Zadávání Operace

Agenda Operace archivuje a spravuje operace výrobního postupu. Operace je v podstatě logický krok, který se provádí na nějakém zdroji, trvá určitou dobu a vede k transformaci materiálu nebo vstupních komponent na výrobky. Jednotlivé výrobní operace definujeme zakládáním nových záznamů Operace.

Dialog Operace, karta Obecné

Postup:

  • Založte Nový záznam Operace.
  • Vyberte typ operace* a výrobek, v jehož operačním sledu se daná operace uplatňuje.

Poznámka

*Výrobní operace slouží ke skládání komponent do výrobků a demontážní operace slouží k rozebrání výrobku na komponenty. Demontážní operace se hodí například pro repase, reklamace nebo demontáž produktu na materiál použitý v totožné výrobní operaci. To znamená, že k jednomu výrobku můžete definovat jak výrobní, tak demontážní operace.
Zvolený typ operace má přímou souvislost s výrobními zakázkami, které jsou buď výrobní, nebo demontážní. V případě, že je zakázka výrobní, potom si z daného operačního postupu bere pouze výrobní operace, pokud je zakázka demontážní, z daného postupu si bere pouze demontážní operace.

 

  • Vyplňte pořadové číslo operace, zkrácený název operace, zdroj, na kterém se daná operace provádí.
  • Jestliže je danou operaci třeba ocenit speciálními sazbami, vyberte ceník zdroje, v opačném případě systém použije implicitní ceník zdroje zadaného zdroje.
  • Následně vyplňte normotvorné údaje, tedy kusový čas, což je čas potřebný na zpracování společně vyráběných kusů výsledného produktu, dále dávkový čas, tedy čas potřebný pro přípravu a zakončení výrobní dávky výsledného produktu.
  • Pokud je operace kooperační, vyplňte kooperované množství, což je fyzický objem kooperovaný touto operací. Výsledné náklady systém vypočte vynásobením hodnoty tohoto pole a kooperační sazby daného ceníku zdroje.
  • Za podmínky, že operace vyrábí najednou více kusů, vyplňte i množství, které se vyrábí společně v této operaci a pro které platí kusový čas.
  • Ve speciálních případech je možné upravit ještě počet pracovníků. Hodnota udává počet pracovníků obsluhujících daný zdroj během operace.
  • Atribut dělitelná operace rozhoduje o tom, zda plánování, které je v systému Vario implementováno, může danou operaci rozdělit při konci pracovní doby.
  • Výčet polí uzavírá pole text, do kterého se uvádí tzv. operační návodka.

Dialog Operace, karta Obecné, podřízená záložka Normy

Obrázek 1a: Dialog Operace, karta Obecné, podřízená záložka Normy.

 

Dialog Operace, karta Obecné, podřízená záložka Zdroje

Obrázek 1b: Dialog Operace, karta Obecné, podřízená záložka Zdroje.

 

Tabulka 1, obr. 1a, 1b.

Typ operace Výrobní operace nebo Demontážní operace ComboBox - Nabídka
Operace Kód operace generovaný systémem na základě nastavení číselné řady pro knihu agendy.
Výrobek – Popis výrobku ComboBox - Nabídka Výrobek nebo Polotovar, do jehož postupu operace patří.  Poklepáním na modrý identifikátor nebo klepnutím na Horní index zobrazíte detail záznamu Výrobek.
Maska varianty ComboBox - Nabídka Maska variant výrobku, do jejichž postupu operace patří.
Maska zakázané varianty Maska variant výrobku, do jejichž postupu operace nepatří.
Poznámka V polích Maska varianty a Maska zakázané varianty můžete komponentě definovat, do kterého výrobku má nebo nemá být použita. Hvězdička * v poli Maska varianty znamená, že komponenta vstupuje do všech variant výrobku. Pokud je varianta výrobku uvedena bez zástupných znaků, komponenta vstupuje výhradně do této varianty. V těchto polích můžete navíc používat zástupné znaky pro operátor Like.
Pole Maska varianty a Maska zakázané varianty systém skryje, pokud je výrobek nevariantní (tzn., pokud výrobek nemá variantu).
Platí od Datum počátku platnosti záznamu. Dialog Kalendář otevře dialog Kalendář.
Platí do Datum konce platnosti záznamu. Dialog Kalendář otevře dialog Kalendář.
Poznámka Pro typ operace vymezte rozmezí, ve kterém vstoupí do výroby.
Operaci vstupující do výroby produktu můžete v tabulce agendy opakovaně definovat a v polích Platí od a Platí do stanovit pokaždé jiné rozsahy platnosti použití této operace. Tak můžete pružně reagovat na změny během výroby.
Mezní platnost byla stanovena na datum 1. 1. 3000 (výchozí nastavení), ale nastavit můžete i nižší datum.
Číslo změny Identifikátor záznamu Změna (viz Změnové řízení).
Revize Pořadové číslo revize operace.
Schváleno Operace označená CheckBox - Zatržítko je schválená pro použití – vyhovuje požadavkům systému. Zatržení pole zároveň aktivuje kontrolu ověřující, zda-li jsou splněny všechny formální náležitosti (např. existence definovaného Zdroje, Ceníku, Produktu). V praxi by měl odpovědný pracovník nejdříve otestovat navrhnutý postup (sled operací) a pokud je vše v pořádku, schválit jej.
Kniha Kniha agendy Operace (název knihy, do které bude nebo byl záznam Operace uložen).
Referent Autor poslední aktualizace záznamu.
Podrobné
Číslo operace Pořadové číslo operace. Číslují se zpravidla po deseti (10, 20, 30...), ale volba systému číslování je samozřejmě na uživateli. Operace se provádí sériově za sebou (nejdříve 10, pak 20 atd.). Dvě operace nelze provádět současně.
Název operace Zkrácený, ale výstižný název operace.
Ceník operace Skupina sazeb (ceník) jednotlivých typů činností. Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Ceník operace vyberte ceník se sazbami jednotlivých činností. Vybraný ceník má vyšší prioritu před výchozím ceníkem u zvoleného zdroje v podřízené záložce Zdroj. Toho využijete například při speciálních operacích, které potřebujete ocenit jinak, než jak je oceněný zdroj. Díky tomu nemusíte měnit výchozí ceník zdroje. Poklepáním na modrý identifikátor zdroje zobrazíte detail vybraného ceníku zdroje. Stejného výsledku docílíte klepnutím na Horní index.
Podřízená záložka Normy (obr. 1a)
Jednotkový čas (min) Čas potřebný na zpracování Společně vyráběných kusů výsledného produktu. Časy operací se uvádí v minutách.
Dávkový čas (min) Čas potřebný pro přípravu a zakončení zpracování výrobní dávky výsledného produktu. Časy operací se uvádí v minutách.
Přerušitelná operace Atribut rozhoduje o tom, zda plánování, které je implementováno v systému Vario, může danou operaci rozdělit při konci pracovní doby. Pokud je CheckBox - Zatržítko, rozdělí ji.
Kooperované množství Fyzický objem kooperovaný touto operací. Náklady se vypočítají vynásobením hodnoty tohoto pole a Kooperační sazby dané nákladové skupiny.
Společně vyráběné množství Počet kusů, které se vyrábí společně a pro které platí Kusový čas (min).
Počet pracovníků Počet pracovníků obsluhujících zdroj. Počet pracovníků je desetinné číslo. Např. 0,5 znamená, že jeden pracovník obsluhuje dva stroje (zdroje).
Podřízená záložka Zdroje (obr. 1b)
Zdroj Výběr spolupracujících zdrojů k operaci. (Například při vytvoření výrobní zakázky se díky tomu vytváří zdroje pro aktivitu a z celé operace se vytvoří aktivita.)
→ Ze ComboBox - Nabídka seznamu vyberete zdroj (typ a popis), na kterém se operace provádí. Položky zdrojů lze filtrovat. Poklepáním na modrý identifikátor zdroje zobrazíte detail vybraného záznamu Zdroj.

 

Dialog Operace, karta Text

Dialog Operace, karta Text

Obrázek 2: Dialog Operace, karta Text.

Dialog Operace, karta Pokročilé

Na kartě Pokročilé se zadávají tři sazby: Objemová sazba zdroje, režie a práce, které umožní kalkulovat operaci nezávisle na čase, ale v závislosti na objemu, který operace zpracovává.

Pole Interval nasazení dávek (min) slouží pro zadávání údajů potřebných při typu výroby: výrobní linka. Hodnota v poli určuje, po kolika minutách je na výrobní linku umístěna další dávka (kus). Výrobní čas, tedy čas zpracování první dávky (prvního kusu), je daný hodnotou v poli Jednotkový čas (min) na kartě Obecné dialogu Operace. Interval nasazení dávek (min) samozřejmě ovlivňuje kalkulaci celkového času a tudíž celkové ceny výrobní operace.

Dialog Operace, karta Pokročilé

Obrázek 3: Dialog Operace, karta Pokročilé.

Další karty dialogu Operace

 

TIP: Abyste nemuseli kusovníky a operace rozepisovat po jednotlivých záznamech, modul Výroba nabízí dvě funkce k zadávání postupu výroby:

 

Související dokumenty