Souhrn změn ve vydání 20141008

vydání: 20141008 - verze: 14

Obsah:

Novinky Vario 12

Adresář

Kontaktní údaje na kartě Ostatní

Všechny kontaktní údaje se nacházejí v jediné tabulce na kartě Ostatní. V zobrazení tabulky "Kontaktní údaje" lze definovat neomezené množství typů kontaktů. Nyní je možné hodnoty kontaktních údajů editovat a doplňovat také v možnostech číselníku Varia "Typy kontaktní údajů".

Evidence smluv

Zobrazení

Do agendy "Evidence smluv" přibylo nové zobrazení "Platné smlouvy po položkách".

Mzdy

Nové pole "Neschopnost od"

Při předchozí změně datové struktury bylo do tabulky Mzdy přidáno nové pole Neschopnost_od. Od tohoto vydání se nové pole používá pro uložení data začátku pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, PPM nebo OČR. Toto datum se nadále zobrazuje v detailu příslušných mzdových složek v dialogu Měsíční složka v poli "Práce neschopen od" a pro uživatele se jeho použití nijak nemění.

Nově se datum zobrazuje ve sloupci "Neschopnost od" ve výchozím zobrazení agendy Mzdy. V souvislosti s touto změnou byly upraveny tiskové formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky, Náhrada při DPN, šablony pro Export dat do xml a doplněk ISPV.

V rámci aktualizace na nové vydání se aplikuje manifest, který provede přesun tohoto data do nového pole u již existujících záznamů. V těchto záznamech zůstane datum uložené také v poli "Kontext", kam se ukládalo dosud.

Sklad

Nové pole v inventurách

V detailu skladové karty (položky) a ve výchozím zobrazení agendy Sklad je nové pole "Ukončeno". Prozatím se toto pole využívá pouze pro tiskové formuláře inventury. Záznamy s označením CheckBox - Zatržítko se na tiskových výstupech inventur nezobrazují.

Personální management

Informace v kalendáři

U kalendářů kvalifikací a pomůcek, které se otevírají z menu agendy, se nyní objevují "tooltipy" při najetí kurzoru na aktivitu.

Zakázky

Import do tabulky Zakázky hodiny

Do agend "Zakázky", "Mzdy" a "Výroba" byl přidán nový import "Průvodce importem zakázky hodiny". Jedná se o jednoduchý import, pomocí kterého se přidávají nové záznamy. Průvodce kontroluje, zda-li datum "konec" není menší, než datum "začátek".

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 - Access 2010

Změna pořadí prvků v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky

V dialogu Mzda na kartě Měsíční složky bylo změněno pořadí prvků. Z tabulky měsíčních složek lze přejít klávesou Tab přímo na tlačítko Výpočet mzdy..., které aktivujete klávesou Enter. Funkce Výpočet mzdy... je aktivní také po klepnutí na tlačítko Nová... nebo Upravit... a následném zavření dialogu "Měsíční složka".

Pro přechod mezi kartami detailu záznamu můžete nadále používat kombinaci kláves Ctrl+[Tab] a Ctrl+Shif+[Tab]. Změna byla provedena z důvodu dočasné nefunkčnosti klávesových zkratek v detailu záznamu při provozování Varia na Accessu 2010.

Vario 12

Adresář

Aktualizace údajů z rejstříku MFČR

Opravili jsme načítání údajů k existujícímu kontaktu pomocí funkce Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt) z nabídky "Agenda". V minulém vydání takto spuštěná aktualizace údajů kontaktu měnila nastavení role Odběratel/Dodavatel a hodnoty podobných polí v tabulce agendy.

Banka

Možnosti pluginu

Plugin je doplněk ve formě samostatného programu obsahující kód, který umí pracovat s konkrétní bankou. Pokud uživatel tlačítkem Storno (příp. "křížkem") uzavřel okno "Možnosti (pluginu)", ve kterém lze měnit příponu výpisu, nastavila se přípona souboru na výchozí hodnotu. Nové vydání chybu opravuje.

Vystavení zahraničního příkazu

Při exportu zahraničního příkazu do ING banky (formát MT940) se zobrazovalo hlášení o nepovoleném středníku v řádce poznámky. Plugin příkazu MT940 je v tomto vydání upraven, údaje v poznámce nyní odděluje mezerou.

Evidence majetku

Detaily záznamů

Ze záznamů obou agend je nyní možné otevírat detaily kontaktů poklepáním na identifikátor kontaktu v polích "Výrobce" a "Dodavatel". Jestliže pole neobsahuje žádný kontakt, lze poklepáním do prázdného pole otevřít funkci Najít. Ke stejnému účelu slouží tlačítko vedle pole Výrobce/Dodavatel v agendě majetku odpisovaného. Pokud pole kontakt obsahuje, tlačítkem otevřete taktéž detail kontaktu.

Evidence smluv

Seznam předkontací

V detailu dialogu Smlouva na kartě "Položky" byl upraven seznam hodnot pro pole "Předkontace". Logika je stejná jako v dokladu agendy "Vydané doklady". Seznam rozlišuje číselná konta a textové předkontace. Při vyplňování (změně) předkontace je nutné mít vyplněnou cílovou agendu, cílový doklad a cílovou knihu. V opačném případě seznam kont dostupný není.

Manager

Produkty dle období

V zobrazení "Produkty dle období" (nákupy i prodeje), v nadpisech sloupců "Měsíce", se nekorektně vypisovaly číselné hodnoty jednotlivých měsíců. Chyba byla opravena.

 • U obou zobrazení byly přidány sloupce "Dodavatel" a "Výrobce" (z katalogu). Nová pole je třeba do kontingenční tabulky přidat ručně.

Prosíme uživatele, aby obnovili výchozí rozvržení, v opačném případě se uvedené úpravy neprojeví.

Základní přehled

Řádky "Pohledávky" a "Pohledávky po splatnosti" v zobrazení kontingenční tabulky ukazovaly v polích sloupce "Součet z Celkem" nulové hodnoty. Nyní výpočet provede součet toho, co zbývá k úhradě podle pole "Zbývá uhradit" ve vydaných dokladech. Hodnota "Závazky" se načítá z přijatých dokladů.

Prodejna

Cena za jednotku

Dialogové okno pro zadání ceny a sazby DPH nepřenášelo vyplněnou hodnotu "Cena za jednotku s DPH" do položky prodeje. V tomto vydání je funkce opravená.

Zadání ceny za jednotku – přes položky a prostřednictvím dialogu – bylo upraveno tak, aby poskytovalo shodné výsledky.

Načtení kontaktu čtečkou čárových kódů

Po načtení kontaktu (s definovanou slevou do okna nového prodeje pomocí čtečky) se zobrazilo upozornění o konfliktu zápisu. Chyba se projevila, pokud při načtení byl kurzor umístěn v poli "Množství" (tzn., že před tím byl načten produkt pomocí čárového kódu). Načítání kontaktu s definovanou slevou pomocí čtečky je v novém vydání opraveno.

Sklad

Vytvoření nového záznamu Produkt

Do "Katalogu" jsme přidali plnou podporu oddělených číselných řad pro různé typy produktů. Podpora se týká níže vypsaných míst ve Variu:

 • z dokladu (karta Položky/místní nabídka "Přidat nový produkt" a nebo zápisem do pole sloupce "Produkt" na kartě "Položky"),
 • z agendy Sklad,
 • v Prodejně,
 • v Půjčovně,
 • v Kusovníku,
 • na kartě Ostatní/zobrazit Materiál/tlačítko Nový

Import katalogu

V agendě "Katalog" je k dispozici export a import katalogu, který například umožňuje přenos katalogu mezi pobočkou a centrálou. V novém vydání je oprava, která řeší možné chyby duplicit při importu.

Průvodce importem ceníku

V novém vydání Varia byla do průvodce importem ceníku (z XLS) přidána možnost definovat pole "Cena za množství" v kroku "Import dat – Zadejte pole pro ceníky".

Změna velikosti okna

Opakovaná změna velikosti okna detailu záznamu Produkt, pomocí ovládacího prvku umístěného v jeho pravém dolním rohu, nebyla plně funkční. Chyba Varia instalovaného společně s MS Access 2003 je opravena.

Účetnictví

Manažerská předvaha

Opravili jsme ukládání tiskového formuláře do formátu PDF. Funkce uložila pouze polovinu formuláře. V novém vydání je export do PDF i odeslání e-mailem opět plně funkční.

Údržba

Zařízení

Na kartě Záznamy můžete zobrazit seznam souvisejících záznamů k vybranému "zařízení". K dispozici jsou tři různé souhrnné pohledy na data (záznamy). Pomocí šipky z panelu nástrojů lze mezi záznamy přepínat. V minulém vydání se ke konkrétnímu zařízení zobrazovaly záznamy všech zařízení. Chyba je opravena.

Kontaktní osoba

V detailu Zařízení, na kartě "Obecné", nebylo možné vybírat kontaktní osoby na záložce "Majitel". V novém vydání je výběr kontaktní osoby opět plně k dispozici.

Vydané doklady

Vydané doklady po položkách podrobné

Opravili jsme chybu, která ve sloupcích:

 • Celkem,
 • Celkem (m),
 • Celkem s DPH,
 • Celkem s DPH (m),
 • Celkem bez DPH,
 • Celkem bez DPH (m)

zobrazovala částku faktury záporně a dobropisu kladně.

Stav položky typu Služba při svázání se zakázkou

Na faktuře k položce typu Služba lze vyplnit číslo zakázky. Vario nabídne dialog pro svázání položky faktury se zakázkou. Po potvrzení se položka dostane na zakázku, ale nemá vyplněný stav. Na tuto položku lze ze zakázky vystavit další fakturu, což je chyba. Nyní po opravě je v případě svázání faktury se zakázkou nastaven stav položky typu Služba na "OK".

Ostatní

Správce databáze

Jestliže skladové doklady mají nastavené výchozí stavy skladové položky (příjem – výdej) na stav "fakturovat", v případě vystavení a převedení "převodky" Vario v minulosti doplnilo stav "fakturovat fakturovat OK". Tento stav neumožnil doklad zaúčtovat.

Do nového vydání byla do Správce databáze přidána kontrola takto vzniklých stavů u stávajících převodek s možností opravy. Opravená položka převodky vykazuje stav "OK".

Doklad

Opravili jsme chybu, která po uzavření detailu dokladu – tlačítkem Uložit a zavřít– způsobovala samovolné vytvoření nového záznamu.

Odesílání e-mailů metodou CDO

Do funkce odesílání mailů metodou CDO jsme přidali kontrolu, která uživatele vždy upozorní na absenci adresy příjemce, bez ohledu na (ne)aktivní volbu "Před odesláním upravit zprávu".

Kontrola ceny příjmu

V nastavení doplňku přibyla nová karta "Nákup" s volbou "Jako nákupní cenu použít průměrnou skladovou (cenu)".

 • Volba je výchoze vypnutá: za nákupní cenu je považována cena na aktuální položce.
 • Volba CheckBox - Zatržítko: za nákupní cenu je považována průměrná skladová cena.

Pokud položka není dosud naskladněná, doplněk vypočítá budoucí průměrnou skladovou cenu, která bude platná po naskladnění položky.

Doklad ve stavu Nehradit

Byla opravena funkce dokladu Nehradit ve vztahu k úhradám Pokladnou, bankovním výpisem a příkazem k úhradě v případech ručního zadávání.

Variabilní symbol

Při vystavení vydaného dobropisu a nebo vydané zálohy z vydané faktury se variabilní symbol kontaktu nepřenesl na doklad (z nastavení knihy ano). Pokud se doklady vystavovaly ručně, variabilní symbol kontaktu se doplnil správně.

Nové vydání obsahuje opravu funkce pro kopírování dokladů ("doklad k dokladu", "dobropis k dokladu") a sjednocuje zásady pro doplňování variabilního symbolu. Pokud je v detailu kontaktu vyplněné pole "Variabilní symbol":

 • Po zkopírování dokladu se do vystavené faktury vydané, zálohy vydané a dobropisu vydaného doplní variabilní symbol odběratele z adresáře.
  Po zkopírování dokladu se do vystavené faktury přijaté, zálohy přijaté, dobropisu přijatého vloží variabilní symbol dodavatele z adresáře.

Opravy a úpravy Vario 14

Servis údržby

Změna velikosti okna

V detailu dialogu Zakázka údržby, na kartě "Tikety", nebylo možné zmenšit velikost okna, v důsledku čehož byla překryta tlačítka v zápatí dialogu. Chybu jsme odstranili.

Ostatní

Filtrování

Pro snažší vyhledávání zadaného výrazu v polích zobrazení tabulky agendy byla přidána funkce Filtr pro.

Funkce

Obrázek: Funkce "Filtr pro" nad zobrazením tabulky agendy.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 23. 8. 2014 do 8. 10. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty