Souhrn změn ve vydání 20140311

vydání: 20140311 - verze: 14

Změna datové struktury

Z důvodu připravovaných vylepšení Varia obsahuje toto vydání Varia změny v datové struktuře. Při aktualizaci se bude měnit struktura databáze, a proto se budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Datové schránky

Odeslané zprávy

V menu Agenda přibyla nová položka - Synchronizovat odeslané zprávy. Klepnutím na příkaz stáhnete odeslané zprávy z webového rozhraní zpětně za 90 dnů.

Mzdy

Vyúčtování daně vybírané srážkou

V agendě Mzdy, ve skupině Daně, naleznete nový tiskový formulář Vyúčtování daně – srážková daň. Vyplnění daty pomocí průvodce je obdobné jako u formuláře Vyúčtování daně.

Prodejna

Vkládání dynamických údajů do účtenky

U všech tiskových formulářů s názvem Účtenka, v dialogu Možnosti Altus Vario,

 • Moduly: Pokladna /Agendy:Pokladna /Tiskové formuláře /Účtenka

přibyly nové volby pro záhlaví a zápatí účtenky. U každého formuláře a pro každé číslo dat je samostatné nastavení.

Díky nové úpravě můžete na účtenky přidávat vlastní texty, kterými informujete zákazníky, odbavované modulem Prodejna, například o aktuální marketingové akci, délce záruční doby, tipech na akční zboží apod.

 • Do textu lze napsat jak obyčejné texty, tak proměnné hodnoty (ASP syntaxi) <% funkce %> (např. <% DejNasiFirmu("Nazev_firmy") %>, <% JmenoUzivatele() %>, <% Now() %>)
 • Seznam několika vzorových tagů se nabízí v rozbalovacím seznamu prvku.
 • Doplňovat lze i libovolné údaje z dokladu (například <% [Doklady!Cislo_dokladu] %>) a z firmy na dokladu (např. <% [Firmy!Nazev_firmy] %>).
 • Nemusí se jednat pouze o vyjmenovaná vzorová pole, proměnné je možné vkládat ze všech sloupců z tabulek Doklady a Firmy.
 • Pokud v nastavení nic nevyplníte, účtenka zůstane nezměněna.

 

Příklad prostého textu v zápatí účtenky:

Při nákupu nad 2000 Kč sleva 1 Kč/l pohonných hmot u naší čerpací stanice.

V období 1. 3. 2014 až 31. 3. 2014 pro nás hlasujte v anketě Obchodník roku.

 

→ Příklad proměnných hodnot v zápatí účtenky:

Děkujeme za Vaši návštěvu.

<% DejNasiFirmu("NazevFirmy") %>

<% Now() %>

Na účtence se vytiskne:

Děkujeme za Vaši návštěvu.

Altus software s.r.o.

1.8.2014 16:46:22

Dialog Možnosti Altus Vario a nová nastavení pro záhlaví a zápatí tiskového formuláře Účtenka

Dialog Možnosti Altus Vario a nová nastavení pro záhlaví a zápatí tiskového formuláře Účtenka.

Sklad

Ceník – karta Rabaty

Podle volby Nákupní ceny podle: Ceníku, Skladu nebo Katalogu můžete porovnávat ceny v ceníku oproti cenám jiného ceníku či cenám skladu – to můžete využít zejména při tvorbě prodejního ceníku – zjistíte tak, zda na některém zboží neproděláváte. Výpočty na kartě "Rabaty" zohledňují různé měny ceníků.

Nové vydání obsahuje změny ve výpočtu hodnoty rabatu v případě volby Nákupní ceny podle Radio button - Přepínač Katalogu (Katalogová cena: Nákupní cena):

 • Rabaty se zobrazují v měně ceníku.
 • Ceny z Katalogu se přepočítávají kurzem měny Ceníku (tj. z CZK na EUR apod.).
 • Jestliže se porovnává cena Ceníku proti Nákupní ceně z katalogu a v Katalogu je u produktu uvedena měna stejná jako je měna ceníku, ponechá se nákupní cena z katalogu bez přepočtu kurzem (tj. nákupní cena EUR se zobrazí v EUR, pokud je ceník v EUR).
 • Pokud je nákupní měna v katalogu jiná než měna ceníku, přepočte se kurzem měny ceníku.
  • (Příklad: ceník veden v EUR, v katalogu máte nákupní cenu v USD - výsledkem je zobrazení částky na základě výpočtu USD * KurzEUR/CZK.)
 • Jestliže je ceník v CZK a položka katalogu má nákupní cenu v EUR, platí analogicky předchozí popis - jedná se o jinou měnu než je měna ceníku, a tudíž se nezjišťuje kurz v položce. V tomto případě zde bude použita částka z katalogu v EUR.

Inventura

 • Klepnutím na tlačítko Vyrovnat rozdíly... potvrdíte, že chcete vystavit skladové doklady k rozdílům inventury pro zvolený sklad. Systém doposud vždy vystavil do aktuálního roku potřebné skladové doklady (příjemky, výdejky) a ve sloupci "Vyrovnáno" označil zaškrtnutím produkty, u kterých vyrovnání proběhlo. Nově je uživatel dotázán na rok, do kterého se doklady mají vystavit. Úprava umožňuje založit inventuru například v roce 2013 a vyrovnat ji až v roce 2014.
 • Volby importu inventury v okně dokončení importu inventury byly rozšířeny. Pokud vyberete novou volbu Radio button - Přepínač Aktualizovat, hodnoty inventury budou přepsány podle importního souboru.

Nová volba "Aktualizovat" v dialogu importu inventury

Nová volba "Aktualizovat" v dialogu importu inventury.

Opravy a úpravy

Adresář

Údaje o kontaktu

Vložením jiného státu než Česká republika do detailu Kontaktu se automaticky doplní telefonní předvolba tohoto státu. Byla opravena chybná předvolba státu Estonsko a přidány další chybějící předvolby.

Karta Prodeje v detailu Kampaně

Nabídka pole Zobrazit slouží k zobrazení obratů celkových, po kontaktech nebo po skladových položkách, ve vazbě na kontakty kampaně, ale jen pro kontakty uvedené na kartě Kontakty jako "Určené pro kampaň" (nabídka pole "Zobrazit kontakty"). Za určitých okolností se v požadovaných výstupech objevovaly matoucí výsledky. Chyba se projevovala na datech SQL a byla opravena v tomto vydání.

Spolehlivost plátce DPH

Při volání funkce na ověření spolehlivosti plátce se vrátí chyba "Expectation failed (417) vzdálený server vrátil neočekávanou odpověď". Problém spočívá v tom, že počítač se připojuje přes transparentní proxy (IPcop - je to spíše firewall). Byla provedena úprava v knihovně Altus.Common.MFCR.dll.

Hromadný zápis do Deníku událostí (SQL)

Byla opravena chyba "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified" blokující uložení záznamů k vybraným kontaktům použitím funkce hromadného generování záznamu do deníku.

Banka

Homebanking - import výpisů

Při pokusu o stažení výpisu přes ČS Business 24 (online z banky) se objeví chyba "The maximum message size quota for incoming messagess (65536) has been exceeded". Řešením bylo u všech bufferů v bindingu nastavit vyšší hodnoty.

Číselník bank

Banka Unicredit změnila svůj název z UniCredit Bank Czech Republic, a. s. na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. V souvislosti s tím byl upraven číselník v manifestu. Aby se název banky zobrazoval na fakturách (tiskových formulářích) celý, bylo povoleno zvětšení prvku na výšku.

Evidence majetku

Roční přehled

Tiskový formulář, který tiskne roční přehled o majetku – přehled zůstatkových cen a jejich úprav v průběhu zvoleného roku z účetního a daňového hlediska byl upraven tak, aby respektoval také hospodářský rok.

Provedení odpisů

Uskutečnění odpisů pomocí funkce z menu Agenda Provést odpisy… selhalo na chybu "Object variable or With block variable not set", jestliže v detailu záznamu Majetek, na kartě Účetní odpisy, byla nastavena neexistující kniha Interních dokladů. Nové vydání obsahuje kontrolu, která před provedením odpisů prozkoumá přítomnost knihy v poli "Kniha interních dokladů" a její platnost. Jestliže není splněna jedna z kontrol, provedení odpisů je zastaveno a uživatel je o chybě informován.

Manager

Finance

Report Finance zobrazuje základní informace o stavu financí aktuálně zvoleného kontaktu. "Základní přehled" zobrazuje zůstatky banky, pokladny a skladu k vybranému roku. Výpočty hodnot zůstatků však byly nepřesné. V novém vydání jsou součtové funkce opraveny.

Věnujte pozornost výpočtu zůstatku "Sklady". Nově se jedná o součet všech vyskladněných/naskladněných položek dokladů, které jsou menší nebo rovny vybranému roku. Z toho vyplývá, že se výsledek může lišit od hodnoty v zobrazení Sklad – Stav skladů ke dni k poslednímu datu v daném roce u položek, které fyzicky byly vyskladněny-přijaty v jiném roce, než je rok vystavení výdejky/příjemky.

Přidání loga na manažerské reporty

Jestliže chcete, aby se vaše firemní logo zobrazovalo a tisklo v záhlaví manažerských reportů, otevřete dialog Možnosti Altus Vario, klepnete na tlačítko Logo na fakturu... a nastavíte logo k tisku. Bohužel, při pokusu o tisk se objevila informační zpráva "Ovládací prvek nebo podformulář je příliš rozsáhlý pro toto umístění". Chybu jsme odstranili.

Personální management

Pracovníci

Zobrazení ukáže seznam všech aktivních pracovníků. Aktivní pracovník je pracovník s nejméně jedním pracovním poměrem, platným k aktuálnímu dni. Opravili jsme chybu, která blokovala zobrazení pracovníků, kteří mají některý z pracovních poměrů již ukončený.

Sklad

Inventura

 • Tiskové formuláře "Inventura seznam" a "Inventura seznam s množstevními skupinami" byly rozšířeny o pole "Jednotky".
 • Opravili jsme chybný výpočet hodnoty skladu. Pole sloupce "Hodnota skladu" v dialogu Inventura nyní opět ukazují správné finanční hodnoty skladových položek v okamžiku inventury, tedy ke dni založení inventury (jako zobrazení "Stav skladů ke dni").
 • Jestliže do inventury byl ručně vybrán produkt, který má skladové pohyby před archivací, nenačte se správné množství skladem. V novém vydání je chyba opravena.

Import ceníku

Při importu záznamů ceníků agendy Katalog se nově kontroluje duplicita importovaných záznamů. Pokud produkt není v katalogu a má více variant, chyba duplicity již nenastane.

Převodka

Do detailu dokladu Převodka bylo přidáno pole "Objednávky". Pokud se převodka vystaví podle zakázky (nebo prodejního dokladu), hodnota v poli "Objednávky" se převezme ze vzorového dokladu.

Účetnictví

Přiznání k DPH

Opravili jsme funkci zajišťující vytvoření xml souboru pro podání portálem daňové správy nebo datovou schránkou. Chyba bránila přenosu informací z oddílu C a údajů o zástupci do souboru xml. Problém nastal pouze v případě, kdy zástupce vystupoval po svým evidenčním číslem. Jiné kombinace byly funkční.

Doplněk pro slovenské přiznání k DPH

Doplněk Priznanie k DPH byl aktualizován. Slovenským, ale i českým firmám s registrací k DPH na Slovensku umožňuje vytvoření "přiznání k DPH" a "kontrolného výkazu" ve formátu xml a jejich načtení do aplikace eDane.

Vydané doklady

Vystavit daňový doklad o přijetí platby

Ošetřili jsme vystavení DDoPP při zadání sazby DPH 0 % a nuly do ceny s DPH v zálohové faktuře. Nyní i v tomto výjimečném případě se DDoPP vytvoří korektně.

Platební kalendář

V souvislosti s opravou chybně vystavených platebních kalendářů, popsanou v odstavci "Opravte si platební kalendáře v cizí měně" pro vydání 20140206, byla do Správce databáze doplněna kontrola dokladů v CZK s nulovou hodnotou v poli "Částka", která upozorní na potenciálně problematické doklady. Oprava pro tyto případy neexistuje, řešení závisí na individuálním posouzení.

Funkci kontroly lze shrnout následujícími body:

 • U dokladů ve výchozí měně se kontrolují jen částky platebního kalendáře ve výchozí měně.
 • U dokladů v cizí měně se kontrolují jen částky platebního kalendáře ve cizí měně.

Výroba

Kusovníky

Zadávání komponent sad, výrobků a polotovarů nebralo ohled na nastavení CheckBox - Zatržítko Nabízet v dokladech. Přestože varianta výrobku z katalogu variant měla tuto funkci vypnutou, nabízela se v seznamu variant při sestavování kusovníku. V tomto vydání je nedostatek opraven. Prvek v detailu definované varianty produktu z katalogu variant byl přejmenován na "Nabízet".

Zakázky

Stornování dokladu

Funkce Stornovat doklad nyní nastaví stav položek na STORNOVÁNO pouze v případě, že jsou položky zakázky ve stavu nižším než DODAT.

Ostatní

Výplatní lístek v PDF

Grafické prostředí a ovládání doplňku pro hromadné odesílání výplatních lístků ve formátu PDF e-mailem bylo vylepšeno a opraveno.

Rychlý součet

Funkce zobrazovala výsledek součtu formátovaný na 2 desetinná místa. Nově se výsledek součtu zobrazí formátovaný stejně, jako je formátovaný sloupec, který se sčítá.

Pohledávky a závazky zpětně ke dni

V pohledech na data Pohledávky zpětně ke dni a Závazky zpětně ke dni je nyní umožněno zobrazovat uživatelská pole.

Čárové kódy

Jestliže uživatel přejmenoval knihy například skladových dokladů před použitím doplňku, nebylo možné vytvořit převodky importované dávkou. Doplněk proto nyní při spuštění kontroluje existenci knih a dokladů nastavených v dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy.

Import prvotních dokladů k zaúčtování

Import se stará o načtení dokladů odeslaných k zaúčtování. Potíže s importem dokladů mohou nastat v důsledku přejmenování knihy. Následující situace řeší funkce importu takto:

 1. Pokud nedojde k žádnému přejmenování knih, kniha A se přenese jako kniha A.
 2. Jestliže přejmenujete knihu A na B (na straně exportu), provedete export a následný import, založí se nová kniha s novým názvem B. Pokud import proběhl už někdy dříve se starým názvem knihy A, na straně importu zůstane i tato kniha s původním názvem A. Doklady ve staré knize A nebude možné dále aktualizovat, protože knihy dokladů se liší.
 3. Pokud přejmenujete knihu A na B (na straně importu) a na straně exportu se nic nezmění, založí se nová kniha s názvem A dle exportní strany. Do této knihy A se založí nové doklady, staré doklady zůstanou v původní přejmenované B knize a nebude je možné dále aktualizovat, protože knihy dokladů se liší.
 4. Pokud přejmenujete knihu na jedné straně a před importem domluvíte její přejmenování i na druhé straně, pak budou všechny doklady v jedné nové knize.

Tisk tabulky agendy – sestava

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky "Aktuální objekt". Definici sestavy je možno vytvořit či upravit v dialogu Návrh sestavy. Ve jmenovaném dialogu jsme opravili tyto nedostatky:

 • Chybný údaj o aktuální šířce sestavy (cm) při úpravě šířky sloupce – zobrazovaný v poli "Šířka sestavy".
 • Nesprávné informace o počtu stránek na šířku nebo na výšku po změnách v orientaci stránky.

Do místní nabídky dialogu "Návrh sestavy" byl přidán standardní příkaz Zobrazit skryté sloupce.

Instalace doplňků Varia poklepáním na instalační soubor

Opravili jsme chybu "Object variable or with block variable not set", která se objevovala při pokusu instalovat zakázkový doplněk poklepáním na instalační soubor s příponou .Vario

Filtrování na SQL serveru

Dotaz funkce Filtr podle výběru byl optimalizován. Nalezení výskytu vybraných hodnot, například částí identifikátorů záznamů, je nyní rychlejší.

Vystavení dokladů

V dialogu Výběr záznamů pro vystavení dokladu (fakturace zakázek, výdejek atd.) naleznete nabídku "Pro výběr dokladů použít zobrazení". Tak lze vybírat přímo položky, které se mají realizovat a to buď položky připravené k dané akci (např. ve stavu fakturovat) nebo libovolné položky, které ještě nemají požadovaný stav. Při vystavování dokladů můžete ve standardních akcích vybírat vždy mezi třemi zobrazeními. V oknech pro výběr položek pro fakturaci nebo jinou operaci byl nově přidán sloupec Stav dokladu a naopak odebrán sloupec "Vývoz".

Tiskové výstupy

Sjednotili jsme vzhled tiskových formulářů Objednávka, Objednávka Anglicky, Objednávka německy, Dodací list, Dodací list anglicky, Dodací list německy a Dodací list s koncovými cenami. Úprava zahrnuje především vyřešení problému s délkou názvu kontaktu na dokladech a následném tiskovém výstupu. Na "Dodací list s koncovými cenami" byla přidána možnost definovat logo společnosti.

Nestandardní rozlišení v operačním systému

Byla opravena chyba otevření dokladu při nastavení vlastní hodnoty zvětšení v možnostech zobrazení systému Windows.

Uživatelská pole

Ošetřili jsme chybu, která například v případě zápisu kombinované hodnoty textu a čísla do pole ve formátu "Celé číslo" (na kartě Vlastní) zablokovala uložení záznamu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 7. 2. 2014 do 11. 3. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Doplněné dokumenty