Karta Obecné – Plán údržby

Plán údržby (servisní tiket) obsahuje informace o údržbě, která se bude provádět na konkrétním zařízení včetně informace, kdy a za jakých podmínek úkon proběhne. Jednotlivé položky vycházejí ze specifikace údržby na jednotlivých typech zařízení, avšak z různých příčin může být daná údržba plánována individuálně (např. z důvodu zátěže nebo provozního prostředí). Nedílnou součásti je také zohlednění dostupných kapacit pro dané období.

Postupy k vytvoření tiketu (plánu údržby)

1. Na kartě Úkony funkcí tlačítka Aktualizovat tiket na příští prohlídku >> (s vazbou na zařízení) vytvoříte systémový tiket.

  • Pokud je tiket vygenerován ze zařízení, přenesou se i vyplněné úkony. V případě změny zařízení na takto vytvořeném tiketu jste dotázáni, zda chce úkony ponechat nebo je smazat.

2. Tiket lze vytvořit přímo (tedy bez vazby na zařízení) v agendě Plán údržby klepnutím na tlačítko Nový záznam (Nový záznam).

  • Všimněte si, že tiket obsahuje pole "Sériové číslo", "Název zařízení", "Číslo zařízení" (katalogové číslo), "Profese" a "Adresa umístění", které se při vložení zařízení naplní podle zadání zařízení v agendě Údržba a naopak lze na této kartě vygenerovat zařízení funkcí Hvězdička – které se propíše do agendy Údržba. Je však možné vytvořit tiket bez zařízení – uživatel si může naplnit jmenovaná pole podle uvážení.

3. Funkcí Hromadné generování tiketů v agendě Plán údržby.

4. Z karty Tikety záznamu Zakázka údržby tlačítkem Vytvořit nové tikety.

 

Popis karty Obecné a záložek Uživatel/Majitel – Zásah/Umístění

Většina údajů je přenášena ze záznamu Zařízení. Jestliže založíte tiket rovnou z agendy Plán údržby bez vazby na zařízení, je možné zařízení dodatečně vybrat nejen podle identifikátoru zařízení, ale také pomocí sériového čísla a čísla zařízení (katalogové číslo).

  • Dále je vedle pole Zařízení tlačítko  Hledat zařízení, které umožňuje vyhledávání zařízení podle mnoha dalších kritérií.
  • Na plánu údržby – tiketu – je vedle pole Zařízení tlačítko Hvězdička sloužící k založení nového záznamu Zařízení přímo z tiketu do katalogu. Zkopírují se předem vyplněné údaje: Název zařízení, Sériové číslo, Katalogové číslo a Profese, dále také kontaktní údaje, pokud jsou vyplněné.

 Dialog Plán údržby, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Plán údržby, karta Obecné. Pokud je zařízení v záruční době, zobrazí se upozornění po otevření plánu tiketu ve žlutém informačním pruhu.

 

Tabulka: Dialog Plán údržby, karta Obecné, záložky Uživatel a Zásah (obr. 1)

Skupina Tiket
Číslo tiketu Identifikátor záznamu Plán údržby generovaný systémem na základě nastavení číselné řady.
Objednávka Číslo dokladu zadavatele.
Předmět Typ zařízení nebo přístroje.
Kniha Název knihy, do které byl záznam Plán údržby (tiket) vytvořen.
Referent ComboBox - Nabídka Oprávněná osoba – uživatel – který tiket založil. Systémový tiket je indikován příznakem System.
Datum Dialog Kalendář Datum vytvoření záznamu Plán údržby (tiketu).
Datum převzetí Dialog Kalendář Datum převzetí tiketu technikem.
Termín splnění Dialog Kalendář Nejzažší datum vyřízení servisního zásahu.
Skupina Uživatel
Plátce Pole CheckBox - Zatržítko zatrženo, jestliže uživatel je zároveň majitelem zařízení a plátcem údržby. V takovém případě se podřízená záložka Majitel nevyplňuje.
Firma (Kontakt) 1. Identifikátor kontaktu ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo
2. uživatelem vybraný kontakt ze seznamu ComboBox - Nabídka pole Firma (včetně Naše firmaa nebo
3. vložený kontakt hledáním ve všech knihách modulu Adresář pomocí dialogu Najít
4. Pokud zadáváte nový kontakt, klepněte na tlačítko Hvězdička
Otevře se dialog Kontakt, který vyplníte. Máte-li v agendě Adresář evidováno více knih, po uložení kontaktu vyberete knihu, do které si záznam přejete uložit.
Detail kontaktu otevřete poklepáním na modrý identifikátor.
Změna identifikátorů firem je logována do deníku událostí.
Název firmy (kontaktu) Po výběru firmy (kontaktu) systém doplní název firmy (kontaktu) z detailu záznamu Kontakt, karty Obecné, z pole Název.
Adresa Fakturační (korespondenční) adresa kontaktu ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo po výběru firmy (kontaktu) systém doplní fakturační (korespondenční) adresu (z detailu záznamu Kontakt, z karty Obecné).
Kontaktní osoba  Výběr ComboBox - Nabídka ze seznamu kontaktních osob z detailu záznamu Kontakt, karta Osoby. Osobu je možné zapsat přímo do pole. I když změníte Firmu, kontaktní osoba zůstane zachována.
Kontakt  Kontaktní údaje osoby z detailu záznamu Kontakt, karta Osoby. Údaje je možné zapsat přímo do pole. Jestliže změníte Firmu, kontaktní údaje budou přepsány.
Skupina Zařízení
Zařízení

Identifikátor záznamu Zařízení.

ComboBox - Nabídka Otevře seznam definovaných zařízení.

 Hledat zařízení vyhledá zařízení podle mnoha kritérií.

Hvězdička Slouží k založení nového záznamu Zařízení přímo z tiketu do katalogu.

Pokud je tiket vygenerován ze zařízení, přenesou se i vyplněné úkony. V případě změny zařízení na takto vytvořeném tiketu jste dotázáni, zda chce úkony ponechat nebo je smazat.

Název zařízení Název produktu z vybrané položky zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo uživatelem zapsaný název zařízení.
Sériové číslo ComboBox - Nabídka Sériové číslo produktu, který byl vybrán ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo uživatelem zapsané sériové číslo zařízení.
Číslo zařízení

ComboBox - Nabídka Katalogové číslo produktu z vybrané položky zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo uživatelem zapsané katalogové číslo servisovaného zařízení.

Profese ComboBox - Nabídka Všechny profese (dovednosti), které jste definovali v agendě Zdroje v záznamech typu zdroje Dovednost.
Technik

ComboBox - Nabídka Seznam techniků údržby, definovaných v agendě Zdroje.

Grafické znázornění vytížení technika (zdroje) zobrazíte v agendě Zdroje příkazem z menu Agenda l Plánování zdrojů...

 Otevře okno Rozdělit tikety – Přiřaďte techniky k úkonům. Po zadání čísel přístrojů (viz bod 10, záložka Přístroje) a techniků ze seznamu, bude aktuální tiket rozdělen na počet tiketů rovnající se součtu požadovaných techniků.

Servisní zásah Identifikátor zakázky údržby.
Hlášená závada Pokud tiket vznikl jako pravidelná servisní prohlídka, tato informace se zapisuje do pole Hlášená závada. Jestliže nevznikl jako pravidelná servisní prohlídka, do pole zapisuje uživatel.
Stav tiketu

Prázdné pole, Naplánováno, Zásah, OK (viz popis tlačítek níže).

Systémový tiket je indikován v poli Referent příznakem System. Pokud tiket vznikl jako pravidelná servisní prohlídka, tato informace se automaticky zapíše do pole Hlášená závada.

Rezervovat produkty CheckBox - Zatržítko Rezervuje produkty úkonu v zakázce údržby po klepnutí na tlačítko Vytvořit zásah.
Vytvořit zásah

Vytvoří servisní zakázku (nemusí být vyplněné pole Technik a data v polích Datum převzetí a Termín splnění). Funkce nastaví stav tiketu na Zásah (po ukončení tiketu na servisní zakázce se nastaví stav tiketu na OK).

Naplánovat servis Povinná pole jsou Technik a Termín splnění. Nastaví stav tiketu na Naplánováno pokud byl předchozí stav prázdný (typicky při založení nového tiketu).

 

Dialog Plán údržby, karta Obecné

Obrázek 2: Dialog Plán údržby, karta Obecné (rozdíly zeleně).

 

Tabulka: Dialog Plán údržby, karta Obecné, záložky Majitel a Umístění (obr. 2)

Adresa Uživatel je zároveň majitelem zařízení a plátcem údržby. V takovém případě se podřízená záložka Majitel nevyplňuje.
Umístění Upřesnění místa, kde se zařízení nachází (například patro, místnost).
Adresa umístění Adresa umístění zařízení. Zde lze editovat třetí adresu zařízení, pokud se neshoduje s Uživatelem a Majitelem.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty