Souhrn změn ve vydání 20140603

vydání: 20140603 - verze: 14

Novinky

Manager

Modul Manager byl přepracován. Nyní má vzhled a vlastnosti klasického modulu. Osvědčená zobrazení nahradila původní manažerské přehledy.

Sekce Reporting (datové sklady) je nově agendou Reporting. Nastavení a naplnění datových skladů je realizováno pomocí příkazu Datové sklady z menu Agendy. Datové sklady jsou nyní standardními knihami.

V dialogu Nastavení byla zrušena karta "Výchozí". Funkce "Zobrazovat popisky k zobrazení" nad manažerskými přehledy (kontingenční tabulkou, grafem, datovým listem nebo formulářem), kterou jako jedinou obsahoval, byla nahrazena kontextovou nápovědou nad názvy zobrazení.

Manager má nyní vzhled a vlastnosti klasického modulu Vario

Manager má nyní vzhled a vlastnosti klasického modulu Vario.

Opravy a úpravy

Datové schránky

Stažení zpráv

V agendě Datové schránky přibyla nová funkce "Synchronizovat vše", která v jednom kroku provede stažení nových zpráv, aktualizuje stavy a stáhne odeslané zprávy přes webové rozhraní.

Banka

Databanking B24

Ve službě přímého bankovnictví BUSINESS 24 byla provedena úprava v nastavení pluginu pro Českou spořitelnu. Nyní je zde možnost vybrat volbu "Jeden příkaz, jedna položka", která zajistí odeslání položek příkazu jako samostatných příkazů. Z důvodu bezpečnosti bankovnictví je třeba při použití karty (zadání PIN) kartu vysunout před odesláním příkazu. Po přijetí odpovědi již žádná další manipulace s kartou vyžadována není.

Homebanking MT940

V agendě Příkazy byla opravena chyba pluginu MT940. Odeslaný zahraniční příkaz (*.cfa) s více položkami po načtení do banky totiž obsahoval pouze jednu položku, ostatní ignoroval.

Evidence majetku

Provedení odpisů

Volbou příkazu Provést odpisy...  z menu "Agenda" můžete uskutečnit hromadné uplatnění daňových odpisů a provedení účetních odpisů k zadanému datu. Pokud ve Variu účtujete, vytvoří se k účetním odpisům do zvolené knihy interní doklad (dále jen ID). V tomto vydání je opraveno vkládání hodnot "datum ID" a "text nad položkami":

 • Do pole "Datum" se nyní vloží aktuální datum (vznik ID).
 • Do pole "Datum účetního případu" se vloží datum posledního dne zpracovávaného období.
 • Do textu "MM/RR" nad položky se nyní vkládá datum "Datum účetního případu".

Evidence smluv

Zobrazování variant

Upravili jsme funkci zajišťující zobrazování sloupce "Varianta" ve vygenerovaných dokladech. Sloupec bude v položkách dokladů zobrazen tehdy, pokud je na doklad vložen alespoň jeden produkt používající varianty, jinak zůstane skrytý.

Mzdy

Odesílání xml souborů

Přímo z modulu "Mzdy" je nyní umožněno odesílat tiskový formulář pomocí agendy Datové schránky.
Do průvodce tisku formuláře:

byla doplněna volba "Nová zpráva do Datových schránek".

Klepnutím na Elektronické podání v okně průvodce se nově zobrazí dialog "Tiskový formulář elektronicky".

 • Volba Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml je automaticky přidán na kartu Dokumenty. I když není v poli "Kontakt" doplněn údaj z agendy "Adresář", je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro ČSSZ.

Přijaté doklady

Odpočet DPH na přijatých fakturách z EU nebo třetí země

Na přijatých fakturách z EU nebo z "třetí země" se zadávají položky za účelem zadání DPH na vstupu. Příkaz Vložit řádky DPH na vstupu v místní nabídce nad položkami dokladu automatizuje vytvoření řádků s DPH (příkaz vloží hodnotu nakupovaného zboží bez DPH a uvede příslušnou sazbu a typ zdanitelného plnění).

Funkce byla upravena i pro možnost zadání částky minusovou hodnotou.

 • Nyní se kontroluje nulový rozdíl, pokud uživatel vloží nové řádky DPH a doklad je již vyrovnaný. V takovém případě položka s DPH přidána nebude.
 • Jestliže položku s DPH přidá uživatel, ale chybně, takže vznikne rozdíl mezi nulovou sazbou a vyrovnáním, a použije funkci "Vložit řádky DPH na vstupu", je zobrazeno hlášení o hodnotě rozdílu a vyrovnávající položka s popisem "DPH na vstupu vyrovnání" je vložena.

Reklamace

Příjem reklamace odběratelů

Jestliže do pole "Číslo dokladu" v detailu Reklamace byl ze schránky vložen identifikátor faktury vydané, která neměla kontakt vložený z adresáře a použila se funkce tlačítka Najít produkt – Vario zobrazilo informaci o chybě "Invalid use of Null". V novém vydání je nedostatek opraven.

Sklad

Detail záznamu Produkt

Výběrem ze seznamu sekce "Předkontace" měníte typ předkontace produktu vkládané do dokladů – přijatých (resp. vydaných). Po rozbalení položek předkontací se nezobrazovaly titulky polí "Nákup", "Příjem", "Prodej", "Výdej" a "Materiál". V tomto vydání jsou titulky opět viditelné.

Účetnictví

Text dokladu při seskupování položek

Po zaúčtování interního dokladu se dvěma položkami, které mají totožnou číselnou předkontaci a se zapnutou funkcí Seskupovat položky dokladů, se do účetního deníku zapisovala do popisu položky použitá číselná předkontace, což nebylo ideální.

Proto byla funkce Seskupovat položky dokladů upravena ve vydání 20140124 takto:

 • Pokud mají všechny seskupené položky stejný popis, bude mít položka v účetním deníku stejný popis.
 • Jestliže nemají seskupené položky stejný popis, bude uveden text dokladu (pokud je uveden).
 • Pokud není text dokladu uveden, použije se hodnota předkontace.

Úprava se měla týkat pouze interních dokladů (ID), ale bohužel se dotkla také vydaných faktur. V tomto vydání je použití textu nad položkami omezeno výhradně na doklad typu ID.

Saldokonta

Kontrolu nad vyrovnaností saldokontních kont můžete získat v dialogu Saldokonta. Záznamy v tabulce (podformuláři) dialogu lze vytisknout, buď klepnutím na tlačítko Tisk – nebo výběrem položky z nabídky tisku, například "S datumy", "S položkami bankovních výpisů a datumy", apod. Tisková funkce však ignorovala omezení tisknutých dat filtrem daného typem formuláře. Nové vydání obsahuje opravu.

Účtový rozvrh a osnova

Prostřednictvím dialogu Účtový rozvrh můžete definovat účtovou osnovu i účtový rozvrh pro jednotlivá účetní období aktuální firmy, nastavit charakteristiky jednotlivých kont a jejich analytické členění.

Vytváření nového rozvrhu reaguje na nastavení v dialogu Možnosti Varia -> Modul Účetnictví -> Účetnictví pro. Podle tohoto nastavení se mění dotazovací dialog. V případě nastavení pro "Podnikatele" jsme přidali nový dotaz. Jestliže tedy v agendě "Účetnictví" vytváříte nový účtový rozvrh, jste dotázáni, na základě jakého rozvrhu chcete nový rozvrh vytvořit. Pokud vyberete "Výchozí rozvrh pro malou nebo velkou organizaci", objeví se nové okno s dotazem, podle které terminologie se má rozvrh založit:

 • První volba používá názvosloví podle nového občanského zákoníku (OZ).
 • Druhá volba používá terminologii postaru.
 • Storno přeruší vytváření rozvrhu.

Odesílání xml souborů

Přímo z modulu "Účetnictví" je nyní umožněno odesílat vyjmenované tiskové formuláře pomocí agendy Datové schránky.
Do průvodce tisku formulářů:

 • Přenesená DPH (Účetnictví)
 • Přiznání k DPH (Účetnictví)
 • Souhrnné hlášení k DPH (Účetnictví)

Klepnutím na Elektronické podání v okně průvodce se nově zobrazí dialog "Tiskový formulář elektronicky".

 • Volba Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml je automaticky přidán na kartu Dokumenty. I když není v poli "Kontakt" doplněn údaj z agendy "Adresář", je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro příslušný finanční úřad.

Výkaz o majetku a závazcích

V tiskovém formuláři agendy "Peněžní deník" jsou uvedeny úhrady faktur zálohou (pohledávky a závazky). Úhrada faktury zálohou je zohledněna k datu faktury.

Nové vydání obsahuje opravu výpočtu zůstatků pro banku a pokladnu. Zároveň jsme upravili výpočet pohledávek a závazků, aby výstupy byly při porovnání se standardními zobrazeními ve Variu identické.

Údržba

Tiket – plán údržby

V modulu "Údržba" bylo opraveno několik nedostatků:

 • Do vytvořeného záznamu v agendě Plán údržby se přenášely pouze úkony, ale jejich produkty už nikoliv.
 • Funkce tlačítka Vytvořit zásah založí servisní zakázku. Pokud zařízení figuruje ve více plánech údržby, otevře se dialog "Tikety", ve kterém se vybere jeden nebo více plánů údržby. Jestliže uživatel nechtěl ve výběru pokračovat, tlačítkem Storno zavřel dialog "Tikety", ale přesto se založila servisní zakázka.
 • Vytvořit zařízení z dokladu pomocí příkazu z menu "Agenda" selhalo, protože počet znaků v poli "Popis" (produktu) byl větší, než počet znaků v názvu zařízení.
 • V zobrazení tabulky agendy "Údržba" byl doplněn sloupec "Katalogové číslo".

Vydané doklady

Nastavení DUZP při fakturaci zakázek

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je zjednodušeně řečeno den, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu – a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.

Nastavení v možnostech agendy "Zakázky":

 1. "Nastavit DUZP podle data plnění zakázky" a
 2. "Nastavit DUZP podle data plnění položky zakázky"

mají vliv na datum zdanitelného plnění na faktuře (pokladním dokladu), vystavené ze zakázky.

 • Pokud je zaškrtnuta první volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené na kartě Obecné u zakázky.
 • Pokud je zaškrtnuta druhá volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené u fakturovaných položek.
 • Jsou-li nastavené obě volby a v zakázce je uvedené datum plnění zakázky i položek, má přednost údaj uvedený na položce.

Provedli jsme úpravu funkce "Nastavit DUZP podle data plnění položky zakázky". Při fakturaci zakázky se nyní DUZP spočítá tak, že k datu dodání položky Vario připočítá 15 dní (namísto původních 14 dnů).

Faktura s QR kódem

Faktura s QR kódem obsahuje navíc platební údaje ve formátu QR Platba. Jestliže chcete fakturu tisknout a nemáte vyplněné číslo bankovního účtu odběratele, Vario v rámci kontroly vypíše upozornění.

Při tisku vydaného dobropisu (opravného daňového dokladu) jako faktury s "QR kódem", byla tato kontrola také uplatňována. V novém vydání je nevyplnění bankovního účtu v dobropisu ignorováno.

Upomínky

Hromadné vystavení upomínek

Jestliže uživatel v Průvodci vystavením upomínek nevybere hodnoty z číselníků a zapíše vlastní do polí:

 • "Faktury kde firma nemá v kategorii" (číselník Kategorie firmy)
 • "Faktury kde v kategorii není" (číselník Kategorie Vydané doklady)

– kategorie se neoddělí "středníkem" a pokus o pokračování tlačítkem Další skončí informací o chybě. V novém vydání je vkládání hodnot se středníkem nebo bez něj ošetřeno a chyba se již nezobrazuje.

Výroba

Záměna produktu za alternativní produkt

U výrobní a demontážní zakázky fungují alternativní produkty nyní jinak, než u všech ostatních dokladů. Na ostatních dokladech se po výběru alternativy nahradí přímo produkt na položce dokladu. U výroby a demontáže zůstává produkt na položce stále stejný, ale nahradí se materiál, ze kterého se produkt vyrobí nebo na který se demontuje. To znamená, že výsledný výrobek je stále stejný, ale výrobní postup a především vstupující materiál je jiný. Záměna produktu se týká i výrobních aktivit.

Zadávání kusovníků pomocí nového záznamu Kusovník

Při zavření detailu existujícího záznamu "Kusovník" pomocí "křížku" a následném vystavení záznamu Kusovník tlačítkem Nový záznam – se otevřel detail předchozího záznamu. Chyba je opravena v tomto vydání.

Ostatní

Záporné množství v položce dokladu

Změna záporného množství (a naopak) produktu s variantou pomocí dialogu Množstevní skupiny (Ctrl+E) je nyní kontrolována.

 • První kontrola zjistí, zda se mění znaménko množství. Pokud ano, ohlásí se chyba.
 • Druhá zjistí, zda je množství záporné. Pokud ano, zobrazí se informace o chybě.

Na typu dokladu nezáleží. Nekontroluje se stav položky "koncept". V konceptu je povolena jakákoli změna.

Logo na doklad

Funkce, pomocí které přidáte obrázek firemního loga na doklad, byla opravena a rozšířena o nastavení vertikálního zarovnávání. U firem s širokým logem nebo s dlouhými titulky tiskového formuláře umožňuje vertikální posun loga nad nebo pod popisek (včetně zarovnávání vpravo nebo vlevo).

Popis k zobrazení a tiskovému formuláři

K tiskovému výstupu a k zobrazení uživatel získá nápovědu v dokumentaci a zrcadlově v souboru nápovědy, který je součástí instalace Vario. Nyní obě verze Varia navíc obsahují popis formou kontextové nápovědy v "bublině" – objeví se při umístění kurzoru myši nad položku v seznamu zobrazení nebo tiskových výstupů. Access 2003 tuto funkčnost nepodporuje.

Průvodce Export dat

Byla opravena část exportní funkce pro formáty TXT a CSV (volba "Text s oddělovačem nebo pevnou šířkou"). Pokud ve sloupci, který se exportoval, nebyla jako první uvedena hodnota, za pole se nevložil středník a následoval export druhého sloupce.

Import ceníku z XLS (SQL)

Při importu ceníku z XLS se zobrazovalo hlášení "Pokusili jste se přiřadit prázdnou hodnotu proměnné, která není typu Variant". Chyba je opravena v novém vydání.

Stažení software pro Vario

Na internetové stránky "Altus Vario" byly umístěny odkazy na stažení a instalaci *.exe souborů:

 • Microsoft Access 2010 Runtime
 • Opravné balíčky pro Microsoft Access
  • Office 2010 SP2
  • Access 2010 runtime SP2
  • Access 2010 post SP2 Hotfix

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 10. 5. 2014 do 31. 5. 2014, byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty