Formulář Nemocenské pojištění

Možnosti nemocenského pojištění

Po spuštění tiskového formuláře Nemocenské pojištění se zobrazí dialog Možnosti nemocenského pojištění (obr. 1).

Dialog Možnosti nemocenského pojištění

Obrázek 1: Dialog Možnosti nemocenského pojištění.

 

Tab. 1, obr. 1: Dialog Možnosti nemocenského pojištění.

Kód OSSZ Pole Kód OSSZ se vyplní automaticky, jestliže máte v dialogu Platby (agenda Mzdy), příp. Zdravotní pojišťovny (agenda Personalistika) na kartě Platby u položky Sociální pojištění zadaný kód OSSZ (v poli Kód okresu). V opačném případě lze vybírat z menu ComboBox - Nabídka a pro další spuštění formuláře si tuto hodnotu systém zapamatuje.
Typ akce Přednastaven Nástup, tj. číslo 1…. další typy lze vybrat z menu ComboBox - Nabídka
Přihlášení až k prvnímu dni období dosažení rozh. příjmu Pokud funkci vyberete CheckBox - Zatržítko, zpřístupní se pole Platnost akce ke dni. Do tohoto pole můžete zadat datum prvního dne prvního období, ve kterém bylo prvně dosaženo rozhodného příjmu. Tzn. datum dne, od kterého je zaměstnanec nově přihlašován ke zdravotní pojišťovně. V tom případě se kód zdravotní pojišťovny doplní při klepnutí na tlačítko Načíst.
Datum vyplnění Zobrazuje aktuální (systémové) datum, které změníte v dialogu Dialog Datum Kalendář.
Platnost akce ke dni/Oprava ze dne Vyplňuje se při typu 3 změna nebo 5 oprava. Také viz pole Přihlášení až k prvnímu dni období dosažení rozh. příjmu CheckBox - Zatržítko.
Variabilní symbol Přidělený VS z OSSZ (vyplní se dle údaje v dialogu Platby v agendě Mzdy, příp. Zdravotní pojišťovny v agendě Personalistika, karta Platby, položka Sociální pojištění).
Identifikační číslo, vyplní se z údaje v dialogu Naše firma.
 
Tlačítko Načíst Tlačítko "Načíst" slouží k načtení údajů a otevření dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2). Zobrazí se pouze při prvním spuštění tiskového formuláře "Nemocenské pojištění" (obr. 1). Poté, co spustíte dialog "Nalezené pracovní poměry", tlačítka se změní na Znovu načíst a Zobrazit načtené a jsou k dispozici při každém dalším spuštění tiskového formuláře "Nemocenské pojištění". Výchozího stavu lze docílit ukončením programu Vario.
Tlačítko Znovu načíst Stejné jako tlačítko "Načíst". Použijte k načtení údajů po změně zaměstnance k tisku (do formuláře, stejnopisu nebo pro odeslání přes VREP) – (obr. 4).
Tlačítko Zobrazit načtené Po každém vytištění (nebo odeslání přes VREP) se dialog "Možnosti nemocenského pojištění" zavře a musíte jej spustit znovu. K totožnému pracovníkovi opětovně načtete údaje použitím tlačítka "Zobrazit načtené" (obr. 4).

 

 • V dialogu Nalezené pracovní poměry klepněte na tlačítko Kontrola (obr. 2).

Dialog Nalezené pracovní poměry

Obrázek 2: Dialog Nalezené pracovní poměry.

 

 • Otevře se okno Kontrola dat (obr. 3) s informací, které povinné údaje nejsou uvedené.

Poznámka

Klepnutím na textový prvek Zásady podání ONZ („Oznámení o Nástupu do Zaměstnání”, obr. 2) otevřete ve výchozím prohlížeči www stránku ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení). Pro zobrazení je třeba mít aktivní připojení k internetu.

Dialog Kontrola dat

Obrázek 3: Dialog Kontrola dat.

 

 • Tlačítkem OK uzavřete okno Kontrola dat (obr. 3).
 • V dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2) poklepejte na modrý identifikátor v příslušném poli sloupce Pracovník.
 • V detailu záznamu Pracovník chybějící údaje doplňte a uložte pomocí tlačítka Uložit a zavřít
 • V dialogu Nalezené pracovní poměry (obr. 2) znovu klepněte na tlačítko Kontrola
 • Pokud je vše v pořádku, okno Kontrola dat vypíše hlášení: „Nebyly nalezeny žádné chyby”.
 • Okno Kontrola dat a dialog Nalezené pracovní poměry zavřete tlačítky OK

Tisk formuláře

V dialogu Možnosti nemocenského pojištění (obr. 4), v sekci Možnosti tisku pomocí přepínače Radio button - Přepínač vyberte typ tiskového výstup (Do formuláře nebo Stejnopis). Poté použijte tlačítko Vytisknout a Zavřít pro tisk.

 • V tiskových formulářích pro sociální správu se obvykle uvádí rodné číslo. Pokud není rodné číslo (RČ) přiděleno, např. cizinci, úřad může přidělit Evidenční číslo pojištěnce (EČP). Pokud nebude vyplněno RČ, vyplní se EČP (platí pouze pro tisk).
 • EČP lze zadat v dialogu „Pracovník” na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP. Ze seznamu ve sloupci Typ vyberete volbu EČP a do pole Text zadáte přidělené EČP. Pole Od není třeba vyplňovat, při tisku se k němu nepřihlíží.

Elektronické podání

Pro komunikaci s ČSSZ přes VREP (Veřejné rozhraní pro e-Podání) klepněte na Elektronické podání (odeslání ve formátu XML, obr. 4).

 • Jestliže chcete data jen vytisknout, klepněte na tlačítko Vytisknout a zavřít. Formulář vytisknete a dialog Možnosti nemocenského pojištění se zavře.

Dialog Možnosti nemocenského pojištění

Obrázek 4: Dialog Možnosti nemocenského pojištění.

 

Volbou Elektronické podání zobrazíte dialog Tiskový formulář elektronicky (obr. 5).

 • Volba CheckBox - Zatržítko Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml se automaticky přidá na kartu Dokumenty. I když není v poli "Kontakt" doplněn údaj z agendy "Adresář", je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro ČSSZ.

Dialog Tiskový formulář elektronicky

Obrázek 5: Dialog Tiskový formulář elektronicky.

 

Související dokumenty