Zobrazení agendy Vydané doklady

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Vydané doklady

 
 
 
 
Daňové doklady k zálohám Zobrazuje zálohové faktury a daňové doklady o přijetí platby k nim vystavené.
Doklady úhrad Zobrazuje seznam vydaných dokladů s doklady úhrad, kterými byly hrazeny. V tomto zobrazení můžete zjistit, jakým dokladem je hrazený vydaný doklad.
Fakturace záloh  Zobrazuje zálohové faktury se souvisejícími fakturami. Toto zobrazení slouží k vyhledání nefakturovaných záloh.
Měsíční fakturace Zobrazení ukazuje měsíční obraty v aktuální knize faktur za aktuální rok a pouze za doklady faktura a dobropis (dobropisy se odečítají, nezáleží na poli Stav, doklady se načítají podle DUZP).
Zobrazení respektuje hospodářský rok. Pokud máte nastavený hospodářský rok 2013 například od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013, uvidíte fakturaci za měsíce 2012-08, 2012-09, ... 2013-07. Období se primárně zjišťuje z DUZP a sekundárně z data dokladu.
Platební kalendář Zobrazuje pouze doklady, u kterých je vyplněn platební kalendář. Jsou zobrazeny jednotlivé splátky a stav úhrad v platebním kalendáři. Zobrazení slouží pro kontrolu splátek dokladů s platebním kalendářem.
Použití záloh Přehledně zobrazuje, jaké částky ze zálohových faktur byly již uplatněny na fakturách a na jakou částku byly vystaveny daňové doklady o přijetí platby. V zobrazení můžete díky tomu například vyhledat uhrazené zálohové faktury, ke kterým dosud nebyla vystavena faktura nebo daňový doklad o přijetí platby.
Kontingenční tabulka Přehled tržeb Nejdříve je třeba zadat časové rozmezí výběrem data od-do. Pohled na data je realizován kontingenční tabulkou a zobrazuje výchoze 7 sloupců. Předmětem zobrazení jsou všechny knihy z agend Vydané doklady a Pokladna. Zobrazení obsahuje všechny údaje z hlavičky dokladu, takže rozvržení výstupu lze snadno upravovat. Poslední řádek výstupu obsahuje součty za všechny knihy. Uživateli, který má přístupová práva do všech knih agend, zobrazení výrazně zjednoduší zjišťování denních tržeb prodejny.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Vydané doklady (výchozí) 1. Zobrazuje vydané doklady včetně součtů za doklady.
2. Částky dobropisů se v tabulce agendy zobrazují záporně. Sloupec Den rozhodné skutečnosti se zobrazuje jen pro vydané dobropisy.

Výchozí zobrazení podporuje editaci nesystémových polí a lze jí povolit volbou Povolit úpravy v tabulce agendy v nástrojích agendy. Díky tomu můžete pohodlně provádět hromadné změny ve vybraných popisných polích. Editace systémových polí povolena není.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydané doklady po položkách
(viz poznámka níže)
 

1. Zobrazí vydané doklady podle položek.
2. Částky dobropisů se v tabulce agendy zobrazují záporně.

Vydané doklady po položkách podrobné

Je obdobou zobrazení z Přijatých dokladů. Zobrazí položky dokladů (filtrované dle aktuální knihy a roku) včetně čísel skladových dokladů (výdejek), čísel obchodních dokladů (zakázek) a rozpisu podle množstevních skupin (sériová čísla, šarže a trvanlivosti). Nezobrazuje přesně položky typu Sada. Pro tento účel použijte podobné zobrazení Vydané doklady po položkách podrobné se sadami (viz níže), které zobrazuje i materiál sady.

Vydané doklady po položkách podrobné se sadami Viz předchozí popis včetně zobrazení materiálu sady.
Vydané doklady s adresářem Zobrazení obsahuje dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu (Region, Referent, Skupina firmy, Nadřízený kontakt, Stav kontaktu). Jestliže poklepete na některý z identifikátorů v polích sloupců „Kontakt”, „Nadřízený kontakt” nebo „Skupina firmy”, otevře se detail příslušného záznamu.
Vydané doklady všechny roky Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Vydané doklady poslední čtvrtletí”, „Vydané doklady poslední měsíc”, a „Vydané doklady poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem.
Zisk z prodeje ze skladu Zobrazuje nákupní ceny u položek s přímou vazbou na výdejky. Zobrazení nezahrnuje položky, jejichž stav je Záloha. Ve sloupci množství u položek dobropisů se zobrazuje záporná hodnota.
Související dokumenty: Výdejky s prodejní cenou a sady a Zobrazení cen u dobropisů.
Grafy Kontingenční graf Fakturace podle knih Zobrazuje fakturaci podle knih za aktuální rok za agendu Vydané doklady.
Přepínat mezi kontingenční tabulkou a grafem lze pomocí tlačítek na Panelu nástrojů - Filtry
 
 
 
Kontingenční graf Fakturace podle let Zobrazuje měsíční fakturaci podle roků (za konkrétní knihu).
Kontingenční graf Největší dlužníci Zobrazuje 10 firem, které vám nejvíce dluží. Ukazují se informace za knihu a za aktuální rok.
Kontingenční graf Pohledávky Zobrazuje neuhrazené doklady a kolik dní jsou po splatnosti (za aktuální knihu).
Kontingenční graf Roční fakturace Celková fakturace po letech (za konkrétní knihu).
Pohledávky → Kontingenční tabulka Neuhrazené dle splatnosti  Zobrazuje neuhrazené doklady po splatnosti z aktuální knihy.
  Kontingenční tabulka Neuhrazené dle splatnosti ke dni Zobrazuje neuhrazené faktury a dobropisy po splatnosti k určitému dni ze všech agend.
Pohledávky zpětně - Banka Zobrazuje přehled pohledávek (Faktur a Dobropisů ze všech agend) k zadanému dni (podle Data účetního případu) podle Data splatnosti.
Pohledávky zpětně ke dni 1. Zobrazuje přehled pohledávek zpětně k zadanému dni (podle Data účetního případu).
2. Datum účetního případu má vyšší prioritu než datum zdanitelného plnění a datum dokladu. Tato změna souvisí se změnou při zápisu přijatých dokladů, kde předpokládáme častější použití data účetního případu.
Přehledy Kontingenční tabulka Prodeje Zobrazuje prodeje z dokladu faktura a dobropis za aktuální rok (dobropisy se odečítají).

*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.

Poznámka k zobrazení Vydané doklady po položkách

Před spuštěním funkce Vystavit upomínky… s volbou Radio button - Přepínač Faktury podle filtru tabulky doporučujeme filtrovat data v tabulce zobrazení pouze podle těchto polí:

Číslo dokladu Kurs
Kontakt Množství měny
Název kontaktu Vývoz
Celkem Kategorie
Celkem (m) Kategorie kontaktu
Zbývá uhradit Způsob úhrady
Zbývá uhradit (m) Kniha
Měna Doprava
Tisknout v tuzemské měně Datum
Poslední upomínka Datum zdanitelného plnění
Datum splatnosti Referent
Telefon Místo plnění
E-mail Středisko dokladu
Jméno

 

Související dokumenty