Formulář Nemocenské pojištění

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Možnosti nemocenského pojištění

Po spuštění tiskového formuláře Nemocenské pojištění se zobrazí dialog Možnosti nemocenského pojištění (obr. 1).

Dialog Možnosti nemocenského pojištění

Obrázek 1: Dialog Možnosti nemocenského pojištění.

 

Tab. 1, obr. 1: Dialog Možnosti nemocenského pojištění.

POLE POPIS
Kód OSSZ Pole Kód OSSZ se vyplní automaticky, jestliže máte v dialogu Platby (agenda Mzdy), příp. Zdravotní pojišťovny (agenda Personalistika) na kartě Platby u položky Sociální pojištění zadaný kód OSSZ (v poli Kód okresu). V opačném případě lze vybírat z menu ComboBox - Nabídka a pro další spuštění formuláře si tuto hodnotu systém zapamatuje.
Typ akce Přednastaven Nástup, tj. číslo 1…. další typy lze vybrat z menu ComboBox - Nabídka
Přihlášení až k prvnímu dni období dosažení rozh. příjmu Pokud funkci vyberete CheckBox - Zatržítko, zpřístupní se pole Platnost akce ke dni. Do tohoto pole můžete zadat datum prvního dne prvního období, ve kterém bylo prvně dosaženo rozhodného příjmu. Tzn. datum dne, od kterého je zaměstnanec nově přihlašován ke zdravotní pojišťovně. V tom případě se kód zdravotní pojišťovny doplní při klepnutí na tlačítko Načíst. Kód zdravotní pojišťovny je předáván při nástupech do zaměstnání do 31. 3. 2022.
Datum vyplnění Zobrazuje aktuální (systémové) datum, které změníte v dialogu Dialog Datum Kalendář.
Platnost akce ke dni/Oprava ze dne Vyplňuje se při typu 3 změna – nebo 5 oprava. Také viz pole Přihlášení až k prvnímu dni období dosažení rozh. příjmu CheckBox - Zatržítko.
Variabilní symbol (VS) Přidělený VS z OSSZ (vyplní se dle údaje v dialogu Platby v agendě Mzdy, příp. Zdravotní pojišťovny v agendě Personalistika, karta Platby, položka Sociální pojištění).
IČO Identifikační číslo organizace, vyplní se automaticky z údaje v dialogu Naše firma.
Tlačítko Načíst Tlačítko „Načíst” slouží k načtení údajů a otevření dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2). Zobrazí se pouze při prvním spuštění tiskového formuláře „Nemocenské pojištění” (obr. 1). Poté, co spustíte dialog „Nalezené pracovní poměry”, tlačítka se změní na Znovu načístZobrazit načtené a jsou k dispozici při každém dalším spuštění tiskového formuláře „Nemocenské pojištění”. Výchozího stavu lze docílit odstraněním záznamů z dialogu „Nalezené pracovní poměry” nebo ukončením programu Vario. Pro nové podání nebo tisk pro jiného zaměstnance stačí tiskový formulář znovu spustit, případně upravit úvodní dialog a klepnout na „Znovu načíst”.
Tlačítko Znovu načíst Stejné jako tlačítko „Načíst”. Použijte k načtení údajů po změně zaměstnance k tisku (do formuláře, stejnopisu nebo pro odeslání přes VREP) – (obr. 4) nebo nové načtení původních údajů po jejich změně v agendě Personalistika nebo Mzdy.
Tlačítko Zobrazit načtené Po každém vytištění (nebo odeslání přes VREP) se dialog „Možnosti nemocenského pojištění” skryje na pozadí, ale při opětovném otevření tiskového formuláře je znovu k dispozici. K totožnému pracovníkovi je možné opětovné načtení údajů pomocí Znovu načíst nebo zobrazit dříve načtené použitím tlačítka Zobrazit načtené (obr. 4).
Poznámka Viz také Další pole ve formuláři detailu údajů při ukončení zaměstnání.

 

 • V dialogu Nalezené pracovní poměry klepněte na tlačítko Kontrola (obr. 2).

Dialog Nalezené pracovní poměry

Obrázek 2: Dialog Nalezené pracovní poměry.

 

 • Otevře se okno Kontrola dat (obr. 3) s informací, které povinné údaje nejsou uvedené. Kontrola je prováděna kromě výjimek pouze u údajů, jejichž vyplnění není závislé na uvedení jiných údajů. 

Poznámka

Klepnutím na textový prvek Zásady podání ONZ („Oznámení o Nástupu do zaměstnání”, obr. 2) otevřete ve výchozím prohlížeči www stránku ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení). Pro zobrazení je třeba mít aktivní připojení k internetu.

Dialog Kontrola dat

Obrázek 3: Dialog Kontrola dat.

 

 • Tlačítkem OK uzavřete okno Kontrola dat (obr. 3).
 • V dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2) poklepejte na modrý identifikátor v příslušném poli sloupce Pracovník.
 • V detailu záznamu Pracovník chybějící údaje doplňte a uložte pomocí tlačítka Uložit a zavřít
 • Zobrazí se dotaz, zda chcete znovu provést načtení údajů ze záznamu pracovníka.
 • Po kladné odpovědi se provede kompletní nové načtení záznamů v dialogu Nalezené pracovní poměry. Poté pokračujte dalšími body. Při záporné se v načtených údajích nic nezmění.
 • V dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2) znovu klepněte na tlačítko Kontrola
 • Pokud je vše v pořádku, okno Kontrola dat vypíše hlášení: „Nebyly nalezeny žádné chyby”.
 • Okno Kontrola dat a dialog Nalezené pracovní poměry zavřete tlačítky OK

Akce 2 – Skončení zaměstnání – údaje pro podporu v nezaměstnanosti

Pro zadání údajů předávaných správě sociálního zabezpečení pro účely podpory v nezaměstnanosti od 1. 4. 2022 slouží dialog, který otevřete tlačítkem  Detail  z dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2). Na kartu Obecné jsou načteny údaje, které jsou k dispozici v agendě Personalistika a Mzdy:

 • Doba trvání zaměstnání, druh pojištění a druh činnosti
 • Doby důchodového pojištění za dobu 2 let před ukončením zaměstnání
 • Průměrný hodinový výdělek a týdenní pracovní doba zjištěné k prvnímu dni čtvrtletí, ve kterém došlo k ukončení zaměstnání – z těchto údajů je spočítán průměrný čistý měsíční výdělek. V případě, že k ukončení zaměstnání došlo na začátku čtvrtletí, je nutné pro získání platného průměrného hodinového výdělku provést v agendě Mzdy uzávěrku čtvrtletí funkcí Uzávěrka. Pro načtení údajů o slevách na dani a daňovém zvýhodnění, které jsou použity pro výpočet čístého měsíčního výdělku je vhodné provést i vytvoření mzdy daného zaměstnance v období ukončení zaměstnání. Pokud není uzávěrka provedena, nebo není mzda vytvořena, je možné do dialogu tyto údaje doplnit ručně. 

Poznámka

Doby důchodového pojištění jsou načítány podle období zpracovaných ve Variu za posledních 24 měsíců od skončení zaměstnání. Pokud zpracování ve Variu bylo zahájeno v době trvání zaměstnání později, je nutné předchozí doby důchodového pojištění doplnit do formuláře ručně.

Další údaje pro podporu v nezaměstnanosti zadejte dle Všeobecných zásad pro vyplňování ONZ od 1. 4. 2022 Externí odkaz. V závislosti na výběru v nabídkách polí Důvod neposkytnutí podkladůDůvod ukončení zaměstnání mohou být některá z dalších polí znepřístupněna.

 • Důvod neposkytnutí podkladů
 • Důvod ukončení pracovního vztahu
 • Odstupné/odchodné/odbytné
 • Násobek odstupného dle § 67 odst. 1 nebo 2 zákoníku práce
 • Zda bylo odstupné vyplaceno v plné výši

Na kartu Přílohy můžete přidat povinné nebo další elektronické přílohy.

Tisk formuláře

V dialogu Možnosti nemocenského pojištění (obr. 4), v sekci Možnosti tisku pomocí přepínače Radio button - Přepínač vyberte typ tiskového výstup (Do formuláře nebo Stejnopis). Poté použijte tlačítko Vytisknout a Zavřít pro tisk.

 • V tiskových formulářích pro sociální správu se obvykle uvádí rodné číslo. Pokud není rodné číslo (RČ) přiděleno, např. cizinci, úřad může přidělit Evidenční číslo pojištěnce (EČP). Pokud nebude vyplněno RČ, vyplní se EČP.
 • EČP lze zadat v dialogu „Pracovník” na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP. Ze seznamu ve sloupci Typ vyberete volbu EČP a do pole Text zadáte přidělené EČP. Pole Od není třeba vyplňovat, dále se k němu nepřihlíží.

Elektronické podání

Pro komunikaci s ČSSZ přes VREP (Veřejné rozhraní pro e-Podání) klepněte na Elektronické podání (odeslání ve formátu XML, obr. 4).

 • Jestliže chcete data jen vytisknout, klepněte na tlačítko Vytisknout a zavřít. Formulář vytisknete a dialog Možnosti nemocenského pojištění se skryje.

Dialog Možnosti nemocenského pojištění

Obrázek 4: Dialog Možnosti nemocenského pojištění.

 

Volbou Elektronické podání zobrazíte dialog Tiskový formulář elektronicky (obr. 5).

 • Volba CheckBox - Zatržítko Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml se automaticky přidá na kartu Dokumenty. I když není v poli "Kontakt" doplněn údaj z agendy "Adresář", je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro ČSSZ.

Dialog Tiskový formulář elektronicky

Obrázek 5: Dialog Tiskový formulář elektronicky.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty