Vytvoření a naplnění databáze datového skladu (Reporting)

Dokument navazuje na články Zobrazení agendy Reporting a Nastavení datového skladu (Reporting).

Obsah:

Vytvoření knihy – datového skladu

 • Při prvním otevření agendy Reporting je vyžadováno založení knihy – tzn. datového skladu (datový sklad je standardní kniha).
 • Pojmenujte knihu – datový sklad.
 • Otevřete dialog Nastavení.
 • Na kartě Datové sklady vidíte vytvořenou knihu (identifikátor knihy).
  • Klepnutím na tlačítko Přidat... můžete vytvářet další knihy - datové sklady.

Import definovaných sestav

 • Přepněte se na kartu Definice.
 • Klepnete na tlačítko Import sestav z účetnictví...
 • V dialogu Import definovaných sestav vyberete, se kterou CheckBox - Zatržítko rozvahou bude datový sklad pracovat a nastavení potvrdíte tlačítkem  OK  
  • Kdykoliv později můžete tyto sestavy aktualizovat. Při importu se stávající rozvaha přepíše.

Definované reporty

Na kartě Definice klepnete na tlačítko Upravit definice...

 • Dialog Definované reporty slouží pro vytváření počítaných sestav.
 • Nové záznamy lze zapisovat pro ComboBox - Nabídka zvolenou sestavu (skupinu) na konec tabulky.
 • Můžete též upravovat Rozvahy a Výkazy zisků a ztrát - poklepáním na modrý identifikátor definice otevřete dialog Editor výrazů.
  • Oproti definové sestavě v účetnictví, která se počítá ve sloupcích, je tato evidována v řádcích.
  • Report - obsahuje vzorce pro vytvoření finanční analýzy.
  • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát – nutné sestavy k tomu, abyste mohli spočítat sestavu Report.

Naplnění databáze datového skladu (knihy) 

 • Nastavení datových skladů pro manažerské přehledy se týká reportů uvedených v tabulce 1 dokumentu Zobrazení agendy Reporting (Manager).
 • Z menu Agenda spusťte příkaz Datové sklady (obr. 1).

Seznam knih (datových skladů)

Obrázek 1: Seznam knih (datových skladů).

 

 • V dialogu Nastavení (obr. 1a) poklepejte na identifikátor knihy.

Dialog Nastavení, karta Datové sklady

Obrázek 1a: Dialog Nastavení, karta Datové sklady.

 

 • Kniha Datový sklad – "XY" (obr. 2) neobsahuje žádná data.
  • Pokud nějaká obsahuje, vybrané položky záznamů datového skladu lze mazat a aktualizovat. Vždy můžete nové datové snímky nahrávat.
 • Zatržením CheckBox - Zatržítko funkce Datový sklad je v tisících (obr. 2) zajistíte zobrazení sum finančního reportingu v řádech tisíců. Jinak bude zobrazováno v jednotkách.

Při změně funkce

Obrázek 1b: Při změně funkce "Datový sklad je v tisících" je nutné potvrzení změny nastavení datového skladu.

 

 • Klepněte na tlačítko Nahrát nové snímky

Dialog Datový sklad

Obrázek 2: Dialog Datový sklad.

 

 • V dialogu Přidat nové časové snímky (obr. 3) můžete snímky definovat manuálně výběrem data, sestavy (zdroje dat) a střediska, pro které se má datový snímek vytvořit (generovat snímky lze i bez středisek).
 • Klepněte na tlačítko Nahrát

Dialog Přidat nové časové snímky

Obrázek 3: Dialog Přidat nové časové snímky.

 

 • Příkaz "Nahrát" zavře dialog "Přidat nové časové snímky" a vytvoří sestavy. Jejich seznam vypíše do logu a do tabulky dialogu Datový sklad (obr. 4).
 • Informační okno s výpisem generovaných sestav zavřete.
 • Znovu klepněte na tlačítko Nahrát nové snímky

Dialog Datový sklad s nahranými sestavami - snímky

Obrázek 4: Dialog Datový sklad s nahranými sestavami – snímky.

 

 • V dialogu Přidat nové časové snímky (obr. 3) klepněte na tlačítko Použít časový plán
 • Pomocí dialogu Vytvoření plánu pro načtení (obr. 5) můžete:
  • zadat časové informace, ve kterých se bude zpracovávat finanční analýza,
  • vybírat sestavy, které se budou k daným dnům (časovým informacím) vytvářet,
  • vytvořený časový plán uložit jako šablonu.
   • Datum "Od" se automaticky načte podle posledního data, ke kterému existuje v datovém skladu záznam.
   • Připravenou šablonu je možné uložit a nastavit pro uživatele jako "výchozí".
 • Klepnutím na tlačítko Vytvořit se naplní formulář pro přidání časových snímků.
  • I v tomto kroku lze záznamy později měnit.

Dialog Vytvoření plánu pro načtení

Obrázek 5: Dialog Vytvoření plánu pro načtení.

Výběr knihy v agendě Reporting

Knihu (datový sklad), se kterou chcete pracovat v agendě Reporting, vyberete ze seznamu KNIHA na Panelu nástrojů.

 

Navazující dokumenty