechny tyto složky již mají v detailu vyplněné pole Platba na odvod pojistného, tj. Důchodové spoření. Současně mají zatržené pole Účtovat, takže se zobrazí v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek v horní části mezi složkami k zaúčtování. Předkontaci na zaúčtování důchodového spoření si uživatel vytvoří podle svého uvážení (331/33.), přičemž se někteří daňoví poradci přiklánějí v použití např. účtu 337. Vytvořenou předkontaci si pak uživatel vybere v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek, a to opět u všech třech nových mzdových složek.

Zadání ze strany uživatele je pouze na kartě Personální v dialogu Prohlášení, ve kterém je nutné vybrat předposlední možnost Důchodové spoření a zapsat datum registrace v CRS do pole Od (obr. 1).

Dialog Pracovník, karta Personální

Obrázek 1: Dialog Pracovník, karta Personální.

 

V případě, že by došlo k situaci, kdy zaměstnanec včas neohlásil účast na důchodovém spoření, postupujte podle článku Mzdy – Důchodová reforma – Neohlášení účasti na důchodovém spoření.

Při výpočtu mzdy se automaticky na kartě Výsledné složky přidá složka Důchodové spoření, která se spočítá ve výši 5 % z VZ na SP, a zároveň se pojistné na SP pracovníka spočítá ve výši 3,5 % (namísto sazby 6,5 %, kterou budou mít zaměstnanci bez účasti na důchodovém spoření). Jelikož se jedná o zálohy pojistného na důchodové spoření, je možné zadat na kartě Měsíční složky další dvě mzdové složky:

  • Důchodové spoření – oprava

nebo

  • Důchodové spoření – přeplatek,

ve kterých se částka zadává ručně mínusem. Při použití těchto opravných složek se může objevit hláška:

"V poměru XY ve složkách Důchodové spoření – oprava (nebo přeplatek) by měla být záporná částka a nesmí být nižší než odváděné důchodové spoření. Opravte částku!"

  • Složka Důchodové spoření – přeplatek se poprvé použije až v následujícím roce po roce, v němž vznikla účast na důchodovém spoření.
  • Složka Důchodové spoření – oprava se může použít už ve stejném roce, v němž účast vznikla. Na kartě Výsledné složky se tyto opravné mzdové složky pro důchodové spoření nezobrazují, pouze pokud si uživatel zvolí v dialogu Zobrazit mzdové složky typu: Vstupující do čisté mzdy.

Pro správný odvod pojistného na důchodové spoření slouží typ platby Důchodové spoření (v dialogu Platby agendy Mzdy), ve kterém si musíte doplnit bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, případně specifický a konstantní symbol). Informace k placení pojistného na důchodové spoření naleznete na webu MFČR v článku Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013.

V souvislosti s výpočtem důchodového pojištění má zaměstnavatel povinnost odesílat Hlášení k záloze na důchodové spoření, a to každý měsíc a navíc výhradně elektronicky, a to přes DAŇOVÝ PORTÁL. V agendě Mzdy je k tomu určen tiskový formulář Hlášení k záloze na pojistné ve složce Důchodové spoření. Podrobnosti naleznete v článku Tiskový formulář Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

V tiskovém formuláři Sociální pojištění jsou zaměstnanci rozděleni na 2 části, tj. bez účasti na důchodovém spoření a s účastí na důchodovém spoření. Původní rozdělení dle druhu SP pojištění je zachované. Na tiskovém formuláři Výplatní lístek se Důchodové spoření zobrazí s mínusem nad Čistou mzdou. Zároveň byly upravené i další tiskové formuláře tak, aby se na nich údaje o důchodovém spoření tiskly, zejména Celkový přehled mezd nebo Malá rekapitulace, ve kterých se tisknou všechny tři nové mzdové složky pro důchodové spoření.

 

Související dokument