Souhrn změn ve vydání 20141105

vydání: 20141105 - verze: 14

Obsah:

Novinky Vario 12

Datové schránky

Platnost hesla

V nastavení přístupu k datové schránce se od tohoto vydání setkáte s novým statusem informujícím o platnosti hesla. Jestliže nastavíte ve službách datových schránek (www.mojedatovaschranka.cz) neomezenou platnost hesla pro vaši datovou schránku, pak v dialogu Nastavení přístupu k datové schránce, v poli "Platnost hesla do" bude zobrazen text "neomezeno". Zároveň se skryje pole "Tolerance platnosti hesla (ve dnech)" a prvek Změna hesla.

  • Nové vydání také obsahuje opravu chybné funkce pro zakládání úkolu vyzývajícího ke změně hesla.

Informace o neomezené platnosti hesla

Obrázek: Informace o neomezené platnosti hesla v okně "Nastavení přístupu k datové schránce".

Možnosti Altus Vario

Časy ukončení Varia

Vylepšili jsme funkci kontroly nečinnosti uživatele a aplikace, jejíž nastavení naleznete v okně "Možnosti Altus Vario/Uživatelé". Díky tomu můžete uživatelům hromadně definovat jednotný a nebo individuální čas ukončení aplikace Varia, případně ukončení programu zakázat.

Tlačítko Čas ukončení nahradila vnořená větev "Časy ukončení Varia". Zde je pole "Výchozí čas ukončení Varia při nečinnosti [minut]", do kterého se zapíše výchozí čas. Hodnota platí pro uživatele, kteří nemají nastavený individuální čas v tabulce.

V seznamu uživatelů, ve sloupci "Čas ukončení [minut]", lze nastavit individuální čas ukončení, který se vztahuje k danému uživateli. Pokud je údaj prázdný, platí pro uživatele hodnota v poli "Výchozí čas ukončení Varia při nečinnosti [minut]".

Vario se nikdy neukončí při nečinnosti, jestliže zadáte do pole "Výchozí čas ukončení Varia při nečinnosti [minut]" nebo do sloupce "Čas ukončení [minut]" hodnotu -1.

  • Časové jednotky zapisujte v minutách, platný rozsah je 1 až 14400 min. (10 dní).
  • Nečinností se rozumí nečinnost v rámci dané relace Windows, nikoli pouze ve Variu.

Rozšířené rozhraní pro hromadnou definici času ukončení Varia

Obrázek: Rozšířené rozhraní pro hromadnou definici času ukončení Varia.

Mzdy

Hospodářský rok ve Mzdách

Pro firmy využívající nastavení hospodářského roku se při otevření modulu Mzdy nově otevře jako výchozí období to období, které odpovídá předchozímu kalendářnímu období. Stejné nastavení funguje, pokud se hospodářský rok nepoužívá. Při vytváření interního dokladu z mezd se nastavení hospodářského roku respektuje a doklad se vytvoří do účetního období podle jeho pořadí v hospodářském roce. Dokladové moduly s roční číselnou řadou se nadále otevírají podle nastavení hospodářského roku.

Sklad

Množstevní skupiny

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro umístění, sériová čísla, šarže a trvanlivosti. Vzhledem k existenci nové funkce číselných řad pro množstevní skupiny produktů a v souvislosti se změnami v inventuře (inventura nyní sleduje skladové doklady), bylo v dialozích "Používat…" změněno rozmístění prvků voleb. Možnosti "Uvést jednotlivě při inventuře skladu" a "Generovat vlastní čísla" jsme odstranili. Podrobnosti o modifikaci naleznete v jednotlivých dokumentech nápovědy, na které se odkazujeme.

Strom produktů

V modulu "Sklad" lze k produktům vytvářet systém kategorií. Kategorie je možno členit do požadované struktury na kartě "Definice stromu" a produkty do navržených kategorií zařazovat.

Kartu "Definice stromu" jsme obohatili o funkci, která usnadní úpravy definované struktury. Prvek Zobrazit položkově přepíná zobrazení kategorií na prostý seznam. Díky tomu můžete v tabulce položek libovolně hledat, filtrovat, řadit a provádět hromadné změny. Místní nabídka obsahuje funkci "Zobrazit skryté sloupce…" S pomocí zapnutého zobrazení sloupců "ID Nadřízené kategorie" a "ID kategorie" máte přehled o číselných identifikátorech položek stromu.

Zpět do stromové struktury se lze vrátit klepnutím na prvek Zobrazit strukturovaně.

Úkoly

Stavy úkolů

Do Varia přibyl nový číselník "Stavy úkolů", který lze editovat i přes místní nabídku nad polem Stav v detailu úkolu. Číselník je volitelně rozšiřitelný, výchozí systémové hodnoty Nezahájeno, Odloženo, Probíhá, Čeká se na dalšího, Dokončeno jsou uzamčené pro úpravy. Přidali jsme stav "Přijato", který lze odstranit nebo změnit. Díky této úpravě můžete nyní přidávat do číselníku "Stavy úkolů" libovolné další stavy.

Vydané doklady

Kurs měny

Od tohoto vydání naleznete na standardním tiskovém formuláři Faktura informaci o kursu použitém k přepočtu částky v korunách ke dni vystavení faktury ve měně. Nový údaj jsme umístili na pravou stranu mezi položky a zaokrouhlení (např. Kurs dokladu: 27,50 CZK / 1 EUR).

Výroba

Alternativní produkty

Nad položkou výrobní (demontážní) zakázky lze klávesovou zkratkou Ctrl+E vyvolat dialog "Množstevní skupiny". V místní nabídce tohoto dialogu nyní naleznete nový příkaz "Alternativní produkty...". Volba je k dispozici pouze v případě, že lze produkt zaměnit.

Funkci využijete například u výrobků nebo sad, u kterých lze zaměnit jejich komponenty (nahrazení materiálu jinou alternativní komponentou). Volba místní nabídky otevře dialog "Vyberte alternativní produkt" se seznamem produktů (včetně varianty, popisu, skladu, množství skladem a dalších údajů).

Ostatní

Výplatní lístek v pdf

V doplňku přibyla nová funkce umožňující šifrování uloženého hesla. Ukrývá se v dialogu Nastavení/Nastavení hesla pracovníků. Jestliže před odesíláním výplatních lístků zadáte heslo v dialogu "Nastavení hesel pracovníků", je toto heslo okamžitě zašifrováno. Kompletní popis nastavení a práce s doplňkem je k dispozici v dokumentu Výplatní lístek v pdf.

Dialog Nastavení hesel pracovníků

Obrázek: Nový dialog Nastavení (šifrovaných) hesel pracovníků.

Opravy a úpravy Vario 12

Adresář

Přidání kontaktu z dokladu

V dokladu můžete vyplnit údaje kontaktu (firmy), který není v "Adresáři" a následně je do adresáře vložit tlačítkem Vložit do adresáře. Jestliže jste zadali delší název kontaktu, po potvrzení dialogu "Přidání kontaktu do adresáře" mohlo následovat chybové hlášení "Pole Zařadit jako nemůže mít více než 30 znaků". Nové vydání přináší opravu a několik dílčích vylepšení:

  • Volbou "Vložit do adresáře" se návrh identifikátoru zkrátí na délku 30 znaků pro použití v poli "Zařadit jako".
  • Při editaci pole "Zařadit jako" uživatelem (v dialogu "Přidání kontaktu do adresáře") je délka textu omezena na 30 znaků.
  • Většina klasických chybových hlášení byla nahrazena informacemi zobrazovanými v "kontextové bublině" (upozorňují například na nevyplněné knihy nebo na zkrácení příliš dlouhých identifikátorů).

Banka

Import výpisů

Bylo opraveno načítání výpisů ze Sberbank CZ, a.s. (banka – Jiná/formát MT940, plugIn – MT940\Vypisy_MT940, přípona souboru: mta).

Evidence smluv

Výchozí tiskový formulář

Do agendy byl přidán výchozí tiskový formulář "Smlouvy".

Korespondence

Nastavení složky záznamů

Do dialogu Možnosti Altus Vario byla pro agendu doplněna funkce nastavení složky záznamů.

Manager

Přidat časové snímky

V datových skladech byla provedena úprava, která nyní dovolí generovat snímky bez středisek. Funkce v původní podobě blokovala vytváření časových snímků firmám, které sice mají definovaná střediska, ale neúčtují na ně. Pokud však firma střediska vůbec nepoužívá (tj. číselník středisek je prázdný), nebylo možné vytvořit žádný časový snímek.

Mzdy

Problém s převodem "Neschopnost od" na SQL instalacích

Aktualizací na vydání 20141008 se aplikoval manifest, který provedl přesun data začátku pracovní neschopnosti do nového pole "Neschopnost od". Předpokladem pro správný průběh manifestu na SQL instalacích bylo doporučené nastavení parametrů SQL, a to zejména parametru Default language for user na hodnotu Czech. Pokud nebyl tento parametr nastaven správně, mohlo dojít k chybnému převedení data.

Jestliže se tak stalo, doporučujeme provést nastavení tohoto parametru na správnou hodnotu a aktualizovat na vydání 20141105 nebo vyšší. Přesun data bude proveden znovu. Pokud by však byly po aktualizaci na vydání 20141008 vytvořeny a zpracovány mzdy, doporučujeme kontrolu výpočtu mezd u pracovních poměrů s nemocí a zejména pole "Neschopnost od" ve složce "Nemoc" a složky "Náhrada při DPN". Pokud se pole "Neschopnost od" nepřevedlo správně, vyberte ho znovu ze seznamu nebo znovu vytvořte celou mzdu. V případě, že nebyla správně spočítána náhrada mzdy při DPN, doporučujeme opakovat výpočet se správně vyplněným polem "Neschopnost od" nad novým vydáním.

Prodejna

Vydat zakázku

Prodejna umožňuje výdej na základě vystavené zakázky. Použitím funkce "Vložit a zavřít" se položky zakázky vloží do položek v aktivním okně prodeje. Jestliže vydávaná zakázka obsahovala v poli "Komentář" text delší než 100 znaků, Vario zobrazilo upozornění "Pole je pro přidávaná data příliš malé. Zkuste vložit méně dat". V novém vydání je akceptováno pole s až 255 znaky.

Přijaté doklady

Závazky zpětně ke dni

Tiskový formulář byl upraven. Zvětšili jsme mezeru mezi sloupcem "Splatnost" a "Variabilní symbol", takže čísla při kontrole dat se již neslévají.

Sklad

Inventura

Jestliže inventura byla vytvořena zpětně k datu, do tabulky inventury se mohlo načíst množství produktu, které v okamžiku naplnění inventurního seznamu neodpovídalo skutečnému počtu na skladě k požadovanému datu. Chyba, která se projevila výlučně na datech SQL, je v tomto vydání opravena.

Inventura s množstevními skupinami

Opravili jsme tiskový formulář "Inventura". Výsledky inventury nyní tiskne bez množstevních skupin. Rozpis skupin zajišťuje tiskový formulář "Inventura s množstevními skupinami".

Měsíční přehled prodeje

Zobrazení nově obsahuje všechny sloupce z tabulky "Katalog", čili z výchozího zobrazení agendy "Katalog" nebo z "katalogové karty" produktu.

Obaly – čtvrtletní výkaz

Opravili jsme neduhy tiskového formuláře, které se projevovaly tiskem stejných stránek a jejich špatným řazením. Údaje (čtvrtletí, rok, EKOKOM ID, kontaktní osoba), které uživatel zapíše do dialogu "Eko-Kom čtvrtletní výkaz", se nyní ukládají a po aktualizaci Varia není zapotřebí je opětně vyplňovat.

V agendě "Katalog" přibylo zobrazení "Katalog obaly". Díky novému zobrazení lze sledovat, u kterých produktů jsou obaly evidované.

Změna varianty

Pro přidání cen nového produktu do různých ceníků a editaci stávajících cen ve více cenících najednou, slouží okno Ceníky produktu. Jestliže v dialogu "Ceníky produktu" byla zaměněna varianta produktu, do ceníku se přidala jako nová položka. Původní varianty se úprava nedotkla. Nedostatek je v novém vydání opraven a k poli "Varianta" byl přidán číselník variant (umožňuje výběr ze seznamu hodnot číselníku).

Detail Produktu

V tabulce položek materiálu, na kartě "Ostatní", je nový sloupec "Jednotky", který zobrazuje informaci shodnou s detailem kusovníku, např.: m/1 ks.

Výroba

Plánovací tabule – výrobní zakázky

Plánovací tabule umožňuje plánovat aktivity ve stavu OK, který ale signalizuje, že je aktivita již provedená a uzavřená. Z popisovaného důvodu jsme odstranili z plánovací tabule zobrazení "Všechny zakázky". V novém vydání se načítají již jen ty aktivity, které nemají stav OK a při načítání existujícího plánu jsou načteny jen ty plány, které nemají aktivitu ve stavu OK.

Zakázky

DUZP faktury spadá do odvedené DPH

Opravili jsme chybu, která dovolovala fakturovat položku zakázky, jež byla do uzavřeného období zahrnuta pomocí přiznání DPH (DUZP faktury spadá do odvedené DPH). Nyní funkce kontroluje nejen zaúčtování faktury a otevřené období, ale i uzavřené DPH. Vario upozorní na uzavřené období a zobrazí dialog s nabídkou voleb:

  • Vyfakturovat do uzavřeného DPH,
  • Založit novou fakturu,
  • Stornovat celý proces fakturace.

Ostatní

Závazky a Pohledávky zpětně ke dni

Pokud v operačním systému Windows, v nastavení jazyků, byl vybrán formát data "DD. MM. RRRR", pak při zápisu data ve formátu "DD.MM.RRRR" do jmenovaných zobrazení Vario upozorní na chybu: "Tento výraz je chybně napsán nebo je příliš složitý pro vyhodnocení".

Nové vydání obsahuje úpravu, díky které lze zadávat datum pomocí dialogu, jenž se v tomto případě automaticky nabídne. (TIP: Napříč Variem lze vždy bezproblémově používat zápis data s lomítky.)

Nastavení oprávnění

Datum dokladu mohl změnit i uživatel s odepřeným oprávněním pro úpravu pole "Datum". Problém se projevoval pouze při nastavení oprávnění na některé pole z dialogu "Více datumů" (dat).

Opravený dialog nově reaguje na všechna oprávnění (agendy, knihy, pole). Pokud nemá uživatel oprávnění na editaci, prvek je zamčený a tlačítko kalendáře se skryje. Jestliže uživatel vůbec nemá oprávnění pro zobrazení hodnoty, prvek  je skrytý a tlačítko Dialog Kalendář kalendáře také. Prvky dialogu se zobrazují v závislosti na tom, nad jakým typem dokladu je dialog otevřen.

Vystavení dokladu

Při vytvoření dokladu na základě jiného dokladu se nově přenesou i hodnoty "Údaj položky 1+2" a "Počet položky 1+2". Pokud například fakturujete zakázku a na položkách zakázky máte vyplněné pole "Údaj položky 1", pak se tento údaj přenese i na položky faktury. Jestliže máte nastavené některé z těchto polí v šabloně knihy, pak má vždy přednost vyplnění hodnoty na základě šablony. Přednost šablony zachovává princip známý u vybraných polí v hlavičce dokladu.

Import katalogu a ceníků z MS Excel

Do doplňku byla doplněna možnost importovat hodnotu pole "Cena za množství" (do Ceníku).

Tiskový formulář

Pokud agenda neobsahuje žádný záznam, při pokusu o tisk (náhled, odeslat e-mailem apod.) z menu "Soubor" se zobrazila informace o chybě "Není žádný aktuální záznam". Po opravě je nyní při tisku nad prázdnou agendou zobrazena standardní věta: "Tiskový formulář neobsahuje žádná data".

Opravy a úpravy Vario 14

Plán údržby

Plánovací tabule

Okno Plánování zdrojů graficky znázorňuje vytížení techniků (doby trvání zásahů) za zvolené období. Vario 14, provozované na systému Windows 8, chybně načítalo kalendáře typu "Denní" a "Hodinový". Nové vydání obsahuje opravu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 9. 10. 2014 do 5. 11. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty