Zaúčtování mezd

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


Před samotným nastavením v modulu Mzdy je třeba vytvořit předkontace u knihy Interních dokladů, ve které se budou mzdy účtovat, a to v modulu Účetnictví v dialogu Možnosti předkontací.


Zaúčtování mezd se provádí pomocí funkce z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování mezd…

Dialog Zaúčtování mezd umožňuje v jednom okně nastavit všechny parametry zaúčtování mezd a provést zaúčtování (obr. 1). V záhlaví formuláře je možné nastavit knihu interních dokladů, do které se vytvoří interní doklad pro zaúčtování mezd. Pokud knihu nezadáte, systém se při zaúčtování zeptá, do jaké knihy interních dokladů si přejete vytvořit nový doklad. V záhlaví se dále zobrazuje aktuální kniha agendy Mzdy a číslo dokladu, pokud již zaúčtování mezd v aktuálním období proběhlo. Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4.

Dialog Zaúčtování mezd, karta Nastavení složek

Obrázek 1: Dialog Zaúčtování mezd, karta Nastavení složek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Na kartě Nastavení složek se nejdříve určí Způsob zaúčtování ComboBox - Nabídka Dle hrubé mzdy, Po složkách, Dle podílu mzdových složek, Dle hodin (obr. 1). Podle toho se pak vyberou mzdové složky, které se budou účtovat, s jakou předkontací (předkontace je nutné vytvořit v modulu Účetnictví v Možnosti předkontací po výběru příslušné knihy) a zda se mají složky rozúčtovat na střediska a zakázky.

Dialog Zaúčtování mezd: Složka Zúčtování daně nebyla vybrána k zaúčtování

Obrázek 2: Dialog Zaúčtování mezd: Složka Zúčtování daně nebyla vybrána k zaúčtování.

 

Pro správné zaúčtování Daně ze závislé činnosti musí být na kartě Nastavení složek zatržené CheckBox - Zatržítko pole sloupce Účtovat u složky Zúčtování daně (obr. 1). Pokud by zatržené nebylo, při klepnutí na kartu K zaúčtování bude uživatel upozorněn hláškou s tím, že může na vlastní riziko pokračovat, nebo může akci přerušit a provést opravu (obr. 2).

Dialog Zaúčtování mezd, karta Nastavení ZP

Obrázek 3: Dialog Zaúčtování mezd, karta Nastavení ZP. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Na kartě Nastavení ZP (obr. 3) je možné zadat předkontace na každou ZP zvlášť, pokud uživatel nechce všechny ZP účtovat na jeden účet 336.

Dialog Zaúčtování mezd, karta Nastavení poměrů

Obrázek 4: Dialog Zaúčtování mezd, karta Nastavení poměrů. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Na kartě Nastavení poměrů (obr. 4) je možné zadat individuální předkontace k pracovním poměrům, jejichž mzdové složky se budou účtovat jinak, než podle výchozího nastavení na kartě Nastavení složek.

 

Stejné údaje se dají nastavit v dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví. Tím lze docílit rozúčtování částek těchto složek do více položek interního dokladu. Tyto předkontace je možné nastavit pouze vybraným pracovním poměrům. Složky zbývajících pracovních poměrů budou při zaúčtování respektovat předkontaci zadanou v dialogu Mzdové složky nebo v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek.

 

Pro zaokrouhlení složek SP zaměstnavatele všech zaměstnanců na koruny nahoru bude vytvořena položka interního dokladu Zaokrouhlení SP zaměstnavatele a pro zaokrouhlení složek Pojištění odpovědnosti položka Poj. odpovědnosti zaokrouhlení. Do seznamu předkontací knihy interních dokladů, do které se provádí zaúčtování mezd, je vhodné doplnit předkontace Zaokrouhlení SP zaměstnavatele a Zaokrouhlení Poj. odpovědnosti a odpovídající čísla účtů.

Dialog Zaúčtování mezd, karta K zaúčtování

Obrázek 5: Dialog Zaúčtování mezd, karta K zaúčtování. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat, řadit, Zobrazit skryté sloupce….

 

Na kartě K zaúčtování (obr. 5) se zobrazují záznamy, které vyplývají z nastavení na prvních dvou kartách, a které se při zaúčtování přenesou do položek interního dokladu.

 • Zatržení volby CheckBox - Zatržítko Podle předkontací umožní na kartě K zaúčtování seskupit položky podle předkontace bez ohledu na zvolené nastavení účtování na střediska a zakázky. To umožní rychlejší kontrolu úplnosti nastavení při větším počtu středisek.
 • Zvolenou variantu seskupení respektuje také tiskový formulář Mzdové složky k zaúčtování, který se zobrazí klepnutím na tlačítko Tisk (nebo z nabídky tlačítka ComboBox - Nabídka volbou Mzdové složky k zaúčtování (obr. 5)). Vlastní zaúčtování respektuje nastavení účtování na střediska a zakázky bez ohledu na způsob zobrazení podle předkontací.
 • Tiskový výstup Mzdové náklady po zakázkách je licencovaný za úhradu. Proti standardnímu tiskovému formuláři „Mzdové náklady” se liší ve struktuře seskupení, kdy v rámci součtu za zakázku jsou uvedeny součty za jednotlivá střediska proti tiskovému formuláři „Mzdové náklady”, kde v rámci součtu za středisko jsou uvedeny součty za zakázky. Oba tiskové výstupy respektují vybraný způsob zaúčtování a nastavení předkontací a párovacích znaků. V obou tiskových výstupech lze v úvodním dialogu určit, za které zakázky, nebo za která střediska má být výstup proveden.
 • Přehled mzdových složek k zaúčtování je z náhledu možné vytisknout z menu Soubor/Tisk... nebo klepnutím na ikonu tisku v liště nástrojů.
 • Vytvoření interního dokladu se provede tlačítkem Zaúčtovat (obr. 5).

Popis funkce ComboBox - Nabídka Mzdové složky k zaúčtování po střediscích a zakázkách (v nabídce vedle tlačítka „Tisk”) naleznete v dokumentu Tiskový formulář Mzdové složky po střediscích a zakázkách.

 • Zaškrtnutím pole CheckBox - Zatržítko Účtovat pojištění odpovědnosti (obr. 5) je možné vytvořit záznam pro účtování povinného pojištění odpovědnosti za škodu. Na kartě Nastavení složek (obr. 1) může být složka Pojištění odpovědnosti trvale nastavena k účtování a vlastní účtování této částky se řídí hodnotou pole Účtovat pojištění odpovědnosti v zápatí formuláře, které se automaticky zaškrtne pouze v obdobích 3, 6, 9 a 12. Vytvořený interní doklad je následně možné zaúčtovat volbou v agendě Účetnictví z menu Agenda/Zaúčtování dokladů...

Základní pravidla
1. Účtování hrubé mzdy
Způsob účtování HM se řídí výběrem způsobu účtování v poli Způsob účtování. Také předkontaci hrubé mzdy určuje vybraný způsob zaúčtování. Volba Dle hrubé mzdy upřednostňuje nastavení předkontace složky Hrubá mzda. Ostatní způsoby přednostně používají předkontace mzdových složek do hrubé mzdy vstupujících.
2. Účtování na střediska a zakázky

Při účtování na střediska a na zakázky rozhoduje způsob zaúčtování. Volba Dle hrubé mzdy a Po složkách použije střediska a zakázky zadané na složkách vstupujících do hrubé mzdy. Volba Dle hodin a Dle podílu mzdových složek provede rozúčtování dle podílů zadaných v těchto režimech.

Historie kmenového střediska a zakázky se ukládá do tabulky Terminy_pomeru (dialog Pracovní poměry - karta Účetnictví - tabulka Středisko). Při výpočtu se zjišťuje středisko a zakázka aktuální k poslednímu dni období. Toto středisko (a zakázka) se dosadí do všech složek, které nemají středisko (zakázku) vyplněné.

Při tvorbě interního dokladu při zaúčtování mezd jsou částky do pole „Cena bez DPH” vkládány maximálně na dvě desetinná místa. Rozúčtování hrubých mezd, sociálního pojištění a náhrad při DNP na střediska a zakázky se však pro větší přesnost provádí výpočet na čtyři desetinná místa. Poté se částky do jednotlivých položek dokladu zaokrouhlují na dvě desetinná místa s preferencí sudé. Aby nedocházelo k rozdílům proti celkové částce nákladů a odvodů, je zbytek po zaokrouhlení kumulován a zahrnut do poslední položky daného nákladu. Zbytek po zaokrouhlení u sociálního pojištění firmy je zahrnut do položky „Zaokrouhlení SP zaměstnavatele”.

3. Účtování sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele

Účtování SP a ZP zaměstnavatele probíhá podle středisek a zakázek vstupujících do složek, které tvoří vyměřovací základy bez ohledu na zahrnutí složky do hrubé mzdy

Mzdové složky SP zaměstnavatele a ZP zaměstnavatele se rozúčtují na střediska a zakázky podle zvoleného režimu zaúčtování, tzn. dle stejného poměru jako hrubé mzdy.

4. Párovací znak
Párovací znak lze nastavit libovolné složce. Pokud má složka povinný párovací znak (pojištění, daně), použije se syntaxe s lomítkem - samostatný párovací znak pro stranu Má dáti a Dal. Nastavením párovacího znaku na pracovní poměr lze dosáhnout rozúčtování na pracovní poměr.
5. Předkontace ZP
Na kartě Nastavení ZP lze přednastavit předkontace pro složky ZP pracovníka a ZP zaměstnavatele pro jednotlivé pojišťovny.
6. Účtování pojištění odpovědnosti
Pro složku Poj. odpovědnosti zaokrouhlení lze nastavit účtování, středisko, zakázku a předkontaci při účtování složky Pojištění odpovědnosti na střediska a nebo zakázky. Pro účtování složky Pojištění odpovědnosti se používají kmenová střediska platná v době výpočtu mezd.
Způsoby účtování
Účtování podle nastavení složky Hrubá mzda Dle hrubé mzdy

Při účtování se respektuje nastavení složky Hrubá mzda. Do účtování hrubé mzdy vstoupí všechny mzdové složky s nastaveným polem Hrubá mzda, bez ohledu na jejich nastavení parametru Účtovat.

Použije se předkontace složky Hrubá mzda, před ní má přednost individuální nastavení předkontace složky Hrubá mzda na kartě Nastavení poměrů.

Hierarchie předkontace hrubé mzdy:

 • Předkontace poměru pro složku HM
 • Předkontace mzdové složky HM
 • Předkontace typu složky HM

Pokud má složka Hrubá mzda nastaveno účtování na střediska a zakázky, účtuje se na ně bez ohledu na nastavení složek, které do hrubé mzdy vstupují. Přednost mají střediska a zakázky zadané na mzdových složkách. Pokud nejsou zadány, uloží se při výpočtu do složek výchozí středisko a zakázka pracovního poměru.

Také párovací znak se použije podle nastavení složky Hrubá mzda.

Pro tento způsob zaúčtování použijte v dialogu Zaúčtování mezd v nabídce pole Způsob zaúčtování položku ComboBox - Nabídka Dle hrubé mzdy. Tento způsob se používá, pokud se všechny složky vstupující do hrubé mzdy účtují na stejnou předkontaci. Hrubou mzdu a pojistné je možné účtovat na různá střediska podle zadaných měsíčních mzdových složek.

Účtování podle nastavení složek vstupujících do hrubé mzdy Po složkách
Do účtování vstoupí všechny mzdové složky s nastaveným polem Hrubá mzda, bez ohledu na jejich nastavení parametru Účtovat. Použijí se předkontace jednotlivých složek, před nimi má přednost individuální nastavení předkontace složek na kartě Nastavení poměrů. Pokud nejsou tyto zadané, použije se předkontace složky Hrubá mzda.

Hierarchie předkontace hrubé mzdy:

 • Předkontace poměru pro složku vstupující do HM
 • Předkontace mzdové složky vstupující do HM
 • Předkontace typu složky vstupující do HM
 • Předkontace poměru pro složku HM
 • Předkontace mzdové složky HM
 • Předkontace typu složky HM

Pokud má složka Hrubá mzda nastaveno účtování na střediska a zakázky, účtuje se na ně tedy bez ohledu na nastavení složek, které do hrubé mzdy vstupují. Přednost mají střediska a zakázky zadané na mzdových složkách. Pokud nejsou zadány, uloží se při výpočtu do složek výchozí středisko a zakázka pracovního poměru.
 

Párovací znak se použije podle nastavení jednotlivých složek. Pokud nejsou párovací znaky nastavené, použije se nastavení složky Hrubá mzda.

Tento postup je vhodný v případě, že některé složky hrubé mzdy vyžadují odlišný způsob účtování. Není však nutné nastavovat všechny složky. Nenastavené složky přeberou nastavení složky Hrubá mzda.

Pro tento způsob zaúčtování použijte v dialogu Zaúčtování mezd v nabídce pole Způsob zaúčtování položku ComboBox - Nabídka Po složkách. Při použití této volby se na kartě Nastavení složek nabídnou i složky vstupující do hrubé mzdy, u kterých je možné zadat předkontace.

Účtování nákladů na střediska a zakázky podle podílu odpracované doby Dle hodin
Pro rozúčtování nákladů firmy na střediska a zakázky je možné použít rozúčtování podle podílu odpracované doby na střediscích a zakázkách. Tento systém je vhodný pro rozúčtování složek měsíční nebo podílové mzdy nebo složek odměn a prémií. Tímto způsobem je možné rozúčtovat složky vstupující do hrubé mzdy a složky sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele.
Hiearchie předkontace hrubé mzdy je obdobná jako při účtování Po složkách.

1. Nastavení složek

V Personalistice v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení otevřete mzdové složky vstupující do hrubé mzdy, které chcete rozúčtovat v poměru k odpracované době. U těchto složek vyberte v poli Kontext ze seznamu mzdovou složku pro zadání odpracovaných hodin (Podíl odpracované doby). Pokud se žádná složka nenabízí, je nutné ji naimportovat v dialogu agendy Mzdy pomocí menu Nástroje agendy(Agenda)/Mzdové složky…

2. Zpracování mezd

Zpracujte mzdy běžným způsobem.

3. Zadání odpracovaných hodin

Hodiny odpracované na střediscích a zakázkách zadejte:

a) Hromadně v dialogu agendy Mzdy volaném z menu Nástroje agendy(Agenda)/Hromadné zadávání/Hodiny na střediscích a zakázkách 
b) Importem pomocí doplňku Import mezd MS Excel.
c) V dialogu Mzda na kartě Časový fond do tabulky Hodiny odpracované na střediscích a zakázkách.

Je možné zadávat pouze hodiny odpracované na jiných střediscích a zakázkách, než kmenových (zadaných v dialogu Pracovní poměr nebo Mzda). Zbývající hodiny se rozúčtují na kmenové středisko a zakázku. V případě, že není zadán přesně počet odpracovaných hodin daného zaměstnance, je automaticky vytvořena nová složka s rozdílovým počtem hodin s kmenovým střediskem a zakázkou. V případě, že je zadáno více hodin, než je skutečně odpracovaných, je počet hodin v mzdové složce záporný.

4. Zaúčtování

a) V dialogu agendy Mzdy vyvolaném z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování mezd... na kartě Nastavení složek nastavte nákladové složky k zaúčtování včetně předkontací a příznaků pro účtování na střediska a za zakázky. 
b) Z nabídky pole Způsob zaúčtování vyberte položku Dle hodin
c) Na kartě K zaúčtování se zobrazí rozúčtování složek na střediska a zakázky podle zadaných hodin.
d) Klepněte na tlačítko Zaúčtovat a vytvořte interní doklad k zaúčtování.

Účtování nákladů na střediska a zakázky podle podílu mzdových složek Dle podílu mzdových složek
Pro rozúčtování nákladů firmy na střediska a zakázky je možné použít rozúčtování podle podílu mzdových složek. Tento systém je vhodný pro rozúčtování složek měsíční nebo podílové mzdy nebo složek odměn a prémií. Tímto způsobem je možné rozúčtovat složky vstupující do hrubé mzdy a složky sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele.
Hiearchie předkontace hrubé mzdy je obdobná jako při účtování Dle složek.

1. Nastavení složek

V Personalistice v dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví v tabulce Rozúčtování nákladů dle podílu mzdových složek zadejte mzdové složky, které chcete rozúčtovat poměrem. Vyberte složku, středisko, zakázku a do sloupce Podíl zadejte procentní podíl, který se má ze zadané složky na zadané středisko a zakázku rozúčtovat. Celkový podíl pro jednu složku by měl činit 100%. Ve sloupci Od a Do můžete omezit platnost rozúčtování obdobně jako u platnosti složek na kartě Nastavení.

2. Zpracování mezd

Zpracujte mzdy běžným způsobem.

3. Zaúčtování

a) V dialogu agendy Mzdy vyvolaném z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování mezd... na kartě Nastavení složek nastavte nákladové složky k zaúčtování včetně předkontací a příznaků pro účtování na střediska a na zakázky. 
b) Z nabídky pole Způsob zaúčtování vyberte položku Dle podílu mzdových složek
c) Na kartě K zaúčtování se zobrazí rozúčtování složek na střediska a zakázky podle zadaných poměrů.
d) Klepněte na tlačítko Zaúčtovat a vytvořte interní doklad k zaúčtování.

Dle podílu hrubé mzdy
Obdobné nastavení jako u předchozího způsobu (Dle podílu mzdových složek) s tím rozdílem, že na kartě Účetnictví v dialogu Pracovní poměr vyberete místo jednotlivých mzdových složek jen mzdovou složku Hrubá mzda.
Párování

Položky vytvořeného interního dokladu jsou doplněny o párovací znak pro následné párování s položkami bankovního výpisu, pokladního nebo interního dokladu v účetnictví. Jako párovací znak pro párování mzdových složek zdravotního pojištění, daní a pojištění odpovědnosti se automaticky používá IČO firmy. Pro párování složek sociálního pojištění se používá Variabilní symbol zadaný v dialogu Platby u platby sociálního pojištění.

Pro párování mzdových složek, jako např. Výplata na účet, Spoření, Ostatní srážky - je možné zadat hodnotu nebo vybrat výraz v dialogu agendy Mzdy vyvolaném z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování mezd... v poli sloupce Párovací znak. Výběrem z nabídky ComboBox - Nabídka je možné vybrat Osobní číslo, Pracovní poměr, , Údaj 1 – poměr, Údaj 1 – složka, Kategorie – poměr, Kategorie – složka a Kategorie – typ složky.

Při vytváření interního dokladu se tato hodnota doplní do pole Variabilní symbol položky dokladu a v důsledku toho lze položky seskupit nejen podle zadané předkontace, ale také podle tohoto pole. Je tedy možné při stejné předkontaci v účetnictví párovat vybrané mzdové složky jednotlivě.

Pro správné spárování proti bankovnímu výpisu je nutné tuto hodnotu zadat také do pole Variabilní symbol na kartě Platby v dialogu Pracovní poměr k číslu účtu, na který se částka dané mzdové složky posílá.
V dialogu agendy Mzdy vyvolaném z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování mezd... se vyhodnocený párovací znak zobrazuje na kartě K zaúčtování ve sloupci Párovací znak. Ve vytvořeném interním dokladu je hodnota párovacího znaku přístupná v poli Variabilní symbol v dialogu Podrobnosti k položce, který lze otevřít z místní nabídky nad položkami dokladu. Vzhledem k párování s položkami bankovního výpisu by Párovací znak neměl začínat nulou.

 

Související dokumenty