Souhrn změn ve vydání 20140625

vydání: 20140625 - verze: 14

Obsah:

Novinky (Vario 12)

Mzdy

Generování čísla účtu IBAN

V dialogu "Pracovní poměr" na kartě Platby je možné zadat bankovní spojení – číslo účtu a kód banky. Do detailu karty byla přidána možnost převodu tuzemského čísla účtu do IBAN formátu obdobně jako v Adresáři.

Při uložení čísla účtu do IBAN formátu můžete přepsat stávající formát účtu nebo založit nový účet s názvem rozšířeným o text " - IBAN".

 • V případě, že u bankovního spojení Dobírka vyberete volbu "→ Založit nové bankovní spojení", zobrazí se dotaz, zda toto nové bankovní spojení se má nastavit jako výchozí pro tvorbu příkazu.
 • Pokud vyberete volbu "Ano - nastavit nový účet pro dobírku jako výchozí", zaškrtne se u tohoto účtu Dobírka - IBAN pole Příkaz, zatímco u původního účtu Dobírka se pole Příkaz odškrtne. Tímto postupem se zajistí, že napříště při tvorbě příkazu s volbou "Dobírky zaměstnancům" se použije účet v IBAN formátu.

 

Uložení čísla účtu v IBAN formátu je možné i u účtů pro další platby, například spoření nebo srážky. U těchto plateb je nutné v případě použití volby "→ Založit nové bankovní spojení" provést obvyklým způsobem propojení na tyto nové účty ve výchozích mzdových složkách v "Personalistice" nebo v měsíčních mzdových složkách ve "Mzdách" v poli Platba.

V detailu pracovního poměru lze nově převádět číslo účtu do formátu IBAN

V detailu pracovního poměru lze nově převádět číslo účtu do formátu IBAN.

Přijaté doklady

Import faktury do formátu ISDOC

V importech agendy "Přijaté doklady" je k dispozici import Doklad ISDOC, který slouží k importu faktur ve formátu ISDOC. Po kontrole načteného dokladu v dialogu "Import dokladu ISDOC" a klepnutí na tlačítko Import se načetl importovaný doklad do výchozího roku bez ohledu na rok dokladu.

Nyní lze v dialogu "Import dokladu ISDOC" společně s knihou vybrat nově i rok, do kterého se doklad založí. Výchozí rok je přednastaven na hospodářský rok aktuálního data.

V dialogu Import dokladu ISDOC je nyní umožněno společně s knihou vybrat i rok

V dialogu "Import dokladu ISDOC" je nyní umožněno společně s knihou vybrat i rok.

Účetnictví

Saldo podrobně

Nový tiskový formulář před tiskem otevře úvodní dialog, ve kterém vyplníte konto a období. Kontakt (firmu) lze vyplnit volitelně. Výstup je vždy a pouze za jedno konto a ke zvolenému období. Formulář zobrazuje a tiskne data ve sloupcích: Párovací znak, Číslo dokladu, Datum, DUZP, Splatnost, Variabilní symbol, Text, Má dáti, Dal, Rozdíl. Popisný sloupec "Text" zobrazuje pole "Text" z prvotního dokladu a v případě úhrad popis z účetního deníku.

Nový tiskový formulář Saldo podrobně

Nový tiskový formulář "Saldo podrobně".

Výroba

Strukturovaný kusovník

Dialog Strukturovaný kusovník zobrazuje data ve stromové (grafické) struktuře, takže vidíte všechny úrovně vazeb produktů a operací. Aby se lépe pracovalo s položkami stromové struktury, přidali jsme do obou dialogů nové funkce.

1. V úvodním dialogu "Zadejte výrobek a datum" přibyla volba "Vždy rozbalovat strukturovaný kusovník", jejíž nastavení se ukládá do možností Varia na uživatele a celý profil. Volba umožňuje kompletní rozbalení stromu kusovníku. Do možností Varia jsou nově ukládány i ostatní výběry "Jen schválené" a "Zobrazit operace".

Dialog Strukturovaný kusovník - zadání výrobku, datumu a dalších voleb

2. Primární okno strukturovaného kusovníku nyní obsahuje dvě textová tlačítka Rozbalit / Sbalit, která ovládají stromovou strukturu kusovníku.

 • Při úpravě vazby nebo operace proběhne aktualizace stromu a návrat na původní pozici, ze které se otevíral detail záznamu.
 • Pokud v úvodním dialogu zvolíte automatické rozbalení stromu, strom se po úpravě vazby nebo operace celý rozbalí.
 • Jestliže nezvolíte automatické rozbalení, rozbalená zůstane pouze jedna větev stromu, ve které je původně upravovaný záznam. Zbytek stromu se zabalí.
 • Při editaci detailu kusovníku neproběhne aktualizace vždy, ale pouze tehdy, změní-li se některá ze zobrazovaných hodnot ve strukturovaném kusovníku, nebo při změně čísla operace.

Dialog Strukturovaný kusovník - struktura vazeb mezi výrobkem, komponentami a operacemi

Zakázky

Průvodce plněním zakázek

Do posledního okna průvodce s předvolbami ovlivňujícími vystavené doklady, přibyla funkce "Seskupit doklady podle dodacího místa". Pokud ji vyberete a dokončíte plnění, v dialogu "Vystavené doklady a plněné zakázky" se výdejky a faktury seskupí podle dodacího místa kontaktu ze zakázky.

Nová volba Seskupit doklady podle dodacího místa v okně průvodce plněním zakázek

Nová volba "Seskupit doklady podle dodacího místa" v okně průvodce plněním zakázek.

Řazení položek na objednávce vytvořené průvodcem vystavení objednávek

Položky ve vystavené objednávce jsou nyní nově seřazené podle řazení položek v seznamu doporučených produktů a služeb k objednání (například podle sloupce "Produkt" nebo "Popis" atd.). Kromě uživatelského řazení jsou vystavené záznamy vždy seřazeny za "dodavatele" a "měnu" kvůli funkci "seskupení dokladů".

Zobrazit skryté sloupce

V dialogu pro zobrazení skrytých sloupců můžete nově používat klávesové zkratky pro označení a odznačení všech polí.

 • Ctrl + A = Vybrat všechny sloupce
 • Ctrl + Q = Odznačit všechny sloupce

Opravy a úpravy (Vario 12)

Adresář

Zobrazení součtů pokladních, přijatých a vydaných dokladů

Upravili jsme standardní součtová zobrazení v agendě "Adresář". Původně se sčítalo za kalendářní roky, vypočítané z data dokladu. Nyní se součty zobrazují za hospodářské roky. Jedná se o zobrazení:

 • Součty pokladních dokladů,
 • Součty vydaných faktur,
 • Součty přijatých faktur.

Název kontaktu

V novém vydání je prodlouženo pole Název (kontaktu) v detailu záznamu "Kontakt" na kartě "Obecné". Nyní je do pole umožněno zapisovat obchodní název delší než 100 znaků.

Banka

Sdružování úhrad a kontrola dat ve Správci databáze

Při placení více faktur jednomu dodavateli můžete ušetřit bankovní poplatky tím, že použijete funkci na sdružení plateb. Při načtení výpisu z banky přes homebanking pak systém sám nahradí tyto sdružené položky jednotlivými fakturami.

V průvodci importem výpisů jsme opravili chybu při rozdělení platby (položky dle příkazu), kterou nalezl "Správce databáze" funkcí Kontrola dat: "Nesouhlasí součet položky dokladu (Částka bez DPH + DPH = Částka s DPH)".

Název firmy v náhledu a tisku

Do zápatí tiskových formulářů:

se opět vkládá název firmy, nad jejímiž daty výstupy tisknete.

Evidence majetku

Roční přehled

Tiskový formulář tiskne majetek, který není vyřazený nebo byl vyřazen v roce, ke kterému se tiskne přehled. V tomto vydání veškeré výpočty prezentované formulářem respektují účetní období "hospodářský rok".

Technické zhodnocení nehmotného majetku

V případě technického zhodnocení zcela odepsaného nehmotného majetku se nepřepočetly daňové odpisy. Nové vydání obsahuje opravu.

Účetní odpisy v hospodářském roce

Při přechodu na hospodářský rok kratší než 12 měsíců se chybně počítaly účetní odpisy. Při té příležitosti byl upraven výpočet obou odpisových plánů, nyní se do daňového odpisu navrhne uplatnění poloviny ročního odpisu.

Evidence smluv

Automaticky generovat kalendář

Uživatelům, kteří mají aktivovanou funkci Automaticky generovat kalendář, byl do kalendáře vygenerován doklad tolikrát, kolikrát klepli na tlačítko Načíst doklady z vybraných knih... v dialogu "Vytvoření dokladu". V novém vydání je chyba opravena a doklad je vygenerován pouze jednou.

Načítání nefakturovaných dokladů

Do tabulky dialogu Vytvoření dokladů nebylo možné načítat smlouvy, které měly datum ukončení nižší, než byla hodnota data v poli "Vystavit doklady k datu". Po opravě lze tlačítky Načíst a Načíst doklady z vybraných knih... načítat smlouvy, které ještě nebyly fakturované.

Mzdy

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

Upozorňujeme uživatele, kteří zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením, že zákonem č. 109/2014 byla změněna částka VZ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát a to ze současných 5 829 Kč na 6 259 Kč s účinností od 1. 7. 2014. Tuto změnu provedete v roce 2014 a období 7 v agendě Mzdy/Nastavení/karta Zdravotní/v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát. Na otázku "Chcete provést nastavení hodnoty tohoto pole také v následujících obdobích" odpovíte Ano.

Prodejna

Jiný doklad

V detailu okna Platit můžete zvolit položku "Jiný doklad" a vystavit požadovaný doklad. Pokud byl vybrán typ dokladu "Zakázka", po vytvoření nové zakázky a vložení produktu na doklad bylo ignorované nastavení knihy – výchozí stav skladové položky (např. REZERVOVÁNO) a položka měla vždy stav "koncept". V novém vydání je chyba opravena (i v kopírování dokladů, například nabídky do zakázky).

Sklad

Doba dodání v ceníku

U produktů v počítaném ceníku se nevyplňovala doba dodání, například při přepočtu ceníku nebo po uživatelské změně ceny v katalogové kartě produktu, případně změnou hodnoty doby dodání funkcí Upravit ceny ceníku… Ve všech případech Vario zobrazovalo upozornění "Záznam nelze uložit, protože nejsou správně vyplněny hodnoty v polích Doba dodání…". Přenášení změněné hodnoty do pole "Doba dodání" je v novém vydání obnoveno.

Kopírování hodnot parametrů

Opravili jsme chybu "Vypršení časového limitu" zobrazující se uživatelům, kteří vkládali ze schránky hodnoty do položek parametrů evidovaných pro produkt na kartě Parametry.

Duplicita parametru

Ošetřili jsme situaci, kdy dva uživatelé v jeden okamžik zakládají nový parametr se stejným názvem do totožné větve stromu produktů. Nyní je uložení duplicitně nazvaného parametru kontrolováno a nastane-li, Vario uložení zamezí.

Skladový doklad a Dodací list

Tiskové formuláře jsme upravili tak, aby se při nastavení:

 • více adres v detailu kontaktu pomocí funkce "Vkládat adresu na doklad" a
 • jednotkové ceny v tisících s desetinným rozvojem na 4 desetinná místa

nepřekrývala pole adres a zobrazení číslice na 4. desetinném místě v náhledu i při tisku formuláře.

Účetnictví

Kontrola data zdanitelného plnění

Je-li doklad nastavený jako "nedaňový" a v průvodci tisku "Přiznání k DPH" je DPH uzamčené "k datu", přesto proběhne kontrola na uzavřené DPH a zobrazí se upozornění "Změnit uzavřené DPH" v době, kdy se žádná DPH nemění (datum zdanitelného plnění není na dokladu zobrazené). V novém vydání se kontrola na uzavřené DPH u nedaňových dokladů neprovádí.

Vyžadovat zakázku

V detailu účtu účtového rozvrhu jsou volby "Vyžadovat středisko" a "Vyžadovat zakázku". Pomocí těchto voleb lze u daného účtu vynutit zadání střediska a/nebo zakázky při zaúčtování dokladu. Při pokusu založit účtový rozvrh dle let minulých, kde je "Vyžadovat zakázku" aktivní, se tato volba do nového rozvrhu nezkopírovala. Funkce je v tomto vydání opravená.

Údržba

Plán údržby

Tlačítko Vytvořit zásah, kterým se vystaví servisní zakázka v agendě Plán údržby, je opět funkční.

Vydané doklady

Zaúčtování faktur

Zaúčtování faktur probíhalo chybně v případě navázání více zálohových faktur v kombinaci s částečným vyúčtování DDPP. Nové vydání obsahuje opravu.

Výroba

Výrobní ceník

Ceny uložené ve výrobním ceníku se používají jako výchozí pro oceňování produktů vkládaných do výrobních nebo demontážních zakázek. Odstranili jsme chybu, která při vystavení výrobních zakázek pomocí průvodce dovolila čerpání ceny i z jiných ceníků. Průvodce "Vystavením výrobních zakázek" nyní respektuje výhradně výrobní ceník nastavený v možnostech modulu Varia. Pokud cena v ceníku není, doplní cenu z katalogu.

Úprava množství výrobku ve výrobní zakázce

Jestliže uživatel změnil množství položky ve výrobní zakázce, změnilo se množství produktu pouze na straně příjmu, množství výdeje zůstalo stejné. V tomto vydání je úprava v podobě nové volby pro navýšení příjmu i výdeje. Jakmile uživatel navýší množství výrobku v položce výrobní zakázky, otevře se dialogové okno, které obsahuje 3 nabídky:

 1. Navýšit množství výrobku bez navýšení množství vydávaných komponent na (—) jednotka.
 2. Navýšit množství výrobku s navýšením množství vydávaných komponent na (—) jednotka.
 3. Ponechat stávající množství (—) jednotka.
 • První volba navýší množství položky na straně příjmu.
 • Druhá volba navýší množství položky na straně příjmu i výdeje a přepočítá čas na aktivitách podle nového množství.
 • Třetí volba zachová původní množství beze změn.

Zadávání postupů a kusovníků

Prostřednictvím dialogového okna Zadávání postupů a kusovníků můžete zobrazit a zadávat operace a kusovníky zároveň k jednomu konkrétnímu výrobku. Pokud uživatel do dialogu nezadal žádná data a klepnul rovnou na prvek Horní index vedle pole "Produkt", Vario zobrazilo chybové hlášení "Subscript out of range". V novém vydání je chyba ošetřena.

Zakázky

Vystavit příjemky k objednávkám podle dodavatele a produktů

V dialogu Vystavit příjemky k objednávkám byla provedena revize nástrojů určených pro vyhledání a vložení kontaktu do pole "Dodavatel". Drobné nedostatky jsme odstranili.

Průvodce vystavením objednávek

Do nového vydání jsou zapracované opravy nedostatků nalezené ve funkcích průvodce od posledního vydání:

 • Po objednání produktu strategií "Na zakázku" obsahovala tabulka "Související doklady" duplicitní údaje (karta "Souvislosti" v záznamu "Objednávka" a "Zakázka").
 • V poli "Popis" materiálu, objednávaného pro výrobní zakázku, průvodce chybně doplňoval "popis výrobku" a do pole "Popis dodavatele" vložil popis produktu (materiálu). Nyní, jestliže v plánu objednání existuje vazba na zakázku, ze které požadavek pochází, doplní se popis materiálu z katalogu.
 • Rozvržení se ukládá.
 • Pokud zakázka obsahovala na položkách datum dodání, průvodce vystavením objednávek (strategie Na zakázku) toto datum přenesl do objednávky. Chování data dodání se v novém vydání nastavuje v možnostech agendy Objednávky.
 • V okně průvodce, ve kterém se zobrazuje seznam doporučených produktů a služeb k objednání, nebylo možné ze seznamu pole měnit identifikátor dodavatele.

Ostatní

Oprávnění na číselník

Pokud uživatel nemá oprávnění na úrovni Správce systému, nemůže přidat do Varia nový číselník. Chybu, která umožnila uživateli bez oprávnění v agendě "Adresář" vytvořit nový uživatelský číselník a připojit ho k poli, jsme opravili. Nyní, pokud uživatel nemá oprávnění správce, nabídne se mu jen volba připojení existujícího číselníku, volba na založení číselníku k dispozici není.

Doklad ve formátu ISDOC

V případě nastavení Varia jako výchozího prohlížeče lze ISDOC faktury načítat pouhým poklepáním na přijatý soubor. Asociace s programem Vario v minulém vydání nefungovala, uživateli se zobrazilo upozornění na chybu "Object variable or With block variable not set". V novém vydání je vše opraveno, při správném nastavení soubor ISDOC otevřete poklepáním.

Pole v položkách dokladu

Do číselníku pro nastavení šablon byla přidána pole:

 • Udaj_polozky_1
 • Udaj_polozky_2
 • Pocet_polozky_1
 • Pocet_polozky_2

Nyní můžete tato pole používat pro vystavování "dokladu k dokladu" v agendách:

 • Banka
 • Příkazy
 • Interní doklady
 • Pokladna
 • Přijaté doklady
 • Skladové doklady
 • Vydané doklady
 • Výroba
 • Zakázky
 • Objednávky

Novinky (Vario 14)

Kontextová nápověda

Kontextová nápověda je text, který se objeví vedle kurzoru myši, pokud ho podržíte na objektu. V novém vydání již můžete naplno používat popisky nápovědy nad názvy zobrazenítiskových formulářů.

Opravy a úpravy (Vario 14)

Sklad

Strom produktů

V modulu "Sklad" můžete k produktům (a variantám) vytvářet systém kategorií. Kategorie lze členit do stromové struktury a produkty do navržených kategorií zařazovat. Po výběru funkce Strom produktů ve Variu podporovaném plnou verzí MS Access 13, program Vario přestal pracovat. V novém vydání je funkce opravena.

Výroba

Dialogový filtr

Opravili jsme chybu v agendě Kusovníky, která blokovala zobrazování dialogového filtru.

Ostatní

Oprávnění k zobrazovaným datům na kartě Vario Dnes

Na kartě Vario Dnes jsou k aktuálnímu datu zobrazené údaje:

Jmenované informace získávané z dat výchozí "Naší firmy" vidí nyní pouze uživatel, který má pro danou oblast oprávnění minimálně na úrovni "modulu", "agendy" a nebo "knihy". Pokud oprávnění nemá, v položce sekce je zobrazen text "Chybí oprávnění".

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 1. 6. 2014 do 23. 6. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty