Souhrn změn ve vydání 20140828

vydání: 20140828 - verze: 14

Změna datové struktury

Z důvodu připravovaných vylepšení Varia obsahuje toto vydání Varia změny v datové struktuře. Při aktualizaci se bude měnit struktura databáze, a proto se budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Obsah:

Novinky Vario 12

Nové licenční ujednání

Nové vydání obsahuje aktualizované licenční ujednání. Hlavní změnou je popis udělování licencí prostřednictvím licenčního souboru namísto licenčního čísla.

Text licenčního ujednání se nachází v souboru Licencni_smlouva.txt ve složce Varia.

Adresář

Variabilní symbol v detailu kontaktu

Na kartě Obchodní ve vnořených záložkách "Dodavatel" a "Odběratel" přibylo nové pole "Variabilní symbol". Pokud je variabilní symbol kontaktu vyplněn, zapíše se do dokladu po vložení kontaktu – do pole "Variabilní symbol" (tedy obdobně jako např. hodnota v poli Měna).

Mzdy

Sleva na dani základní – starobní důchodce

Zákonem č. 162/2014 Sb. byla znovu obnovena základní sleva na dani pro starobní důchodce. Z ustanovení § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu, byla vyjmuta část omezující uplatnění slevy pro poplatníky, kteří k 1. 1. daného roku pobírali starobní důchod. Změna je platná dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. k 4. 8. 2014. Sleva se začne uplatňovat v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanec zájem o slevu oznámil svému zaměstnavateli vyznačením změny v Prohlášení. Dle sdělení Finanční správy ale bude sleva akceptována už za srpen jak v případě, že poplatník uplatnil slevu v minulosti (např. při podpisu prohlášení) a nebyla dosud zohledněna, tak i v případě dodatečného vyznačení změny v období nabytí účinnosti zákona. Sleva za počáteční období roku 2014 může být dodatečně uplatněna v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

Nastavení provedete takto:

 1. V dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování zadejte "Sleva na dani – základní" s datem Od 1. 8. 2014. V případě následného provedení ročního zúčtování můžete tuto slevu nastavit s datem Od 1. 1. 2014, tím dojde k uplatnění slevy za 1.–7. období roku v rámci vyrovnání daně.
 2. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadejte novou složku "Sleva na dani – základní" s datem Od 1. 8. 2014 nebo proveďte nové načtení slev tlačítkem Načíst daňové slevy...

Možnost řazení srážek podle data doručení

V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby přibylo tlačítko Nastavit pořadí dle data doručení

Tato funkce slouží ke změně pořadí srážek v případě, že je dodatečně doručena srážka, která vzhledem k datu doručení musí dostat výhodnější pořadí před jinými srážkami.

Žádost – daňové bonusy

V dialogu tiskového formuláře na kartě Ostatní přibyla v oddíle a) možnost výběru čísla účtu z roletového menu, na který má být vrácena částka měsíčního daňového bonusu.

Personalistika – výchozí mzdové složky

V zobrazení vyvolaném funkcí z menu Agenda / Výchozí složky / Hromadné úpravy… přibyla možnost nastavení Podíl odpracované doby ComboBox - Nabídka v poli sloupce Kontext. Tuto možnost lze výhodně použít při nastavení složek pro způsob účtování hrubých mezd na střediska a zakázky Dle hodin.

Pro snazší kontrolu správného a úplného nastavení bylo pole Kontext přidáno také do zobrazení Pracovníci a výchozí složky.

Prodejna

Zobrazení informací při vložení

V modulu Adresář a v agendě Katalog lze nastavit zobrazování kontextových informací při vložení kontaktu nebo produktu na doklad. Je možné nastavit i více hodnot, požadovaná pole stačí oddělit středníky. Zobrazování informací o kontaktu a produktu nyní sdílí také modul Prodejna v okně prodeje (nákupu).

Sklad

Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů

Nová funkce slouží k definici číselných řad pro množstevní skupiny produktů. Dialog pro nastavení otevřete tlačítkem Číselné řady, které je umístěno v dialogu "Používat (sériová čísla nebo šarže)". Podrobný popis naleznete v dokumentu Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů.

Dialog Používat sériová čísla

Nová funkce "Číselné řady" v dialogu Používat sériová čísla.

Správce licencí

Pevná licence

Ve Správci licencí na kartě "Počítače a licence" přibylo nové tlačítko Nastavit pevnou licenci... Slouží k nastavení pevné licence.

Nastavení

 • Vyberete počítač nebo konkrétní licenci pod počítačem (resp. počítač pod licencí konkrétního modulu).
 • Klepnete na tlačítko Nastavit pevnou licenci... a zobrazený dotaz potvrdíte.
 • V seznamu karty "Počítače a licence" se objeví nový název počítače - Počítač-Jméno (pevná).

Odebrání

Stejný postup (viz předchozí body), kterým se z názvu počítače odstraní přívlastek (pevná).

Použití

Pokud je počítač v seznamu licencí označen přívlastkem (pevná), neodeberou se při ukončení Varia licence. Tím jsou nastálo pevně přidělené. Lze je však "smazat" pomocí správce licencí (Uvolnit nevrácené licence...). Jestliže se pokusíte o uvolnění plovoucí i pevné licence najednou, zobrazí se dotaz, zda uvolnit jen plovoucí licenci nebo všechny. Potvrzením volby se veškerá nastavení zresetují, včetně nastavení přívlastku (v případě pevné licence).

Správce licencí a nastavení pevné licence pro uživatele

Správce licencí a nastavení pevné licence pro uživatele.

Odebrání licence jiným uživatelem

Abychom zabránili neoprávněnému odebrání licence přihlášenému uživateli ve spuštěném Variu, přidali jsme do nového vydání tyto úpravy v doplňku Správce licencí:

 • K odebrání licence má oprávnění pouze správce systému.
 • Pokud je zjištěno odebrání licence (viz oznámení "Pomocí Správce licencí vám byly odebrány licence. Prosím restartujte Vario"), je odeslán log výrobci software.
 • Původní oznámení uživatele bylo rozšířeno o varování "Pomocí Správce licencí vám byly odebrány licence. Prosím restartujte Vario. Upozorňujeme vás, že odebráním licencí spuštěnému Variu došlo k hrubému porušení licenčních podmínek!".

Účetnictví

Hlavní kniha (pohyby na účtu)

Formulář slouží k tisku pohybů na účtu do data do data. Účtový rozvrh se nabízí podle roku vybraného v agendě "Účetnictví". Na formuláři, v sekci "Seskupení konta", je nová volba Odstránkovat za konta. Pokud ji vyberete zatržítkem, umožní tisk, při kterém každý účet začíná na nové stránce.

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 - Access 2010

Přesun po polích v detailu dokladu

Odstranili jsme chybu, která znemožňovala při práci s Variem provozovaném na Access Runtime 2010 přesun poli v detailu dokladu pomocí kurzorových kláves. Kurzor se v minulém vydání přemístil za detail záznamu do zobrazení tabulky agendy a přecházel mezi jednotlivými záznamy.

Detail agendy Kusovníky

Opravili jsme chybu, která způsobovala "zamrznutí" dialogu Zadávání postupů a kusovníků otevřeného ze zobrazení tabulky Výrobky.

Parametry

Při zobrazení karty Parametry na katalogové kartě (Vario 12 i 14 společně s Access 2010 a Access 2013) se nezobrazovaly záložky parametrů. Přepínání možné bylo, ale pouze naslepo. V tomto vydání jsou definované záložky (skupiny parametrů) opět viditelné.

Kontingenční tabulka

Opravili jsme chybu, která blokovala zavření náhledu kontingenční tabulky.

Vario 12

Adresář – Kampaně

Tiskové formuláře

Do nabídky Tisk jsme přidali dva tiskové formuláře známé z agendy Adresář: Obálka a Štítek. Nyní i z agendy "Kampaně" můžete tisknout adresy na dopisní obálky a nebo na samolepící štítky. Na tiskové formuláře se přenášejí všechny kontakty zařazené v kampaních. Podrobnosti uvádíme v dokumentu Tiskové výstupy agendy Kampaně.

Banka

Import výpisů Oberbank SK

Standardní plugin pro import MultiCash výpisů nepodporoval strukturu formátu slovenské banky Oberbank AG (kód banky 8370) . Přidali jsme proto podporu pro Oberbank AG i na Slovensku.

Zahraniční platba ve formátu MT940

Párování sdružených plateb pro zahraniční platbu ve formátu MultiCash (MT940) nefungovalo. Při stažení výpisu se tato platba nerozeznala a nedošlo k dohledání sdružených plateb. Problém tkvěl v tom, že zahraniční formát MT940 (*.cfa) neumí přenášet pole variabilní symbol. Pluginy pro příkazy (i výpisy) jsme opravili.

Hledání záznamů

Hledání záznamů v položce bankovního výpisu pomocí funkce místní nabídky Hledat doklad… (Ctrl+F) má význam pro nalezení a vložení dokladu z jiné agendy (knihy). Do seznamu pole "Oblast hledání" dialogu Najít jsme doplnili "Přijaté doklady a příslušné knihy", které se v předchozí verzi Varia nenabízely.

Vložení dokladu na příkaz

Pokud vydaná faktura obsahovala položku s minusovou částkou (stejně tak se mohlo jednat o přeplacenou fakturu), po vložení této položky na příkaz prostřednictvím průvodce Doklady k úhradě, se při dalším spuštění tohoto průvodce doklad opět nabídl k úhradě. Docházelo tak k několikanásobnému vložení dokladu na příkaz. Chyba byla způsobena absencí pole "Úhrada" (do kterého se u jiných typů dokladů po vložení na příkaz nastaví stav "Hradí se").

Nově je pole "Úhrada" viditelné i na dokladech typu "faktura vydaná" a "dobropis přijatý" za předpokladu, že v poli "Zbývá uhradit" bude záporná hodnota. Aby se správně zapisoval stav "Hradí se", bylo opraveno vložení hrazeného dokladu.

Datové schránky

Hospodářský rok

Agenda Datové schránky původně používala kalendářní data, ale od tohoto vydání pracuje výhradně s hospodářským rokem.

Zpráva může vzniknout 4 způsoby:

 • Založením nové odeslané,
 • Stažením nové přijaté,
 • Opětovným stažením již odeslané,
 • Zkopírováním existující zprávy do nové.

Ve všech případech teď platí, že Datum = Aktuální datumRok = Hospodářský rok podle aktuálního data. Číselná řada je taktéž podle hospodářského roku.

Při vytvoření nové zprávy odeslané s nastaveným aktuálním rokem jiným než aktuálním hospodářským, je uživatel dotázán, do kterého roku se má záznam založit.
V ostatních případech dotázán není a nastaven je rovnou aktuální hospodářský rok.

Deník událostí

Dialog Událost deníku

V detailu dialogu, na kartě Obecné, lze do pole "Záznam" vkládat identifikátor záznamu, ke kterému se váže událost deníku. Pokud je událost systémová (např. použití systému, editace nebo smazání záznamu atd.), nelze identifikátor v poli "Záznam" měnit. Pro ostatní události je pole nyní volně editovatelné.

Souběžně s touto změnou byla upravena funkce prvku Najít. Poklepáním na identifikátor se otevře záznam, na prvek vždy dialog Najít. Pokud je pole "Záznam" prázdné, otevírá opět dialog Najít.

Současně jsme v poli "Agenda" nově zpřístupnili rozbalovací seznam agend. Po editaci polí "Agenda" a "Záznam" se kontroluje existence záznamu ve vybrané agendě. Pokud neexistuje, uživatel je nad polem "Záznam" upozorněn kontextovou "bublinou". Editace polí a tlačítko reagují na oprávnění, případně v deníku na příznak systémové události a pokud není oprávnění na editaci, manipulace s daty není možná.

Evidence majetku

Účetní kontrola

Tiskový formulář chybně načítal údaje majetku vyřazeného v dřívějších měsících sledovaného hospodářského roku.

Manager

Export kontingenční tabulky

Do nabídky agendy přibyla funkce "Export kontingenční tabulky". Export do soubor typu Excel lze spustit pouze nad zobrazením (reportem) kontingenční tabulky.

Základní přehled – hodnota skladu

Zobrazení Základní přehled (včetně výpočtu "Sklady celkem" na kartě Vario Dnes) jsme opravili a nyní poskytuje stejné hodnoty jako součet zobrazení Stav skladu (k aktuálnímu roku).

Prodejna

Vrácení zboží

Při zadání položky prodeje záporným množstvím se v některých případech zobrazovala informace o chybě "Invalid use of null" – zboží zůstalo ve stavu "koncept" a nebylo vráceno na sklad. Nové vydání obsahuje opravu. Nyní, pokud v okně prodeje zadáte minusový pohyb, je dohledána výdejka na stejný kontakt (firmu) a v případě nalezení více dokladů jsou obsluze prodeje nabídnuty k výběru.

Při vracení sady se na vratku výdejky vložila prodávaná sada, kterou není možné naskladnit. Nově se na vratku vkládají komponenty sady.

Kontrolovat množství

Funkce zobrazí upozornění při vložení zboží v okně prodeje, jestliže produkt není v dostatečném množství na skladu. V novém vydání jsme opravili kontrolu, která chybně vyhodnocovala typ produktu "Výrobek", přestože naskladněný byl.

Přijaté doklady

ISDOC - import

Při importu přijaté faktury mezi dvěma firmami ve Variu se stejnou číselnou řadou, se vytvářela matoucí souvislost. Po opravě chyby se při vytvoření nového dokladu již do souvislosti nezapíše vazba na původní (přijatý) doklad. Nově je import duplicitního dokladu kontrolován přes "Dokumenty" (při importu se zapíše dokument s typem dokumentu ISDOC).

Sklad

Množstevní skupina Balení

Zaznamenali jsme několik nesrovnalostí v "chování" položek používající Balení. V novém vydání je opraveno:

 • Chybné zobrazení zůstatku množství jednotek na položce dokladu při použití kombinace "balení" a "základních jednotek jednoho produktu".
 • Rozbalování produktu tak, aby se rozbalovalo vždy jen nezbytné množství.

Přehledy zpětně ke dni

V tomto vydání jsou opraveny výpočty v zobrazení "Sklad ke dni", "Sklad ke dni s katalogem" a "Stav skladů ke dni".

Import katalogu

Opravili jsme chybu importu katalogu způsobenou přesunutím produktu v rámci stromu produktů z kategorie do jiné kategorie.

Karta Ostatní – zobrazení Materiál

Při vkládání produktů v režimu zobrazení Materiál do typu produktu "Výrobek" se výjimečně po uložení nového řádku produkt změnil na produkt uvedený na prvním řádku. Chyba byla opravena. Nyní se vyplňuje pořadové číslo položky materiálu a materiál se řadí podle pořadí.

Upomínky

Průvodce vystavením upomínek

Pomocí průvodce můžete upomínky vystavit a hromadně je rozesílat. Informace o právě probíhající operaci je nově zobrazována ve stavovém řádku okna Vario (status bar) vlevo dole. Díky tomu je uživatel během práce s průvodcem informován o průběhu odesílání upomínek.

Výroba

Dokončení výroby

Jestliže pro všechny položky dokladu Výrobní zakázky zvolíte "Stav" Vyskladnit (VYDÁNO), stav položek se změní na OBJEDNÁNO VYDÁNO, čímž zajistíte výdej materiálu potřebného k realizaci výrobní zakázky. Pokud u některé položky nebyl vyplněný žádný materiál (nebyl definován kusovník), zobrazilo se chybové hlášení "Není žádný aktuální záznam.". V novém vydání jsme chybu ošetřili. Položky výrobní zakázky bez materiálů na straně výdeje, při použití hromadného příkazu "Vyskladnit", funkce přeskočí ve zpracování.

Založení nového produktu (výrobku) do katalogu

Povolili jsme zakládání nových produktů z položky výrobní zakázky do katalogu. V případě výrobní zakázky se vytváří vždy produkt typu Výrobek. Výběr knih pro založení výrobku je vyfiltrovaný pouze na ty, které mají výrobek mezi povolenými záznamy. U ostatních dokladů je zobrazena informační hláška s textem "Produkt nebyl nalezen v katalogu.".

Zakázky

Exporty pro Word a měna dokladu

Doklad s primární cizí měnou exportovaný pomocí funkce dialogu Tisk do formátu rtf (Wordu) s volbou "Koruny" (Možnosti), byl vyexportován v cizí měně, správně však měla být uvedena měna česká. V novém vydání je export zakázky opraven včetně dalších tiskových formulářů, ve kterých se totožný nedostatek vyskytl:

 • Zakázka anglicky,
 • Zakázka německy,
 • Zakázka se stavem položek.

Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky

V zobrazení se chybně počítaly výsledky sloupců "Výnosy" a tím byl zkreslen i výpočet zisku. V novém vydání je chyba opravena.

Ostatní

Akce – Dialog Hodnoty záznamu

V novém vydání Varia je do okna Hodnoty záznamu přidána možnost měnit jeho velikost pomocí ovládacího prvku umístěného v pravém dolním rohu (tzv. resizer). Nastavený rozměr okna se ukládá včetně rozvržení formuláře. Díky tomu si můžete upravovat velikost dialogu a šířky sloupců, aby se položky seznamů zobrazovaly celé.

Vložit položky z dokladu

Opravili jsme chybu, která blokovala otevření místní nabídky nad detailem dokladu "Objednávky", nad kartami "Obecné" a "Položky", jestliže byl doklad otevřen z průvodce Příjem objednávek v zobrazení "Nepřijaté objednávky po dokladech".

Odeslat e-mailem

Při odeslání dokladu e-mailem pomocí funkce "Tisk" ("Náhled") z menu Soubor l Odeslat e-mailem... ve formátu *.pdf (s aktivní volbou "Před odesláním upravit"), se zobrazovala chyba "MS Access přestal pracovat." Odesílání přímo z otevřeného detailu dokladu fungovalo. V tomto vydání je funkce "Odeslat e-mailem (pdf)" opravena.

Kontextová informace

Ve Variu používáme pro upozornění uživatele "žlutou bublinu" zobrazující konkrétní text u aktivního prvku. Opravili jsme chybu, která zavinila její chybné pozicování a komolila titulek.

Import měsíčních mzdových složek

Byla ošetřena chyba doplňku, která se projevila při načítání většího počtu sloupců. Upravena a doplněna byla též některá informační okna.

Priznanie k DPH

Při použití funkce doplňku "Zkontrolovat (zobrazit) doklady" se v seznamu dokladů nezobrazovaly hodnoty v měně. Po opravě jsou k dispozici opět všechny relevantní údaje vyžadované slovenským Finančným riaditeľstvom SR.

Tisk aktuálního objektu

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt z nabídky "Náhled" na panelu nástrojů. Zvýšení DPI monitoru na 115 % a nastavení rozlišení na 1680x1050 vedlo k chybě při pokusu o tisk (náhled) aktuálního objektu: "Ovládací prvek nebo podformulář je příliš rozsáhlý pro toto umístění". V novém vydání je použití displeje s vysokým rozlišením zohledněno.

Opravy a úpravy Vario 14

Přijaté doklady

Fakturace

V některých případech Vario 14 (resp. MS Access) přestalo pracovat při spuštění příkazu Fakturovat/Objednávky podle dodavatele a produktů… Chyba je v novém vydání opravena.

Ostatní

Zavádění nekompilovaných doplňků

Při spuštění jakéhokoliv doplňku ve Variu 14 se zobrazovalo upozornění "Object Variable or With Block Variable not set", přesto se doplněk spustil a bez potíží fungoval. Při opětovném spuštění doplňku v rámci jednoho "sezení" Varia se chyba znovu nezobrazila. Problém nastal jen u stanic, na kterých jsou Vario 12 a 14 instalované současně. V novém vydání se mylné upozornění již nezobrazuje.

Úpravy úvodní obrazovky

Pomocí dialogu Možnosti úvodní obrazovky přizpůsobíte nabídku, funkce a rozsah vámi preferovaných činností, které budete mít k dispozici bezprostředně po startu aplikace. Nové vydání obsahuje úpravy dialogu "Příkazy", ve kterém se definují příkazy sekce. Zadávání příkazů je díky tomu nyní jednodušší.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 9. 7. 2014 do 22. 8. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty